เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน [เว็บสพป.]
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
เกณฑ์การแข่งขัน
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ธ.ค. 2556
12 ธ.ค. 2556
13 ธ.ค. 2556
14 ธ.ค. 2556
15 ธ.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
<<เว็บไซต์ การแข่งขันระดับชาติ>>
..............................

กำหนดการระดับชาติ


โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติ ให้โรงเรียนดำเนินการเอง
วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  นักเรียนทุกคนทีเข้าแข่งขันจะต้องมีรูปภาพ (ใช้รหัสเดิม)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ


สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation
สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation
 
 

     ขณะนี้ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว **ยกเว้น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และผู้ดำเนินการแข่งขัน จะจัดส่งให้เขตพื้นที่ในลำดับต่อไป

>>คู่มือการพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
>>คู่มือการพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
>>คู่มือการพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

-แจ้งแก้ไขรายชื่อครู, นักเรียน, กรรมการตัดสิน ได้ที่ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ
 
 
 
 
กองอำนวยการ ศูนย์ประสานงานฯ

ศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
โทร. 042-512-830, 042-512-831
 
 
 
 
 
 
หนังสือขอความอนุเคราะห์/แต่งตั้งกรรมการตัดสิน

-หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินตามประกาศแต่งตั้ง หน่วยงานต้นสังกัด <ดาวน์โหลด>
-ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร <ดาวน์โหลด>
-ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร (เพิ่มเติม) <ดาวน์โหลด>
 
 


***************************

-ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
-แจ้งการขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียน-ครู ในวันเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ สพม. อ่านรายละเอียด  แบบฟอร์ม [ขอแก้ไขชื่อ] [เปลี่ยนตัว]

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว

-การเข้าร่วมแข่งขันของนักเรียน-ครู งานศิลปฯ ครั้งที่ 63 ระดับ สพม. อ่านรายละเอียด

-โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ระหว่างวันที่ 13-30 พ.ย. 2556 อ่านรายละเอียด

-การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียด [ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน] [เพิ่มครูผู้ฝึกสอน]
 
 
แจ้งตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
-เอกสารที่โรงเรียนจะต้องส่งก่อน-
____________

-กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6  ให้ส่งรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดีจำนวน 1 แผ่น  ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556  (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากร) 
ส่งมาที่ ศน.ศราวุธ  วังคะฮาด ฝ่ายนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ถนน ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ผู้ประสานงาน ศน.ศราวุธ วังคะฮาต  โทร. 089-8620041 (แจ้ง 22 พ.ย. 56)

-การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6
ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ตามแบบที่กำหนด ไม่เกิน 30 หน้า จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากร)
ส่งมาที่ นางสาวสุภัคศร  รินทสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ถนน ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โต๊ะสำหรับวางพื้นที่จัดวางผังโครงงานไม่เกิน 1.50 ม. X 1.00 ม. ให้ตัวแทนแข่งขันนำมาเอง ผู้ประสานงาน นางสาวสุภัคศร  รินทสมบัติ 085-4525709 (แจ้ง 20 พ.ย. 56)

-กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ให้แต่ละทีม ส่งแผ่น DVD ที่บันทึกผลงานภาพยนตร์และแนบบทภาพยนตร์ประกอบจานวน 2 ชุด ตามหลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม  2556 (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากร)
ส่งมาที่ นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
-กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์  ให้แต่ละทีมจัดส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่องให้กรรมการ ก่อนการแข่งขัน  ตามหลักเกณฑ์
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม  2556 (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากร)
ส่งมาที่ นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 48190
  รายละเอียดหน้าซองว่าเป็นเอกสารการแข่งขันกิจกรรม.............................
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง  089-9449357   (แจ้ง 19 พ.ย. 2556)

-กิจกรรมสภานักเรียน ให้แต่ละทีมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสภานักเรียนตามหลักเกณฑ์โดยให้ศึกษาตามเกณฑ์ให้ละเอียดครบถ้วน
ไม่ต้องจัดนิทรรศการ
-กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ให้แต่ละทีมจัดส่งเอกสารจำนวน 3 ชุด ตามหลักเกณฑ์
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากร)
ส่งมาที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 รายละเอียดหน้าซองว่าเป็นเอกสารการแข่งขันกิจกรรม.............................
ผู้ประสานงาน ผอ.ร.ร.ทองจันทร์  ศรีคำแท้  089-7103484  (แจ้ง 13 พ.ย. 2556)

-กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 ให้จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากร)
ส่งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ถนน ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 รายละเอียดหน้าซองว่าเป็นเอกสารการแข่งขัน กิจกรรม.............................
ระดับชั้น...............
ผู้ประสานงาน ศน.ศราวุธ วังคะฮาต  โทร. 089-8620041, ศน.สุจิตรา ไชยวงศ์คต  โทร. 080-7671717, สำนักงานฯ โทร. 042-513973 
(แจ้ง 13 พ.ย. 2556)
 
  -กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 และ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ส่งรูปเล่มโครงงานทุกประเภทและทุกระดับชั้น จำนวน 5 เล่ม
โดยส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ที่อยู่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เลขที่ 125 หมู่ 9 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 (ศูนย์คณิตศาสตร์ จ.นครพนม) ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2556  (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)
2.โต๊ะสำหรับวางโครงงาน ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร ให้ตัวแทนแข่งขันนำมาเอง
3.อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  เช่น ปลั๊กไฟ  ฯลฯ ให้ตัวแทนแข่งขันนำมาเอง
ผู้ประสานงาน  นายเศกสรร  จันทะนาม  087-9535725  หรือ  090-8581891 (แจ้ง 14 พ.ย. 2556)

-กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  และ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง ระดับ ม.1-3  และ ม. 4-6 ให้ส่งรายงานโครงงานรูปเล่ม จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2556  (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)
โดยส่ง นายสุพรม  ปัททุม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  49000 (ผู้ประสานงาน  นายสุพรม  ปัททุม   โทร. 089-7102600
(แจ้ง 15 พ.ย. 56)
 
 

1.ให้เขตพื้นที่ที่แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งโอนข้อมูลตัวแทนนักเรียนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าแข่งขันระดับภาค ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2556 
2.เขตพื้นที่ฯ โรงเรียน แจ้งแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม ที่เข้าแข่งขันระดับภาค ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 6-30 พ.ย. 56  ให้แก้ไขในระบบเว็บไซต์
โดยใช้ Username และ Password ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ โดยใช้ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว = แผนการดำเนินงาน ICT
-กรณีที่ไม่เห็น โมดูล (เข้าระบบโรงเรียน) ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ firefox หรือ Chrome
-คณะกรรมการ ICT ระดับภาค ยืนยันแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว 13-30 พ.ย. 2556
รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระฯ

ติดต่อเพิ่มเติม นายประทีป  คร้อโนนแดง โทร. 082-8494110    E-mail = [email protected]3.แนวปฏิบัติ การขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง(ประเภทเดี่ยว) เฉพาะแก้ไขชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง ซึ่งในระบบแก้ไขไม่ได้ ให้ ยื่นแบบคำขอ ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ย. 2556 ส่งมาที่ E-mail = [email protected]
4.โรงเรียนที่ขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวแล้ว ให้รออนุมัติระหว่างวันที่ 13-30 พ.ย. 2556
 
 
 
 

[การแทรกรูป ให้เข้าระบบโรงเรียน เมนูด้านบนขวา
แล้วเลือกเมนูเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว]
 
   

 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 1,046
จำนวนทีม 11,215
จำนวนนักเรียน 39,483
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 19,190
จำนวนกรรมการ 1,442
ครู+นักเรียน 58,673
ครู+นักเรียน+กรรมการ 60,115
ประกาศผลแล้ว 247/247 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 68
สัปดาห์นี้ 282
สัปดาห์ที่แล้ว 1,539
เดือนนี้ 1,949
เดือนที่แล้ว 272
ปีนี้ 23,117
ทั้งหมด 1,923,041