สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ทานาฤทัย
 
1. นางวิยะดา  จ้ำนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายภัทรศักดิ์   กางนอก
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาริน  ศรีสนิท
 
1. นางสาววราภรณ์   นวลกรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุพิน  แซ่ซึง
 
1. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษบา   ไชยรักษ์
 
1. นางสาวนงค์ราม  เพียรีย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรานพรัตน์  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  โพธิขำ
2. นางสาวอัญมณี  เดชปัญจพล
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
2. นางจันทร์นภา  สินเภตรา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  แสงสกล
2. นางสาวเพ็ญพักตร์   เสียงอ่อน
 
1. นางจันทร์นภา  สินเภตรา
2. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฏฐา  บุปผามาลัย
 
1. นางประภัสสร  ปะทะวัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายสุริยา  วิเศษภักดี
 
1. นายสุทธิเชษฐ์  ไชยวิเศษ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  เสนาฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มาเย็น
3. เด็กหญิงสุจิรา  สุนนทราช
 
1. นายกสิณพจน์  พรมดอนกลอย
2. นางขวัญพัฒน์  พรมดอนกลอย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  มะณี
2. นางสาวพิชญาภรณ์  อาษานอก
3. นายอณุศาสตร์  มุขสาร
 
1. นายปริพัฒน์  ไสยสาลี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27.92 เข้าร่วม 8 1. นางสาวลดาวัลย์  สุพานโช
2. นางสาวศุภาวรรณ  ชาวดอน
 
1. นายสุทธิเชษฐ์  ไชยวิเศษ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบัญชา  สมานทอง
2. นายวาทยุทธ  คำอ่อน
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเจษศรุต  เทวชู
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายสิรภพ  สระจันทร์
 
1. นายปริพัฒน์  ไสยสาลี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภาณุวัช  จันทร์คิด
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พลพันธุ์
3. นางสาวสุภาวดี  เข็มเลา
 
1. นางศิริรัตน์  อุ่นเกิด
2. นางอัมพลิกา  เปรมศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 8 1. นางสาววารุณี  มาตย์นอก
2. นายเฉลิมวุฒิ  จันประทัก
3. นางสาวโสมนัสธิดา  สกลหล้า
 
1. นางดัชนีพร  จงเทพ
2. นางศิริรัตน์  อุ่นเกิด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์แสน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรมนอก
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  คำพิลา
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นางเอมอร  จุไธสง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  กองเกิด
2. นางสาวพัชรีย์  หมื่นนนท์
3. นางสาววนิดา  นิลไธสง
 
1. นางสาวเนตรนภา  ตุ้ยศักดิ์ดา
2. นางเอมอร  จุไธสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพระธรรม
2. เด็กหญิงพรนิภา  สิทธิมาศ
3. เด็กหญิงสุวิณี  สุดทอง
 
1. นายชิตพล  ปะนันตา
2. นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัทธมน  เสมอ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สมอนา
3. นางสาวเจนจิรา  การสร้าง
 
1. นายชิตพล  ปะนันตา
2. นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  จิตรนอก
2. เด็กหญิงนภัสสร  มาตย์นอก
3. เด็กหญิงมณฑิรา  สาดนอก
 
1. นายพีรศักดิ์  หม่อนกันทา
2. นางสาววัฒนา  ลาน้ำเที่ยง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.43 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  เนียมไธสง
2. นางสาวนุชจรินทร์  กลิ่นหอม
3. นางสาวอภิรดี  ปาปะขำ
 
1. นายพีรศักดิ์  หม่อนกันทา
2. นางสาววัฒนา  ลาน้ำเที่ยง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรูญ  เกิดบุญเรือง
2. เด็กชายชาคริส  บงพันธ์แก้ว
 
1. นายณภัทร  สายเนตร
2. นางเพ็ญแข  คำน้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพล  อ้นไธสง
2. นายปราการ  มาตย์นอก
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นางสาววิไลพร  พลรักษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  พลรักษา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สวนสี
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวสันต์จี  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอภิชาต  กุลศรี
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  วีรศักดิ์
2. นายยุทธิชัย  พรมนอก
3. นายศิวกร  พลยางนอก
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรินทร์  ศรีจันทร์
2. นายวรินทร  บุโฮมฟาร์ม
3. นายสุทธิพงษ์  สอนสี
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แทนลึง
2. เด็กหญิงพิมอร  สีหามาตย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาตย์นอก
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะน้อย
5. เด็กหญิงหัทยา  อาษานอก
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางรัศมี  มาตย์นอก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิติ  อภิรักษ์
2. นายบังกร  กาลิก
3. นายพิธินันท์  พันธ์นาม
4. นายวิพัฒน์  สุดี
5. นายสมพร  พงษาแก้ว
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางรัศมี  มาตย์นอก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิพร  ตะวัน
2. เด็กหญิงปณัฐดา  บุดดา
3. เด็กชายปพนสรรค์  พลศักดิ์หาร
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ราชเสนา
5. เด็กหญิงอริยา  หงษ์สีจันทร์
 
1. นางสาวพิกุล  อุ่นอบ
2. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายชนะ  ภิรมกิจ
2. นายธวัชชัย  มะริศ
3. นางสาววรรณวิสา  สมอคำ
4. นายศราวุฒิ  ดิเดิม
5. นางสาวโยธกา  เวียนนอก
 
1. นางสาวพิกุล  อุ่นอบ
2. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิชัย   พลบำรุง
 
1. นายภาณุวัฒน์  จันทราช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุตะนา
 
1. นางสาวสุกัญญา   จำปาแดง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 9 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   แรงโสม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   แสนศรศรี
 
1. นางพิศมัย   เดิมสันเทียะ
2. นายวิทยา   เดิมสันเทียะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวจิราพร   แนวกลาง
2. นายอนุชา   พานิชย์
 
1. นางพิศมัย   เดิมสันเทียะ
2. นายวิทยา   เดิมสันเทียะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รักษาอินทร์
2. เด็กหญิงญาดารัตน์  นามา
3. เด็กหญิงนิภาพร  ปะตังถาเน
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  สดศรี
5. เด็กหญิงสลักจิต   วงษ์ราชสี
6. เด็กหญิงสิริมา  มาตย์นอก
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมเทศ
8. เด็กหญิงอรุณี  ศรีเตชะ
9. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปะละกา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันเบ้า
 
1. นางสาวพิกุล  อุ่นอบ
2. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
3. นางวนิดา  โพนงาม
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  คำหงษา
2. เด็กหญิงนันติกา  ศรีมา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภายไธสง
 
1. นายกิติ  แสงประพันธ์
2. นายสืบพงษ์  วิชัยผิน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทวัฒน์  ภูศรีฤทธิ์
2. นางสาวพรนภา  ขัวนา
3. นางสาวศิริรัตน์  พิณจอหอ
 
1. นายกิติ  แสงประพันธ์
2. นายสืบพงษ์  วิชัยผิน
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  วิเศษ
2. นายพัชรพงษ์  ปัดไธสง
 
1. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
2. นายสนั่น  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัฒน์  กองเกิด
2. นางสาวรัตติยา  ประตังเวสา
 
1. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  อาจชมภู
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธวี  เมือศรี
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
47 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเลอสันต์  แสนรัตน์
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริรางกุล
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 7 1. นางสาวโสภิตา  พรมภา
 
1. นายเอนก  ตรีภูมิ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  แก้วผึ่ง
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุ  จันทรา
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมนัสพล  อาษานอก
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  มีมาก
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สมอนา
2. เด็กชายลือชา  ปัสสาระถัง
 
1. นายณัฐพงษ์  สุวรรณโสภา
2. นายอนันท์  ชุมผาง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปิตาระนัง
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกมลเพชร  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทิชานนท์  จูมผา
2. นายสุวิชัย  บุการมณ์
3. นายอนุชิต  สีหามาตร์
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
2. นายเอนก  ตรีภูมิ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  ประทุมโย
2. นางสาวสาลิณี  เหลื่อมล้ำ
3. นางสาวอุสา  แสนสนุก
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
2. นายเอนก  ตรีภูมิ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเตชะ
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
60 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 70.75 เงิน ชนะเลิศ 1. นายชยานันต์  พันชัย
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐเขต  สีเหลือง
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุเทพ  มาตย์นอก
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  หลินศรี
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเตชะ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  มาตย์นอก
3. นายพงศกร  มาตย์นอก
4. เด็กชายพร้อมบุญ  คำภาเกะ
5. นายพัฒนพล  แสนแก้ว
6. เด็กชายรังสิมันตุ์  หลินศรี
7. นายรัฐเขต  สีเหลือง
8. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
9. นายสุรวิทย์  นอกตะแบก
10. นายอนุเทพ  มาตย์นอก
11. เด็กชายอิสรา  อาษานอก
12. นายเฉลิมชัย  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  หลินศรี
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อาษานอก
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยานันต์  พันชัย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายพร้อมบุญ  คำภาเกะ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพร  มิ่งอนงค์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
71 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขจรจิต  มะลิโค
2. นางสาวณัฐริกา  นพวงษ์
3. นายทัพพสาร  เทศไธสง
4. นางสาวนุชลิน  จำปามูล
5. นางสาวพรพิมล  อันทอง
6. นางสาวยุภาวรรณ  เรียนพิมาย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุระมรรคา
2. เด็กหญิงธนาวรรณ  ช่างทำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณวิจิตร
4. เด็กหญิงนิตยา   แสงแก้ว
5. เด็กหญิงปภัสสร  ปวงประชัง
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
7. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวนขันธ์
8. เด็กหญิงวรรณวิไล  เภรา
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อ่อนราษ
10. เด็กชายสหัสวรรษ  ดอกไม้
11. เด็กหญิงอภิญญา  ภาระไพร
12. เด็กหญิงอุไรพร  แนบชิด
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นางนิภาพร  โคตุเคน
3. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
4. นายสุเมธ  เชษฐา
5. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มาตย์นอก
2. เด็กชายนิธิพงษ์  ขำผา
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
4. เด็กชายสหัสวรรษ  ดอกไม้
5. นายอนุรักษ์  อังคณา
 
1. นางนงเยาว์  ทองชื่น
2. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐมพร   อังคะนา
2. เด็กชายวีระสิน    กลิ่นหอม
3. เด็กชายอานนท์   ขันแข็ง
 
1. นายกิตติภณ   โยธาภักดี
2. นายสมพร   จุไธสง
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.125 ทอง 5 1. นายกนกพล   อินทรมงคล
2. นายปิติพงศ์  ปอศรี
3. นายพิชิต   นาจันทร์
 
1. นายกิตติภณ   โยธาภักดี
2. นายสมพร   จุไธสง
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล   จงเทพ
2. เด็กชายพีระ   พลขวา
3. เด็กชายอนุรักษ์   พระกาย
 
1. นายกิตติภณ   โยธาภักดี
2. นายสมพร   จุไธสง
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์ศักดิ์   สดศรี
2. นายสุชาติ  หลินศรี
3. นายเดชารัตน์   ปิตาระเต
 
1. นายกิตติภณ   โยธาภักดี
2. นายสมพร   จุไธสง
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา    บุตรหา
2. นายกิตติศักดิ์   สิงห์สวนหม่อน
3. นางสาวประกายกานต์   จันภิรมย์
4. นางสาววรดา  อาวะลี
5. นางสาววัชนีย์   สระจันทร์
6. นางสาวศิริวราภรณ์   วางตา
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสุกัญญา   แมงไธสง
3. นางเบญญาภา   เทพนรินทร์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา    เอี่ยมเทศ
2. นางสาวผุสดา   เพชรวิเศษ
3. นางสาวพรทิพา  เทียนทิพย์
4. นางสาววรรณวิสา   สมอคำ
5. นายศราวุฒิ   บุปผาทาเต
6. นางสาวสุนิสา    สระบัว
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสุกัญญา   แมงไธสง
3. นางเบญญาภา   เทพนรินทร์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สร้างนอก
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  กล่อมจิตร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ทาอุสาห์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางสุกัญญา   แมงไธสง
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ   เมิกข่วง
2. นางสาววลัยลักษณ์    วัดทุ่งใหญ่
3. นางสาวอรทัย   แมตหก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางสุกัญญา   แมงไธสง
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล    บึงไกร
2. นายอาทิตย์   บุราณรมย์
3. นายเกริกชัย   พลจันทร์
 
1. นายกิตติภณ   โยธาภักดี
2. นายสมพร   จุไธสง
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงสุดา   วิสุงเร
2. นางสาววรางคณา   พิมเสนา
3. นางสาวสินีนาฏ  คีรีโต
 
1. นายกิตติภณ   โยธาภักดี
2. นายสมพร   จุไธสง
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มาตาเบ้า
2. เด็กหญิงจิราพร   คำอ่อน
3. เด็กหญิงเจษฎาพร   มาลาศรี
 
1. นางสุวิมล   เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ    เชื้อเจ้าทรัพย์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิตา   มาซา
2. นางสาวพรรณธิพา   ไชยพริ้ง
3. นางสาวพรสวรรค์   พานนงค์
 
1. นางสุวิมล   เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ   เชื้อเจ้าทรัพย์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุดใด
2. เด็กหญิงจิรัชยา   จิตนอก
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ลาระคร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   จันบัวลา
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัตร   ดีวงษ์
2. นายวิเชษฐ์   สีไสว
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล   คะกะเนนะ
2. เด็กชายอาทิตย์   เวียงนนท์
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์    โยงไธสง
2. นางสาวอังคณา   จันสามารถ
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร   นาบำรุง
2. เด็กหญิงศศิวิมล   หาญชนะ
 
1. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
2. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัฒ   บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ชัยดวง
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลินี   คิ้วไธสง
2. เด็กหญิงอรอุไร   สว่างภพ
 
1. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
2. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายณรงค์ชัย   โยงไธสง
2. นายประจักษ์  พานโน
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภัสสร   วิหาร
2. นางสาวสมพร  ภาวงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
2. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์   นกโยธิน
2. นางสาวลินดา   แสงแก้ว
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริญาพร  พันไชย
 
1. MissMathilda  Movouakuri
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาลัย  ชนะพล
 
1. Mr.Abdulai  jalloh
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจุตินาฎ  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางกอแก้ว  ปะนันตา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิริศักดิ์  แว่นศิลา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร    วิริยะภาพ
 
1. นายวิชัย  สายเมฆ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรดา   สีทาสังข์
 
1. นายวิชัย  สายเมฆ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรภิมล  ประจิตร
 
1. นางกอแก้ว  ปะนันตา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจารุกัญญ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  จีนสุขแสง
2. นางสาวขวัญจิรา  บินไธสง
3. นางสาวฌัชลิดา  ดีวงษ์
4. นางสาวนรีรัตน์  คุวานิชกุล
5. นางสาวพรรฑิกา  โนนสีราช
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรัญญา    สีหามาตย์
2. นางสาวน้ำฝน   ชื่นบาน
3. นายพิเชษฐ์    หลุ่มใส
4. นางสาวศรารี   สมบุญ
5. นางสาวอรประภา  เจาะนอก
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
2. นางสาวลภัสรดา  สืบสำราญ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายยุทธนินทร์   ภักดีพันธ์ชัย
 
1. Mr.Abdullai  Jalloh
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภินันท์  จันดี
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ประการะโต
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวโสรญา  สิงห์สา
 
1. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวิน  เทียมทะนงค์
 
1. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิลาวัลย์   วงค์สวาสดิ์
2. นางสาวสุธารินี  กุดแสน
 
1. Mr.Bien  Doan The
2. นายทนงศักดิ์  ศิลป์ประกอบ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวรัตติกาล  คำกอง
2. นางสาวลลิตา  ศรียงยศ
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
2. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์   พงษ์สมชาติ
2. นางสาวทิฆัมพร   ดีเดิม
3. นายพงษ์พัฒน์   แก้วลุน
4. นางสาวมะลิวัลย์    โทแหล่ง
5. นางสาวมาริสา   ดาประเสริฐ
6. นายวุฒิพงษ์   ดวงบุดสี
7. นางสาวศรารัตน์   สำราญ
8. นายเอกรัฐ   แก้วหาวงศ์
 
1. นายคมกริช  อาจชมพู
2. นางพิศมัย   เดิมสันเทียะ
3. นายวิทยา   เดิมสันเทียะ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.6 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  อินทมาตย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  วึบชัยภูมิ
3. นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
4. นายอนุสรณ์  พันธิ์สิทธิ์
5. นายอมรเทพ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวภาวิณี  ปักกะทานัง
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงพรรณชรี  ปริวันตัง
3. เด็กหญิงแสงระวี  สีหาบุตร
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  พลไธสง
2. นางสาววรรณภา  วาลย์มนตรี
3. นางสาววาเลนไทน์  ภูมีแกดำ
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปณิตา  ปิตาระเน
2. นางสาวสุรัชนี  บุญสร้าง
 
1. นายทนงศักดิ์  ศิลป์ประกอบ
2. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุรัชนี  บุญสร้าง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวรัตน์  มาตย์นอก
2. เด็กชายไวทยา  ดวงชัยศิลป์
 
1. นางอัจฉริยา  พหลทัพ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58.34 เข้าร่วม 4 1. นายสนธยา  จำนงค์พันธ์
 
1. นางอัจฉริยา  พหลทัพ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  บอนไธสง
2. เด็กหญิงปวีณา  พลราช
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
2. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุกฤษณ์  อาษานอก
 
1. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลัดฎา  ฟองฤทธิ์
 
1. นางขวัญพัฒน์  พรมดอนกลอย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตตินันท์  บรรยงค์
2. นางสาวกุลจิรา  เจริญศิริ
3. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  พรมประเสริฐ
4. นางสาวจุฑามาศ  สุดใจ
5. นางสาวชนิภา  ศรีสนิท
6. นางสาวณัฐธิดา  คุณบุราณ
7. นางสาวณัฐมล  ฤกษ์บวรมงคล
8. นางสาวดารารัตน์  จูมผา
9. นางสาวดาราวรรณ  สมบูรณ์อ้วน
10. นายดุสิต  แพงไธสง
11. นายทศพร  เจริญสว่าง
12. นายทิวากร  พรหมภักดี
13. นางสาวทิวาภรณ์  บุญแดง
14. นางสาวธนพร  ปัจไทย
15. นายธนวัตน์  นาจันทร์
16. นายธนาวัฒน์  เพ็ชรตะกั่ว
17. นางสาวธิดารัตน์  สีดาร้อยเอ็ด
18. นางสาวธีรญา  สระบัวทอง
19. นายธีระศักดิ์ิ  สมองาม
20. นางสาวนนทชพร  เง่อเขียว
21. นายนพเกล้า  ชิดโคกสูง
22. นางสาวนัฐชา  นนยะโส
23. นายนันธวัช  นานอก
24. นางสาวนารีรัตน์  ศรีสนิท
25. นางสาวนิยากร  นครกลาง
26. นางสาวนิราวรรณ  รัตนวงศ์
27. นางสาวนิโลบล  ทองอนงค์
28. นางสาวน้ำฝน   สิมทองบัว
29. นายบุญยงค์  ผิวไธสงค์
30. นางสาวปภาวี  ภูดรนาง
31. นายประจักษ์  พานโน
32. นางสาวปรีดานันท์  ประเสริฐสวัสดิ์
33. นางสาวปวีณา  ผ่องใส
34. นางสาวปานตะวัน  กะลาม
35. นางสาวพรนัชชา  สารคาม
36. นางสาวพรพิมล  โนเปือย
37. นางสาวพัชรี  เทพบรรทม
38. นางสาวพิชญ์สินี  แก้ววรรณศิลป์
39. นางสาวพิมพิไล  พลรักษา
40. นางสาวพิมลพรรณ  โนเปือย
41. นายพิษณุ  มาตย์นอก
42. นายภัควัฒน์  พันธ์ชัย
43. นายภูวนาถ  กลหลัด
44. นายภูวไนย  กลหลัด
45. นายมงคล  อุ้มไว้ดี
46. นางสาวมยุรา  มาลี
47. นางสาวมัสทุมิต  พันนาม
48. นายมาโนชย์  เทียรมูลละ
49. นางสาวรติรส  ชูมะณี
50. นางสาวรัตนา  ไชยสิทธิ์
51. นางสาวลลิดา  ลุนลา
52. นายวัฒนพงศ์  ตากิ่มนอก
53. นางสาววาสนา  สุระพันธ์
54. นางสาววิยะดา  ช่างทำ
55. นายศักดิ์ดา  พรสักหาร
56. นายศักดิ์นเรศ  พรไธสง
57. นางสาวศิริกุล  ปิ่นเมือง
58. นางสาวศิริวรรณ  นารินทร์
59. นางสาวศุภลักษณ์  เทพนรินทร์
60. นายสมยศ  อุ่นสำโรง
61. นายสาธิต   วงวังจันทร์
62. นายสิทธิศักดิ์  คำมุงคุณ
63. นางสาวสิรินนภา  แสนโน
64. นางสาวสิรินนภา  จันดา
65. นางสาวสุดารัตน์  ปุยแก้ว
66. นางสาวสุทธิกมล  ไผ่นอก
67. นางสาวสุทธิดา  ด้วงตะกั่ว
68. นายสุทัน  อาษานอก
69. นางสาวสุภาวดี  ฉลาดกลาง
70. นางสาวสุมาลี  พันทองหล่อ
71. นายสุรสิช  นิ่มนวน
72. นายสุรัตน์  พวงจำปา
73. นางสาวสุริสา  ด้วงตะกั่ว
74. นางสาวสุริสา  อาษานอก
75. นางสาวสุวิมล  พิทักษ์พูน
76. นางสาวอธิฐา  แสนโน
77. นายอธิวัตร  มิตะโค
78. นายอนุชา  แสนอยู่
79. นายอภิวัฒน์  การสร้าง
80. นางสาวอรประภา  จอดนอก
81. นางสาวอรพิมล  เนียมไธสง
82. นายอรรคพล  ช่างผัสส์
83. นายอัฑฒ์  การสร้าง
84. นายอานนท์  สิทธิเทศ
85. นายอิทธิพล  พลขวา
86. นายอโนชา  เกิดบุญเรือง
87. นายเรวัต  นาดี
88. นายเอกวัฒน์  ศิลป์ประกอบ
89. นายโชคชัย  พรสักหาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  อาจชมภู
2. นางรัศมี  มาตย์นอก
3. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
4. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
5. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
6. นายสีดา  เทียบอุ่น
7. นายสุเมธ  เชษฐา
8. นายเอนก  ตรีภูมิ
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 -    
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นาย ธีรศักดิ์   ศรีเตชะ
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเฉลิมชัย  โพธิ์แสน
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน