หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
2 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
3 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดมุกดาหาร
4 นายสุริยันต์ วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราาฎร์พิทยาสรรพ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดมุกดาหาร
5 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
6 นางสุจิตรา แสนโคตร ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.22 เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดมุกดาหาร
7 นางสุพรัก ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8 นางรสริน สิมงาม ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
10 นางวิภาวรรณ การมงคล ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11 นางสาวประกายแพร เสวิวัฒน์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 นางสาวปริวรัญญา แสนมะฮุง ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.นครพนม
14 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.มุกดาหาร
15 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.นครพนม
16 นางผกามาศ ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.มุกดาหาร
17 นางสาวไพมณี ขันทะชา เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นายทศพล ไกยะลุน ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นางวรีพร บุพศิริ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นางสาวพิชญา โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นายปริญญา ไชโย ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นางวรีพร บุพศิริ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
24 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงาน
25 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียนรายงานผลและบริหารระบบการสื่อสารระดับมัธยมศึกษา
26 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
27 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
28 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
29 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
30 นายณรงค์ ศิริปรีชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
31 นายพิทักษ์ คะปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
32 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
33 นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
34 ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
35 นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
36 นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
37 นายหัสนัย ธนโชคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเสียวแดงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาสาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
38 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นายทศพล อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นางสาวนุศรา สุพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางจิราพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม 22 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางวนิดา ชูคำสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นายปรเมษฐ์ ปัญญาดิลกพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นายวิชัย ช่างถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นายจำรัส รัตนวิชัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นายขวัญชัย ปานนิ่ม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นางงามตา กฤตาคม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายไชยรักษ์ ทองขันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6
57 นางสาววิภาวดี โคทังคะ ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6
58 นางสาวปพิชญา คนยืน ครูโรงเรียนชัยปํัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
59 นายเวียงสวรรค์ ปัตลา ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
60 นางสาวแก้วตา พิมพ์พงษ์ ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
61 นายอลงกรณ์ จันทรโคตร ครูโรงเรียนธาตพนม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
62 นายปราการ มูลประสาน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3
63 นางสาวประภัสสร คะสา ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3
64 นางสายสมร อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
65 นางสาวนภัสกร ภาคภูมิ ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
66 นายไพโรจน์ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
67 นางสาวธัญดา มีศิริ ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
68 นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
69 นายสันติ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
70 นางสาวชนิกา กุลค้อ ครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
71 นางสาวปราณี แสนสามารถ ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
72 นางสาววิไลวรรณ สูญราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
73 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
74 นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์ ครูโรงเรียนชัยปํัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
75 นายวิรวุฒิ แสนโสม ครูโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
76 นางสาวสุนิสา ไสววรรณ ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
77 นายวชิรา เสริมประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
78 นายคนอง วงฮาด ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 1 ม.4 - ม.6
79 นางพรรณี ฤาชากุล ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 1 ม.4 - ม.6
80 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 2 ม.1 - ม.3
81 นางวงค์พะยอม ทองชัย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 2 ม.1 - ม.3
82 นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 1 ม.1 - ม.3
83 นางสาววาริน อนุญาหงษ์ ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 1 ม.1 - ม.3
84 นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 2 ม.4 - ม.6
85 นางไข่มุก พรหมดี ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการประกวดโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 2 ม.4 - ม.6
86 นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
87 นายโกสินทร์ เหง้าโอสา ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประสานงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
88 นายจีรศักดิ์ ทัศคร ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประสานงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
89 นายวิชาญ วาปี ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
90 นายเกียรติศักดิ์ แสนเสน ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
91 นางสาวจิรา สำรองพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
92 นางสาวนิภาพร ไชยเพชร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
93 นายดิเรก เชียงทอง ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
94 นายสุจิน นามสทอน ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
95 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
97 นางผกามาศ ช่องถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
98 นางงามตา กฤตาคม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
99 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
102 นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ.
103 นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เลขานุการการประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ.
104 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานการประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ.
105 นายรอบรู้ ด่างเกษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการอำนวยการประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ.
106 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
107 นายพิทยา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
108 ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
110 นายธงชัย เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
111 นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
112 นายเกษม สุทธิสาร ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
113 นายชลนที บัวชุม ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
114 นายภราดร คัณทักษ์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
115 นางสายฝน จำปา พนักงานราชการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
116 นางสาวสุดธิดา เดชทะสอน ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
117 นายฤทัยกร พิมลี พนักงานราชการ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
118 นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
119 นางศินีนาฎ วงค์ศรีชา ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
120 นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการอำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
121 นางพนิดา สุวรรณสาร ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการและประสานงาน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
122 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ ผู้พัฒนาโปรแกรมการจัดการแข่งขัน
123 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ผู้จัดการระบบคะแนนรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
124 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ผู้จัดการระบบคะแนนรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
125 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ผู้จัดการระบบคะแนนรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
126 นางกฤษณา อุฒามาตย์ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
127 นางสาวปภาดา สมประสงค์ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
128 นายวชิราชัย ตามะลี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
129 นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
130 นางสาวโชติกา ผลันอากาศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
131 นางอัชรา ลอว์สัน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
132 นางกรรณิการ์ เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
133 นางสาวสนทยา กำลังหาญ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
134 นางสาวรุ่งทิวา พูลประสาน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนน
135 นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
136 นางศินีนาฎ วงค์ศรีชา ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
137 นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 ประธานกรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุง ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 กรรมการและเลขานุการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139 นายวรวุฒิ มะสุใส ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 กรรมการประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
140 นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุง ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 กรรมการประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
141 นายอภิชา เจริญนามเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 รองประธานกรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม.22 รองประธานกรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 นางสาวภาวดี พันธ์รักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144 นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145 นายชัยชนะ พลรัตน์ ผู้ทรงคุญวุฒิ กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
146 นางพิมพันธ์ ป้องนพภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
147 นายเทิด มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์ ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
149 นางรัตนาศรี สกุลโชติ ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150 นายสวัสดิ์ สุริย์ ผู้ทรงคุญวุฒิ กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
151 นางเพ็ญประภา พลโลกา ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
152 นางสาวพิศมร สุทธิสาร ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
153 นายเปรม สุวรรณกูฎ ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
154 นายชาตรี มณีลุน ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
155 นายลำธาน เมืองโคตร ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
156 นายฤทธิรงค์ พรหมกสิกร ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
157 นายสมศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
158 นายศิริ ขานคำภา ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
159 นายวัชรากรณ์ ศรีนวลแล ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160 นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์ ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
161 นางสุมาลัย ผิวขำ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาทดิ์ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นายวรวุฒิ มะสุใส ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 กรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
164 นายสมนึก อ่อนแสง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม.22 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
165 นางกิรณา จันทร์โคตร ครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการและประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
166 นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม22 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์ )
167 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์ )
168 นางสาวประกายแพร เสวิวัฒน์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์ )
169 นางสุพรัก ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์ )
170 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์ )
171 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระดนตรี)
172 นายวิโรจน์ ธรรมคำ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม22 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระดนตรี)
173 นายราเชน ศรีสรรค์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระดนตรี)
174 นายสุขุม ศุภภูมิ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม22 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระดนตรี)
175 ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ มาไชยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระดนตรี)
176 นางสาวปริวรัญญา แสนมะฮุง ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระดนตรี)
177 นางรสริน สิมงาม ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระดนตรี)
178 นายปราการ สีชมภู ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์)
179 นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์)
180 นางวิภาวรรณ การมงคล ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์)
181 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์)
182 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
183 นายวิเลิศ ชาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
184 นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
185 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคม กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
186 ว่าที่ ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
187 นายวัชระ ปัจจุสานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
188 นางสุรภี พรหมดี รก.ผู้อำนวยการศูนย์ ICT กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
189 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
190 นายประทีป คร้อโนนแดง ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
191 นายชัยกัมพล มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
192 นายกัปตัน บุณยะวัฒนพฤกษ์ ครู โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม กรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
193 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ประธานกรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
194 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม รองประธานกรรมการบริหารระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร
195 นายชัยชาญ อ่อนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
196 นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
197 นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
198 นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
199 นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
200 นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
201 นางสุจิตรา ไชยวงศ์คต ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
202 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
203 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
204 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
205 นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
206 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
207 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
208 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
209 นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
210 นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
211 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
212 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประธานคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
213 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
214 นางนวลอนงค์ หล้ากวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
215 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
216 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
217 นายอาคม สัตถาผล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
218 นางพรพิมล ชินภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
219 นายสุรพล อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
220 นายศักดา จำปาหอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
221 นางนีรนุช ชามน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
222 นางเนตรทราย จำรัสแสง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
223 นายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
224 นายมงคล มาเวียง ศึกษานิเทศก์ หน.กลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและบวนการเรียนรู้ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม. เขต 20
225 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อำนวยการ การจัดนิทรรศการกิจกรรมถนนคนเรียน สพม. 20
226 นายมงคล มาเวียง ศึกษานิเทศก์ ประสานงานการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน สพม. 20
227 นายเสถียร เที่ยงธรรม ศึกษานิเทศก์ ประสานงานการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน/OBEC AWARDS สพม. 20
228 นางเกศรี วิวัฒนปฐพี ศึกษานิเทศก์ ประสานงานการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน/OBEC AWARDS สพม. 20
229 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อำนวยการ ร่วมพิธีเปิด สพม. 20
230 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อำนวยการ ร่วมพิธีเปิด สพม. 20
231 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อำนวยการ ร่วมพิธีเปิด สพม. 20
232 นายมงคล มาเวียง ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง จ.นครพนม สพม. 20
233 นายสุรพล ผลประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง จ.นครพนม สพม. 20
234 ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร น้อยบุดดี ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง จ.นครพนม สพม. 20
235 นายมนิต อินทะชุบ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง/อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สพม. 20
236 นายทรงเดช สอนใจ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง/อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สพม. 20
237 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ นามบำรุง ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง/อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สพม. 20
238 นายทนงศักดิ์ ปิดตะกาศ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.ธาตุพนม /อ.นาแก จ.นครพนม สพม. 20
239 นายบัณฑิต ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.ธาตุพนม /อ.นาแก จ.นครพนม สพม. 20
240 นายธนบดี นันทะ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร สพม. 20
241 นางกษมา ตราชู ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร สพม. 20
242 นายสมเกียรติ ดวงมณี ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร สพม. 20
243 นายสุรเกียรติ ลิบลับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน นักบินน้อย สพฐ.
244 นายสินมหัส ฝ่ายลุย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน นักบินน้อย สพฐ.
245 นายพรชัย ถาวรนาน สนก.สพฐ. คณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน นักบินน้อย สพฐ.
246 นางสุจิตรา พิชัย สนก.สพฐ. คณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน นักบินน้อย สพฐ.
247 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผอ.ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ ประธานกรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
248 นายศราวุธ ไตรยราช รองผอ.ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ รองประธานกรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
249 นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.๒๒ รองประธานกรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
250 นางอมราภรณ์ ยศประสงค์ ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
251 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
252 นายวิโรจน์ แก้วพิกุล ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
253 นายประทีป คร้อโนนแดง ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
254 นายวัชระ ปัจจุสานนท์ ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
255 นางสาวจิรพรรณ อุพร ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
256 นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์ ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
257 นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกร ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
258 นางปุญญิศา ศรีลำไพ ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
259 นายปริญญา คำพรหม ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
260 นางสาวนาฎตยา ไตรผล ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
261 นายยุทธนา คะสุดใจ ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
262 นางนงค์รักษ์ ชาติวงค์ ครูร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ นักบินน้อย สพฐ.
263 นางสาวปฏิพรรณ พลเหี้ยมหาญ ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักบินน้อย สพฐ.
264 นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญ ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักบินน้อย สพฐ.
265 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา ประธานคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
266 นายสุวรรณ ตรีขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
267 นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
268 นายทศพล อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
269 นายอุดม สิริ ผอ.ร.ร.กุตาไก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
270 นายสมชาติ คำหา ผอ.ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
271 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผอ.ร.ร.สามผงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
272 นางจันทร์จรัส ไตรยราช ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา สพม.๒๒ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
273 นางอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
274 นางสุรัสวดี กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
275 นางสาวอนิตตา บัวสาย ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
276 นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
277 นายกานต์ จันทร์แดง ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
278 นายณัฐวุฒิ วิพรรณะ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
279 นายสมมาตร์ ก้อนกั้น ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
280 นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก พนักงานราชการ ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
281 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
282 นางสาววิไลลักษณ์ สีดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
283 นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการผู้ช่วยเลขานุการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
284 นายสุกิจ กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการผู้ช่วยเลขานุการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
285 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.ร.ร..ไชยบุรีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการเลขานุการและประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
286 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม.22
287 นายทินกรณ์ วรกา ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
288 นายนัฏฐพล ปากดี ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
289 นายวัชรพงษ์ บริเอก ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
290 นางพิสมัย พรรณวงศ์ ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
291 นางสาวฐิตานันท์ คำมีอ่อน ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
292 นางสาวปราณีต พรรณวงศ์ ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
293 นายกลิ่นเพชร ดีพรม ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
294 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
295 นางสาวปิยฉัตร กงภูเวทย์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
296 นางสาวอทิตยา คูณคำ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลบันทึกคะแนนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
297 นางสาวทัศนีย์ โคตรพรม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
298 นางสาวดวงนารี อินปาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
299 นายสุรศักดิ์ มีศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
300 นายอนุทิน พยุงวงษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
301 นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
302 นางสาวจิรพรรณทิพย์ โทนุวงศ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
303 นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
304 นางสาวณัฐกชนันท์ ทองคำ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
305 นายวีรศักดิ์ พันที ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
306 นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
307 นางชนาภา ประสาททอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
308 นายนิวัฒน์ วรสาร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
309 นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
310 นายสมคิด รูปเหมาะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
311 นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
312 นายวิโรจน์ สิมพร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
313 นางสาวณัฐรินทร์ บำรุงตา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
314 นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
315 นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
316 นางเบญจรัตน์ สุคำภา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
317 นางนุชจรี เบญมาตย์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
318 นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
319 นางสาวสุนีย์ พันธ์ชมภู ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
320 นางสาวพรทิพา เมืองโคตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
321 นางสาวสุนีย์ พันธ์ชมภู ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
322 นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
323 นางสาวพรทิพา เมืองโคตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
324 นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
325 นายประสาน สุคำภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการอำนวยการประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
326 นายประกาศ อ่อนตาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการอำนวยการประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
327 นายพรชัย ศิลาแยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการอำนวยการประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
328 นางอภิวันท์ บุญประสพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการอำนวยการประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
329 นางอัญชลี คนหมั่น ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการอำนวยการประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร
330 นายสุพรม ปัททุม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการอำนวยการประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]