หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายทศพล อาจหาญโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา แพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา สุภวุฒิโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร กรรมการ
5. นางสาวสุรัสวดี กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ
6. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางประดับศรี ลิ้มสกุลโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจินตนา ศูนย์จันทร์ โรงเรียนพังโคนพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายทศพล อาจหาญโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ภิญโญ ทองเหลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา คำเพชรดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสมพร้อม พลสาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ
7. นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สิริ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายประยุทธ สุดสูงโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ
4. นางสุภาพ อำมุกคะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
5. นายเทพลิขิต ริยะบุตรโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรักรดา บุญเทียมโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
7. นางใจทิพย์ สุยะราโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
8. นางเบ็ญจวรรณ เหล่าหล้า โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อุมะวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางประไพพิศ อ่อนตามโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางพัชนี ศิลคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการ
6. นางรุ่งราตรี ธรรมดวงศรีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางไพบูลย์ อุ่นศรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนิศากร เขียวสะอาด โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตรีขันโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพันธ์ บุญคร่ำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางปรารถนา แพนสิงห์ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล กรรมการ
4. นางศตกมล เอื้ออรัญโชติ โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
5. นางรุ่งนริศรา อินปากดีโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการ
6. นางสาวจิระนันท์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการ
7. นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ ตรีขันโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คงเพชรโรงเรียนธาตุพนม รองประธานกรรมการ
3. นางสมบัติ วังภูสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ จุลศรี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวณิภาวรรณ โพธิ์ไหม โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา กรรมการ
6. นางมะลิ หาธรรม โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
8. นางขุสุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์โรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา ปะติเกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. นางราตรี แสงทอง โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหมโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
6. นายประสิทธิชัย โสดาวิชิตโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวทวีพร สุวรรณมาโจโรงเรียนวัดบึงเหล็ก กรรมการ
8. นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ
9. นางสถาพร ชาวนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์โรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังสี โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางจันทิมา เมืองโคตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ หาญรินทร์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวัณลา แวงดาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
6. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ
7. นายวิศิษฏ์ เทียมม่วง โรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการ
8. นางไพรัตนา สิริ โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางกรรณิการ์ บุญชวลิต โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางจิระภา โสรินทร์โรงเรียนร.ร.ปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
4. นายทิวากร บุญใหญ่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
5. นายจรัตน์ สุครีพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑นครพนมกรรมการ
6. นางไพรวัลย์ ทูลธรรมโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กรรมการ
7. นางภัคจิรา ศรีสมวงศ์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางกรรณิการ์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ บรรจงศิริทัศน์ โรงเรียนนางรอง รองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา นัยจิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางหงษ์คำ เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายอรรถพล ผิวทองโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ อินาลาโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวอุทิน ใจมั่นโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางยุพดี ดงเรียงราชโรงเรียนผดุงนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลนิตชา ไชยวิเศษโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สีหะมงคลโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายบัลลังก์ มะเจี่ยวโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายผดุง ชุมแวงวาปีโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แสงสว่างโรงเรียนเรณุูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางยุวากร เมืองสุวรรณโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ถาบุตรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตรอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางทรัพย์ทวี พูลผลโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ เชื้อสาวะถีโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัฒน์โรงเรียนเรณุูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. ดร.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ฤาชากูลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนู วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ วิเศษโวหารโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางผกาพรรณ วะนานามอาจารย์คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนครประธานกรรมการ
2. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา สุคำภาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางชนานันท์ จะตุคะมาโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพลอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเนรมิต กฤตาคมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็งโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชาติ ปากดีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แสนคำโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. นางพรประเสริฐ จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางสุริยาภรณ์ จันทศโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางวรารักษ์ สังกาชาติโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณุูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรเมษฐ์ ปัญญาดิลกพงษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ทุ่นศิริโรงเรียนเรณุูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ คนตรงโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางงามตา กฤตาคมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางไสลา รูปเหลี่ยมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอนุชา บุรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายพรหมลิขิต จิตจักรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายนิรุต ราญมีชัยโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นายพัทธดนย์ วะนานามโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"กรรมการ
10. นางธาราวดี สมนาแซงโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พละพรโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นางมณีวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกมล รูปดีโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
6. นางนิตยา ไร่สงวนโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
7. นางนรินทร์ทิพย์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายชัยยุทธ ธรรมประชาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางวฤณภา จันทรสาขาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
11. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
13. นายชัชวาล อินราชโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุวิมล แสนลังโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
15. นางวาสนา ภาคนามโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายส่งเสริม เมืองฮามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ พรหมกสิกรโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายนฤทัย จันปุ่มโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัก พันโกฎิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ซาผูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นายมีชัย เกตจุนาโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
7. นางจำเนียร ประสงค์สุขโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นายวัชรพล ห้วยทรายโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสมปอง มุลตองคะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางวาสนา พรหมจรรย์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นายกิติรัตน์ เบ้าลีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
13. นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรีโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
14. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวรัศมี บุสุวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีราธาร ศรีมหามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จันทรสาขาโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายราชันย์ ไชยมหาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา มาตุลกุลโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วารีโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นายไตรมาส ลิขิตวันโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการ
7. นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ศิริวรรณ อาจศรีโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร เทพรังศิริกุลโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ ไท้ทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางสาววารุณี ไชยรงศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางไฝคำ เผือดผุดโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายอรรถพล แท่นแก้วโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นางสมบัติ เขตอนันต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.ศิณีวัณย์ พิทักษฺ์ทิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางเบญจรัตน์ สุคำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ บินศรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายสังคม บุญอาจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวระเบียบ ภาคภูมิโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.สัมภาษณ์ คำผุยศึกษานิเทศ สพม.26ประธานกรรมการ
2. นางเรวดี นันทิกะโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ไชยเวชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ วังสะพันธ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศิลปกรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาภรณ์ ชอบสูงเนินโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจพร อินทรสดโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางนุชจรี เบญมาตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอภิเษก บัวชุมโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เฉลยสุขโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเชิดชัย พลกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวมินตรา คำปานโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายธนิต ทองอาจโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี อินทนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรัชฎากรณ์ ตรีสินสกุลชัยโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางดลากาญจน์ พรหมพลจรโรงเรียนบ้านผือวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอรวรรณ สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงดารา เจริญวงศ์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางอมร ไตรยวงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางภัทร์ชริญา ฟองสมุทรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชำนิยันต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ใจตรงโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ภูมิประเสริฐโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา คำเลิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นายเอกพงศ์ บัวชุมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวิภูชัย คำแดงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายสิทธิชัย ยางธิสารโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางพชรวรรณ มาฎารักษ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สีนอเนตร โรงเรียนบ้านคูฮอด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (สพป.) กรรมการ
4. นายสำราญ วังนุราช ศน.สพม.๒๘ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ บุทเสน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ
6. นายเนรมิต บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
7. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต ๑กรรมการ
8. นางปาริชาติ เจริญรัตน์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
9. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการ
10. นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวนาฏตยา ไตรผล โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูฮอด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (สพป.)กรรมการ
4. นายสำราญ วังนุราชศน.สพม.๒๘ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ
6. นายเนรมิต บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
7. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต ๑กรรมการ
8. นางปาริชาติ เจริญรัตน์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
9. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการ
10. นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวนาฏตยา ไตรผล โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุนชนบ้านทุ่ง สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสมยา โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ๒๘ กรรมการ
4. นายอาณากร บุญศิลป์ โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ๒๘ กรรมการ
5. นายกมล หมอกชัยโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม.๒๕ ขอนแก่นกรรมการ
6. นายคำฟอง ศรีสุข โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.๒๒ กรรมการ
7. นายประหยัด พุดลา โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. ๒๒กรรมการ
8. สิบเอกกัปตัน บุญยะวัฒนพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
9. นายศิววงศ์ ปิตะบูรณ์สพม.๒๗ ร้อยเอ็ดกรรมการ
10. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
11. นายวิโรจน์ แก้วพิกุลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายปริญญา คำพรหม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุนชนบ้านทุ่ง สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสมยา โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ๒๘ กรรมการ
4. นายอาณากร บุญศิลป์ โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ๒๘ กรรมการ
5. นายกมล หมอกชัยโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม.๒๕ ขอนแก่นกรรมการ
6. นายคำฟอง ศรีสุข โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.๒๒ กรรมการ
7. นายประหยัด พุดลา โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. ๒๒ กรรมการ
8. สิบเอกกัปตัน บุญยะวัฒนพฤกษ์ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
9. นายศิววงศ์ ปิตะบูรณ์สพม.๒๗ ร้อยเอ็ดกรรมการ
10. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
11. นายวิโรจน์ แก้วพิกุล โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายปริญญา คำพรหม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชมภูโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี โสระศรีครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา พันธุ์ทุมครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม.24กรรมการ
4. นายศักดิ์ดา สินธุระวิทย์ครูโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม.23กรรมการ
5. นางนุชรี คำประสังค์ครูโรงเรียนรร.ปิยะมหาราชาลัย สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภลิต หล้าเชียงของผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา วุฒาครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุลครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.23กรรมการ
4. นางทัศนียา ศรีสมุทรครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.27กรรมการ
5. นางอรศรี สัญราชาครูโรงเรียนธาตุพนม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสินธ์ สิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ อ่อนแสงครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางระยิ้ม อ่อนสุรทุมครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.23กรรมการ
4. นายสมสี วงศ์อินตาครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.27กรรมการ
5. นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุนครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สะภารองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางเด่นอุดร กิตติยบุตรครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา ศรีผายวงษ์ครูโรงเรียนร่มเกล้า สพม.23กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ทองไชยครูโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.29กรรมการ
5. นางอรนุช ตั้งศิริครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชัยนาจ ศิรินุมาศผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางปรุงใจ ใจสุขครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล ศรีวรกุลครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.23กรรมการ
4. นางอรุณี สายคงครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.22กรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ นาระถีครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายยุทธศิลป์ วังคะฮาตผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ลีนาราชครูโรงเรียนร่มเกล้า สพม.23รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิชัย คงโทครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29กรรมการ
4. นางประไพ เหง้าน้อยครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.22กรรมการ
5. นางพิไลวรรณ พลหาราชครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดทัย ไชยพันธ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นายประสาท ศุภวิทยะครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.23กรรมการ
4. นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.29กรรมการ
5. นางนันทิยา กองแก้วครูโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ ตั้งสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางจิตติวรรณ สุรวณิชนิรชรครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางชบา ศรีวิชัยครูโรงเรียนมุกดาหาร สพม.22กรรมการ
4. นายวินัย ส้มสีแก้วครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม.27กรรมการ
5. นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทยครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม.23กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ไชยสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศิริปรีชากุลครูโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยา สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ศรีสุภาพครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม.24กรรมการ
4. นายอภินันท์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม.22กรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย จุลมาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยา สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางเรไรรัตน์ ใจสุขครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางศรสิน จอมพรรษาครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.22กรรมการ
4. นางลาวัลย์ คุณแสนครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.23กรรมการ
5. นางดวงแข ประดุจชนม์ครูโรงเรียนมุกดาหาร สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายชนินทร ทัศครรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายชัยยงษ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางสวรรค์ทอง อาจวิชัยครูโรงเรียนร่มเกล้าวิทยาสรรค์ สพม.22กรรมการ
4. นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.27กรรมการ
5. นางอุรวรา ลาภจิตรครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายฉัตรชัย จันทะลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพ็งอ่ำครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22รองประธานกรรมการ
3. นางโยทะกา พันทาครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม.23กรรมการ
4. นางสาวอำไพ นามวงศ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.27กรรมการ
5. พระครูสุธรรม พัฒโนดมวัดศรีสว่าง อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนมกรรมการ
6. นายศักดิ์ดา สมยาครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยิ่งคำแหง โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ พงษ์ศิลป์ โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ อีสาน กรรมการ
5. นางนภามาศ แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
6. นายวินัย โคตรพรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ
7. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย สุทธิอาจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางฐปนีย์ โคตรชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการ
3. นายอัมพร ไชยมาตย์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
4. นายรณกร กาญจนวรางกูร โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นายบัญชา กองแก้วโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
6. นายคูณศักดิ์ บุตรศรีผาโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิญาดา พลราชมกรรมการ
8. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทิวา กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ
3. นายพรชัย คณาบุตรโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นางพัฒนา ถาทุมมาโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ อุทัยสารโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ
6. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมคิด ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
8. นางณภัทร ผิวดำโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรพล นามมีฤทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี พิมราชโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา กรรมการ
4. นายถาวร จุลมาศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายชัยณรงค์ โคตรชุม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการ
6. นางพวงทอง หวังถนอม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายอภิรัฐ ตะวังทัน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการ
8. นายรัตนกุล ไตรย์วงศ์ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์ กรรมการ
9. นายสุพรชัย สุวรรณไตรย์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กรรมการ
10. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายวัชรินทร์ บุญพินิจ โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางศินีนาฎ วงค์ศรีชาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิทยา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทาโรงเรียนรามราชพิทยาคม กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุพศิริ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กรรมการ
4. นายดำเนิน ศรีเจริญโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายศราวุธ บุญยะศรีโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ
6. นายพลภัทร โสมี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุบิน ไทยวงศ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
8. นายวารศิลป์ เรืองแสน โรงเรียนคำบกวิทยาคาร กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ชาลีโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม กรรมการ
10. นางมยุรา ขวัญเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
11. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางศินีนาฎ วงค์ศรีชาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา

ศิลปะ

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหาร สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางนุจจรี เหมะธุลินครู โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บัณฑิตโรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายสุรชัย วังทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.อภิชาติ แสงไกรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ สุขนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติสุข แหล่งสนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูผาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายรัชวุฒิ สุขศิริโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนเสาเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. ดร.นิพินธุ์ สุรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนเสาเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. ดร.นิพินธุ์ สุรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชม พิมะเสนโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชม พิมะเสนโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายมนัส จตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายมนัส จตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนเรศ สีละมัยโรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ ศูนย์กลางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรพิทยาคารกรรมการ
4. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนเรศ สีละมัยโรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ ศูนย์กลางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรพิทยาคารกรรมการ
4. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายดำรง พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยารวัตรกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยารวัตรกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประวิช พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประวิช พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ศรีสมภพโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2กรรมการ
3. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ศรีสมภพโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2กรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ศรีสมภพโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม แป้นแจ้นโรงเรียนหนองแข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ ศูนย์กลางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนส่องดาวกรรมการ
4. นายสุขุม ศุภภูมิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมศรีโรงเรียนกันทลักษณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภากรรมการ
4. นายภูวนาท จันทนาภรณ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
5. นายราเชน ศรีสรรค์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายคณิตชัย ไตรจักรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายขวัญอ้อม กิ่งหลักเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย อุนาราชโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายณัฐธิชัย มังคละคีรีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายคณิตชัย ไตรจักรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายขวัญอ้อม กิ่งหลักเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Chito Lagrimasโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายณัฐธิชัย มังคละคีรีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
2. นายการันต์ ใจกล้าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุตดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านทับศิลาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุตดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านทับศิลาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ เวทย์บูชาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
3. นายอัชรายุทธ ลุนเสนาโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายสุริยะ บุญไธสงโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางจันทร รัศมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร รัศมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางสาวจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางดารณี จันทมิไซยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายเรืองชัย นากลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายธราดล ชัยเดชโกสินวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุิ์กรรมการ
5. นางสาวอชัถยา อรุณรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๔ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางดารณี จันทมิไซยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายธราดล ไชยเดชโกสินิวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเรืองชัย นากลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวอชัถยา อรุณรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๔ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยศิวามงคลวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางพิไลวรรณ ยะวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายอานนท์ นนท์คำวงศ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (โพนสวรรค์ราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยศิวามงคลวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางพิไลวรรณ ยะวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายอานนท์ นนท์คำวงศ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (โพนสวรรค์ราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารีรัช ผิวดีโรงเรียนศรีกระนวนกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ บุญบัลดาลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา ดวงเพชรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายทรงฤทธิ์ บุญบัลดาลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ดวงเพชรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจุรีมาศ แก้วมณีีชัยโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ยุรชัยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
3. นางจุรีมาศ แก้วมณีีชัยโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ยุรชัยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุกรี ชัยมงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร พรเพชรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรินทร์ แสนบุดดาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายพลาชัย ภูมิภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายอุดร สุวารีย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางบุษบา แสงวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นายภูษิต ผสมศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายมีนา เหล็กสีไทยโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายวีระพล ก้อนทองดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวานิส เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมใจ สุทธสนธิ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีวุฒิ เจริญตาโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวานิส เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท คันศรโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
3. นางคมเนตร ปนสันเทียะโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
4. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นายนายวีระศักดิ์ ซีแพงโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
8. นายศิวะ เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายมัฆวาน ประทังคติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางวัฒนา บุญเรืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฎฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ทะรังศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายคนิม เบญมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ทะรังศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางปราณี เหล่าจำปาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
8. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐโรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร จวนเกาะโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา ชัยชนะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วิลัยหล้าโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นางเรณู รัตนวรรณีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา ชัยชนะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นางวรรณรัชต์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายอัญเชิญ สุวรรณศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิจิตรา นาดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สิมงามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสง่า พันพิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้นโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า พันพิพัฒน์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ทั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางสาวชิดนภา ศรียาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรณพ ตัญญูโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นายประเสริฐ ศรีวรรณ์โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ คะปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรุณธิดา ศรีโสดาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
3. นางณัฏฐิดา ถีระพันธ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณา ไล้สวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางราตรี สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ คะปัญญาผู้อำนวยโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์อรุณ พนาลัยโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางราตรี สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ คามตะสิลาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ศรีสุขโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายเสถียร สุกรีฑารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสุดสวาท มั่งจิ๋วโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางเจริญศรี ชูถิ่นโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ ศรีริทาราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เพ็งชัยโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยากรรมการ
3. นางนิรชร ปรุงฆ้องโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์โรงเรียนกาฬสิทธุ์พิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายกาวิน ไก่สระแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางจิญานันท์ พิมพชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสายฝน จำปาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกุลนันทร์ อติชาติโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสุกรี ชัยมงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพจนามาลย์ มีผลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางรัชนี ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
7. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมใจ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประไพ สุโพธิ์ชัยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจิตร์ มัณทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวสาทอง ฮาดปากดีโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
7. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ ศรีริทาราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางคมเนตร ปนสันเทียะโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
4. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย คะษาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิดา พลราชมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายบุญมา ใหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นายวรชาติ คันศรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางภัทราภรณ์ ทุมมาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพลผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริยากร ศรีวงษาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายสนั่น บุดดีคำโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวศิราณี หมู่มีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นางปาริชาติ โอชโรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ ธานีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายวิรุฬ แก่นบุบผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายศุภราชัย คำเรือนอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นางสาวศิราณี หมู่มีอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นางปาริชาติ โอชโรอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยากรรมการ
3. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายธนเดช วิไลรัตนากูลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นายเจษฏา แฝงเพชรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นางสาววัชราภรณ์ อินทรอาจวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฎายิน ลีลาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษกรรมการ
3. นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นายณัฐชภัทร สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นายเจษฏา แฝงเพชรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นางสาววัชราภรณ์ ทันอินทรอาจวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสุจิตรา ธรรมาภิมุขโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิตต์ ใจเอ็นดูโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
5. นางวาสนา สุสินนะโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฏา แฝงเพชรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นางสาวศิริพร ขัติวงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ศรีภาโรงเรียนสว่างวีรวงศ์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา จันทระไทยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
6. นางภัทราภรณ์ ทุมมาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นางสาววัชรีย์ จิตธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย คะษาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวสกนธ์ กาญจนะวิศิษฐ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
3. นางเอ็มอร บำขุนทดโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ลาวิลาศโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายวนัยวุฒิ เจริญศรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นางษมาวดี อันสุริย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นายศิวะ วิสุทธาจารีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธงชัย คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์โรงเรียนมัธยมโพนค้อกรรมการ
3. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายเจษฏา แฝงเพชรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นายวนัยวุฒิ เจริญศรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นายศิวะ วิสุทธาจารีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรรณิกา คูณภาคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายเจษฏา แฝงเพชรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นายวนัยวุฒิ เจริญศรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นายศิวะ วิสุทธาจารีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยยงค์ น้อยใหญ่รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายนพคุณ สืบเลยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ มหาวงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ทับเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองสิทธิ์ กิติราชโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางนันทนา วายทุกข์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สายราชโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีผ่องงามวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นายชิน นิวงษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ เสนะบุตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพลผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ สืบเลยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางโสภา พิเชษฐ์โสภณโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายปิยพัทธดณย์ พันท์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีผ่องงามวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
6. นายชิน นิวงษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ เสนะบุตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น เมตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นายอรรถพล สุรวิทย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายชัยนันท์ คำหลายโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ วรรณทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายถวัลย์ ทุมมาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการ
7. นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการ
7. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นายมนัส น้อยชื่นโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
9. นายภราดร คัณทักษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
14. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการ
6. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายมนัส น้อยชื่นโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
8. นายภราดร คัณทักษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
14. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงประธานกรรมการ
4. นายอภิชาติ ผิวงามโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นายพรหมลิขิต จิตจักรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมชาย ยิงคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ สอนพิมพ์พ่อโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
13. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
14. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
15. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงประธานกรรมการ
4. นายอภิชาติ ผิวงามโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายภาณุพงค์ ประจวบวัน โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นายพรหมลิขิต จิตจักรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมชาย ยิงคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ สอนพิมพ์พ่อโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
13. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
14. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
15. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
4. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายภราดร คัณทักษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
8. นายมนัส น้อยชื่นโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
9. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายสมชาย ยิงคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายณัฐพงษ์ สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
14. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
3. นางปาริชาต เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายดลฤทัย ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิลปากรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ นันชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญมี ทิศาใต้ศึกษานิเทศก์ สพป อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
9. นางวิไลลักษณ์ หอมจำปาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ นันชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ หอมจำปาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายบุญมี ทิศาใต้ศึกษานิเทศก์ สพป อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
7. นางปาริชาต เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายดลฤทัย ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
9. นายศิลปากรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิตราวันท์ ยืนยงโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. Ms.Anna Marie Loritzโรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการ
3. Mr.Jens Felix Ruetherโรงเรียนนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการ
4. นางดวงสมร ไตรยวงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. ดร.สุวิวัชร์ สมมาตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง มิ่งขวัญโรงเรียนธาตุพนม สพม.๒๒รองประธานกรรมการ
3. Ms.Courney Lynn Proffitโรงเรียนปิยะมหาวิทยาลัย สพม.๒๒กรรมการ
4. Ms.Erica Marie Weberโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
5. นางศุภกานต์ จันทร์ชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
6. นางจริยา ศรีโยหะโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อผกา บุทธิจักร์โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. Mr.Chris Loppasโรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการ
3. นางอ่อนดี วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒กรรมการ
4. นายมีศักดิ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.๒๒กรรมการ
5. นางสาวพิลากร วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางโศภิษฐ์ ไมยละโรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ซาเหลาโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม.๒๒กรรมการ
3. นางสาวมะลิจันทร์ มัยวงศ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒กรรมการ
4. MissSarah Nicole Malickโรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ฤทธิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพา เกิดทองคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศอิสาน สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. นางบงกช สุทธิประภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ศรีนคราโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
4. MissNelfa Saruedaโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒กรรมการ
5. นางสาวกนิฏฐา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญศรี แช่มชื่นโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
2. Mr.David White Bennettโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
3. MissAlycia Brooke Parrishโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
4. นางเกษศิรินทร์ ภิรมย์โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ สพม.๒๒ กรรมการ
5. นายวิโรจน์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
6. นายศักรินทร์ คนหมั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
2. Mr.Jack Andrew Coateโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒กรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ บุรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เครือแตงโรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม.๒๒กรรมการ
5. นางจิรวรรณ สุทธิเภทโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายกัยสิทธิ์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. นายอชิรวิชญ์ ผิวละมุลโรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม.๒๒กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สมบรูณ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
4. Mr.Kevin Vickers โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.๒๒กรรมการ
5. นางอำนวยพร ภูกุดแก้วโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสายยล แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. Mr.Jonathan Taylor Shannon โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
3. Mr.Valencia Omar Guardlanoโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
4. Mr.Rolando ฺB. Penoniaโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ กรรมการ
5. นางพรอุมา รากวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ รัศมี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. นางเชาวนี อุปัญญ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ กรรมการ
3. MissAnna Lisa Carleenโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการ
4. MissVictoria Sophia Copemanโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
5. นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร โรงเรียนนารีนุกูล สพม. ๒๙ประธานกรรมการ
2. Mr.Cloude Linder-รองประธานกรรมการ
3. Mr.Stephane Georgeโรงเรียนนารีนุกูล สพม. ๒๙กรรมการ
4. MissLydia Hill โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
5. นางสมพักตร์ ลิ้มวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายศตคุณ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. MissLi Yan Liuโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม.๒๒กรรมการ
3. MissPeng Tingโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการ
4. Mr.Sun Xiao Longโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒กรรมการ
5. นางสาวญานี ประกิ่ง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. MissLi Dan Lei โรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการ
3. Mr.Vincent -โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.๒๒กรรมการ
4. Mr.Li Rong โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม.๒๒กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ทองน้อย โรงเรียนธาตุพนม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางชญานิษฐ์ เนืองทองโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒กรรมการ
3. MissEtsuko Onuraโรงเรียนธาตุพนม สพม.๒๒ กรรมการ
4. MissAiko Fukaiโรงเรียนสิรินทร สพม.๓๓ กรรมการ
5. นางกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
6. นางบรรจบ โนนพิลา โรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุจิน นามสทอนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. Mr.Fukunaga Tatsushiโรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.๓๑กรรมการ
3. Mr.Yusuke Kimotoโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.๒๒ กรรมการ
4. MissEmiko Iwataโรงเรียนธาตุพนม สพม.๒๒ กรรมการ
5. นางสาวสิริณ จำนรรจ์สิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
6. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. นางจงกล ใจบุญโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ กรรมการ
3. นางสินธุ์ใจ อาษาศรี โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.๒๒กรรมการ
4. Mr.Michael Sagalroloโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒กรรมการ
5. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย ชาววังโรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ หัสระษา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม.๒๒กรรมการ
3. MissLydia Draperโรงเรียนมุกดาหาร สพม.๒๒กรรมการ
4. นางจิตรานุช คนไวโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
5. นายภูมิบดี แก้วสีสังข์โรงเรียนเทศบาล ๗ หนองหมากแข้งกรรมการ
6. นายสาคร ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
7. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
8. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมกรรมการ
9. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางปาริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ ชำนาญเนตรโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
12. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
13. นายเดชศร แสนอยู่โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
14. นายภานุพงษ์ คำลือโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
15. นายจิระศักดิ์ บุอ่อนมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
16. สิบเอกกัปตัน บุญยะวัฒนพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
17. นายควรคิด สินสวัสดิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
18. นายไพรวรรณ์ บุษบงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
19. นายสมศักดิ์ ธรรมโมโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
20. นายเอกรินทร์ ไชยแสงโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
21. นายปริญญา คำพรหมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
22. นางสาวนาฎตยา ไตรผลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
23. นางสาวจิรพรรณ อุพรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
24. นายคำฟอง ศรีสุขโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
25. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนหนองปลาดุกกรรมการ
26. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
27. นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
28. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
29. นายธนู มังคละกุลโรงเรียนเสาธงใหญ่กรรมการ
30. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒กรรมการ
31. นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
32. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
33. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
34. นางพิจิตตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
35. นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
36. นายเฉลิมพร จันทรทีประผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
37. นางสาวปาริชาติ คำเห็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
5. นายภูมิบดี แก้วสีสังข์โรงเรียนเทศบาล ๗ หนองหมากแข้งกรรมการ
6. นายภิรัตน์ นรีรัมย์โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
7. นายสาคร ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
8. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมกรรมการ
11. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางปาริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
14. นายวีระศักดิ์ ชำนาญเนตรโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
15. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
16. นายเดชศร แสนอยู่โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
17. นายภานุพงษ์ คำลือโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
18. นายจิระศักดิ์ บุอ่อนมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
19. สิบเอกกัปตัน บุญยะวัฒนพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
20. นายควรคิด สินสวัสดิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
21. นายไพรวรรณ์ บุษบงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
22. นายสมศักดิ์ ธรรมโมโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
23. นายเอกรินทร์ ไชยแสงโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
24. นายปริญญา คำพรหมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
25. นางสาวนาฎตยา ไตรผลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
26. นางสาวจิรพรรณ อุพรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
27. นายคำฟอง ศรีสุขโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
28. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
29. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
30. นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
31. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
32. นายธนู มังคละกุลโรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่กรรมการ
33. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒กรรมการ
34. นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
35. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
36. นางพิจิตตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
37. นางสาวปาริชาติ คำเห็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.๒๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายประภาส หมั่นเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการ
4. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายปริญญา ไชโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นายณรงค์ ชิณสารข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
7. นางประวรรณะ มหาผลข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ แสงสุวรรณนักจิตวิทยาคลินิคโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ วังทะพันธุ์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
4. นางนิชากร หาญคำมูลนักวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22กรรมการ
5. นางจรรยา ศรีใสคำโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางสาวกัลลิกา ศรีหาสารโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
7. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
8. นางมาริสา อินลีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
9. นายไพฑูรย์ พวงยอดอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมที่ปรึกษา
10. นางปรางรัชนี ส่งเสริมโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายนิรมิต ชาวระนองอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางนุจรี เมธามาตย์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ชื่นเอี่ยมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
4. นางสาวสมใจ ต่อทองหลางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุญเพ็ง ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางเรณู สีหาวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการ
7. นายณรัฐกรณ์ พรมน้อยโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางภาณิชา โพธิ์เมืองโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิริยะ สารทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เที่ยงวงษ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอุดร ยอดมงคลโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางพนิดา พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทิวากร บุญใหญ่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางวาสนา ศรีลาศักดิ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางดวงนภา ผางพันธ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายวรสันต์ กิติศรีวรพันธ์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
9. นายสถาพร ส่งเสริมข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
10. นางสาวสุดใจ บุษบงโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา ไชยวงษ์คตศึกษานิเทศก์ สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางสาวชอุ่ม คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุดใจ สุนทรสโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางพรรณธิรา ได้พึ่งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางวนิตา ชูคำสัตย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางชญานันท์ คนขยันโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางชญาดา มานะพิมพ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางจารุณี น้อยนรินทร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางนุ่มนวล วงศ์สุเพ็งโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางธนาวรรณ แผ่นสิลาโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวนิตา บิตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรารัตน์ สังกาชาติโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรอนงค์ เทพประเสริฐโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนงนุช โคตรพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางขวัญใจ อุทัยสาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสุวรรณา วุฒาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
9. นายบุญเลื่อน สีมะลีข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
10. นายสมพงษ์ ควรครูข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
11. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉราพร ใครบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิทโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพรรณ พั่วแพงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางฑญดา วงศ์ตาผาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา หันประดิษฐ์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางฐาปนีย์ จุติรักษ์โรงเรียอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางนิ่มนวล รอบรู้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
8. นางอรทูรย์ ไวว่องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวอรุณณี มีพรมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ เหง้าน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศิริโชค คำสงค์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ บุญเรือนโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นายเชษฐา พันธะนามโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางชนกนาถ อาชยะศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายพนมศักดิ์ เรียมเสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
9. นางอรดี วงศ์น้ำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางนฤมล ทัตสาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางสาวชมพูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสารภี ติณณารมย์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
13. นางมารินี แก้วมณีชัยข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ มนต์วิเศษข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ฝาระมีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายอุดม คำสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวถิระตา โสตาโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. Mr.Orock D.Tabotโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นายพิศิษฐ์ วรรณคำโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญโฮม บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
10. นางสาวสมพร ถานพรมโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นางรุ่งนภา ศรไชยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางปิยะวรรณ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ จงราชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางกนิษฐา แสวงสายโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางสาวสายสมร อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายอภิสิทธิ์ คนหาญโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
10. นางปุนณภา มุสิกะสารโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
11. นางชนกนาถ อาจยะศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
12. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒนข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
14. นางสาวสิริอรวัลคุ์ พูลพานิชย์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
15. นางสาวกินรอน ด้วงเต่าโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายประภัทร์ กุตหอมโรงเรียนพังโคนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนริศรา แสนสุขโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางพรประเสริฐ จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางงามตา กฤตาคมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสุชาติ วิเศษโวหารโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางนิลวรรณ คำประโคนโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวสุธีรา ไชโยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมะลิตา บุตรมาศโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
12. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา สุขสำราญโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรัญญา ช่วยวัฒนะโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวลักขณา บำรุงตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.พูนสิน ประคำมินทร์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
8. นายจิระศักดิ์ ธงยศข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
9. นางสาวภัทรา เทพมงคลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางกัญจนา ธัญญะอุดมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วุฒิกลมโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร แก้วมีศรีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ มะโรณีย์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวมานิดา อุปลีพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิราวรรณ พรมรักษาโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
8. นางสาวจรรยา วัลลีย์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธีรวิทย์ พิมพ์ราชโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นายดลฤทัย ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ชาจิตดีโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐพร เดชทะสอนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ สีนวลแลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพร ศรีอุทธาโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
9. นายศราวุธ มูลชัยโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายภานุมาศ กิติศรีวรพันธ์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
11. นายวัฒนะ วดีศิริศักดิ์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
12. นางธีรนุช ชาวระนองโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวดี โคทังคะโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีระยา บุญพามาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางอรพิน ประเสริฐสังข์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรียา อินทรายุธระดับโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางณัฐพร เดชทะสอนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นาย- -ตัวแทนมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ กัณณีย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมผล ดีล้นข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นาย- -ตัวแทนมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมประธานกรรมการ
2. ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปริศนา นิลมาตรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมผล ดีล้นข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทนาคม สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25กรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย อุนาราชโรงเรียนเทศบาล ๔ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายอังคาร อุปพงษ์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ จิมเม็งโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม.23กรรมการ
3. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนม สพม22ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย วงค์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนม สพม22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม.22ประธานกรรมการ
2. นายอังกูร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายชานุ สิงหทันต์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัชยา คิสาลังโรงเรียนเทศบาล1(หนองแสง)กรรมการ
5. นายพรชัย มานะดีโรงเรียนเทศบาล ๓ นครพนมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิมมะสร ยถาโคตรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกประธานกรรมการ
2. นายณัฎธวดี วังทะพันธ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครู ศกศ มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางนาตติยา อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนประชาฯ53ประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทะโมโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางสาวกัญรินทร์ ครุฑมงคลครู ศกศ เขตการศึกษา 9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ สุธะนาโรงเรียนบ้านคำเตยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล มุสิกวันโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมครู ศกศ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ โฮร์นครู ศกศ บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ แพงพิมายครู ศกศ นครพนมกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร แก้วดีครู ศกศ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลมาลย์ พันธ์วงษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
3. นายธนวรรษ ชิณโชติครู ศกศ อำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบาก 2ประธานกรรมการ
2. นางสุมาส เบญมาตย์โรงเรียนบ้านนาตะแบงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกครู ศกศ ยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฐิติญาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกครู ศกศ ยโสธรกรรมการ
3. นางสาวกนกอร ภูถาดงาครู ศกศ มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบาก 2ประธานกรรมการ
2. นางสุมาส เบญมาตย์โรงเรียนบ้านนาตะแบงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา พนมนาแกครู ศกศ ยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีแพร ผลบุญโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางสาวญานิกา สุพลครู ศกศ มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรนิศวร์ เผือดผุดโรงเรียนบ้านนาโสกประธานกรรมการ
2. นางสาวฐฺิติยาภรณ์ ภูดินดานโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำครู ศกศ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ โฮร์นครู ศกศ บึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีครู ศกศ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านาเชือกกรรมการ
3. นายศุภชัย ประเสริญนูครู ศกศ เขตการศึกษา 9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ประสบบัวครู ศกศ ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวปวีณา บัวศิริครู ศกศ บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ สุทธะนาโรงเรียนบ้านคำเตยประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานครู ศกศ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมครู ศกศ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองครู ศกศ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ หล้าสมวงค์ครู ศกศ มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ดอกบัวครู ศกศ ยโสธรประธานกรรมการ
2. นางวันทิวา มูลสารโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
3. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล มุสิกวันโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ภาวะโคตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ วิโยศกศ.นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
3. นายพชรพล ตะพิมพ์โรงเรียนราชประชา 53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสายทอง แตงทิพย์ศน สพป ขัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี มาศวรรณาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายพชรพล ตะพิมพ์โรงเรียนราชประชา 53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาครู ศกศ หนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจสัย จำปาครู ศกศ นครพนมกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครู ศกศ บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชุดา โชคภูเขียวครู ศกศ เขตการศึกษา 9ประธานกรรมการ
2. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชา 53กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ขวาไชยวีโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลี บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลย์ฐิตา บุญชูครู ศกศ หนองคายกรรมการ
3. นางสาวศิรัญญภัฎ บุตรไทยโรงเรียนราชประชา 53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร แก้วหล่อนโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสากล วงศ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านคำปะกังกรรมการ
3. นางสาวรติวัลย์ ศรีไธสงศกศ.เขตการศึกษา9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร แก้วหล่อนโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ แก้วหล่อนโรงเรียนบ้านฟ้าเหลือมกรรมการ
3. นางสาวรติวัลย์ ศรีไธสงศกศ.เขตการศึกษา9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจิราพร แสนสุริวงค์ศกศ.นครพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศกศ.บึงกาฬกรรมการ
3. นายพรชัย แก้วปีศกศ.นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน พลเกตุศกศ.ยโสธรประธานกรรมการ
2. นายธนัท วิชาผงศกศ.ยโสธรกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ แก้วหล่อนโรงเรียนบ้านฟ้าเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี แก้วศรีศกศ.ยโสธรประธานกรรมการ
2. นายธนัท วิชาผงศกศ.ยโสธรกรรมการ
3. นายคมสัน พลเกตุศกศ.ยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชาฯ53ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศกศ.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชาฯ53ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศกศ.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สุขสวางศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่นเขต4ประธานกรรมการ
2. นายนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นายวีระพล บัวคำภูศกศ.นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชาฯ53ประธานกรรมการ
2. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
3. นางสาวชนิดา อุดมศรีศกศ.ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศกศ.ยโสธรประธานกรรมการ
2. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศกศ.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สิงห์ศรีโรงเรียนสหราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิ์รุกข์ศกศ.เขตการศึกษา10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพวรรณ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ หวาวันจารย์ศกศ.หนองคายกรรมการ
3. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศกศ.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนกฤต โพธิรุกข์ศกศ.เขตการศึกษา10ประธานกรรมการ
2. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
3. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศกศ.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิรินันท์สุรไพฑูรย์ แซ่ผุงศกศ.เขตการศึกษา9ประธานกรรมการ
2. นายรณกฤต โพธิ์รุกข์ศกศ.เขตการศึกษา10กรรมการ
3. นายสรนรินทร์ สิมสินโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางญาระตี เศรษฐบุปผาผอ.ศกศ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิจิตรา ศิริศกศ.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ประคำนอกศกศ.มุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิชา ชานนท์ศกศ.นครพนมกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เวียงพลศกศ.หนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรายุทธ บัวชุมโรงเรียนบ้านมะเขือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงศกศ.มุกดาหารกรรมการ
3. นางจิระเดช ศรีกาญจนวงษ์ศกศ.เขตการศึกษา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรนุช ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือประธานกรรมการ
2. นายชาลี พรมแพนศกศ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชาฯ53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัทรียา ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทนประธานกรรมการ
2. นายคมสัน พลเกตุศกศ.ยโสธรกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชาฯ53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมบัติ ก้านสุวรรณโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
3. นางพิมนภัทร์ นามแก้วศกศ.ยโสธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุติยรัชน์ ทาตะรัตน์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิมนภัทร์ นามแก้วศกศ.ยโสธรกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ วงค์ตะยาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรียะศกศ.เขตการศึกษา10ประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ ดีโทโรงเรียนราชประชาฯ53กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกริชติกร อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ปากหวานศกศ.มุกดาหารกรรมการ
3. นางกาญจณี ชัดเชื้อโรงเรียนราชประชาฯ53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชาฯ53ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี หาญเสนาศกศ.เขตการศึกษา9กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศกศ.นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์โรงเรียนเรณูวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกาญจณี ชัดเชื้อโรงเรียนราชประชาฯ53กรรมการ
3. นางสาวรุ้งฟ้า สิมมาศกศ.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]