หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 3 ห้อง 1031-1032 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 3 ห้อง 1031-1032 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ห้อง 1033-1034 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 3 ห้อง 1033-1034 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ห้อง 1035-1036 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 3 ห้อง 1035-1036 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 3 ห้อง 1037-1038 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 3 ห้อง 1037-1038 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ใต้ถุนหอประชุมรัตนโกเศศ 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 2 ห้อง 1021-1022 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 2 ห้อง 1021-1022 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ลานหน้าอาคารอุตสาหกรรม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ลานหน้าอาคารอุตสาหกรรม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -12.00
-
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 2 ห้อง 924 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 2 ห้อง 924 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 2 ห้อง 922 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 2 ห้อง 922 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 2 ห้อง 1027 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 2 ห้อง 1027 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 2 ห้อง 1026 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ชั้น 2 ห้อง 1026 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1133 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1133 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1131 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1131 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1121 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทองกวาว ชั้น 1 ห้อง 1114 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ห้อง 1011 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ห้อง 1016 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ห้อง 1017 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สร้อยอินทนิน ห้อง 1018 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เวทีกลาง (หน้าด่านป่าไม้) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป หน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครพนม
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เวทีเฉลิมพระเกียรติท้ายเมือง (ลานท้ายเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอประชุม 100 ปี 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปาริชาติ ห้อง IT 1 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอประชุม 100 ปี 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปาริชาติ ห้อง IT 1 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีตึก M.E.P. ( ตึกใหม่ ) ห้อง 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีหลังอาคารราชพฤกษ์ ห้อง 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีตึก M.E.P. ( ตึกใหม่ ) ห้อง 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีหลังอาคารราชพฤกษ์ ห้อง 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีตึกศูนย์มิตรภาพ นครพนม-ฮานอย ห้อง 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป เยื้อง สพม.22
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีตึกศูนย์มิตรภาพ นครพนม-ฮานอย ห้อง 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป เยื้อง สพม.22
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีตึกศูนย์มิตรภาพ นครพนม-ฮานอย ห้อง 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป เยื้อง สพม.22
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีตึกศูนย์มิตรภาพ นครพนม-ฮานอย ห้อง 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป เยื้อง สพม.22
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีสนามกีฬา ห้อง ข้างสนามบาสเกตบอล 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป ฝั่งโรงยิมฯ
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีหลังอาคารปาริชาติ ห้อง 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีสนามกีฬา ห้อง ข้างสนามบาสเกตบอล 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป ฝั่งโรงยิมฯ
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีหลังอาคารปาริชาติ ห้อง 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป ฝั่งโรงยิมฯ
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โรงยิมใหญ่ ชั้น 1 สนามกีฬาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โรงยิมใหญ่ ช้ัน 2 สนามกีฬาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีโรงอาหาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 เวทีโรงอาหาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีลานจอดรถหน้าห้องดนตรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 เวทีลานจอดรถหน้าห้องดนตรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 เวที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีโรงยิมเล็ก สนามฟุตบอลโรงเรียนปิยมหาราชาลัย 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป้นต้นไป
-
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวทีโรงยิมเล็ก สนามฟุตบอลโรงเรียนปิยมหาราชาลัย 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป้นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]