รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒...
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ..๒๐-๒๔... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บำรุงเอื้อ
 
1. นางนิติกรณ์  ศรีธาตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เทพอาษา
 
1. นายสำเร็จ  อาษาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. นางสาวศศิธร  วรไกราชย์
 
1. นายรชต  ศรีจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  กองรอด
 
1. นายจตุรณ  เผ่ากันหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กหญิงทาริกา  สุวะพันธ์
 
1. นางรจนี  เสนสร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  รักษาผล
 
1. นางสายสวาท  มณีเขียว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงอติชา  แสงมืด
 
1. นางสาวกฤษณาพร  สายคำวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงพรชิตา  นาคำ
 
1. นางยุวดี  บุญตา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  สุชะนะชา
 
1. นายสมจิต  บุญเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงรัตนาพร   ขันแก้ว
 
1. นางพรทิพย์   ทับแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ผ่านเมือง
2. เด็กหญิงดาริน  รักบุญ
 
1. นายสำเร็จ  อาษาศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นานอก
2. เด็กชายตันหยง  สว่างวงษ์
 
1. นายคมกริช  ศรีวะรมย์
2. นายจรัส  บูรณะกิตติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พยุงวงค์
 
1. นางพรพรรณ  แสนทวีสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กชายจิรกานต์  กุลสิงห์
 
1. นายสุใบ  เย็นเสมอ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. นายอภิชัย  กาลจักร
 
1. นางสาวสมปาน  ยวงแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1. เด็กหญิงกิตติยา  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงดาริกา  แจ่มจิตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พิมโพธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  วาริกุด
2. นางสาวมณัชญา  ห้องแซง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. นางสาวชลริชา  อินอ่อน
2. นางสาวนภาพร  โพธิ์ไทร
3. นายพีรสิทธิ์  สวรรค์ล้ำ
 
1. นางกิตติพร  มีทรัพย์
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำสี
2. เด็กหญิงอุ้ยศิริวงษ์  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงเจตสุภา  มีไชย
 
1. นายภูวนัย  สูงแข็ง
2. นายสบายจิตต์  วงษ์ศรีแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรังศิยา  คุ้มครุฑ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุริยธรรม
3. เด็กหญิงเบญจพร  สังขฤกษ์
 
1. นางวราณี  ภูมี
2. นางสุวรรณา  สีสง่า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้องแซง 1. เด็กชายพิริยะพงศ์  กากแก้ว
2. เด็กชายวิศววิทย์  บุญยิ่ง
 
1. นางพนมมา  แสงวงศ์
2. นางมารศรี  เมืองอามาตย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีโย
2. เด็กชายธีรพล  ศรียันต์
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์
2. นายวิเชียร  สาริบูรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน
 
1. นางพรสวาท  กองศรีมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงกัลยา  สีโย
 
1. นางบัวยนต์  ศรีวะสุทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงสุรีชา  พิจาร
 
1. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กชายด.ช.อธิวัฒน์  นางาม
2. เด็กหญิงสิรินทรา   แก้วประพันธ์
3. เด็กชายอานุภาพ  ไพจัตุรัส
 
1. นางนกูล  มะราช
2. นางพนิดา  อินอ่อน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงปนัสยา  นามเสาร์
3. เด็กหญิงพิมนภา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายบุญส่ง  จันทร
2. นางเทียมใจ  จันทร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงพรรณ์วสา  แสนเลิง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  หนองแคน
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมคะเณย์
 
1. นางผการัตน์  บุญแนบ
2. นายลำปาง  ผายพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงชื่นจิต  แดงท่าขาม
2. เด็กหญิงปริศนา  สาระชู
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  คิดไร
 
1. นางสาวกาญจนา  เนตรวงศ์
2. ส.ต.อ.ธีระวุฒิ  บุญแนบ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงจิราพา  สาไพพร
2. เด็กหญิงพนิดา  พุทธกุล
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พิลาน้อย
 
1. นายกมล  ชื่นตา
2. นางมัณฑนี  โภคาแสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจริยา  บุญทศ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นุตภิบาล
3. เด็กชายสันติสุข  หมายมี
 
1. นางปานทอง  ยั่งยืน
2. นางวันเพ็ญ  อินอ่อน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นภรัตน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  บุตรอำคา
3. เด็กหญิงพัชรากร  ศิระอำพร
 
1. นายจันทรานนท์  ไตรยสุทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คชนะ
2. เด็กชายธราชิน  มีศักดิ์
3. เด็กชายวิรัตน์  จันพลทัน
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นายอารี  วรรณอ่อน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวสุภาพร  ไชยแสง
2. นายไชยา  ทองพิลา
 
1. นายจรัส  บูรณะกิตติ
2. นายพัฒนศักดิ์  กัญญพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงปณิดา  บัวคำ
2. เด็กหญิงปรียานุช  ดารากร
 
1. นางอุบล  เป็นเครือ
2. นางแสงอรุณ  เจริญตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายชาตรี  ขันทอง
2. เด็กชายณรงค์เดช  โจมคำ
 
1. นางวิลาวัลย์  พวงพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หงษ์คำ
2. เด็กชายเมธี  โยลิบุตร
 
1. นายทองสุข  แก้วลี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายวิษณุ  เตาสูงเนิน
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายชำนาญ  อยู่เย็น
2. นายอภินันท์  สำราญสุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาวะนิตย์
2. เด็กชายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป
2. นายไกรวุฒิ  สระบัว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายอภิชัย  พงษ์แสน
2. เด็กชายเท่ห์  ยินดี
 
1. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
2. นางปานทอง  ยั่งยืน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยสัจ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ฟันเฟือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิมาชัย
4. เด็กหญิงรัตติยาพร  เบื้องบน
5. เด็กหญิงวรางคณา  ลุนคำโต
 
1. นางชุรีย์  ลาพานิช
2. นางวราภรณ์  มุตุมาจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์เสน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมเกษตรินทร์
3. เด็กหญิงปพัศชา  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงรินรดา  เอกศรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  นิตย์สมบูรณ์
 
1. นางชุรีย์  ลาพานิช
2. นางวิไล  ศุภชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประดับสน
2. นางสาวจีระวรรณ  พิมพา
3. นางสาวปณิดา  จันทะมาตย์
4. นางสาววาสนา  บุราณ
5. นางสาววิภาพร  สุวรรณผา
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางวรนุช  สุทธิบุญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  บุญศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  โคตะนนท์
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  โคตะนนท์
4. เด็กหญิงวันวิสุ  แสงพล
5. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ผลจันทร์
 
1. นางรัตนปราณี  กล้าหาญ
2. นางอนัญญา  สันดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กหญิงทาริกา  จิตรา
2. เด็กชายธนพร  สุขสาย
3. เด็กหญิงศิริประภา  ทองรักษ์
4. เด็กหญิงสุนทรี  ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงสุนิสา  มณีสาย
 
1. นางดารา  เฉิดเจือ
2. นางราตรี  ศิริบุตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. นางสาวกมลพร  เสาทอง
2. นางสาววารุณี  แสนสุข
3. นายวิระพล  บุญจันดา
4. นางสาวสุชาดา  ทองไชย
5. นายเอกพันธ์  มุละสีวะ
 
1. นางบุษรี  กาหลิบ
2. นางวนิดา  สมสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นายณรงค์ชัย  คำผา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลาชาติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  บุญทวี
5. นางสาวเกศรา   มีไชย
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นายไสว  สุทธิบุญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กชายกรวิชญ์  สินโคกสูง
2. เด็กชายภัทรภูมิ  บุญทศ
3. เด็กหญิงวิภาดา  ขุมคำ
4. เด็กหญิงสุนิสา  มิ่งขวัญ
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แสงส่อง
 
1. นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ
2. นางลาวัลย์  เนื่องกัลยา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  คำมั่น
2. เด็กหญิงจิตนภา  อุปชัย
3. เด็กชายจิรวัฒน์  จำปาหอม
4. เด็กชายชยพล  สุขศรี
5. เด็กชายชาญนรงค์  ยอดนนท์
6. เด็กชายดลฤทธิ์  ศุภจันทร์
7. เด็กหญิงดอกไม้  อุปโมง
8. เด็กหญิงตติยา  อาษา
9. เด็กหญิงนภาพร  อุปชัย
10. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ประชุมชัย
11. เด็กชายมานพ  ภาวะนิตย์
12. เด็กหญิงวาสิฏฐิ  ศรีสมยา
13. เด็กหญิงวิชุดา  สร้อยแก้ว
14. เด็กหญิงวิลัย  ชารีโสม
15. เด็กชายวีรวุธ  อนุรักษา
16. เด็กชายสิทธิชัย  สุระพันธ์
17. เด็กชายสุชาวดี  บุญจันทร์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  อุตสาหะ
19. เด็กชายเดโชพล  สีมันตะ
20. เด็กหญิงโศทิยา  นวลเพ็ญ
 
1. นางนาฏชรียา  ประมวล
2. นางสาวปรียานุช  สุทธิวงศ์
3. นางผกาทิพย์  ธานี
4. นางวิบูลย์ทรัพย์  สาระจันทร์
5. นายสุระศักดิ์  เนตรวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญกาญจน์
2. เด็กหญิงชาริณี  ขุนทอง
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โสภา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  จรรยา
5. เด็กชายดลวัฒน์  รามศิริ
6. เด็กชายทินกร  บุญสุข
7. เด็กชายธนกฤต  สร้อยแก้ว
8. เด็กชายธนากร  เฮียงบุญ
9. เด็กชายธนากร  เนตรวงศ์
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีมาศ
11. เด็กชายธีระพล  วงแหวน
12. เด็กหญิงนุชนาฏ  เนตรวงศ์
13. เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  จันททร์สว่าง
14. เด็กหญิงพรรณ์วสา  แสนเลิง
15. เด็กหญิงลดาวัลย์  หนองแคน
16. เด็กหญิงวรรณชนก  กมันตะตุณ
17. เด็กหญิงสุชานันท์  หวังผล
18. เด็กหญิงสุพัตตา  สอาด
19. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ศรีวันคำ
20. เด็กหญิงอารีษา  คาถา
 
1. นางนาฏชรียา  ประมวล
2. นางสาวบังอร  ทานะกาญจน์
3. นางผกาทิพย์  ธานี
4. นางวิบูลย์ทรัพย์  สาระจันทร์
5. นางสุระศักดิ์  เนตรวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงภิญญาดา  แวดล้อม
 
1. นางประภาพรรณ  แดงมณี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงศุภนุช  สามัญ
 
1. นางจิราภรณ์  นามศรีฐาน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงทองใบ  ขันเงิน
 
1. นางสมจิตร  ชูรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงเกศริน  สว่างวงษ์
2. เด็กชายไกรวิทญ์  พันธ์เพชร
 
1. นางนฤมล  ไทยมิตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โสมนัส
2. เด็กชายสุรวิชญ์  ศรีชนะชัย
 
1. นางหอมหวล  ทองไชย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวธีร์จุฑา  โกกระบูรณ์
2. นายวัฒนชัย  ชื่นตา
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงจริยา  จันใด
2. นางสาวดวงรัตน์  ประทุมดวง
3. นางสาวดารินทร์  กันภัย
4. นางสาวทิวาพร  วอทอง
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เมืองโคตร
6. เด็กหญิงวฬุงญัณตี   ศรีเสน
7. นางสาววิมล  ส่งศรี
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปัดภัย
9. นางสาวสาวิตรี  ป้องโล่ห์
10. นางสาวแสงอรุณ  หาวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
2. นางเอมอร  แม้นพวก
3. นายโควิน  คิดเข่ม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีดี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมชาติ
3. เด็กหญิงพรรณษา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  รักษาราช
5. เด็กหญิงวริศรา  ไชยเพชร์
6. เด็กหญิงวาสนา  ทีบุญมา
7. เด็กหญิงศรัญญา  คำบอนพิทักษ์
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ผลจันทร์
9. เด็กหญิงอรนี  พลศรี
10. เด็กหญิงอัญชิสา  พิมพ์สาร
 
1. นางสาวจันทร  ทองบ่อ
2. นางชลทิชา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
3. นางบุญนำ  คงทวี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เด่นดวง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงกิตยากร  บุญทศ
4. เด็กหญิงจันทิราพร  โพธิ์พันธุ์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  พนมเสริฐ
6. เด็กชายจิราวัฒน์  อ่อนละมุล
7. เด็กชายจุติพัตรย์  บุญทศ
8. เด็กหญิงธนาพร  จันใด
9. เด็กหญิงบัวชมพู  จันดีสาร
10. เด็กหญิงสุกัญญา  แพงหอม
11. เด็กหญิงสุพิชชา  จันเหลือง
12. เด็กหญิงอรปรีชา  โจระสา
13. เด็กหญิงอรอุมา  พลายอร่าม
14. เด็กหญิงเกศฎาพร  บุญทศ
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขอชดกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  มูลสมบัติ
2. นางนวลจันทร์  ใจเดี่ยว
3. นางยุพาภรณ์  คำผง
4. นางลาวัลย์  เนื่องกัลยา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายกานต์นิวัฒน์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แข็งขัน
3. เด็กหญิงจิลมิกา  นนทะพันธ์
4. เด็กหญิงนันทลักษณ์  เติมสุข
5. เด็กหญิงนิภาพร  เทศประสิทธิ์
6. เด็กหญิงปราณี  อินทพันธ์
7. เด็กหญิงปวีณา  บุญภาย
8. เด็กหญิงปานฝัน  พรหมภักดี
9. เด็กหญิงมาริษา  ปุราชะทำมัง
10. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  อาทิตย์ตั้ง
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ดวงแก้ว
12. เด็กหญิงศุลีพร  พรหมภักดี
13. เด็กหญิงสุภานี  มีไชย
14. เด็กหญิงอรพัด  มนัสสา
15. เด็กหญิงเมธินี  อาดูลย์
 
1. นายนคร  สุรพิน
2. นางปวีนา  รวมธรรม
3. นางวัชราภรณ์  บุญมาศ
4. นางอัมพร  พุฒแก้ว
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายจักรกริช  ผาไล
2. เด็กหญิงยลดา  กระเบา
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสวัสดิ์  จันดี
2. นางหทัยรัตน์  เคหาบาล
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์แจ้
2. นางสาวนิตยา  ทองน้อย
3. นางสาววันนา  ลำพุทธา
 
1. นายมานิต  ทองใบ
2. นางอรวิน  เต้าทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญปก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คำมั่น
 
1. นางนุษณีย์  ใกล้ชิด
2. นางอุปสร  พรมจันทร์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. นายกิตติศักดิ์  เทพศรีหา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  จันตาบุญ
 
1. นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป
2. นายไกรวุฒิ  สระบัว
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  สุตตายะโส
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีวะอุไร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายรณชัย  ประทุม
 
1. นางสิริวิภา  รมย์รส
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงอมิตา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงรินรดา  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสิริวิภา  รมย์รส
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายอรรถชัย  ศรีวะอุไร
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีวะอุไร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงคนิสร  วรไกราชย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. นายบุญถนอม  ใจสุข
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. นางสาวดวงรัตน์  ประทุมดวง
 
1. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เด่นดวง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวนภา  ศรีวลักษณ์
2. นายวิระ  สมสอาด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงฑิติมา  พุตตาล
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เทพารักษ์
 
1. นางสิริวิภา  รมย์รส
2. นางสาวสุธนันท์  วรรณวงค์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นามคง
2. เด็กชายจรูญ  ดวงมุลลี
 
1. นายประยูร  เผ่าหอม
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายวรวัฒน์  หอมจำปา
 
1. นางสาวสุภลักษษ์  สร้อยวิเชียร
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1. เด็กชายกลวัชร  ชายทวีป
2. เด็กชายณัฐนนท์   สามารถ
3. เด็กชายไวพจน์  ตอซอน
 
1. นายดุสิต  บางเหลือ
2. นางโอริน  บางเหลือ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กชายจตุพล  กลมเกลียว
2. เด็กชายธนเกียรติ  รุ่งเรือง
3. เด็กชายธีรเดช  ช่างไชย
 
1. นายบัญชา  ศรีตาแสง
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กชายธนากร  วิสุทธิสาทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำนนท์
3. เด็กชายภูวดล  กลางประพันธ์
 
1. นายปิยะ  แวงวรรณ
2. นายศรัญยา  มุกธวัตร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กชายวายุ  ศรีมันตะ
 
1. นายฉลองชัย  เมืองมัจฉา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายแสงอรุณ  สีดี
 
1. นายไกรสมุทร  บุตรเรือง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สีแจ่ม
 
1. นายไกรสมุทร  บุตรเรือง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงเมทินี  บุญพิทักษ์
 
1. นายทองดี  คณะศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายพศวัต  รอดอุด
 
1. นายไกรสมุทร  บุตรเรือง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงศิริกานต์  จันทรดาลุย
 
1. นางพัชริกา  คำแสน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งกล้า
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  หนูจิ๋ว
 
1. นายอาคม  ทำเลดี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับคำ
 
1. นางอำไพพรรณ  สมสอาด
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงสิรินยารัตน์  สุริโย
 
1. นายสุรชัย  สุริโย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายรัตนศักดิ์  บุญมาก
 
1. นางพูลทรัพย์  ลาวรรณ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจีรภา   แท่นทอง
 
1. นางนภาพร  วุฒิเสลา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นายสิทธิธรรม  นามสุวรรณ
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. นางสาวศรสวรรค์  อินทร์ลี
 
1. นางเปรมิกา   ธนาคุณ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายอภิชาติ  เนินทราย
 
1. นางยี่สุ่น  โรจนคุณธรรม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายธีระภัทร  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายศุภชัย  ขาวพา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นางสาวเมรี  หงษ์สา
 
1. นางกฤษณา  หนองหงอก
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แพงศรี
 
1. นายชาญยุทธ์  ป้องศรี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายอัศนีศักดิ์  มณีกัญญ์
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นายสิทธิธรรม  นามสุวรรณ
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงแก้วมณี  พรมจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์เต็ม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมวัน
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สว่างวงษ์
3. เด็กชายชาตรี  มณีกรณ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองเฟื่อง
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงทักษพร  คำน้ำเที่ยง
7. เด็กชายธนพล  คำน้ำเที่ยง
8. เด็กชายธเนศพล  ส่งศรี
9. เด็กหญิงนภัสสร  คำชาลี
10. เด็กหญิงนิภาพร  คำเสน
11. เด็กหญิงนิศากร  บุญศรี
12. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สว่างวงษ์
13. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทานะเวช
14. เด็กหญิงพรรณธิภา  สีดี
15. เด็กหญิงพัชริดา  คุ้มบุดดี
16. เด็กหญิงมนัชนก  บุญศรี
17. เด็กหญิงรจนา  ทานะเวช
18. เด็กชายลัธพล  แสงพล
19. เด็กหญิงวันนา  กาญจนสุวรรณ์
20. เด็กชายวิกรม  ศรีหนองห้าง
21. เด็กหญิงสกุลทิพย์   ศรีแจ่ม
22. เด็กชายสิทธิชัย  ทานะเวช
23. เด็กหญิงสุภาพร  ทานะเวช
24. เด็กหญิงอนัญพร  สมนาเมือง
25. เด็กหญิงอรสา  บุญศรี
26. เด็กชายอัครพล  สุขแดง
 
1. นายประกายสิทธิ์   เศษสุวรรณ
2. นางสาวอรอนงค์  งามเงิน
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงกวิศรา  วรรณพัฒน์
2. เด็กชายกิจกร  แผ้วพลสง
3. เด็กหญิงกุสุมา  สาขะสิงห์
4. เด็กชายจักรพงษ์  อุปพันธ์
5. เด็กชายจักรพล  อรศรี
6. เด็กหญิงจิราภา  จิตรช่วย
7. เด็กชายชญานนท์  สุวรรณดวง
8. เด็กชายณัฐพล  ชัยศรี
9. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยตา
10. เด็กชายถิรวัฒน์  ชัยศรี
11. เด็กชายธนวัฒน์  รักชนะศรี
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำไข
13. เด็กหญิงธิติมา  จันทนาม
14. เด็กชายธีระพัฒน์  ซ้อนพุดชา
15. นางสาวนุชจรี  สมควร
16. เด็กหญิงบัวใส  อินทร์อร่าม
17. เด็กหญิงปวิตรา  วรรณพงษ์
18. เด็กหญิงปวีณา  เนาวนิตย์
19. นางสาวปาริฉัตร  ผิวทอง
20. เด็กชายพีรัชชัย  บุญพิทักษ์
21. นายยุทธนา  บุญมา
22. เด็กชายวราสิทธิ์  ช่วยตา
23. นางสาววิกาญดา  ไชยวัน
24. เด็กชายศักดิ์ศรี  อาษา
25. เด็กหญิงศิรินทรา  อ่อนน้อม
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาฬเนตร
27. นายสายชล  ฆารเจือ
28. เด็กชายสุพศิน  มูลสุข
29. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญมา
30. เด็กชายอนุชิต  อักขรพันธ์
31. เด็กหญิงอภัญญา  จันทปัญญา
32. เด็กชายอภิเดช  ผิวทอง
33. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมทา
34. เด็กหญิงแจ่มศรี  ชิดนอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทองใบ
2. นายทองดี  คณะศรี
3. นายบรรหาร  สดสร้อย
4. นายไชยทวี  อารีรักษ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กชายจิรพงศ์  บรรลือ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์เพียร
3. เด็กชายณัฐชนน  มูลสาร
4. เด็กชายธนพัฒน์  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงนริศรา  พันโนราช
6. เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สมาวัตร
8. เด็กชายสหภาพ  สีหารัตน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรคาม
2. นายพันทิพย์  ทรัพย์ทวี
3. นางสาวอรนุช  สิทธิประเสริฐ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงทิติภา  ทองวรรณ
2. เด็กหญิงปัณณพร  แก้วทอง
3. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ  บุญดีวงศ์
4. เด็กหญิงพชรชล  ชอรี
5. เด็กหญิงสโรชา  ไตรยพันธ์
6. เด็กหญิงเป็นสุข  ปุ้มแพง
 
1. นางสาวรมิตา  พรมดี
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตซิ่อ
2. นางสาวชนิดา  ทองบ่อ
3. เด็กหญิงทิพยา  คำแสน
4. นางสาวธิดารัตน์  งามดี
5. นางสาวประภาขวัญ  ศรีชนะ
6. นางสาวพัตรดา  สุโภชน์
7. เด็กหญิงรัตติกานต์  ประชุมคุณ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  พยุงวงษ์
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปันทะวงศ์
10. เด็กหญิงเกวราภรณ์  พันสาย
 
1. นางชิดชวน  ศรีสุข
2. นางปิยะมาภรณ์  นวลฝ้าย
3. นางวรนุช  สร้อยศิลา
4. นายวัฒนา  วงศ์อินตา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  นันทเสนา
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  พุ่มทอง
3. เด็กหญิงพัชราภา  จันเหลือง
4. เด็กหญิงวรัญรัตน์  สิงขวนิช
5. เด็กหญิงวิมลพักต์  พุ่มทอง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองบ่อ
7. เด็กหญิงหฤทัย  บุญทศ
8. เด็กหญิงอนิสรา  จันใด
9. เด็กหญิงเจนจิรา  บับพาวันดี
10. เด็กหญิงเจนสุดา  วัฒนวงศ์
 
1. นางจรรยา  ขันเงิน
2. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม
3. นางนภาภรณ์  ช่างไชย
4. นางภักดี  เข็มเพชร
5. นางสาวอนงรัตน์  แสวงพันธ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กชายจันทอน  ศรีเข็ม
2. เด็กชายชินกร  มาตขาว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยรักษ์
4. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีมันตะ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดวงคำ
 
1. นายมนูญศักดิ์  ชนะเคราะห์
2. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมคะเณย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ประดิษฐ์
3. เด็กชายภานุมาศ  แสงฉวี
 
1. นางศิรินทิพย์  เนตรวงศ์
2. นางสราญจิต  สรรพาวุธ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  พลมาตร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ทุมจันทร์
3. เด็กหญิงอรนาฏ  แสนสุข
 
1. นางวิภาวี  หม่องคำมี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายจิรัฏ  พื้นสันเทียะ
2. เด็กหญิงณิชา  สุดสายลม
3. เด็กชายสมหวัง  ครผา
 
1. นางอนัญญา  สันดี
2. นายเด่นไชย  ทองเฟื่อง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายพิชิตชัย   สระน้อย
2. เด็กชายสถาพร   สังวรจิต
3. เด็กชายอนุชา   พยนต์เลิศ
 
1. นายสุนัย   ไม่โศก
2. นายอำนวยชัย   วงษ์นาม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ชาวยศ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  พันธ์กุล
3. เด็กหญิงปรียานุช  รวมธรรม
4. เด็กหญิงปรียานุช  รวมธรรม
5. เด็กชายศุลีพร  อยู่สุขสบาย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิจพฤกษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  หอมพนา
2. นางเข็มทอง  พงษาปาน
3. นางสาวแวววะลี  แสงสุข
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 1. นางสาวธิดารัตน์  ทันใจ
2. นางสาวปิยดา  คุณารักษ์
3. นางสาวพรมรี  สระมูล
4. นางสาวรัตนา  มูลโยธา
5. นางสาวรุ่งนภา  สาลี
6. นางสาวโชติมณี  อักขรพันธ์
 
1. นางพิลาพร  ดอกบัว
2. นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณมิตร
3. นางสุพรรณ  ตะไนศรี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงนันทรี  ชื่นสุนทร
2. เด็กชายปิยนุช  ประทุมวัน
3. เด็กชายวิทวัช  บุญภิละ
 
1. นางวาสนา  วารีศรี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงนุสรา  พันธ์เพชร
2. เด็กชายปัญพงษ์  ศักดิ์อาจ
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์สว่าง
 
1. นายเด่นไชย  ทองเฟื่อง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กหญิงขวัญทัย  ปรัชญาสดากุล
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  นามเมืองรัก
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ผุดผ่อง
 
1. นางดวงแข  ศรีวะรมย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยถา
2. นางสาวพรรนิภา  พรมลี
3. นางสาวอรนุช  สังชำนาญ
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลศรี
2. นายเฉลิม  วันธานี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกัลญา  สารจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  มหิศยา
3. เด็กหญิงสุวพัชร  ผิวทอง
 
1. นายจักรพงษ์  บุญคำ
2. นางวิภาวี  หม่องคำมี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายพีรวัส  คงบุญวาส
2. เด็กชายมงคล  ศรีมันตะ
 
1. นายวินัย  แสงอ่อน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อนุศรี
2. เด็กหญิงสุวิภา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงอิศรา  ศรีชนะ
 
1. นางประภัสสร  แพงสุวรรณ์
2. นางวารุณี  บัวทอง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กหญิงนริศรา  วงศรีเทพ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บัวลอย
3. เด็กหญิงพัชรี  ไหลรินทร์
 
1. นางดาราพร  มาสขาว
2. นางสาวดารุณี  คำมั่น
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อุนาพันธ์
2. เด็กหญิงยุพิน  สร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันแปงเงิน
 
1. นางพินนิภา  สุภาพ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายวชิราภรณ์  บุญปก
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เหลืองเจริญ
3. เด็กหญิงหยาดตะวัน  พรมบุตร
 
1. นางทองสี  ทองไชย
2. นางบุญเลิศญา  พันธ์เพชร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงพนิดา  เสาทอง
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  งามแฉล้ม
 
1. นายพัฒนพง  แสงสุข
2. นางสุริยา  ลำพุทธา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงเมืองปัก
2. เด็กหญิงจีระภา  บุญเติม
3. เด็กหญิงลูกตาล  กันภัย
 
1. นางนงพร  สุวรรณสิงห์
2. นายนิยม  สุวรรณสิงห์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกมลภพ  ไชยบัวรินทร์
2. เด็กชายธำรง  ศิริรักษ์
 
1. นายวีรยุทธ  เวสา
2. นางสาวสุกานดา  บุญหาญ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฐนันท์  มีการ
2. เด็กชายรวีโรจน์  จดกลาง
 
1. นางวาสนา  โมคาพันธ์
2. นายเสถียร  นิลบุตร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เนาวนิตย์
2. เด็กหญิงสโรชา  มารัตน์
 
1. นายระนอง  เคนโยธา
2. นายวีรยุทธ  เวสา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจาน 1. เด็กหญิงประภาทิพย์  โพธิ์พาด
2. เด็กชายวิสิฐ  สีหา
 
1. นางสาวปริยดา  ระศร
2. นางพิกุล  ไกรการ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประหยัด
2. เด็กหญิงมลฤดี  รักเพื่อน
3. เด็กชายวรวิทย์  นาใต้
 
1. นายอำนวยชัย  วงษ์นาม
2. นางสาวเพ็ญแข  ศรีวะโสภา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายณัฐพล  ทุ่มโมง
2. เด็กชายนุตติ  นาคะนิวิษฐ์
 
1. นายครรชิต  เพชรกอง
2. นายธีรวัฒน์  มูลสาร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. นายธนากร  จันทรวงษ์
2. นายวัชรพงศ์  บุญเติม
 
1. นายนพดล  โพธิแสน
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. นายณัฐิวุฒิ   ศรีมันตะ
2. เด็กชายอรงกรณ์   ทำเนาว์
 
1. นายบุญส่ง   จันทร์ใด
2. นายสุวิทย์   สุวรรณเพชร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายนนทกร  สีชมพู
2. เด็กชายโชคชัย  บุญสร้าง
 
1. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
2. นายปัญญา  เครือดี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายพรพิทักษ์   ภูทอง
2. เด็กชายสุราษฎร์   มุละสีวะ
 
1. นายประยุทธ   โพธิสิงห์
2. นางวารินทร์   ทัพแสง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมจันทร์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  พละการ
 
1. ส.ต.อ.ธีระวุฒิ  บุญแนบ
2. นายเสถียร  นิลบุตร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนกรณ์  สาลี
2. เด็กชายประยงค์  ศรีสันต์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองมณี
 
1. นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภา
2. นายวิสัย  ขันแก้ว
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายนิสิตศักดิ์  ธงไชย
2. เด็กชายศรัณกริช  บริบูรณ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีมานะ
 
1. นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภา
2. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปราณปริยา  พันธุมาตย์
 
1. นางสาวมลิวรรณ์  แน่นอุดร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หลอดแก้ว
 
1. นายกมล  ชื่นตา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงหญิงกัลยา  มาน้อย
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอภิณยา   เดนตัน
 
1. นายภาณุวัฒน์   สุทธินนท์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นางรัษฎาพร  สุขหงษ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงนุจรี  สุขสัมพันธ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รวมแก้ว
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงอทิตยา  บับพาจันทร์
 
1. นางพรณิภา   ภิรมย์กิจ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  คำนนท์
 
1. นางเณริศรา  ว่องไว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายกิเดี้ยนชุกุุมาร์  เอ็นดูบูบา
 
1. นางพรรณาภรณ์  เวฬุุวนารักษ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงศุภักษร  โยธานนท์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รวมแก้ว
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงกมนีย์  หางนาค
2. เด็กชายนพปกรณ์  พิณพงษ์
3. เด็กหญิงมันทนา  กาหลิบ
4. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญปก
5. เด็กชายเจษฎาพร  แสนกล้า
 
1. นางนภาพร  ชนะเคราะห์
2. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงนิรันดร์ชล  แสนผาบ
 
1. นางกิตติพร  โนนจันทร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ป้องโล่ห์
 
1. นางเอมอร  แม้นพวก
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใสยิ่ง
2. เด็กหญิงศศิชา  จันชุม
 
1. นางพรทิพย์  ศรีวะสุทธิ์
2. นายพูลสวัสดิ์  ศรีวะสุทธิ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. นางสาวสกาวรัตน์  แพงมาพรม
2. นางสาวสุวิษา  คำตัน
 
1. นางดวงจันทร์  พรมแพง
2. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครตา 1. เด็กชายพัสสน  สิริโสม
2. เด็กชายศักดินนท์  ศรีวะรมย์
3. เด็กชายสิรภพ   เบญจประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุดาวรรณ  บุญบรรลุ
5. เด็กชายสุทธิพร  ทองชุบ
6. เด็กหญิงอาภัสรา   ไชยดำ
 
1. นายทองพูล  บุญปก
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายจตุพล  วงศ์ใส
2. เด็กชายจิระศักดิ์  โมฬา
3. เด็กชายทักษิณ  ดวงมาลย์
4. เด็กชายวรเดช  หมื่นสาย
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นางนิตยา  ศิริสืบ
2. นายประนมพร  บุญทศ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 1. นายกิตติพงษ์  ทองใบ
2. นายธีรภัทร์  สุขการ
3. เด็กชายปรีชา  สระวงค์
4. นายวชิระ  แสนศรี
5. เด็กชายวราธร  สินจะโป๊ะ
6. นายวราวุธ  กุลสุรักษ์
7. นายสุรศักดิ์  ชาลาภคำ
8. นายอมรเทพ  ฝอยทอง
 
1. นายจำรัส  นามมั่น
2. ส.ต.ท.ทนงศักดิ์  สุขบัติ
3. นายสมบัติ  หอมหวล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลำพุทธา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทศ
4. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรชัย
5. เด็กหญิงปนัดดา  สายสีแก้ว
6. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญทศ
7. เด็กหญิงสุธีรีชา  พิจาร
8. เด็กชายอนุชา  เซียงม่วง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญทศ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพรรณเพชร
 
1. นายรังสรรค์  งามสาย
2. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
3. นางสุวรรณนี  บุญบรรลุ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 1. เด็กหญิงประภัสษร  บุญทศ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หงษา
3. เด็กชายภานุวัชร  อินอ่อน
4. เด็กชายมงคล  นนทะคำจันทร์
5. เด็กหญิงรจรินทร์  วงษ์ใส
6. เด็กหญิงสุจิตรา  เครือวงศ์
7. เด็กหญิงสุภรณ์ทิพย์  กิติวงศ์
8. เด็กหญิงอรทัย  สารพิมพ์
9. เด็กหญิงอ้อน  อรศรี
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  เข็มพันธ์
 
1. นายชัยณรงค์  อินลุเพท
2. นางพรรณวิไล  บุรีศรี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจาน 1. เด็กหญิงนิตติยา  สาขะสิงห์
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ธนูชัย
3. เด็กหญิงลลิตา  สร้อยแก้ว
 
1. นางสาวสุชีรา  จันทพรม
2. นางอมรา  สารสุข
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงนวลละออง  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงรัชณีกร  เวฬุวนาธร
 
1. นางวิไลลักษณ์  อุดแก้ว
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนสอน
2. เด็กชายยุคลธร  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงศศิญาพร  แสนสุข
 
1. นางสาวปนัดดา  วาริกุด
2. นางสาวมนัชญา  ห้องแซง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. นางสาวธัญกาญจน์  ผัดเป้า
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทา
3. นางสาวอรอนงค์  เนินทราย
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
2. นางวิลาวัลย์  พายุบุตร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   สราญรมย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   พลศรีราช
 
1. นางนงค์ลักษณ์   พรมโสภา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1. เด็กหญิงกุลวดี   มีคุณ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   สายลวดคำ
 
1. นายพิทักษ์   สายลวดคำ
2. นายสังวาลย์   รักเพื่อน
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. นายทนงศักดิ์  วงษ์จันทร์
2. นายพลวัต  ปรปักพ่าย
 
1. นางสาวราตรี  ศรีโย
2. นางอรวิน  เต้าทอง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายวทัญญู   แสงโคตร
2. เด็กชายศราวุยุทธ  สงค์เขียว
 
1. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
2. นายชราวุธ  วะชุม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ขันสัมฤทธิ์
2. นายยศกร  เนินทราย
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
2. นางวิลาวัลย์  พายุบุตร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 1. เด็กชายธนาภรณ์  บุญทศ
2. เด็กชายนิติพงษ์  วงศ์ใส
 
1. นางณัฐนันท์  คงวิริยะ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 1. เด็กหญิงวทันยา  กาเผือก
 
1. นายไกรทอง  ผิวทอง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงโยษิตา  คำเพย
 
1. นางสาวลัดดาพร  หมายมี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงกชกร  ช่างปูล
2. เด็กหญิงกนกพร  บันลือหาญ
3. เด็กหญิงกรภัทร  ศรีหาวษ์
4. เด็กหญิงกฤติยาณี  เย็นใส
5. เด็กชายกฤษฎาพัทธ์  สวัสดิ์วอน
6. เด็กหญิงกฤษณา  สุขรัตน์
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมแสน
8. เด็กหญิงกัลยา  ทาตะไชย
9. เด็กหญิงกานต์รวี  ผ่านสำแดง
10. เด็กหญิงขวัญจิรา  คุณสุทธิ์
11. เด็กชายคมสัน  เนาวนิตย์
12. เด็กหญิงจรัสวรรณ  วันดีแสน
13. เด็กหญิงจรินธร  จันทรโสม
14. เด็กหญิงจิตรลดา  มูลนิล
15. เด็กหญิงจิตรานุช  หงษ์คำ
16. เด็กหญิงชญานนท์  ประสานทอง
17. เด็กชายชัชวาลย์  สีเงิน
18. เด็กชายชัยชนะ  อาจวิชัย
19. เด็กหญิงชานุดา  สมนึก
20. เด็กหญิงชุติมา  เนาวนิตย์
21. เด็กหญิงญาราภรณ์  สร้อยคำหลา
22. เด็กหญิงญาโณทัย  ทองขาว
23. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภูตะเวช
24. เด็กหญิงณัฐนรี  สิงห์สุขุม
25. เด็กชายดนุสรณ์   ขานแสน
26. เด็กหญิงดอกอ้อ  คณาชอบ
27. เด็กชายดุสิต  คณาชอบ
28. เด็กชายทวีชัย  มีวงษ์
29. เด็กหญิงทิพากร  คณาชอบ
30. เด็กหญิงทีฆายุ  สุภเสถียร
31. เด็กชายธนพล  นามวงษ์
32. เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์ไพรสณฑ์
33. เด็กชายธนากร  ลาภสาร
34. เด็กชายธนาวุธ  ลาลุน
35. เด็กหญิงธันวา  โป้กันยา
36. เด็กชายธีรเมธ  จอมสา
37. เด็กหญิงนภาพร  จันทรบุตร
38. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  สุวรรณเพชร
39. เด็กหญิงนิรันดร  แสนสม
40. เด็กหญิงบุญฑริกา  ธรรมดี
41. เด็กหญิงปนัดดา  เทศนา
42. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มังฉกรรจ์
43. เด็กหญิงปรานี  จันทร์ไพรสณฑ์
44. เด็กหญิงปรานี  รูปเหลี่ยม
45. เด็กหญิงปวันรัตน์  อรอินทร์
46. เด็กหญิงปวิตรา  เที่ยงธรรม
47. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  คุณคำเท็ญ
48. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุปลี
49. เด็กชายผดุงศักดิ์  ศุภฤกษ์
50. เด็กหญิงพรประภา  นินทัย
51. เด็กหญิงพรพรรณ  ปรางค์ทอง
52. เด็กชายพัชรพล  นาซอน
53. เด็กหญิงพิญาดา  วิรุณระพันํธ์
54. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทาตะไชย
55. เด็กชายพิรุณ  ต้นแก้ว
56. เด็กหญิงภัทรา  ฉายาภักดี
57. เด็กหญิงภาวินี  รักกุศล
58. เด็กชายยุทธพงษ์  ท้วมทวยหาญ
59. เด็กหญิงยุวันดา  สีฟ้า
60. เด็กหญิงรวิสรา  รูปเหลี่ยม
61. เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรวงค์
62. เด็กชายรัฐพล  คุณคำเท็ญ
63. เด็กหญิงรัศชิดา  เสมามิ่ง
64. เด็กชายลาวัลย์  เดชดี
65. เด็กหญิงวชิรยา  บุตรหงส์
66. เด็กหญิงวนิดา  แก้วพวง
67. เด็กหญิงวนิภา  หัสถะลา
68. เด็กชายวายุ  ภูครองนาค
69. เด็กหญิงวิจิตรา  จำปา
70. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจใหญ่
71. เด็กหญิงสาธิตา  หล้าอำพร
72. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีเสมอ
73. เด็กหญิงสุขิตา  จันทร์ไพรสณฑ์
74. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยุบล
75. เด็กหญิงสุดาแก้ว  โยธาศรี
76. เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรหงส์
77. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข
78. เด็กชายสุภเวช  สารีพันธ์
79. เด็กหญิงอรญา  โชติไธสงค์
80. เด็กหญิงอรวรรณ  ชิณวงศ์
81. เด็กหญิงเขมจิรา  ประจญ
82. เด็กชายเฉลิมชัย  เสียงเย็น
83. เด็กหญิงเพชรลดา  ลาภสาร
84. เด็กหญิงเอราวัณ  โป้กันยา
85. เด็กหญิงแอนนี่  ศรีภูธร
86. เด็กชายไทธนา  เจียงคง
87. เด็กชายไพฑูล  สมตน
 
1. นายบุญสวน  โลหะสาร
2. นางสดุดีพร  พรหมบุตร
3. นายเพรียวพันธ์  อมรฤทธิ์
4. นางเอื้องพรรณณี  ทองประทุม
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงพัชรียากร  ศรเผือก
 
1. นางสาวแสงจันทร์  ศรเผือก
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงวรรณษา  ลาโนนงิ้ว
 
1. นางสาวรินลดา  แสงวงค์
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  สุริยะบุตร
 
1. นายพินิจ  สายงาม
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวะอุไร
 
1. นายวันชัย  คันธพันธ์
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1. เด็กชายศรพิชัย  พันธ์ดวง
 
1. นายพิชิต  หาริชัย
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1. เด็กชายธนาพันธุ์  นันทา
 
1. นายบุญกว้าง  รักบุญ
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงธิติมา  ลาดทา
 
1. นางสุทธิดา  ระวิวรรณ
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กชายณัฐพล  วรภาพ
 
1. นายฉลองชัย  เมืองมัจฉา
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายจารุวิทย์  แสงวงค์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งกล้า
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีชนะ
5. นายชาญชัย  ชาติชนะ
6. เด็กชายชาณุเชษฐ์  กกฝ้าย
7. เด็กชายณับพล  บุตรอำคา
8. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวะอุไร
9. นายธีระวัฒน์  บุญธิมา
10. เด็กหญิงนฤมล  เนตรโสภา
11. นายนัฐวุฒิ  วันชนะ
12. เด็กหญิงปณิดา  บัวคำ
13. เด็กหญิงประภัสสร  เบญจมาศ
14. เด็กหญิงรจรินทร์  พงษ์สนิท
15. เด็กหญิงรพีพรรณ  กุมารสิทธิ์
16. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  กอกุล
17. เด็กหญิงวรรณษา  ลาโนนงิ้ว
18. นายวุฒินันท์  เงินเรือง
19. เด็กชายศักดา  พรมบุตร
20. นายสิทธิศักดิ์  อาจวิชัย
21. เด็กหญิงสุชาวดี  โคตรคำ
22. เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์ปลาโด
23. นายสุริยา  รับภู
24. เด็กหญิงอรชุดา  ผ่านเมือง
25. นายอำนวย  ภูคารัตน์
26. เด็กหญิงอุไรภรณ์  แก้วมุงคุณ
27. เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยรักษ์
28. เด็กชายเจษฎากร  วันทา
29. นายเจษฎาวุฒิ  ชัยสามารถ
30. เด็กชายเทพศาสตรา  เชิดชู
 
1. นางกุลริศา  บุญทันเอกธนัช
2. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
3. นางสาวรินลดา  แสงวงค์
4. นายวันชัย  คันธพันธ์
5. นายเผด็จ  บุญสิงห์
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงอาภาพร  บุญศรี
 
1. นางรัตนปราณี  กล้าหาญ
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ดีแก้ว
2. เด็กหญิงบุญญรักษ์  ชูศรียิ่ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขนา
 
1. นางนาฏชรียา  ประมวล
2. นางวิบูลย์ทรัพย์  สาระจันทร์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญาญัฐ  ชุมนุม
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงปาลิตา  ทองโสม
 
1. นางงามนิตย์  ไพรศรี
2. นางสุธาวดี  สิริโย
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายโชคอนันต์  พุทธมาลักษณ์
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง    
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1. เด็กชายสมเจต  เพื่อนพิมาย
 
1. นางนิลวรรณ์  สุขบัติ
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครตา 1. เด็กชายศรายุทธ  บุญทศ
 
1. นางพวงเพ็ชร  แก้วจันทร์วงษ์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยรักษ์
 
1. นางนัฎิยา  ผุดผ่อง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงตรีนภัทร  ทองลา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญตา
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กชายลิปภัทร  ปารีต
 
1. นางยุวดี  บุญตา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุปผาโชติ
2. เด็กชายนที  พันธ์นิล
3. เด็กชายภัทรพล  โพพา
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นายมาโนชญ์  ศรีแจ่ม
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายพรชัย  ศรีลือ
2. เด็กชายสมจิตร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางธิดา  นามสุโพธิ์
2. นางสาวปริศนา  เข็มพันธ์
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กชายพรชัย  สันซะ
2. เด็กชายยุทธติกร  สันซะ
 
1. นางสาวสุภาพร  แสนสิ่ง
2. นายสุริยนต์  แสนสิ่ง
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายพีระพงษ์  เนื้อมั่น
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ยกน้อยวงษ์
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
2. นางวิจิตรา  นาถาบำรุง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 1. เด็กหญิงอรัญชภรณ์  สายเพชร
 
1. นางปรมาภรณ์  ทองไชย
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  เชื้อพันธ์
 
1. นางพิชญาภา  เสถียรเขต
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินทนาม
 
1. นางรัชนี  แก้วสาร
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายณภัทร  อินอ่อน
 
1. นางสาวฉันทนา  พงษ์แสน
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายนเรศ  ทำเลดี
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีวะอุไร
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. นางสาวดวงหทัย  ทองไชย
 
1. นายสุริลักษณ์  พรมชาติ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงพนิดา  อุทานุเคราะห์
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงแก้วดวงแสง  สมจิตร
 
1. นางสาวบุษบง  จันทร์ตรี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บุญวร
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   ศิลป์ลา
3. เด็กหญิงสโรชา   ศิลาราช
 
1. นางรัชนีวรรณ  สายจันดา
2. นางเนตรนภา   พงษ์ประเสริฐ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงชุติมา  แสวงสินธุ์
2. เด็กหญิงวรรณภา  กำจร
3. เด็กชายวิโรจน์  แสงทิม
 
1. นางทิพวัลย์  สุวรรณมุข
2. นางสาวธารทิพย์  เวฬุวนารักษ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายคณิต  ทองน้อย
2. เด็กชายณัฐพล  มาตขาว
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อานุภาพ
 
1. นางสาวชนิดา  ดาวเรือง
2. นางเยาวเรศ  ชูรัตน์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สีสุวรรณ
2. เด็กชายทิชานนท์   ยุระศรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   บุญทวี
 
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปาระจูม
2. เด็กชายอภิชิต  หอมหวล
 
1. นางสุกัญญา  อ่อนแสง
2. นางอรวรรณ  วินัยโกศล
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  ชูญาติ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ห้องแซง
 
1. นางนวลใย  ศรีอุบล
2. นางวรรนิศา  ทุราช
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายจตุรพร  บุญทัน
2. เด็กชายศักดา  พรมบุตร
 
1. นางพิศมัย  เหมนวล
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายกฤษดา  ชารีศรี
2. เด็กชายภัทธพงษ์  สว่างวงษ์
3. เด็กชายวัชรพงษ์  สว่างวงษ์
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นายมาโนชญ์  ศรีแจ่ม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 1. เด็กชายธนากร  สามารถ
2. เด็กชายธีรพล  ศรีวะรมย์
3. เด็กชายสมภพ  ทองศรี
 
1. นางสาวรินดา  กองทอง
2. นางสมพันธ์  รากทอง