สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 8 17 7 32 42 7 3 5 52
2 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 8 6 2 16 20 6 1 1 27
3 บ้านหนองแข้ 7 6 4 17 21 3 3 1 27
4 บ้านม่วงกาชัง 7 4 1 12 20 2 1 1 23
5 บ้านหนองแคน 6 2 1 9 14 3 3 0 20
6 บ้านโนนประทาย 5 8 2 15 26 4 3 4 33
7 โพง 5 6 0 11 10 4 2 4 16
8 บ้านเตาไห 5 5 7 17 22 5 5 2 32
9 บ้านแดงหนองแซง 5 5 0 10 18 0 0 1 18
10 บ้านโนนหาด 5 1 0 6 6 2 0 0 8
11 บ้านนาเวียง 4 2 0 6 15 2 0 4 17
12 ดู่ลาด 4 1 6 11 10 2 2 0 14
13 ซ่งแย้ทิพยา 4 1 4 9 12 4 2 0 18
14 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 4 1 2 7 18 6 0 2 24
15 บ้านหนองบอน 4 1 1 6 10 3 1 1 14
16 บ้านช่องเม็ก 3 7 2 12 22 4 1 3 27
17 บ้านโคกนาโก 3 3 5 11 20 2 1 4 23
18 บ้านคำสร้างช้าง 3 3 2 8 14 2 2 0 18
19 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 3 2 4 9 18 5 0 4 23
20 บ้านสมสะอาด 3 1 1 5 7 0 0 0 7
21 บ้านหนองเลิงคำ 3 1 0 4 7 0 0 0 7
22 บ้านนาโส่ 3 0 3 6 12 1 2 3 15
23 บ้านนาโป่ง 3 0 2 5 8 1 1 0 10
24 บ้านส้มผ่อ 3 0 1 4 12 1 4 2 17
25 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 2 4 5 11 22 4 2 5 28
26 อนุบาลเลิงนกทา 2 4 4 10 17 7 5 4 29
27 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 2 2 2 6 10 0 2 3 12
28 บ้านผักกะย่า 2 2 1 5 11 0 3 1 14
29 นาจาน 2 2 0 4 7 1 0 0 8
30 บ้านคำผักหนาม 2 2 0 4 5 2 0 0 7
31 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 2 1 3 6 11 5 3 2 19
32 บ้านคำน้ำสร้าง 2 1 2 5 14 2 1 2 17
33 บ้านหนองชุม 2 1 2 5 13 4 6 2 23
34 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 2 1 1 4 6 0 0 2 6
35 บ้านกุดแดง 2 1 0 3 6 3 0 1 9
36 บ้านหนองแคนน้อย 2 1 0 3 5 3 1 3 9
37 บ้านหนองเหี่ย 2 1 0 3 5 0 0 2 5
38 บ้านโสกผักหวาน 2 1 0 3 5 0 0 0 5
39 บ้านนางาม 2 1 0 3 2 1 0 0 3
40 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 2 0 1 3 9 3 1 2 13
41 กระจาย 2 0 1 3 8 3 1 2 12
42 บ้านดงสำราญ 2 0 0 2 5 0 0 1 5
43 บ้านบุ่งค้า 2 0 0 2 5 0 0 0 5
44 บ้านหนองบาก 2 0 0 2 4 4 1 3 9
45 บ้านกุดเชียงหมี 2 0 0 2 4 0 2 0 6
46 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1 4 2 7 11 2 2 0 15
47 บ้านดอนฮี 1 3 2 6 14 3 2 2 19
48 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1 3 2 6 12 2 3 4 17
49 บ้านสุขเกษม 1 3 2 6 8 0 2 0 10
50 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 2 2 5 15 9 0 1 24
51 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 2 1 4 6 3 0 0 9
52 บ้านป่าชาด 1 2 0 3 6 1 0 0 7
53 มารีย์นุเคราะห์ 1 1 1 3 15 5 4 3 24
54 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 1 0 2 5 1 2 3 8
55 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1 1 0 2 5 1 0 0 6
56 น้อมเกล้า 1 1 0 2 4 3 3 2 10
57 บ้านศรีสว่าง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
58 บ้านสองคร 1 0 2 3 4 1 1 0 6
59 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 0 1 2 5 0 1 0 6
60 บ้านนิคม 1 0 1 2 4 2 0 0 6
61 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
62 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 0 1 2 4 0 1 2 5
63 บ้านหนองเรือ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
64 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 0 1 2 1 1 1 1 3
65 นาดี(คุรุประชารัฐ) 1 0 0 1 5 4 3 1 12
66 บ้านเสาเล้า 1 0 0 1 4 3 0 0 7
67 บ้านศรีแก้ว 1 0 0 1 4 2 1 0 7
68 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 1 0 0 1 4 2 0 0 6
69 บ้านห้องแซง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
70 บ้านหินสิ่ว 1 0 0 1 4 0 2 0 6
71 บ้านกลางสระเกษ 1 0 0 1 3 0 1 1 4
72 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
73 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
74 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1 0 0 1 2 2 1 0 5
75 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 0 0 1 2 1 0 2 3
76 บ้านคำครตา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
77 บ้านหนองสำโรง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านดงสวรรค์ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
79 บ้านนาทม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านดงมะไฟ 0 2 2 4 6 4 1 1 11
81 บ้านเซโนนม่วง 0 2 0 2 6 1 1 0 8
82 ชุมชนบ้านกำแมด 0 2 0 2 6 1 0 0 7
83 ท่าศิลา 0 2 0 2 5 0 0 0 5
84 บ้ายโคกก่อง 0 2 0 2 2 3 0 1 5
85 บ้านคำบอน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
86 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
87 บ้านโคกกลาง 0 1 4 5 11 6 2 1 19
88 บ้านโคกเจริญ 0 1 3 4 9 2 1 1 12
89 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 0 1 2 3 7 5 2 2 14
90 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 1 2 3 4 3 0 1 7
91 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 0 1 1 2 10 5 4 2 19
92 ชุมชนห้องแซงวิทยา 0 1 1 2 6 5 3 1 14
93 บ้านคำก้าว 0 1 1 2 3 0 0 1 3
94 บ้านหนองสนม 0 1 0 1 8 1 0 0 9
95 บ้านนาเซแสงวิไล 0 1 0 1 3 1 2 0 6
96 บ้านห้วยยางฯ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
97 บ้านโป่งหนองสิม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านหนองบึง 0 1 0 1 2 1 0 3 3
99 บ้านหนองลุมพุก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
100 บ้านม่วงไข่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
101 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
103 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 พรหมนิยม 0 1 0 1 2 0 2 0 4
105 บ้านคำกลาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านป่าตอง 0 1 0 1 0 2 0 1 2
107 บ้านหวาย 0 0 3 3 7 3 0 3 10
108 บ้านไทยเจริญ 0 0 3 3 3 3 1 3 7
109 บ้านหนองหมี 0 0 2 2 9 2 2 2 13
110 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 0 0 2 2 4 1 0 4 5
111 บ้านมันปลา 0 0 2 2 3 2 0 0 5
112 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 0 2 2 2 1 3 0 6
113 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 2 2 2 0 1 0 3
114 บ้านนาเรียง 0 0 1 1 4 2 3 1 9
115 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 4 2 0 0 6
116 บ้านสามแยกภูกอย 0 0 1 1 4 0 0 0 4
117 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 0 1 1 3 2 1 1 6
118 อนุบาลสายสมร 0 0 1 1 3 0 1 0 4
119 หนองแหน 0 0 1 1 3 0 0 1 3
120 ชุมชนบ้านศรีฐาน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
121 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
122 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
123 บ้านหนองไก่ขาว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
124 โนนใหญ่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
125 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 0 1 1 1 2 1 2 4
126 บ้านหนองเมืองกลาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
127 หนองบัวบาน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
128 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
129 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 0 0 0 0 6 0 0 2 6
130 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 0 0 0 0 4 3 2 2 9
131 บ้านเซซ่งพัฒนา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
132 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
133 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 0 0 0 0 4 1 2 1 7
134 บ้านนาซึม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
135 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านด่าน 0 0 0 0 2 4 0 3 6
138 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 2 4 0 0 6
139 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 0 0 2 2 0 1 4
140 บ้านคำเกิ่ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
141 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
143 บ้านคำเตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านบะคอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 โสกน้ำขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านโสกน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 2 4
148 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
149 แยประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านโพนดินแดง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
151 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
152 บ้านหนองตาไก้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองลาดควาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 สีสุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
157 บ้านคำแขนศอก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 บ้านกุดหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านคึมยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านพืชคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านโพธิญาณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 กุดไกรสร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 บ้านท่าลาดโนตูม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
167 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
168 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
169 บ้านดอนมะซ่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านโสกสาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
174 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
175 บ้านคำเกิด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
176 บ้านเหล่าเมย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านกุดโจด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านกุดสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
181 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านป่าขี้ยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 166 146 496 974 290 153 168 1,417