สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 42 7 3 5 52
2 บ้านโนนประทาย 26 4 3 4 33
3 บ้านเตาไห 22 5 5 2 32
4 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 22 4 2 5 28
5 บ้านช่องเม็ก 22 4 1 3 27
6 บ้านหนองแข้ 21 3 3 1 27
7 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 20 6 1 1 27
8 บ้านโคกนาโก 20 2 1 4 23
9 บ้านม่วงกาชัง 20 2 1 1 23
10 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 18 6 0 2 24
11 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 18 5 0 4 23
12 บ้านแดงหนองแซง 18 0 0 1 18
13 อนุบาลเลิงนกทา 17 7 5 4 29
14 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 15 9 0 1 24
15 มารีย์นุเคราะห์ 15 5 4 3 24
16 บ้านนาเวียง 15 2 0 4 17
17 บ้านหนองแคน 14 3 3 0 20
18 บ้านดอนฮี 14 3 2 2 19
19 บ้านคำสร้างช้าง 14 2 2 0 18
20 บ้านคำน้ำสร้าง 14 2 1 2 17
21 บ้านหนองชุม 13 4 6 2 23
22 ซ่งแย้ทิพยา 12 4 2 0 18
23 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 12 2 3 4 17
24 บ้านส้มผ่อ 12 1 4 2 17
25 บ้านนาโส่ 12 1 2 3 15
26 บ้านโคกกลาง 11 6 2 1 19
27 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 11 5 3 2 19
28 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 11 2 2 0 15
29 บ้านผักกะย่า 11 0 3 1 14
30 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 10 5 4 2 19
31 โพง 10 4 2 4 16
32 บ้านหนองบอน 10 3 1 1 14
33 ดู่ลาด 10 2 2 0 14
34 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 10 0 2 3 12
35 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 9 3 1 2 13
36 บ้านหนองหมี 9 2 2 2 13
37 บ้านโคกเจริญ 9 2 1 1 12
38 กระจาย 8 3 1 2 12
39 บ้านนาโป่ง 8 1 1 0 10
40 บ้านหนองสนม 8 1 0 0 9
41 บ้านสุขเกษม 8 0 2 0 10
42 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 7 5 2 2 14
43 บ้านหวาย 7 3 0 3 10
44 นาจาน 7 1 0 0 8
45 บ้านสมสะอาด 7 0 0 0 7
46 บ้านหนองเลิงคำ 7 0 0 0 7
47 ชุมชนห้องแซงวิทยา 6 5 3 1 14
48 บ้านดงมะไฟ 6 4 1 1 11
49 บ้านกุดแดง 6 3 0 1 9
50 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 6 3 0 0 9
51 บ้านโนนหาด 6 2 0 0 8
52 บ้านเซโนนม่วง 6 1 1 0 8
53 บ้านป่าชาด 6 1 0 0 7
54 ชุมชนบ้านกำแมด 6 1 0 0 7
55 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 6 0 0 2 6
56 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 6 0 0 2 6
57 นาดี(คุรุประชารัฐ) 5 4 3 1 12
58 บ้านหนองแคนน้อย 5 3 1 3 9
59 บ้านคำผักหนาม 5 2 0 0 7
60 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 5 1 2 3 8
61 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 5 1 0 0 6
62 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 5 0 1 0 6
63 บ้านหนองเหี่ย 5 0 0 2 5
64 บ้านดงสำราญ 5 0 0 1 5
65 บ้านโสกผักหวาน 5 0 0 0 5
66 บ้านบุ่งค้า 5 0 0 0 5
67 ท่าศิลา 5 0 0 0 5
68 บ้านหนองบาก 4 4 1 3 9
69 น้อมเกล้า 4 3 3 2 10
70 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 4 3 2 2 9
71 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 4 3 0 1 7
72 บ้านเสาเล้า 4 3 0 0 7
73 บ้านเซซ่งพัฒนา 4 3 0 0 7
74 บ้านนาเรียง 4 2 3 1 9
75 บ้านศรีแก้ว 4 2 1 0 7
76 บ้านนิคม 4 2 0 0 6
77 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 4 2 0 0 6
78 บ้านหนองโสน 4 2 0 0 6
79 บ้านเหล่าหันทราย 4 2 0 0 6
80 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 4 1 2 1 7
81 บ้านสองคร 4 1 1 0 6
82 บ้านห้องแซง 4 1 1 0 6
83 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 4 1 0 4 5
84 บ้านกุดแห่ 4 1 0 0 5
85 บ้านกุดเชียงหมี 4 0 2 0 6
86 บ้านหินสิ่ว 4 0 2 0 6
87 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 4 0 1 2 5
88 บ้านสามแยกภูกอย 4 0 0 0 4
89 บ้านไทยเจริญ 3 3 1 3 7
90 บ้านห้องคลองร่องคำ 3 2 1 1 6
91 บ้านมันปลา 3 2 0 0 5
92 บ้านนาเซแสงวิไล 3 1 2 0 6
93 บ้านนาซึม 3 1 1 0 5
94 บ้านกลางสระเกษ 3 0 1 1 4
95 บ้านห้วยยางฯ 3 0 1 1 4
96 อนุบาลสายสมร 3 0 1 0 4
97 บ้านคำก้าว 3 0 0 1 3
98 หนองแหน 3 0 0 1 3
99 บ้านหนองเรือ 3 0 0 0 3
100 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 3 0 0 0 3
101 บ้านโป่งหนองสิม 3 0 0 0 3
102 บ้านเหล่าตำแย 3 0 0 0 3
103 บ้านโคกศรี 3 0 0 0 3
104 บ้านด่าน 2 4 0 3 6
105 บ้านดอนหวาย 2 4 0 0 6
106 บ้ายโคกก่อง 2 3 0 1 5
107 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 2 3 0 0 5
108 ชุมชนบ้านศรีฐาน 2 3 0 0 5
109 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 2 2 1 0 5
110 บ้านโคกใหญ่ 2 2 0 1 4
111 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 2 0 1 4
112 บ้านคำเกิ่ง 2 2 0 0 4
113 อนุบาลสมนึก 2 2 0 0 4
114 ชุมชนบ้านโคกยาว 2 1 3 0 6
115 บ้านห้วยยาง 2 1 2 1 5
116 บ้านศรีสว่าง 2 1 1 0 4
117 บ้านหนองบึง 2 1 0 3 3
118 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 2 1 0 2 3
119 บ้านหนองลุมพุก 2 1 0 1 3
120 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
121 บ้านม่วงไข่ 2 1 0 0 3
122 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 1 0 0 3
123 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
124 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 2 1 0 0 3
125 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
126 บ้านหนองไก่ขาว 2 1 0 0 3
127 โนนใหญ่ 2 1 0 0 3
128 พรหมนิยม 2 0 2 0 4
129 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 2 0 1 0 3
130 บ้านคำครตา 2 0 0 1 2
131 บ้านหนองสำโรง 2 0 0 0 2
132 บ้านคำบอน 2 0 0 0 2
133 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 2 0 0 0 2
134 บ้านคำกลาง 2 0 0 0 2
135 บ้านคำเตย 2 0 0 0 2
136 บ้านบะคอม 2 0 0 0 2
137 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 2 0 0 0 2
138 โสกน้ำขาว 2 0 0 0 2
139 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1 2 1 2 4
140 บ้านโสกน้ำใส 1 2 1 2 4
141 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 2 0 1 3
142 บ้านหนองเมืองกลาง 1 2 0 0 3
143 แยประชาสรรค์ 1 2 0 0 3
144 บ้านโพนดินแดง 1 1 3 1 5
145 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 1 1 1 3
146 บ้านหัวนา 1 1 1 0 3
147 บ้านดงสวรรค์ 1 1 0 2 2
148 บ้านนาทม 1 1 0 0 2
149 หนองบัวบาน 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองตาไก้ 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองลาดควาย 1 1 0 0 2
152 บ้านแสนสำราญ 1 1 0 0 2
153 สีสุก 1 1 0 0 2
154 บ้านดอนม่วงป่าโมง 1 0 0 1 1
155 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 0 0 1 1
156 บ้านคำแขนศอก 1 0 0 1 1
157 บ้านกุดหิน 1 0 0 0 1
158 บ้านคึมยาว 1 0 0 0 1
159 บ้านพืชคาม 1 0 0 0 1
160 บ้านสามัคคี 1 0 0 0 1
161 บ้านโพธิญาณ 1 0 0 0 1
162 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 1 0 0 0 1
163 บ้านป่าตอง 0 2 0 1 2
164 กุดไกรสร 0 2 0 0 2
165 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 2 0 0 2
166 บ้านท่าลาดโนตูม 0 1 2 1 3
167 บ้านโนนแดง 0 1 1 1 2
168 บ้านม่วง 0 1 0 2 1
169 บ้านดอนมะซ่อม 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 0 1
171 บ้านโสกสาน 0 1 0 0 1
172 บ้านหนองแวง 0 0 2 0 2
173 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 1 3 1
174 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 1 2 1
175 บ้านคำเกิด 0 0 1 1 1
176 บ้านเหล่าเมย 0 0 1 0 1
177 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 1 0 1
178 บ้านกุดโจด 0 0 1 0 1
179 บ้านแก้งนาคำ 0 0 1 0 1
180 บ้านกุดสำโรง 0 0 0 2 0
181 บ้านหนองแก 0 0 0 1 0
182 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 0 0 1 0
183 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0
184 บ้านป่าขี้ยาง 0 0 0 0 0
รวม 974 290 153 168 1,585