สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 45 7 3 5 55
2 บ้านโคกนาโก 27 2 1 4 30
3 บ้านโนนประทาย 26 4 3 4 33
4 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 26 4 2 6 32
5 บ้านเตาไห 22 5 5 3 32
6 บ้านช่องเม็ก 22 4 1 3 27
7 บ้านหนองแข้ 22 3 3 1 28
8 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 21 9 0 1 30
9 อนุบาลเลิงนกทา 20 7 5 4 32
10 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 20 6 1 1 27
11 บ้านม่วงกาชัง 20 2 1 1 23
12 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 18 6 0 2 24
13 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 18 5 0 4 23
14 บ้านแดงหนองแซง 18 0 0 1 18
15 บ้านคำน้ำสร้าง 16 2 1 2 19
16 มารีย์นุเคราะห์ 15 5 4 3 24
17 บ้านคำสร้างช้าง 15 2 2 0 19
18 บ้านนาเวียง 15 2 0 4 17
19 บ้านหนองชุม 14 4 6 3 24
20 บ้านหนองแคน 14 3 3 0 20
21 บ้านดอนฮี 14 3 2 2 19
22 บ้านผักกะย่า 14 0 3 1 17
23 บ้านโคกกลาง 13 6 2 1 21
24 โพง 12 4 2 4 18
25 ซ่งแย้ทิพยา 12 4 2 0 18
26 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 12 2 3 4 17
27 บ้านส้มผ่อ 12 1 4 2 17
28 บ้านนาโส่ 12 1 2 3 15
29 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 11 5 3 2 19
30 ดู่ลาด 11 2 2 0 15
31 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 11 2 2 0 15
32 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 10 5 4 2 19
33 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 10 5 2 3 17
34 บ้านหนองบอน 10 3 1 1 14
35 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 10 0 2 3 12
36 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 9 3 1 2 13
37 บ้านหนองหมี 9 2 2 2 13
38 บ้านโคกเจริญ 9 2 1 1 12
39 นาดี(คุรุประชารัฐ) 8 4 3 1 15
40 กระจาย 8 3 1 2 12
41 บ้านคำผักหนาม 8 2 0 0 10
42 บ้านนาโป่ง 8 1 1 0 10
43 บ้านหนองสนม 8 1 0 0 9
44 บ้านสุขเกษม 8 0 2 0 10
45 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 8 0 0 2 8
46 บ้านหวาย 7 3 0 3 10
47 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 7 3 0 0 10
48 นาจาน 7 1 0 0 8
49 บ้านหนองเลิงคำ 7 0 0 1 7
50 บ้านสมสะอาด 7 0 0 0 7
51 ชุมชนห้องแซงวิทยา 6 5 3 1 14
52 บ้านหนองบาก 6 4 1 3 11
53 บ้านดงมะไฟ 6 4 1 1 11
54 บ้านกุดแดง 6 3 0 1 9
55 บ้านโนนหาด 6 2 0 0 8
56 บ้านสองคร 6 1 1 0 8
57 บ้านเซโนนม่วง 6 1 1 0 8
58 บ้านป่าชาด 6 1 0 0 7
59 ชุมชนบ้านกำแมด 6 1 0 0 7
60 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 6 0 0 2 6
61 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 5 3 2 2 10
62 บ้านหนองแคนน้อย 5 3 1 3 9
63 บ้านเซซ่งพัฒนา 5 3 0 0 8
64 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 5 1 2 3 8
65 บ้านม่วงไข่ 5 1 0 0 6
66 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 5 1 0 0 6
67 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 5 0 1 0 6
68 บ้านหนองเหี่ย 5 0 0 2 5
69 บ้านดงสำราญ 5 0 0 1 5
70 บ้านโสกผักหวาน 5 0 0 0 5
71 บ้านบุ่งค้า 5 0 0 0 5
72 ท่าศิลา 5 0 0 0 5
73 น้อมเกล้า 4 3 3 2 10
74 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 4 3 0 1 7
75 บ้านเสาเล้า 4 3 0 0 7
76 บ้านนาเรียง 4 2 3 1 9
77 บ้านศรีแก้ว 4 2 1 0 7
78 บ้านนิคม 4 2 0 0 6
79 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 4 2 0 0 6
80 บ้านหนองโสน 4 2 0 0 6
81 บ้านเหล่าหันทราย 4 2 0 0 6
82 บ้านโพนดินแดง 4 1 3 1 8
83 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 4 1 2 1 7
84 บ้านห้องแซง 4 1 1 0 6
85 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 4 1 0 5 5
86 บ้านกุดแห่ 4 1 0 0 5
87 บ้านกุดเชียงหมี 4 0 2 0 6
88 บ้านหินสิ่ว 4 0 2 0 6
89 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 4 0 1 2 5
90 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 4 0 0 1 4
91 บ้านคำก้าว 4 0 0 1 4
92 บ้านบะคอม 4 0 0 0 4
93 บ้านสามแยกภูกอย 4 0 0 0 4
94 บ้านไทยเจริญ 3 3 1 3 7
95 บ้านห้องคลองร่องคำ 3 2 1 1 6
96 บ้านคำเกิ่ง 3 2 0 0 5
97 บ้านมันปลา 3 2 0 0 5
98 บ้านนาเซแสงวิไล 3 1 2 0 6
99 บ้านนาซึม 3 1 1 0 5
100 บ้านกลางสระเกษ 3 0 1 1 4
101 บ้านห้วยยางฯ 3 0 1 1 4
102 อนุบาลสายสมร 3 0 1 0 4
103 บ้านคำครตา 3 0 0 1 3
104 หนองแหน 3 0 0 1 3
105 บ้านหนองเรือ 3 0 0 0 3
106 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 3 0 0 0 3
107 โสกน้ำขาว 3 0 0 0 3
108 บ้านโป่งหนองสิม 3 0 0 0 3
109 บ้านคำเตย 3 0 0 0 3
110 บ้านเหล่าตำแย 3 0 0 0 3
111 บ้านโคกศรี 3 0 0 0 3
112 บ้านด่าน 2 4 0 3 6
113 บ้านดอนหวาย 2 4 0 0 6
114 บ้ายโคกก่อง 2 3 0 1 5
115 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 2 3 0 0 5
116 ชุมชนบ้านศรีฐาน 2 3 0 0 5
117 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 2 2 1 0 5
118 บ้านโคกใหญ่ 2 2 0 1 4
119 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 2 0 1 4
120 อนุบาลสมนึก 2 2 0 0 4
121 ชุมชนบ้านโคกยาว 2 1 3 0 6
122 บ้านห้วยยาง 2 1 2 1 5
123 บ้านศรีสว่าง 2 1 1 0 4
124 บ้านหนองบึง 2 1 0 3 3
125 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 2 1 0 2 3
126 บ้านหนองลุมพุก 2 1 0 1 3
127 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
128 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 1 0 0 3
129 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
130 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 2 1 0 0 3
131 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองไก่ขาว 2 1 0 0 3
133 โนนใหญ่ 2 1 0 0 3
134 พรหมนิยม 2 0 2 0 4
135 บ้านหนองแวง 2 0 2 0 4
136 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 2 0 1 0 3
137 บ้านหนองสำโรง 2 0 0 0 2
138 บ้านคำบอน 2 0 0 0 2
139 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 2 0 0 0 2
140 บ้านคำกลาง 2 0 0 0 2
141 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 2 0 0 0 2
142 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1 2 1 2 4
143 บ้านโสกน้ำใส 1 2 1 2 4
144 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 2 0 1 3
145 บ้านหนองเมืองกลาง 1 2 0 0 3
146 แยประชาสรรค์ 1 2 0 0 3
147 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 1 1 1 3
148 บ้านหัวนา 1 1 1 0 3
149 บ้านดงสวรรค์ 1 1 0 2 2
150 บ้านนาทม 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองนกเขียน 1 1 0 0 2
152 หนองบัวบาน 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองตาไก้ 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองลาดควาย 1 1 0 0 2
155 บ้านแสนสำราญ 1 1 0 0 2
156 สีสุก 1 1 0 0 2
157 บ้านดอนม่วงป่าโมง 1 0 0 1 1
158 บ้านคำแขนศอก 1 0 0 1 1
159 บ้านกุดหิน 1 0 0 0 1
160 บ้านคึมยาว 1 0 0 0 1
161 บ้านพืชคาม 1 0 0 0 1
162 บ้านสามัคคี 1 0 0 0 1
163 บ้านโพธิญาณ 1 0 0 0 1
164 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 1 0 0 0 1
165 บ้านป่าตอง 0 2 0 1 2
166 กุดไกรสร 0 2 0 0 2
167 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 2 0 0 2
168 บ้านท่าลาดโนตูม 0 1 2 1 3
169 บ้านโนนแดง 0 1 1 1 2
170 บ้านม่วง 0 1 0 2 1
171 บ้านดอนมะซ่อม 0 1 0 0 1
172 บ้านโสกสาน 0 1 0 0 1
173 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 1 3 1
174 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 1 2 1
175 บ้านคำเกิด 0 0 1 1 1
176 บ้านเหล่าเมย 0 0 1 0 1
177 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 1 0 1
178 บ้านกุดโจด 0 0 1 0 1
179 บ้านแก้งนาคำ 0 0 1 0 1
180 บ้านกุดสำโรง 0 0 0 2 0
181 บ้านหนองแก 0 0 0 1 0
182 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 0 0 1 0
183 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0
184 บ้านป่าขี้ยาง 0 0 0 0 0
รวม 1,047 290 153 174 1,490