หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนกระจาย 17 47 26
2 076 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 28 59 36
3 043 โรงเรียนกุดไกรสร 2 3 2
4 132 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 11 28 15
5 015 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 8 20 13
6 052 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 5 13 8
7 121 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 29 41 32
8 042 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 6 9 6
9 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 16 100 25
10 083 โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ 0 0 0
11 014 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 16 26 18
12 074 โรงเรียนดู่ลาด 15 31 19
13 068 โรงเรียนท่าศิลา 5 13 8
14 189 โรงเรียนนาจาน 8 12 10
15 182 โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 0 0 0
16 159 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 16 19 19
17 108 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 15 38 21
18 061 โรงเรียนน้อมเกล้า 18 39 25
19 139 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 6 13 7
20 112 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 0 0 0
21 186 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 6 11 6
22 036 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 5 6 5
23 044 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 2 5 4
24 034 โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 2 1
25 187 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 8 13 9
26 183 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 8 29 13
27 086 โรงเรียนบ้านกุดแดง 11 28 12
28 025 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 6 28 10
29 197 โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 1 1
30 151 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 6 3
31 071 โรงเรียนบ้านคำก้าว 5 8 7
32 045 โรงเรียนบ้านคำครตา 8 19 8
33 041 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 21 43 29
34 047 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 6 4
35 106 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 11 19 15
36 130 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 22 41 30
37 103 โรงเรียนบ้านคำเกิด 2 7 2
38 144 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 5 11 7
39 155 โรงเรียนบ้านคำเตย 4 6 4
40 131 โรงเรียนบ้านคำเลา 0 0 0
41 056 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 2 2 2
42 059 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 4 5 4
43 140 โรงเรียนบ้านคึมยาว 1 2 2
44 067 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 30 79 48
45 024 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 13 22 18
46 048 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 4 7 5
47 161 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 4 5 5
48 172 โรงเรียนบ้านดงสวาง 2 4 4
49 065 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 6 27 8
50 113 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 1 5 2
51 128 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 3 12 4
52 062 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 6 16 12
53 192 โรงเรียนบ้านดอนฮี 21 49 36
54 079 โรงเรียนบ้านด่าน 10 13 12
55 038 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 9 13 10
56 129 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 6 16 11
57 148 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนตูม 4 7 7
58 175 โรงเรียนบ้านนางาม 4 4 4
59 070 โรงเรียนบ้านนาซึม 5 8 6
60 099 โรงเรียนบ้านนาทม 2 41 4
61 181 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 7 15 12
62 027 โรงเรียนบ้านนาเรียง 11 20 11
63 116 โรงเรียนบ้านนาเวียง 24 42 25
64 199 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 13 28 14
65 069 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 10 16 11
66 040 โรงเรียนบ้านนาโส่ 24 38 28
67 031 โรงเรียนบ้านนิคม 6 17 12
68 110 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 10 3
69 127 โรงเรียนบ้านบะคอม 4 9 4
70 087 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 5 15 9
71 073 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 2 12 4
72 057 โรงเรียนบ้านป่าชาด 7 21 10
73 135 โรงเรียนบ้านป่าตอง 4 6 4
74 167 โรงเรียนบ้านป่าตาว 0 0 0
75 005 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 19 36 30
76 032 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 40 82 61
77 166 โรงเรียนบ้านพืชคาม 1 3 1
78 051 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 2 5 4
79 114 โรงเรียนบ้านม่วง 3 5 5
80 177 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 27 89 47
81 037 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 8 11 11
82 194 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 4 7 6
83 193 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 8 30 16
84 063 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 7 21 11
85 018 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 21 49 31
86 028 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 5 6 5
87 082 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 12 26 16
88 035 โรงเรียนบ้านสองคร 10 21 15
89 188 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 1 1
90 163 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 4 12 8
91 007 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 10 16 13
92 091 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 3 6 5
93 171 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 24 35 33
94 152 โรงเรียนบ้านหนองชุม 30 47 38
95 158 โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 0 0 0
96 006 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 2 4 3
97 101 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 6 2
98 013 โรงเรียนบ้านหนองบอน 16 37 21
99 100 โรงเรียนบ้านหนองบาก 15 40 25
100 017 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 10 10
101 145 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 36 79 46
102 107 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 2 2 2
103 154 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 4 6 5
104 160 โรงเรียนบ้านหนองสนม 9 17 13
105 200 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 16 31 22
106 162 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 2 13 3
107 029 โรงเรียนบ้านหนองหมี 16 35 19
108 111 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 6 5
109 020 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 3 3 3
110 030 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 9 4
111 105 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 11 63 20
112 023 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 7 22 12
113 021 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 1 1
114 165 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 34 59 51
115 080 โรงเรียนบ้านหนองแคน 21 43 31
116 054 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 13 108 22
117 125 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 5 4
118 150 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 7 11 7
119 196 โรงเรียนบ้านหนองโสน 6 9 8
120 066 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 3 12 5
121 178 โรงเรียนบ้านหวาย 16 26 20
122 072 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 0 0 0
123 050 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 5 13 6
124 053 โรงเรียนบ้านหัวนา 3 7 3
125 092 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 8 15 10
126 184 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 12 7
127 169 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 5 16 8
128 012 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 23 53 28
129 019 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 7 22 12
130 026 โรงเรียนบ้านห้องแซง 8 27 11
131 098 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 3 5 3
132 149 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 8 14 10
133 142 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 8 26 10
134 010 โรงเรียนบ้านเตาไห 38 83 55
135 170 โรงเรียนบ้านเทพเจริญสาขาไทยเจริญ 0 0 0
136 060 โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 2 1
137 089 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 7 15 7
138 085 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 3 9 3
139 173 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 6 18 10
140 033 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 2 2 2
141 185 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 1 1
142 123 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 20 60 32
143 146 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 2 6 4
144 022 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 23 43 31
145 153 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 5 15 9
146 104 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 2 9 4
147 133 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 4 6 4
148 109 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 6 17 9
149 157 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 38 70 53
150 095 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 12 19 13
151 118 โรงเรียนบ้านโคกศรี 3 6 4
152 179 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 24 46 36
153 168 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 4 17 8
154 156 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 0 0 0
155 180 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 8 28 11
156 122 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 13 24 15
157 195 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 5 9 9
158 126 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 3 6 6
159 075 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 37 87 59
160 002 โรงเรียนบ้านโนนยาง 64 128 100
161 119 โรงเรียนบ้านโนนหาด 9 12 12
162 039 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 4 4
163 174 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 8 19 9
164 120 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 3 6 3
165 115 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 3 7 4
166 147 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 1 1 1
167 097 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 25 42 28
168 124 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 19 27 25
169 093 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 10 15 13
170 078 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 5 17 6
171 081 โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 7 7 3
172 084 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 6 14 9
173 055 โรงเรียนบ้านโสกสาน 1 3 2
174 164 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 11 24 14
175 090 โรงเรียนบ้ายโคกก่อง 6 10 9
176 137 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 6 33 10
177 191 โรงเรียนพรหมนิยม 4 5 4
178 201 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 32 56 34
179 094 โรงเรียนสีสุก 2 10 4
180 064 โรงเรียนหนองบัวบาน 2 2 2
181 136 โรงเรียนหนองแหน 5 9 7
182 077 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 0 0
183 011 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 29 58 32
184 102 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 39 67 52
185 190 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 4 10 5
186 049 โรงเรียนโนนใหญ่ 3 6 4
187 046 โรงเรียนโพง 27 88 40
188 058 โรงเรียนโสกน้ำขาว 3 7 4
189 176 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 19 35 21
190 141 โรงเรียนบ้านมันปลา 5 22 8
191 143 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 1 1 1
192 138 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 4 9 6
193 202 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 4 19 6
194 198 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 1 1
รวม 1829 4133 2509
6642

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]