หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนยาง 64 45 76.27% 6 10.17% 3 5.08% 5 8.47% 59
2 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 38 27 79.41% 2 5.88% 1 2.94% 4 11.76% 34
3 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 37 26 70.27% 4 10.81% 3 8.11% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 40 26 68.42% 4 10.53% 2 5.26% 6 15.79% 38
5 โรงเรียนบ้านเตาไห 38 22 64.71% 5 14.71% 4 11.76% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 30 22 73.33% 4 13.33% 1 3.33% 3 10% 30
7 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 34 22 75.86% 3 10.34% 3 10.34% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 36 20 66.67% 9 30% 0 0% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 39 20 55.56% 7 19.44% 5 13.89% 4 11.11% 36
10 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 29 20 74.07% 5 18.52% 1 3.7% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 27 20 83.33% 2 8.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 29 18 69.23% 6 23.08% 0 0% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 28 18 66.67% 5 18.52% 0 0% 4 14.81% 27
14 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 20 18 94.74% 0 0% 0 0% 1 5.26% 19
15 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 21 16 76.19% 2 9.52% 1 4.76% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 32 15 55.56% 5 18.52% 4 14.81% 3 11.11% 27
17 โรงเรียนบ้านนาเวียง 24 15 71.43% 2 9.52% 0 0% 4 19.05% 21
18 โรงเรียนบ้านหนองชุม 30 14 51.85% 4 14.81% 6 22.22% 3 11.11% 27
19 โรงเรียนบ้านหนองแคน 21 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านดอนฮี 21 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 22 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
22 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 19 14 77.78% 0 0% 3 16.67% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 23 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
24 โรงเรียนโพง 27 12 54.55% 4 18.18% 2 9.09% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 19 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 25 12 57.14% 2 9.52% 3 14.29% 4 19.05% 21
27 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 24 12 63.16% 1 5.26% 4 21.05% 2 10.53% 19
28 โรงเรียนบ้านนาโส่ 24 12 66.67% 1 5.56% 2 11.11% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 21 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
30 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
31 โรงเรียนดู่ลาด 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
32 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 23 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
33 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 24 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
34 โรงเรียนบ้านหนองบอน 16 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 15 10 66.67% 0 0% 2 13.33% 3 20% 15
36 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 19 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนบ้านหนองหมี 16 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
40 โรงเรียนกระจาย 17 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านหนองสนม 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 12 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านหวาย 16 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 16 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
48 โรงเรียนนาจาน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 11 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 16 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนบ้านหนองบาก 15 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านกุดแดง 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านโนนหาด 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านสองคร 10 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านป่าชาด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
61 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
63 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
65 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนท่าศิลา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนน้อมเกล้า 18 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านนาเรียง 11 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านนิคม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านหนองโสน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านห้องแซง 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 12 4 40% 1 10% 0 0% 5 50% 10
86 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 8 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 8 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
90 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านบะคอม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 11 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
94 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านมันปลา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านนาซึม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านคำครตา 8 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านคำก้าว 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนหนองแหน 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านคำเตย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านโคกศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนโสกน้ำขาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านด่าน 10 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
113 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้ายโคกก่อง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
120 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
125 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านนางาม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนโนนใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
135 โรงเรียนพรหมนิยม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
143 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านหัวนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
150 โรงเรียนบ้านนาทม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนสีสุก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนหนองบัวบาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านคึมยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านพืชคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านป่าตอง 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนกุดไกรสร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนตูม 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านม่วง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
171 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโสกสาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
174 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
175 โรงเรียนบ้านคำเกิด 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
181 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านดงสวาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
184 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]