หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yst2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ จันทหารโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางรำไพ หมุดน้อยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศิวกานต์ ธิมาชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางหนูเพียร พันธ์เลิศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวทองมี สามารถโรงเรียนกรรมการ
3. นางระพีพรรณ วงศ์ทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชำนาญ แดงท่าขามโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ประสารศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พันธ์เลิศโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวกฤษณาพร สายคำวงษ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ แก้วทองโรงเรียนกรรมการ
3. นางระพี จันทร์ตรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนันทิยา คัดเนตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล สุวรรณไตรย์โรงเรียนกรรมการ
3. นางละอองเพชร สมดาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ พรมโสภาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอรมัย โพธิ์ตาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เนตรวงศ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงตา ศรีละโคตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสินอักษร ห้องแซงโรงเรียนกรรมการ
3. นางฉวีรัตน์ ศรีวะรมย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางฉัตราภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ศรีชนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จันทร์เต็มโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ แพงศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพันดร ศรีอุบลโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัตนพร อินทรพานิชโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรีภรณ์ สว่างโศกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ แปนนาคโรงเรียนกรรมการ
3. นางอัมไพร บุญประกอบโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจงรักษ์ โคตรชุมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายบุญกว้าง รักบุญโรงเรียนกรรมการ
3. นางอัจฉริยา ไมตรีแพนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ หอมพนาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ สร้อยวิเชียรโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรรณิพา บรรใดทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอุไร สิงห์กาลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ พิมมาลัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ชื่นตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันเหลืองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภรณ์ สาริบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสัชฌบุญ สมรักษ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วามะลุนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไชยา คำทวีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี พละสูนย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบรรจง มิระสิงห์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศิรินาฎ สุริโยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ บุญหนุนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ สิทธิหาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวงามศิรี ศิริสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายณัฐวัฒน์ วงษ์เจริญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบรรจง มิระสิงห์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสิรินาฏ สุริโยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ บุญหนุนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ สิทธิหาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวงามศิรี ศิริสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจินดา ลำพุทธาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทินกร พิลาแดงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาด ชื่นตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมร ศรีวิบูลย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ ดวงศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพลินพิศ สิงห์คำโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปริทรรศน์ ขาววิสุทธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ สระบัวโรงเรียนกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ กุดหอมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม แสงดาวโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ บรรลือโรงเรียนกรรมการ
3. นางรันดา วีระพันธ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อินอ่อนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเกษรา กมลอารีโรงเรียนกรรมการ
3. นางกุลริศา บุญทันเอกธนัชโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ อุทสารโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชิดชวน ศรีสุขโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวปฤษฎา สมสอาดโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอนงค์พร เวชกามาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิสันต์ ชื่นตาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ เจริญตาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แสนสุขโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง จันทร์ใดโรงเรียนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายถวาย ขันเงินโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง จันทรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวโฉมเฉลา วิชัยศรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประภากร สอนศาลาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอารียา วรรณฟักโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ จารุสารโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวรุณ ทาราโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ว่องไวอมรเวชโรงเรียนกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัณย์ พงษ์เกษมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายประหยัด นามศรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา สุดาเดชโรงเรียนกรรมการ
3. นางดวงแข ธรรมวิฑูรย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวนิดา แวดล้อมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุษ์ บุญทศโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประเคน ตรีศูนย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไสว อ่อนคำโรงเรียนกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ เคหาบาลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายถวิลศักดิ์ ทองโทโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุนทรา แสงวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสุภาพ ดวงมุลลีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชัชวาล ยั่งยืนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายบุญลอด อาจวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ แสงสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน เข็มเพชรโรงเรียนกรรมการ
3. นายวีระวิทย์ จากผาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงษ์ เคนโยธาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อาจหาญโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมาน พงษ์ศรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ป้องโลห์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ทองเกษมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสลัด เมืองพิลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ทองบ่อโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายประเศียร วามะลุนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประเศียร วามะลุนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางมณี แปยอโรงเรียนกรรมการ
3. นางนิศรา วงศ์อนันต์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมบัติ เศิดศิริโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายประนมพร บุญทศโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สมคะเณย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงค์อนันต์โรงเรียนกรรมการ
3. นายประสงค์ ผิวคำสิงห์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประยงค์ บรรเทาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร เจริญวงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทองใบโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจารุวัฒน์ คุณสุทธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายภัทรพร ปกสุขโรงเรียนกรรมการ
3. นายเตรียมศักดิ์ มีสิทธิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไล ศุภชาติโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางธันยพร หาญบัวแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางนุษณี ไกล้ชิดโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญจัน ช่วงโชติโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายประนูน ดวงแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุภาพร ครองยุติโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบุญจัน ช่วงโชติโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายประนูน ดวงแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุภาพร ครองยุติโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางขวัญจิตร บรรลือโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ศรีรังกรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พระสุพรรณโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายบันเทิง วีระบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เนตรวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอภิญญา หมุนโยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสง่า สว่างวงษ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบุญเรียง ผังดีโรงเรียนกรรมการ
3. นางเกศมณี พรมรักษ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอนงรัตน์ แสวงพันธุ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางมาอยู่ พิมพ์สิงห์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร แสนสิ่งโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพารัตน์ สุรำไพโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายภักดี มูลหลวงโรงเรียนกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ มูลสมบัติโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบุญสุข ศิริสนธิโรงเรียนกรรมการ
3. นางมณิกานต์ นาโควงศ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ มุละสิวะโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางกระจ่างศรี โสวะภาสน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ สมสอาดโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายกุศล แปยอโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา นาถาบำรุงโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มูลสมบัติโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ แดงอาจโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนุ่ม พันธ์เลิศโรงเรียนกรรมการ
3. นายอรรถพล พันธ์เลิศโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสัญชัย เสนสรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางหอมหวน สุนทรไชยโรงเรียนกรรมการ
3. นายกมล ไชยนาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมานิต สืบศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรัญช์ แสนวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอภิรมย์ ฟุ้งจันทึกโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางเทวินทร์ เหล่าพิลัยโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ พรหมบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเดวิทย์ รมราชโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายกวีศักดิ์ ห้องแซงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา เจริญตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์รักษ์ ราชชมพูโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนกรรมการ
3. นายวิระ สมสอาดโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประมวล อุปพันธ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ปาณชูโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิกร พันธครูโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ สำราญสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอิสรภาพ รัตนกาฬโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมแท้โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ พิมพ์สิงห์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ชาลีพุทธาพงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวิสันต์ พงษ์เจริญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งอรุณ ยิ่งยงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุทธิรักษ์ มิ่งขวัญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเดช รากทองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายกลิ่น ทองสะอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นายอรุณ ทองงามโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำแสนโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิมลวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอุดร ปทุมวันโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย โตไทยยบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นายประหยัด แสงศรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพล แดงมณีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายประยูร เผ่าหอมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีวะอุไรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอารีย์ พรดอนก่อโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนกรรมการ
3. นายใสแก้ว ศิวิรัตน์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศตวรรษ ชนะการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ขอเพ่งกลางโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุวรรณี บุญบรรลุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางบุษกานต์์ ชาลีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสิริวิภา รมณ์รสโรงเรียนกรรมการ
3. นางคำแปลง ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฎ์ กลิ่นจันทน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ วงศ์สุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ อินอ่อนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไตรณรงค์ ห้องแซงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสายยนต์ มูลสารโรงเรียนกรรมการ
3. นายพินิจ สายงามโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง พันธ์เพชรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ประทานโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกิมยวน ป้องกันโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางหนูเพียร พันธ์เลิศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย ละครโรงเรียนกรรมการ
3. นายสานิจ มาตรขาวโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย เจียรกุลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมเดช บุญลักษณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ อินลุเพทโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ งามจำรัสโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ทองบ่อโรงเรียนกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ วงศ์อามาตย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางกนกนาถ หันชะนาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ มีชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางกนกนาถ หันชะนาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ มีชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ บุญก้านตงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางพัชริกา คำแสนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ บุญก้านตงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายวัฒนา ผุดผ่องโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ บุญก้านตงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางพัชริกา คำแสนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ บุญก้านตงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางพัชริกา คำแสนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเพียร พุทธปองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กองศรีมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ พรมจันทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเพียร พุทธปองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กองศรีมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ พรมจันทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประดุง จันทร์พรมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไตรวุฒิ องอาจโรงเรียนกรรมการ
3. นายพิชิต หาริชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประดุง จันทร์พรมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไตรวุฒิ องอาจโรงเรียนกรรมการ
3. นายพิชิต หาริชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนภาพร วุฒิเสลาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางรติรส โคตรหาโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมชาย ศรีตาแสงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนภาพร วุฒิเสลาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางรติรส โคตรหาโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมชาย ศรีตาแสงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายไมตรี พูลพัฒน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ เขียวขำโรงเรียนกรรมการ
3. นางสำอาง กัสนุกาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบพิตร ทองไชยโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทินกร ไชยกาลโรงเรียนกรรมการ
3. นายครรชิต เพชรกองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไมตรี พูลพัฒน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายยุพยงค์ เขียวขำโรงเรียนกรรมการ
3. นางสำอาง กัสนุกาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบพิตร ทองไชยโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทินกร ไชยกาลโรงเรียนกรรมการ
3. นายครรชิต เพชรกองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเวนิส ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางทองสุข ธีระพิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางประสพดี เข็มจริยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเวนิส ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางทองสุข ธีระพิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางประสพดี เข็มจริยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรา เชียลีพรหมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจำลอง เยาวไสย์โรงเรียนกรรมการ
3. นางวภวานี ทองน้อยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรา เชียลีพรหมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจำลอง เยาวไสย์โรงเรียนกรรมการ
3. นางวภวานี ทองน้อยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจรรยา ไตรวงศ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิริสืบโรงเรียนกรรมการ
3. นางวรินทร์ สระแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมัย อยู่สุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี นนทพจน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายมนูญ ทองเกษมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจรรยา ไตรวงศ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิริสืบโรงเรียนกรรมการ
3. นางวรินทร์ สระแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมัย อยู่สุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี นนทพจน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายมนูญ ทองเกษมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนงพร อาจหาญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอาภากร อรรคบุตรโรงเรียนประธานกรรมการ
3. นางมะลิ อาจวิชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเด่นไชย ทองเฟื่องโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิษนุรักษ์ บุญจักษุโรงเรียนกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ฤทธิ์สูงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนงพร อาจหาญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางมะลิ อาจวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางอาภากร อรรคบุตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเด่นไชย ทองเฟื่องโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิษนุรักษ์ บุญจักษุโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุญเลิศ ฤทธิ์สูงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ศรีชนะโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพนิดา อินอ่อนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บุตรคามโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มิ่งขวัญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชวลิต เมืองพระฝางโรงเรียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรณี ปาละจูมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางปภาวรินทร์ องอาจโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ พินิจวิญญูภาพโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ปาละจูมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางปภาวรินทร์ องอาจโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ พินิจวิญญูภาพโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนนทวัน อันสุริย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มุสิกวันโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนนทวัน อันสุริย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มุสิกวันโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาววงเดือน ศิริทองจักรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คำสะอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางบัวชมพู พลไชยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววงเดือน ศิริทองจักรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คำสะอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางบัวชมพู พลไชยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา หนองหงอกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน งามหลายโรงเรียนกรรมการ
3. นางมณีวรรณ ปั้นทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา หนองหงอกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน งามหลายโรงเรียนกรรมการ
3. นางมณีวรรณ ปั้นทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางไสว ไพรศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เผ่าหอมโรงเรียนกรรมการ
3. นางอรุณี บุญทวีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมชัย ดอกพิกุลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สวัสดิ์จิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นายอาคม ธานีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีดี ขุมทองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายคำภา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย พรมมาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ พันธ์เลิศโรงเรียนกรรมการ
3. นายสาริกา วิเเศษดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานพ โพธิ์ศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศรีปทุม สุวะศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางทองปิน ตรีภพโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปรมาภรณ์ ทองไชยโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางปานทอง ยั่งยืนโรงเรียนกรรมการ
3. นางกานดา ทองใบโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางดวงแข ศรีวะรมย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ตะไนศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางมะลิสด วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางแสงดาว แท่งหินโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเกษร บานชลโรงเรียนกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สุขสำราญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรรณวิไล บุรีศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชวลิต สมคะเณย์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอนงค์ เกิดศรีทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพร ปาณชูโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางประภาส ทองใบโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชมเชย สมหาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนรินทร์ พรมรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสมปาน ยวงแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรทิพย์ บุเงินโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต โสภาพโรงเรียนกรรมการ
3. นางพินนิภา สุภาพโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางนิพนธ์ ทองโกฏิโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข ศรีวะโสภาโรงเรียนกรรมการ
3. นายชัชวาล ศานติกรกิจโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา วงศ์ษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี กาลจักรโรงเรียนกรรมการ
3. นางอัชมาริน พันโยธาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางอุรา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ไชยสุทธิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางนิดา ลูกเงาะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา วิริยะพัฒน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีชนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางหนูเล็ก โคตรสาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพวงพันธ์ ชาบุตรชินโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วารีศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนวลฉวี ศรีสุรัตน์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเยาวพร ราษฎรดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์ทาลักษณ์ สดสร้อยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุทธิดา ตานุชนม์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี เกื้อทานโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเรไร ดอกไม้โรงเรียนกรรมการ
3. นางสุภาพร คำภูเงินโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร พุตแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ป้องศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ วรรณอ่อนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกรุงศรี พิมพ์พรหมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนกรรมการ
3. นายบุญลอด อาจวิชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายยอดชาย ลำพุทธาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสบายจิตต์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวปัจฉิมาพร ศรีตาแสงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายโกสินทร์ ประกอบสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูพลผันโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สุวรรณเพชรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธ์ ได้พึ่งโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาพร พลหาญโรงเรียนกรรมการ
3. นายชยานุวัฒน์ หมุนโยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย เอกศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางจิราพร โกมลวัฒน์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนกิจ สมบัติหล้าโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอุบล เป็นเครือโรงเรียนกรรมการ
3. นางประภา ไชยเสนาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนกรรมการ
2. นายบุญรอด อาจวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นายกรงศรี พิมพ์พรหมโรงเรียนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ร่มโพธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทองใส กาลจักรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ ศรีสำอางค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายคเณศวร ศรีวะรมย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ เวสาโรงเรียนกรรมการ
3. นายบุญธรรม ทุราชโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวีระ ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นางพิศมัย เหมนวลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ วันทาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุพัตรา แสนวงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นายนนทกรานต์ โบราณมูลโรงเรียนกรรมการ
4. นายชูชาติ อาจหาญโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ วันทาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา แสนวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายนนทกรานต์ โบราณมูลโรงเรียนกรรมการ
4. นายชูชาติ อาจหาญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ วันทาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อาจหาญโรงเรียนกรรมการ
3. นายนนทกรานต์ โบราณมูลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวจินตนา ภัทรมณีโชติโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ภาระพันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายปวิศรา ปากวิเศษโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางปิยนุช มูลหลวงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจิระพา วงค์เทพโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรนิภา ภิรมย์กิจโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพยงค์ สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ชูมานะโรงเรียนกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ บุตรเรืองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายวีระ พันธ์เพ็ชรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โมคาพันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสุภาพ ชมภูพาสโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ วินัยโกศลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางละออง ศรีกาโรงเรียนกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พรมโสภาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนุชนาถ สุราสาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา พรประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ เมืองพิลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายธีระพล อ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนกรรมการ
3. นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอณศยา เร็ททิกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร สมประสงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ในจิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ดำรง เพิ่มผลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีรินทร์ พรบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอินทร์ตอง คลังดงเค็งโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกฤตา ลีลาเหลี่ยมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง สว่างแสงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา อ่ำพรโรงเรียนกรรมการ
3. นางเอเลียาห์ ผลดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางยี่สุ่น โรจนคุณธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนกรรมการ
4. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ พรมแพงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นางยี่สุ่น โรจนคุณธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ไปใกล้โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางยี่สุน แจนคุณธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนกรรมการ
4. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ พรหมแพงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางยี่สุ่น โรจนคุณธรรมโรงเรียนรองประธานกรรมการ
2. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนกรรมการ
3. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ พรมแพงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางยี่สุน แจนคุณธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนกรรมการ
4. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ พรหมแพงโรงเรียนกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ กฤษณกานต์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไชยทวี อารีรักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายจรรยา ไตรยวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายทองพูล บุญปกโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจำรัส นามปั่นโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสยาม เวชกามาโรงเรียนกรรมการ
3. นายอำพร ส่วนเสน่ห์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวแสงเพชร ศรีสุพรรณโรงเรียนกรรมการ
5. นายสมชัย พรมศรีโรงเรียนกรรมการ
6. นายสมเดช วามะลุนโรงเรียนกรรมการ
7. นายพูลศักดิ์ ชื่นตาโรงเรียนกรรมการ
8. นายบุญธรรม ทุราชโรงเรียนกรรมการ
9. นายวรชาติ ธนาคุณโรงเรียนกรรมการ
10. นางวัชราภรณ์ สาริบูรณ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร สมดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีวะรมย์โรงเรียนกรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ บุญโพธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสุนทร ป้องโล่ห์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางปวีณา รวมธรรมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีอุบลโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิเศษ แสนพงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสถิต จิตรมาสโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางปวีณา รวมธรรมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีอุบลโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิเศษ แสนพงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสถิต จิตรมาสโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเคลื่อนศักดิ์ โสมณวัฒน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายจรัส บูรณกิตติโรงเรียนกรรมการ
3. นายชาตรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเคลื่อนศักดิ์ โสมณวัฒน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายจรัส บูรณกิตติโรงเรียนกรรมการ
3. นายชาตรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวินัย ยิ่งยงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายเสริฐ เรียงลิลาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวินัย ยิ่งยงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายเสริฐ เรียงลิลาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายธงชัย รักษ์พวกโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ขวัญกลางโรงเรียนกรรมการ
3. นางชมพูนุช จันดัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายปวิศรา ปากวิเศษโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอุมากร แสงศักดิ์สิทธารถโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทับทิม ยอดธรรมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ขันเงินโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ศุภพินิโรงเรียนกรรมการ
3. นายบัลลังก์ เวชพูลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา พันธ์เพชรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสูรย์ สุขจิตโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล พรรชาติโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายรชต ศรีจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ คงวิริยะโรงเรียนกรรมการ
3. นางอมิรา สารสุขโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายศรัญญา มุกธวัตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนารี ครุฑกาศโรงเรียนกรรมการ
3. นายจงเจตน์ จันทบุรมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายชัยมงคล คุณสุทธิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ธนานันท์โรงเรียนกรรมการ
3. นายอัศวิน เข็มเพชรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏยา วงศ์อินทรารัตน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายดนัย ใจเดี่ยวโรงเรียนกรรมการ
3. นายบรรหาร สดสร้อยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางปวีณา รวมธรรมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีอุบลโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิเศษ แสนพงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสถิต จิตรมาสโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายกังวาน อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนิดหน่อย บุญลิลาโรงเรียนกรรมการ
3. นายบรรจง เงาศรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายกังวาน อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนิดหน่อย บุญลิลาโรงเรียนกรรมการ
3. นายบรรจง เงาศรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย คันธะพันธ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ หอมหวลโรงเรียนกรรมการ
3. นายสังคม ธนูชาญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย คันธะพันธ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ หอมหวลโรงเรียนกรรมการ
3. นายสังคม ธนูชาญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประกาศ ทุมอนันต์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทองดี คณะสีโรงเรียนกรรมการ
3. นายสนอง ศึกขวาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประกาศ ทุมอนันต์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทองดี คณะสีโรงเรียนกรรมการ
3. นายสนอง ศึกขวาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย คันธะพันธ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ปั้นทองโรงเรียนกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุุดบอนิจโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย คันธะพันธ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ปั้นทองโรงเรียนกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดบอนิจโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางสุภัทตา ไกรศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ เปรยรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสมจิตร แสงบุญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางสุภัทตา ไกรศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ เปรยรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสมจิตร แสงบุญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางนวลจันทร์ นามนนท์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสราญจิตร สรรพาวุธโรงเรียนกรรมการ
3. นางสารภี มูลสารโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิราวัลย์ นาใต้โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา สกุณาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุกฤตา คำย้าวโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอารยา ระศรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา วาริกุดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวรัชนี ศรีธรรมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์ใดโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางรินดา ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรินดา ผาด่านแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ทองใบโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา เปรยรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายอัมพร บริบูรณ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ทองใบโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา เปรยรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายอัมพร บริบูรณ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิปิน ห้องแซงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทะนงศักดิ์ ถาวรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ระวิวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สายสมุทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทะนงศักดิ์ ถาวรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ระวิวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สายสมุทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทะนงศักดิ์ ถาวรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ระวิวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สายสมุทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทะนงศักดิ์ ถาวรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ระวิวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สายสมุทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทะนงศักดิ์ ถาวรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ระวิวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สายสมุทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิลินญา สายวันดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ธิมาไชยโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุธรรม สู้ณรงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนลินญา สายวันดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ธิมาไชยโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุธรรม สู้ณรงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรินลดา แสงวงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางวรรณภา สินทรโรงเรียนกรรมการ
3. นางไพร แสงบุญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ คำมรรคโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วิเศษวงษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนา วงศ์อินตาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพุฒินันท์ เคนโยธาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนา วงศ์อินตาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพุฒินันท์ เคนโยธาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนา วงศ์อินตาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพุฒินันท์ เคนโยธาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนา วงศ์อินตาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพุฒินันท์ เคนโยธาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนา วงศ์อินตาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพุฒินันท์ เคนโยธาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]