หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒...
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ..๒๐-๒๔... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   20 ส.ค. 2556   21 ส.ค. 2556   22 ส.ค. 2556   23 ส.ค. 2556   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 22 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 22 ส.ค. 2556
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 22 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT 22 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]