หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒...
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ..๒๐-๒๔... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   20 ส.ค. 2556   21 ส.ค. 2556   22 ส.ค. 2556   23 ส.ค. 2556   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556 09.00-10.00 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) 21 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.3 21 ส.ค. 2556 09.00น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.4 21 ส.ค. 2556 09.00น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.5 21 ส.ค. 2556 09.00น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องICT 21 ส.ค. 2556 09.00น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องICT 21 ส.ค. 2556 09.00น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.6 21 ส.ค. 2556 09.00น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.1 21 ส.ค. 2556 09.00น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.2 21 ส.ค. 2556 09.00น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]