หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ร.ร.บ้านผักกะย่า แข่งขันวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นางวนิดา แสวงผล กลุ่มภาษาต่างประเทศ  
2 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นายสมชัย ละครวงษ์ กลุ่มสังคมศึกษาฯ  
3 วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นายทวี แพงศรี กลุ่มการงานอาชีพฯ   081-5791957
4 หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นายพิษณุ มูลสาร คอมพิวเตอร์  
5 เวทีหน้าห้อง ICT สพป.ยส๒ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นางปฎิญญา จันเจือ กิจกรรมท้องถิ่น  
6 เวที๑ สพป.ยส ๒ หน้าห้อง ICT แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นายอนุ บุญสูง กลุ่มสาระศิลปะฯ(สาระนาฎศิลป์)   087-2404719
7 โรงเรียนบ้านคำเตย แข่งขันวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นายอนุ บุญสูง กลุ่มสาระศิลปะฯสาระทัศนศิลป์   087-2404719
8 โรงเรียนบ้านคำเตย แข่งขันวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นายพิศาล คำผง กลุ่มสุขศึกษาฯ   088-4715475
9 โรงเรียนบ้านคำเตย แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นางเบญญาพร พรมนิล กลุ่มการศึกษาพิเศษ   084-7992286
10 โรงเรียนบ้านหนองบอน แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีประมูล จันทร์สว่าง กิจกรรมพัฒนาผู้เ   089-2809749
11 โรงเรียนบ้านหนองบอน แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ปฐมวัย   089-9473612
12 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์) แข่งขันวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   092-0961028
13 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) แข่งขันวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นางสาวสุจิตรา ทาลีรราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไท   084-4303355
14 โรงเรียนอนุบาลกุดชุม(ศรีวิสารรังสรรค์) แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นายธงชัย แสงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   089-9458998

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]