รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษกัน
 
1. นางสุนิดา  เกษกัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกษหอม
 
1. นางลาวัลย์  พุฒพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นางสาวศิริวรรณ  ถมปัด
 
1. นางนงลักษณ์  โสภารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงธันยะพร  คุตะนนท์
 
1. นายรัชพล  สีมารัตนกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  นิลจันทร์
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงธัญญา   นิตยวัน
 
1. นายสัมพันธ์   คาดสนิท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤตเมธ  แสงเพชร
 
1. นางนภาพิศ  สามาอาพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงสุพิชา  นาเวียง
 
1. นางรณิดา  ทิพยวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงอรัญญา  โสภี
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  เทือกท้าว
 
1. นางวันทา  จิตต์เพียร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ทิพโชติ
2. เด็กชายอัษฎา  นามแก้ว
 
1. นางแพรวพรรณ  เวชกามา
2. นางแพรวพรรณ  เวชกามา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายภูริณัฐ  พรหมจารีย์
2. เด็กชายเกริกพล  ศรีมากรณ์
 
1. นางทองเยี่ยม  สำราญจิตต์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพียรหัตถ์
 
1. นางสมปอง  ขลุ่ยเงิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีสุธรรม
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงมยุรี  แซ่หุ่น
 
1. นางช่อผกา  หงษ์ศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงชนิตา  ธีระชาติดำรง
2. เด็กหญิงญาดารัตน์  นีละวัน
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ทองพาด
 
1. นางสาวนันทกาญจน์   สว่างวงษ์
2. นางสาวบัวบูชา  สีสุชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นางสาวธนัญญา  พันสาระภูมิ
2. นายสิทธิพร  หนูจิตร
3. เด็กหญิงอรญา  ณุวงษ์ศรี
 
1. นายไตรภพ  อุทัยแพน
2. นางไพรฑูรย์  อุทัยแพน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ป้องโล่ห์
2. เด็กหญิงนารีนาฎ  ศรีหาญ
3. เด็กหญิงปิยธิดา   ศรีรักษ์
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
2. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. นางสาวพนารัตน์  ไชยนา
2. นายพัฒนา  ประจำถิ่น
3. นางสาววราภรณ์  โซ่ทอง
 
1. นางพิสมัย  จักรไชย
2. นางสิรินาฎ  จันทร์ทรง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงธิวาวรรณ   บรรลือหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุภาพร  ผลดี
2. นางอัมพร  พรมลี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีมะเรือง
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  พันธไชย
 
1. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายจารุวิทย์  แสนทวีสุข
 
1. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายอวัสดา  บุญเจริญ
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  อินทร์พิมพ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายฉัตรดนัย  บุเงิน
2. เด็กหญิงศตพร  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงศศิธร  ภูคำ
 
1. นายสมคิด  ไชยปัญญา
2. นางเพชรรัตน์  ดำรงค์ศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีมะเรือง
2. เด็กชายสุทธินันท์  ศรีสังข์
3. เด็กชายเกียรติชัย  เขาทอง
 
1. นางสุปราณี  นามบุญลือ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สีสัน
2. เด็กหญิงขวัญสิริ  นามมนตรี
3. เด็กหญิงมันฑิตา  อนันตา
 
1. นางรัติยาภรณ์   ยาวะโนภาส
2. นางโชติกาญจน์   เพชรผา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. นางสาวพัชรินทร์  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณศรี
3. เด็กหญิงสถาพร  เซรัมย์
 
1. นางมุฑิตา  บุญเริ่ม
2. นางรัชนีย์  บุญช่วย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงจิรชยา  คำมี
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   พืชผล
3. เด็กหญิงสิริมา  เจริญแสน
 
1. นางพัชราภรณ์   วิเศษแก้ว
2. นางโชติกาญจน์  เพชรผา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงภีรดา  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงลินดา  สุวรรณเพชร
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  หนูจิตร
 
1. นายไตรภพ  อุทัยแพน
2. นางไพฑูรย์  อุทัยแพน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ดรุณพันธ์
2. เด็กชายชนัญชัย  จิรังดา
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ดวงศรี
 
1. นางรัตนา  ศรีหานาม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางมะณี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เวชกามา
2. เด็กชายศุภกร  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงเบญญา  พิพัฒน์
 
1. นายไตรภพ  อุทัยแพน
2. นางไพฑูรย์  อุทัยแพน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีกุญชร
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ธิมาชัย
 
1. นางสุจิตรา  สาสิงห์
2. นางสาวเด่นเดือน  ธิมาชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าแหล่ง
2. เด็กชายสุเมธ  จันอร่ามวงศ์
 
1. นางรัตนา  ศรีหานาม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางมะณี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กชายนัททนัน   เฟื่องฟู
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชมจูมจัง
 
1. นางประมวล  ศรีมะเรือง
2. นายพีระศักดิ์  มหาชนะวงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายสราวุฒิ  สุตะคาน
2. เด็กชายสุทธิชัย  หนองดี
 
1. นางเสาวนี  มรกตเขียว
2. นายไสว  หนองดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เววา
2. เด็กชายอภิชาติ  สมเสียง
 
1. นางบุญตาม  ใจงาม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายธีรเกียรติ  ไชยนา
2. เด็กชายนธี  วรรณสิงห์
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
2. นางสาคร  แสวงหา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายนาวิน  โสมณวัฒน์
2. เด็กชายเจษฎา  วิเวกวินย์
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีวะรมย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  นะธีสี
3. เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ
4. เด็กหญิงอนุศรา  ประทุมวัน
5. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์สาราช
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงปอแก้ว  โคตรุฉิน
3. เด็กหญิงรรรณาร์  ขันเงิน
4. เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์คิบุตร
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนเถรา
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ช่างไถ
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  อุปชัย
3. เด็กหญิงวลัยพร  ชื่นตา
4. เด็กหญิงศุภสร  จูมพิลา
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  กาหลิบ
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
2. นางวันทา  จิตต์เพียร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงนิตยา  บุญปัด
2. เด็กหญิงนิภาพร  นากกาสี
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลอาจ
4. เด็กหญิงศิริรัตนา  กาสา
5. เด็กหญิงเนติวรรณ  ถึงแสง
 
1. นางสาวชญานิศ  เครือชารี
2. นางเพ็ญศรี  ไตรจิตต์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายกรชวัล   ภาติยะศิขัณฑ์
2. เด็กหญิงภคพร   ภาติยะขัณฑ์
3. เด็กชายศรราม   วิวัฒน์วีระกุล
4. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงฬุธาดา   ราชบุตร
 
1. นางวัลภา   ชารีนิวัตร
2. นางอัครภรณ์   ป้องภัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สระทองพิมพ์
2. เด็กหญิงกุลกันยา  สัตรูพ่าย
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  หมี้แสน
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กาดกล้า
5. เด็กหญิงนุธิดา  ใจงาม
 
1. นายศาสตร์ศิลป์  บุญเอก
2. นายเทพฤทธิ์  ธานีกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายปัญญา  เสาแก้ว
2. นายพงศภัค  บัวใหญ่รักษา
3. นางสาววนิดา  รัตนกลม
4. เด็กชายวรรฎจักร  ทองทา
5. เด็กชายสิทธิชัย  ก่องนอก
 
1. นางพิมล  สารการ
2. นายไพโรจน์  โพธิ์กฎ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงชลธิชา   พลทา
2. เด็กชายณัฐกานต์   จันทสิงห์
3. เด็กหญิงพัณณิตา   ไกรมณี
4. เด็กหญิงอิศริยา   สอนกะสิน
5. เด็กหญิงอิสรา   เชื้อชาร
 
1. นายทองสูรย์  มุ่งงาม
2. นายบรรเจิด  สัสสี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ช่วยโพธิ์กลาง
2. เด็กชายจีรพรรณ   สีชมพู
3. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  ปฏิพันธ์
4. เด็กชายตรีเนตร  เลาหะนะ
5. เด็กหญิงทิพเนตร   การินทร์
6. เด็กชายธนากร  เทียบท้าว
7. เด็กชายธีรยุทธ  จันทร์เเก้ว
8. เด็กชายธีระวุฒิ   วงษ์หงษ์
9. เด็กชายนพณัฐ  โพธิ์ลังกา
10. เด็กชายนิติภูมิ  กาละดี
11. เด็กหญิงนิลมณี   สมศรี
12. เด็กหญิงพัชริดา   ภูมิฐาน
13. เด็กชายพิศาล  โพธิ์ทอง
14. เด็กชายพุฒิศักดิ์  สายงาม
15. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  อินทะนนท์
16. เด็กหญิงวิภาดา  เดชเมือง
17. เด็กชายสาคร  นนทวงษ์
18. เด็กหญิงสุปราณี   อัคราด
19. เด็กชายอนันตศักดิ์  สายลุน
20. เด็กชายอรรถพล  อุตอามาตย์
 
1. นางกรองกาญจน์  สังสะนา
2. นางสุประวีณ์  สายรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กชายจักรินทร์  ลุนพิลา
2. เด็กชายชนากร  โกกะพันธ์
3. เด็กชายชัยณวุฒ  สิมารักษ์
4. เด็กชายชำนาญศิลป์  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายธนากร  สีมารักษ์
6. เด็กชายนิติพัฒน์  วิชัย
7. เด็กหญิงปทิตา  มณีบูรณ์
8. เด็กชายพงศกร  บุปผามะตะนัง
9. เด็กชายภัควุฒินันท์  รู้ขาย
10. เด็กชายภาคินทร์  ผลาอินทร์
11. เด็กชายภานุวัฒน์  เยี่ยมญาติ
12. เด็กชายวสุพล  จิตรอด
13. เด็กหญิงวิรารัตน์  ทอดชัยภูมิ
14. เด็กชายศิริวัฒน์  รู้แสวง
15. เด็กชายอนันกร  สารศรี
16. เด็กชายเสกสรร  รัตนวัน
 
1. นางจำลักษณ์  เยาวภาค
2. นางจิราภรณ์  โคตรชมภู
3. นางสาวสายสวาสดิ์  นันพิลา
4. นายเชิดชัย  โคตรชมภู
5. นางไพบูลย์  ปัดภัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์งาม
 
1. นางศุภกานต์  ศรียุทธ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กหญิงวนิดา  วันเวียน
 
1. นายจรูญ  ทองแท่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงลวิตรา  ธัชกัญญพัชร
 
1. นางสิรินาฏ  จันทร์ทรง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงนิชนันท์  โสสภา
2. เด็กชายวรัญญู  สังสนา
 
1. นาง.  .
2. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ศรีรัฐ
2. เด็กชายเบญจมินทร์  รสจันทร์
 
1. นางรัชนีกร  รักแร่
2. นายเอกสิทธิ์  จันทร์ทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายณัฐพล  พิลาวัน
2. เด็กหญิงนิตยา  สาระวัน
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มบุญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ถึงแสง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ผลทับทิม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิดทอง
4. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์เพชร
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  เชื้อสะอาด
6. เด็กหญิงมณีกร  ไชยวิเศษ
7. เด็กหญิงรัตติภรณ์  ยศบุญ
8. เด็กหญิงวัชรี  แย้มพราย
9. เด็กหญิงสุภาพร  คำจันทร์
10. เด็กหญิงสุวรรณา  อาจพงษา
 
1. นางบุญปลูก  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางยรรยง  ปกป้อง
3. นายสุวิทย์  เสงี่ยมศักดิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่ม 1. เด็กหญิงกิตติญา  สุตะคาน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  โลหะพรหม
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ฝูงใหญ่
4. เด็กหญิงจิรภา  จตุเทน
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองปาน
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองปาน
7. เด็กหญิงศศิกรานต์  ทองหอม
8. เด็กหญิงสุธินี  มาลัย
9. เด็กหญิงสุนิษา  นิทัศน์
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีหาจันทร์
 
1. นางสาวจิตรา  บุบผาสังข์
2. นางวิไลวรรณ  รัตนก้านตง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงศ์ไว
2. เด็กหญิงญาณี  ซิวประโคน
3. เด็กหญิงญาดา  ซิวประโคน
4. เด็กหญิงณัฐกมล  เห็มทอง
5. เด็กหญิงบริมาส  อินทร์พิมพ์
6. เด็กหญิงปิยนุช  อินทร์พิมพ์
7. เด็กหญิงพรรณพษา  มานะธรรม
8. เด็กหญิงพิรดา  แสงสุวรรณ
9. เด็กชายภูมินทร์  แสงกล้า
10. เด็กหญิงรัชดา  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงศุภณัฐ  อุ่นคำ
12. เด็กหญิงศุภนิต  สีหมอก
13. เด็กชายสิทธฺชัย  เห็มทอง
14. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจลุน
15. เด็กหญิงอรัญญา  ทองดำ
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
2. นางสุดเสงี่ยม  นามรมย์
3. นางอัมรินทร์  ก้านเพชร
4. นางเอมจิต  ธานี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงวิชุดา  ขมเล็ก
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทิพจันทร์
 
1. นางธิติยา  เสมอภาค
2. นางนุชนารถ  เจริญชัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ป้องแก้ว
2. เด็กชายประมวล  อัคบุตร
3. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีมะลัย
 
1. นางณัฐวิภา  สาริพันธ์
2. นายยรรยง  สาริพันธ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยวนยี
2. เด็กหญิงเมธาวี  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
2. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กหญิงผกามาศ  สำรวมใจ
2. เด็กชายภานุภาพ  เมืองสุวรรณ์
 
1. นางจิราพร  ศิริพัฒน์
2. นายสวัสดิ์  ศิริพัฒน์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายเจษฎา  เกียรติธาดานนท์
 
1. นางอรพัทธ  ศิริแสง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายรุ่งเรือง  นิลกิจ
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายวัชรเดช  สังขพันธ์
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีจันทร์
 
1. นายไพโรจน์  สายสุด
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายเดชจรัส  ศรีคำมูล
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. นายศรายุทธ  บุษบงก์
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุโพธิ์
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. นายสุรเชษฐ์  เหล็กกล้า
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังขโชติ
2. เด็กหญิงปณิตา  พิระภาค
 
1. นางขวัญตา  โสระมรรค
2. นายสมพร  อาหาสิเม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายวีรพล  นาดี
2. เด็กชายเจษฎา  สามัญ
 
1. นายสมพร  คำกุณา
2. นายสมพร  อาหาสิเม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองกลม
 
1. นางมุฑิตา  บุญเริ่ม
2. นางรัชนีย์  บุญช่วย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายปรีชา  สมสืบ
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวนาค
2. เด็กชายอภิชิต  วิรุฬบุตร
3. เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
 
1. นางชูศรี  บุญประสพ
2. นางสาวปริยากร  วะโนปะ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงปริฉัตร   อ่อนตาพันธ์
2. เด็กชายภัครพล   พุ่มโพธิ์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ยวนใจ
 
1. นางนราพร   พงษ์สุวรรณ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นายธีรภัทร  ต้นคำ
2. เด็กชายศักรินทร์  สลับศรี
3. เด็กชายศิวกร  สลับศรี
 
1. นายธรรมนูญ  จันทร์สาร
2. นางศันสนีย์  ศรีเสน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงนุชนภา  ชิณแสน
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายวรัญญู  แสวงแก้ว
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชวลิต
4. เด็กหญิงพรรณลดา  พิทักษ์เทพสมบัติ
5. เด็กชายภฑิล  วิภาสวัสดิ์
6. เด็กหญิงศุภสรา   คมสารพางค์
7. เด็กหญิงสุภานันท์  นำภา
8. เด็กหญิงอริสา  อินอ่อน
 
1. นางจินตนา   เรืองบุตร
2. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
3. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายกฤษฎา  พิณพงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญวิทย์
3. เด็กหญิงขนิษฐา   กาพาด
4. เด็กหญิงณัฐฐิญา   รัตนภู
5. เด็กชายณัฐวัตร  อินทร์ขาว
6. เด็กชายธนพล  คุณสัตย์
7. เด็กหญิงธันยพร   บุญวิทย์
8. เด็กหญิงนวรัตน์  มีภักดี
9. เด็กหญิงปิยตา  โสภาจันทร์
10. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   สุภะนานัย
11. เด็กชายพิทยา  รัตระกูล
12. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชนภักดี
13. เด็กหญิงพุทธิตา  ชื่นบาน
14. เด็กชายลสา  จิตตรีระ
15. เด็กหญิงสิริทรา  ประถม
16. เด็กชายอนวัช  วอทอง
17. เด็กหญิงอพัดชา   ศรีศาลา
18. เด็กหญิงอรทิมาพร  แสงเพ็ง
19. เด็กหญิงเพชรลดา  สืบศรี
20. เด็กชายเอกนิติ  อินประภา
 
1. นางกาญจนา   สุนทรา
2. นางจินตนา  เรืองบุตร
3. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
4. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
5. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
6. นางอรพิน  ปาละสานต์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กชายเจษฎา  ผิวดำ
 
1. นางสุขเพ็ญ  คำหอม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. นายเกษบุตร  ประทุมวัน
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงอรพิน  คำอ้วน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำมะลุน
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายธนเกียรติ  ไชยช่วย
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สองศรี
 
1. นายพิชิต  สุวรรณพงศ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กชายนภดล  นาริวงค์
 
1. นางชูศรี  ธนาคุณ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กชายชัยวัฒน์   บุบภาษี
 
1. นายอนน  สารโท
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายคณิศ  มาลัย
 
1. นางโอวาท  โภคสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงปรียากมล   คำแพง
 
1. นางวนิดา   ปิยรัตนพันธ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กชายทักษิณ  เผ่าเพ็ง
 
1. นายอุดร  ผ่องแผ้ว
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. นายศรายุทธ  แหวนหล่อ
 
1. นางกิตติพร  เสริมศรี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หนูเนตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปวีณา  สอนสืบ
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
99 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายกษิดิเดช  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงกันยากรณ์  เรืองโฉม
3. เด็กชายกิตติกร  ศรีสง่า
4. เด็กชายจักรพรรดิ  นามวาท
5. เด็กหญิงฉัตรชนก  จำปาหอม
6. เด็กหญิงชาลิสา  ชารีแก้ว
7. เด็กหญิงญาณิศา  พิมพ์ทอง
8. เด็กชายณัฐพล  สมจิตร
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะแสง
10. เด็กชายตุลธร  ปรัชญาภิบาล
11. เด็กชายธนัช  เดชากุลพิพัฒน์
12. เด็กชายธนากรณ์  พอกพูน
13. เด็กหญิงธันยา  สายแก้ว
14. เด็กชายนครินทร์  สองเมือง
15. เด็กชายนพกร  ขจรสมบัติ
16. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิลาคม
17. เด็กหญิงน้ำหวาน  คลีฉายา
18. เด็กหญิงบุษกร  ตาทิน
19. เด็กหญิงปวันรัตน์  กันศรีนกุล
20. เด็กหญิงพรชิตา  ต้าวพรหม
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พันธ์นา
22. เด็กหญิงพิรดา  วอทอง
23. เด็กหญิงภัทรสุดา  ติงทอง
24. เด็กหญิงรัตติญา  ผ่านชมพู
25. เด็กหญิงวิชชุดา  เวชกามา
26. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  สมานสุข
27. เด็กหญิงศศิวภา  ชื่นชม
28. เด็กชายศิวกร  โกษาผล
29. เด็กชายศุภชณกฤต  นามแก้ว
30. เด็กชายสิทธิพร  ศรียะวงษ์
31. เด็กชายสุธี  ละหุ่ง
32. เด็กหญิงสุภาพร  เวชกามา
33. เด็กชายอดิศร  หาญสมัคร
34. เด็กหญิงอิศริยา  ประดิษฐ์ศิลป์
35. เด็กชายเรืองณรงค์  แสงงาม
36. เด็กชายเหมันต์  ศรีแสน
37. เด็กชายโชคอนันต์  มุธุขัน
38. เด็กชายไกรศร  ศรีเพชร
39. เด็กชายไพรพฤกษ์  จำปาแพง
 
1. นางบุญเพลิน  พุ่มพวง
2. นายพรชัย  ศรีเสน
3. นางรชนก  ส่องแสง
4. นายสนธยา  ไชยวิชิต
5. นางสุกัญญา  ยิ่งแม่นสม
6. นายอนุชา  พุ่มพวง
7. นางอมรรัตน์  โคตรมนตรี
8. นางอะฑิฆัมพร  ป้องโล่ห์
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายกฤตนัท  กิจเกียรติ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กาศักดิ์
3. นายคุณากร  เครือแสง
4. นางสาวจุุฑารัตน์  นักร้อง
5. นายฉลาด  เหล็กกล้า
6. นางสาวชลธิชา  คงพิมาย
7. นายชัยวุฒิ  แก่นทองสี
8. เด็กหญิงณัฐริกา  อินทร์งาม
9. เด็กชายธนพงษ์ พิมพ์ทอง   พิมพ์ทอง
10. เด็กชายธนาดล  คาดกระโทก
11. นายธีรพล  แสนสวาสดิ์
12. นายนครินทร์  เหล็กกล้า
13. นางสาวนัฐวพร  กาศักดิ์
14. นางสาวพรนิภา  บุ้งทอง
15. นายพิชัยยุทธ  ดีแป้น
16. นางสาวภัทรพร  ประชัยวงศ์
17. นางสาวภัทราพร  สมอ่อน
18. เด็กชายภานุเดช  เหล็กกล้า
19. นางสาวภาวินี  กาศักดิ์
20. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ผิวจันทร์
21. นางสาวมินตรา  บุ้งทอง
22. นายฤทธิชัย  ทรายทอง
23. เด็กหญิงวรรณภา  ทาระตา
24. นางสาววาสินี  กิจเกียรติ์
25. เด็กหญิงศศินา  ไชยช่วย
26. นางสาวศศิประภา  พุ่มพวง
27. นางสาวศศิวิมล  หินทอง
28. นายศิริศักดิ์  สีดามาตย์
29. เด็กหญิงสรัญญา  สุมาตย์
30. นายสิทธิชัย  ทำสุข
31. นายสิทธิพล  ดอนราชลี
32. นายสิทธิโชค  นานอก
33. เด็กหญิงสุกัญญา  นิสัยดี
34. เด็กหญิงสุกัญญา  ละครลำ
35. เด็กหญิงสุภาภัทร  จวนสาง
36. นายสุริยา  เจริญพงษ์
37. เด็กชายสุวิรชัย  เสียงฆ้อง
38. นายอาทิตย์  กกฝ้าย
39. นายเชาวรินทร์  งาหอม
40. นางสาวเมธี  กาศักดิ์
 
1. นางบัวเรียน  อรรคบุตร
2. นางลักษ  ไชยช่วย
3. นางลัดดา  จำปาแดง
4. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
5. นางสาวสุพัตรา  สีลารักษ์
6. นางสาวอมรา  กิจเกียรติ์
7. นางสาวเกศราณี  อาทร
8. นายเชิดชัย  โภคสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นามวงษ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กอมะณี
3. เด็กหญิงฐิติมา   ทาสมบูรณ์
4. เด็กชายธนกฤต   กาศรี
5. เด็กชายธนพนธ์   ขันโมลี
6. เด็กชายพงศธร  ประสงค์ทรัพย์
7. เด็กหญิงรวิสรา   พจนา
8. เด็กหญิงวรินทร   ไวพจน์
9. เด็กชายวิชชากร   กองแก้ว
10. เด็กชายเสกสิทธิ์   พรมศักดิ์
 
1. นางรุ่งนภา   คู่เรืองตระกูล
2. นางวงจันทร์  มาสขาว
3. นางอรพิน   ปาละสานต์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษสุภะ
2. เด็กชายธนพล  ปัดภัย
3. เด็กหญิงนันทิยา  อุ่นคำ
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โพธิสาร
5. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยอุ๊ด
6. เด็กหญิงสร้อยวิภา  วงษ์สว่าง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ชาติภูธร
8. เด็กชายสุธิชา  ชาติภูธร
9. เด็กชายอรัญ  ชาติภูธร
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรี
 
1. นางสาวขไมพร  แซ่เตีย
2. นายอุชัย  สายสวาท
 
103 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1. เด็กหญิงกัณท์นิกา  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นันทภักดิ์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  พันธ์สีแก้ว
4. เด็กหญิงพรพิมล  กุตะระใส
5. เด็กหญิงรังสิมา  สายบุญขันธ์
6. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โสตะวงษ์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  นาถาบุตร
 
1. นางนิภาภรณ์  นาสมโภชน์
2. นายบรรลบ  พิณทรัพย์
3. นายประศาสตร์  อุ่นใจ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. นางสาวกนกภรณ์  วงศาสนธิ์
2. นางสาวฐิติมา  แสงชัง
3. นางสาวณัฐรพร  กาศักดิ์
4. นางสาวดรุณีพร  ใบหนองฮี
5. นางสาวธิติพร  โกศล
6. นางสาวนุจรี  มะลิวรรณ
7. นางสาวมณพร  ทับทิมทอง
8. นางสาวศิรประภา  กาศักดิ์
9. นางสาวสุนันทา  ผิวผ่อง
10. นางสาวอรพรรณ  กาญจนสาร
 
1. นางบัวเรียน  อรรคบุตร
2. นางสาวอมรา  กิจเกียรติ์
3. นายเชิดชัย  โภคสวัสดิ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กสิพันธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อัครพัฒน์
3. เด็กหญิงบุษยพรรณ  กองพล
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูเนตร
5. เด็กหญิงลลนา  พวงพันธ์
6. เด็กหญิงศิริสุดา  ศิลปชัย
7. เด็กหญิงสินีนาฏ  เพชรสุข
8. เด็กหญิงสุชาดา  สุทธิโชค
9. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเอก
10. เด็กหญิงอภิสรา  สุขกวี
11. เด็กหญิงอัจฉรา  บุตรศรี
12. เด็กหญิงอัญชลี  ประดับทอง
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไวไธสง
14. เด็กหญิงเครือฟ้า  บุญพา
15. เด็กหญิงแสงเดือน  ภานุช
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สุริเย
2. นางสาววิไลวรรณ  ชัยบุตร
3. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
4. นายอุดม  วิเศษบำรุงเจริญ
5. นางสาวเพ็ญนภา  คงปัญญา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายจักรพงศ์  ทูลธรรม
2. เด็กชายธนบดี  บุญศรี
 
1. นางหนูประไพ  โตไทยะ
2. นายเกษมโต  โตไทยะ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายพันศักดิ์  พึ่งกิจ
2. เด็กชายพูนศักดิ์  พึ่งกิจ
3. เด็กชายอัตพงษ์  พิมพ์ทอง
 
1. นายนเรศ  นรศรี
2. นายไพบูลย์  ไชยนา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กชายจักรพงษ์   แสวงพันธ์
2. เด็กชายวัชรกรณ์   ผ่องใส
3. เด็กชายวุฒิพงศ์   พรมชาติ
 
1. นายสมดุลย์  มูลสาร
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ลือเรื่อง
3. เด็กหญิงนัทมน  เล็กอ่อน
 
1. นางกัญจนีย์  สีทา
2. นางสมจิต  สุวัฒน์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายขันทอง  หลักหาญ
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  มัชฌิมา
3. เด็กหญิงสุนิสา  สาสิงห์
 
1. นางนภาทิพย์  บุญปก
2. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงภัทรา  โสมมา
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  โตไทยะ
3. เด็กหญิงหฤทัย  จุระยา
4. เด็กหญิงอิศราภรณ์   โรมพันธ์
5. เด็กหญิงอุมาพร  ชูชื่น
6. เด็กหญิงเบญจพร   อุ่นใจดี
 
1. นางจุไรวรรณ  อ่อนเกตุพล
2. นางลัดดาวัลย์  สมชัย
3. นางวัลภา  ชารีนิวัตร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. นางสาวขวัญณิชา  มหาชนะวงษ์
2. นายธีระพงศ์  จันเจริญ
3. นายนครินทร์  กิ่งป้อง
4. เด็กหญิงวไลภรณ์  วงษ์คำชัย
5. เด็กชายอัครเดช  ศรีระบุตร
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  หงษาพล
 
1. นางคำม้วน  สมสืบ
2. นางถาวร  อนุพันธ์
3. นางเบญจวรรณ  บุญญฤทธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1. เด็กหญิงรัตนวลี  โคตรบุตร
2. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  ใหลสกุล
3. เด็กชายศุภชัย  ไชยกิจ
 
1. นายคำพันธ์  กลมเกลี้ยง
2. นางสมัย  คำผง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงขันทอง  ทองทา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธนี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำอินทร์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เครือวงศ์
2. นางอุษา  เครือวงศ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญยืน
2. นางสาวนันทิยา  สุตพรหม
3. เด็กหญิงหฤดี  บุญปก
 
1. นางพิสมัย  จักรไชย
2. นางสิรินาฏ  จันทร์ทรง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจงรักษ์  ปู่พระบุญ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   ทวาระคาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
2. นางไตรลาศ  เติมทรัพย์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงบุษญา  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ก้องเสียง
3. เด็กหญิงวารี  บุญเต็ม
 
1. นางภัชชนก  สายชนะ
2. นางสิริประภา  วิริยะพันธ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายภูวนัย สัตรูพ่าย  สัตรูพ่าย
2. เด็กชายอนุชา มูลลิสาร   มูลลิสาร
 
1. นายบรรจง  อุทก
2. นายพีระพงษ์   พวงพันธ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงมุกดา  หนูจิตร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มณปราณีต
 
1. นายประเทือง  คำแสน
2. นายสง่า  ชาญอุไร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาติพหล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กำแก้ว
3. เด็กหญิงมุธิตา  มาลัย
 
1. นางประพิมพร  ศรศิลป์
2. นางอรดี  นามพิกุล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1. นางสาวจณิสตา  ศรีทา
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มีอำพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หูตาชัย
 
1. นางสาวจิรวรรณ  จันทร์เหลือง
2. นางศิริสมร  เจริญทรัพย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายทศพล  นามดี
2. เด็กชายธีระธรรม  มาสุข
3. เด็กหญิงนีรชา  พุ่มชบา
 
1. นางสาวชนชนก  ชาฎา
2. นางทัศนีย์  น้อยวังฆัง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ผุยผง
2. เด็กหญิงภัศราธร  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองใจ
 
1. นายจรัญ  สิทธิศาสตร์
2. นางสยุมพร  พิมพ์ศรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงวรินทร  โสมาบุตร
3. เด็กหญิงสุจิกัญญา  ศรีวิเศษ
 
1. นางศรานันท์  คุณุรัตน์
2. นายเสกสรรค์  ชัยเกษมสุข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. นายพงษ์อนันต์   ชื่นชม
2. นางสาวพัชรา   เทพวาที
3. เด็กหญิงอรวรรณ   องอาจ
 
1. นายอนน  สารโท
2. นางเพชรา  สารโท
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤษดา  ชนะพันธ์
2. เด็กชายเมธี  สิงห์ทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีอักษร
2. นายสุพจน์  สาริขา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงพิยดา  โสมาบุตร
2. เด็กชายภูวรรณ  นักร้อง
 
1. นางปราณี  รัตนบงกชเวช
2. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนงนุช  ชาติสิริอำนวยพร
2. เด็กชายอดุลยวัฒน์  ใยดี
 
1. นางประนอม  นครวงษ์
2. นายวิจิตร  จันทร์ฉาย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กชายนัณสพัทธ์  เติมทรัพย์
2. เด็กชายพูลทรัพย์  หอระสิทธิ์
 
1. นายเวทินทร์  เติมทรัพย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีคงเพชร
2. นางสาวพลอยมณี  นิยม
3. นางสาวอาทิตยา  นันทรัตน์
 
1. นางละมัย  เกษกัน
2. นายไสว  เกษกัน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายปฏิภาณ  เฉวี่ยงหงษ์
2. เด็กชายวิทยา  โอลาญ
 
1. นางวิมลวรรณ  ละอองแก้ว
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กชายปณิธาน  แสนจันทร์
2. เด็กชายอภิราม  นามมนตรี
 
1. นางสาวพรวิมล  มีแก้ว
2. นางยุพา  อุลหัสสา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. นางสาวจินตพร  หินแก้ว
2. นายสุปะกิต  สารรักษ์
 
1. นางบัวเรียน  รักศิลป์
2. นายสุริยกานต์  รักศิลป์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. นางสาวอรทัย  ภายศรี
2. นางสาวเจนจิรา  ภายศรี
 
1. นางละมัย  เกษกัน
2. นายไสว  เกษกัน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายพีระพล  ขันธุรา
2. นายอิสระพงษ์  ศิลารักษ์
 
1. นางชนมน  ทองลุม
2. นายพัลลภ  โพธิ์กฎ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายกริชชัย  การต์วรเดช
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ทองขาว
 
1. นางรุจิรา  ภูมิแสน
2. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณุข
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กชายวนาวุฒิ  ธรรมแท้
2. เด็กชายอรรถพล  จันทรบุตร
 
1. นายอุทัย  ศรีแสนตอ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงอมิตา  นันท์วัฒนาศิริชัย
 
1. นางเกษมศรี  บุญทศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพรรษชล  พัทธกุลพงษ์
 
1. นางวงเดือน  เขื่อนเพชร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เครือแวงมล
 
1. นางจิราพรรณ  ผองขำ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายกฤตเมธ  รากวงศ์
 
1. นางอุดมลักษณ์  ศิริเวช
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงทิวตะวัน  สอนกะสิน
 
1. นางสาวกุสุมา  ขจรวิทย์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวฌัลลิกา  บุญอารีย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   รากวงศ์
 
1. นางเพ็ญประภา   เจริญผล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงชุติมา  โกษากุล
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายคณิตกรณ์   มูลสาร
 
1. นางลำยอง   โคตรสมบัติ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงพัชรีพร  เกษหอม
 
1. นางบุญล้อม  คำกุณา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายณัฐพร  ประจวบสุข
2. เด็กหญิงพรนภา  ภูละคร
3. เด็กหญิงพรพิมล  ดาญาณ
4. เด็กหญิงภัสราพร  ทองดำ
5. เด็กชายเมธาวิน  โสภี
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
2. นายภานรินทร์  แผ่นศิลา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สีสุชัย
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  สว่างวงษ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   สาระบูรณ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา   เสียงสาว
 
1. นางสุนันท์   เรืองสนาม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงรัติยา  ลีลา
2. เด็กหญิงอริญา  สองศรี
 
1. นางกาญจนา  โยธารส
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายธีรภัทร์  กกฝ้าย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายธีรโชติ  มานะดี
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขแสน
5. เด็กชายวงศธร  วันทา
6. เด็กชายสันติภาพ  พิมพ์ทอง
 
1. นายนเรศ  นรศรี
2. นางยุพาพร  ไพศาล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายธนสิทธิ์  อุ้มอุราญ
2. เด็กชายภานุพงษ์  พิมพ์เครือ
3. เด็กชายศราวุฒิ  ผายทอง
4. เด็กชายศราวุฒิ  อัศจรรย์
5. เด็กชายสุธิภัทร  รูปคม
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขอสุข
 
1. นายวิทูรย์  โยธารัตน์
2. นายวิเชียร  คันธะมาลย์
3. นายอุทิศ  สว่างวงษ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายชานนท์  ไพจิตรกุญชร
2. เด็กชายชินกร  วงค์ญาติ
3. เด็กชายนัฐพล  เตาะไธสงค์
4. เด็กชายนัฐพล  เข็มเพชร
5. เด็กชายพงษ์ธร  เส้นเศษ
6. เด็กชายวสันต์  ยวนยี
7. เด็กชายสหรัฐ  สุดแสง
8. เด็กชายเสกสรรค์  ยวนยี
 
1. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
2. นางละออ  ศรีบัวบาล
3. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เศรษฐสิทธิ์
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  หมั่นจิต
3. นางสาวชลดา  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงดารณีรัตน์  อยู่คง
5. นายธีระยุทร  เวชกามา
6. นายนพพล  ทาระพันธ์
7. นางสาวพนิดา  นักร้อง
8. เด็กหญิงภาณุมาศ  ปิดตลาด
9. นายวราวุฒิ  ฮ่มป่า
10. เด็กหญิงอภิญญา  บุญประสิทธิ์
 
1. นายนคร  แสนวงษ์
2. นางปราณี  รัตนบงกชเวช
3. นางสุรนีย์  นันต์ธนพานิช
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายกรกันต์  บุญก้านตรง
2. เด็กหญิงกัญญากรณ์  โพนแก่น
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายทอง
4. เด็กหญิงฐิติชญา  พันสาย
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธานีวรรณ
6. เด็กชายธนภูมิ  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงภัทธิญา   วิเวกวินย์
8. เด็กชายยศวรุตม์  พระสว่าง
9. เด็กหญิงอนัญญา  ธนภัทรธินประภา
10. เด็กหญิงเนติพร   ช่างปัน
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีใสคำ
2. นายอภิศักดิ์   เพชรพวงพิพัฒน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำมีแก่น
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุญโสม
3. เด็กหญิงวรรณภา  พรมรัก
 
1. นางธิติยา  เสมอภาค
2. นางนุชนารถ  เจริญชัย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกุง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  กุลาชาติ
2. เด็กหญิงสุนิษา  เสียงใส
3. เด็กหญิงสุภามาศ  รักคบ
 
1. นายประภาส  ศรีแสน
2. นางเยาวมาลย์  ร่วมสุข
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงธนิตา  แสงภักดี
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ทบบุญ
3. เด็กหญิงศิวาพร  จิตจะโปะ
 
1. นางยุเพียร  ทำทอง
2. นางอนงค์  สัตย์ซื่อ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงธภัสสรณ์  สายงาม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เศษผล
3. เด็กหญิงอภิญญา  มงคลคำ
 
1. นางอนุกูล  สุทธิอาคาร
2. นางสาวอรนุช  ทองสมบัติ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กหญิงวรรณิกา  พันนุรัตน์
2. เด็กหญิงอรไพริน  พันธ์ไชย
 
1. นางขวัญใจ  ธิมาชัย
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กองพล
2. เด็กหญิงศุภปรัชญ์  วุฒวัณณ
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวเพ็ญนภา  คงปัญญา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีเสมอ
2. เด็กชายทศพล  วรเดช
 
1. นางสาวฉันทนา  วงเวียน
2. นางรัตนาวงศ์  เลาะหะนะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีสง่า
2. เด็กชายอิทธิพล  โกศล
 
1. นายสมัย  อินทำนุ
2. นางสาวสุมาลี  จักรไชย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงกษมา  ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงนิชนันท์  นิลพงษ์
 
1. นางจุฬารัตน์  คมไธสง
2. นายวทันย์  ประจวบสุข
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ต้นพุฒ
2. เด็กหญิงฉันชนก  เปนาละวัด
 
1. นางดรุณี  ต้นพรหม
2. นางบุษราคัม  มาลัย
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายประจักษ์  ประสมสู่
 
1. นายวิศัลย์  หินเมืองเก่า
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  จ๋ายเจริญ
 
1. นางพิกุลทอง  เทศวิเชียร
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกวี  อายุยืน
 
1. นายชาญณรงค์  นนตรี
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  จินดาวงศ์
 
1. นางเพียงพิศ  นิสีดา
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  กสิพันธ์
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายวสันต์  วาลีพัฒน์
 
1. นายไพศาล  ระรื่นรมย์
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กชายศุภกร  เกษหอม
 
1. นางนุกาญจน์  โรมพันธ์
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ไกรยรัตน์
 
1. นายประศาสตร์  องอาจ
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เกิดทวี
 
1. นางรำไพร   เศิกศิริ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายสถาพร  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวย  โพธิ์ชัยเลิศ
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สาวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนวรรณ
4. เด็กชายชาญณรงค์  คัชกรณ์
5. เด็กชายฐิรพงศ์  สายกันยา
6. เด็กชายทนงศักดิ์  นะวะทิตย์
7. เด็กชายทศพร  ทองค่ำ
8. เด็กชายนันทพงษ์  เหลืองคำ
9. เด็กหญิงบุษรากร  กามะพร
10. เด็กชายปฏิพล  พันนา
11. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบสุข
12. เด็กชายพรชัย  ระดาบุตร
13. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แหวนหล่อ
14. เด็กชายพิทักษ์  พยุห์ยงค์
15. เด็กชายพิเชษฐ์  สายกันยา
16. เด็กชายพุฒิพงษ์  วงษ์จันทร์
17. เด็กหญิงยลดาธร  มามาก
18. เด็กชายยศวริศ  นะวะทิตย์
19. เด็กหญิงสาวิตรี  เพ็งศรี
20. เด็กหญิงสุพัฒตรา  มูลเกษ
21. เด็กชายสุรพักตร์  มั่นคง
22. เด็กชายอดิเทพ  สายสวาท
23. เด็กชายอภิรักษ์  ผู้กองชนะ
24. เด็กชายอภิเชษฐ์  สุระพรรค
25. เด็กหญิงอิสรา  สัมฤทธิ์
26. เด็กชายอเนกพงษ์  ไชยสิงห์
27. เด็กชายเกรียงไกร  หมุ่ยมาศ
28. เด็กหญิงเข็มนิจ  พรหยุห์
29. เด็กหญิงเมธาวี  แหวนหล่อ
30. เด็กชายไพโรจน์  พันนา
 
1. นายจำลอง  สายสวาท
2. นายบรรจง  บุญมา
3. นายบุญถิน  แหวนหล่อ
4. นายพยัคฆ์พงศ์  ธงชัย
5. นางมณเฑียร  แสนบุญเรือง
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงประภากร  บุญหลัง
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายกนกพล  สืบวงษ์
2. เด็กชายนรวุฒิ  ศรีชนะ
3. เด็กชายศุภกร  ถึงแสง
 
1. นายยาท  สุพรรณผิว
2. นางละมุล  สุพรรณผิว
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงธิระดา   ขันติวงค์
2. เด็กหญิงวรัฐญา  บุญเล่ห์
3. เด็กหญิงอรธิชา  สมสุข
 
1. นางสาวบุหลัน  สิทธิศรี
2. นางสุดาวัลย์  ไพรวงษ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงยุวนิฎา  โสมณวัฒน์
 
1. นางวันทา  จิตต์เพียร
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงศศิธร  โสสะ
 
1. นางอมรรัตน์  อุปมา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายธีระพงศ์  ใจใส
 
1. นางนิรมล  เอ็มรัตน์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกิตตินันท์  วงค์ศิลป์
 
1. นางสุวารี  จิตตะยโศธร
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุญลือ
 
1. นางวิมลรัตน์  บาระชล
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายอิสระ  รัตนวัน
 
1. นางทองทิพย์  คนมาก
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสงกรานต์  หล้าแหล่ง
2. เด็กชายอานนท์  จักษุวงษ์
 
1. นางสาวฉันทนา  วงเวียน
2. นางรัตนาวงศ์  เลาะหะนะ
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 1. เด็กชายชาญชัย  โรมพันธ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  สารักษ์
 
1. นางกัลยา  ใจเด็จ
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายจักรกฤษ  สีหาบรรฑิต
2. เด็กชายมนัส  แถบทอง
 
1. นายตะวัน  โพธาราม
2. นางวรรณวงค์  ผาสินธ์
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายนพพร   ใจเด็ด
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์   วิลาศรี
 
1. นางนวลเนตร  ราตรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เกษหอม
 
192 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายณัฐพล  ทองจันทร์
2. เด็กชายพีรชัย  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงวิชุดา  คำค้อ
4. เด็กชายศุภกิจ  นงนวล
5. เด็กชายสุชินกร  แสงงาม
6. เด็กชายสุวัฒน์  บุญสร้อย
7. เด็กชายเรืองศักดิ์  จันเลศ
 
1. นางราตรี  บุญอาจ
2. นางวราพร  พันธ์แน่น
3. นางสุดเสงี่ยม  นามรมย์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1. เด็กชายจิรวุฒิ  อุตภาพ
 
1. นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์เหลือง
 
1. นายประพันธ์  หางนาค
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายณัฐติพล  พวงศรี
 
1. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สาระวัน
 
1. นางสาวมลดา  ชาติภูธร
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กำไม้
 
1. นางสุชีรา  ไตรทรัพย์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 1. เด็กชายสุรพล  ศรีอินทร์
 
1. นายธงชัย  ไชยช่วย
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายคณิตสรณ์  ภิรมย์กิจ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายเชิดพงษ์  ธงชัย
 
1. นายปริญญา  สังฆพรหม
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ์  ตามชัย
 
1. นางเกศสุดา  พรหมวงศ์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาธร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แผ่นศิลา
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายปฐมพร  ท่าวกลาง
 
1. นางคัชรินทร์นี  ฝูงดี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงจิลัดดา  ช่างไชย
2. เด็กหญิงทรีจุฑา  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ต้นสาย
4. เด็กหญิงพรนภา  เหนือทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เขตชมภู
6. เด็กหญิงวนิดา  เยี่ยนทรง
7. เด็กหญิงโสรญา  วงศ์จันทร์
 
1. นางประภัสสร  แก้วมิ่ง
2. นายสุภกิจ  กุบแก้ว
3. นางสุภาพร  พรหมศรี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงทอฝัน  พิระภาค
2. เด็กชายธวัชชัย  แก้วพวง
3. เด็กชายอดิเรก  พุทธคี
 
1. นางภิวาำพร  ศิริบูรณ์
2. นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายชาคริต  ถนอมบุญ
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์ดี
3. เด็กชายสิทธิพล  ถนอมบุญ
 
1. นางทิพวรรณ  พลเกตุ
2. นายอัคเรศ  เหมือนชาติ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายชุติพนธ์  พุทธขันธ์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  พิระภาค
3. เด็กชายสรศักดิ์  พิระภาค
 
1. นายมานิตย์  เรืองมนตรี
2. นายอัคเรศ  เหมือนชาติ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทะภา
2. เด็กชายพัชรพล  ลุขำ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  พิระภาค
 
1. นางลำดวน  วงษ์สมุทร
2. นางโชษิตา  ประกอบดี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายจรัญ  ไชยราช
2. เด็กชายณัฐพล  พัดสองชั้น
 
1. นางกลิ่นกุหลาบ  สุมาพา
2. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 1. เด็กชายก้องจิดาการ  ชุมมา
2. เด็กชายมงคล  เสียไพร
3. เด็กชายอานนท์  ปัญญาใส
 
1. นางกนิษศวงศ์  โภคสวัสดิ์
2. นางทรงสุพางค์  ปัญญาใส
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ไชยนา
2. เด็กชายนิรันดร์  คำตา
3. เด็กชายพิสุทธิ์  นำภา
 
1. นางกนิษศวงศ์  โภคสวัสดิ์
2. นางอณัชญา  ดวงแสง