สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 45 13 3 1 61
2 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 21 7 2 0 30
3 ชุมชนดงแคนใหญ่ 20 11 5 2 36
4 บ้านฟ้าห่วน 19 6 0 4 25
5 บ้านน้ำอ้อม 18 7 4 2 29
6 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 17 10 3 5 30
7 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 16 10 1 4 27
8 บ้านสงยาง 16 6 7 2 29
9 บ้านเขื่องคำ 14 3 3 3 20
10 บ้านคำฮี 14 3 1 1 18
11 ขุมเงิน 13 11 6 3 30
12 ฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 13 7 2 1 22
13 บ้านบ่อบึงโพนจาน 13 7 0 4 20
14 บ้านตาดทอง 13 4 1 0 18
15 บ้านนาสะไมย์ 13 2 2 1 17
16 บ้านเหล่าน้อย 12 10 1 3 23
17 แคนน้อยหนองเลิง 12 3 6 2 21
18 ชุมชนบ้านหัวเมือง 12 2 3 0 17
19 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 12 2 0 3 14
20 บ้านนาเวียงคำศิริ 11 7 5 2 23
21 บ้านผือฮี 11 6 0 1 17
22 บ้านน้ำคำน้อย 11 1 0 1 12
23 บ้านกุดพันเขียว 11 1 0 0 12
24 บ้านติ้ว 10 7 2 2 19
25 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 10 7 1 1 18
26 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 10 6 3 5 19
27 บ้านดงจงอาง 10 4 0 1 14
28 บ้านหนองยาง 10 3 3 1 16
29 บ้านสงเปือย 9 9 9 4 27
30 บ้านทุ่งแต้ 9 5 6 4 20
31 บ้านสามเพียแสนจำปา 9 5 2 0 16
32 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 9 3 7 4 19
33 บ้านศิริพัฒนา 9 2 2 0 13
34 บ้านหนองตุ 9 1 1 0 11
35 บ้านดงเจริญ 9 0 1 3 10
36 ชุมชนกู่จาน 8 10 1 1 19
37 บ้านคุ้ม 8 4 2 7 14
38 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 8 2 0 3 10
39 บ้านเหล่าฝ้าย 8 1 1 0 10
40 มหาชนะชัย 7 7 1 0 15
41 บ้านสร้างแป้น 7 6 1 2 14
42 บ้านเลียบ 7 4 3 1 14
43 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 7 3 2 3 12
44 โซงเหล่าโป่วิทยา 7 3 1 2 11
45 อนุบาลค้อวัง 7 1 2 1 10
46 บ้านท่าสมอ 7 0 0 0 7
47 สันติธรรมวิทยาคม 6 13 4 2 23
48 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 6 7 2 1 15
49 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 6 6 3 0 15
50 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 6 4 4 1 14
51 บ้านเหมือดขาว 6 4 1 0 11
52 ชุมชนบ้านหนองคู 6 3 2 4 11
53 บ้านทุ่งมน 6 3 2 0 11
54 ชุมชนบ้านสำโรง 6 1 2 3 9
55 บ้านดวนบากน้อย 6 1 0 1 7
56 บ้านหนองเรือ 6 0 1 0 7
57 บ้านโนนธาตุ 6 0 0 0 6
58 บ้านชาดศาลา 6 0 0 0 6
59 บ้านหนองไร่ 6 0 0 0 6
60 บ้านบาก 6 0 0 0 6
61 บ้านราชมุนี 5 4 1 0 10
62 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 4 1 0 10
63 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 5 3 3 2 11
64 บ้านเชือก 5 3 2 2 10
65 ชุมชนย่อวิทยา 5 3 1 1 9
66 บ้านเดิด 5 2 2 0 9
67 บ้านหัวขัว 5 2 2 0 9
68 บ้านดอนขะยอม 5 2 0 0 7
69 บ้านดงยาง 5 1 0 0 6
70 บ้านโนนหนองแฝก 5 1 0 0 6
71 บ้านกุดกุง 4 6 4 0 14
72 คำเขื่อนแก้ว 4 4 1 2 9
73 บ้านหนองเป็ด 4 4 0 3 8
74 บ้านซำ 4 4 0 0 8
75 ศรีธรรมวิทยา 4 3 3 1 10
76 บ้านดอนกลอย 4 3 2 2 9
77 เรียนบ้านหมากมาย 4 3 1 1 8
78 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 4 2 1 0 7
79 บ้านโคกกลาง 4 2 0 1 6
80 บ้านจานทุ่ง 4 1 2 0 7
81 บ้านตูม 4 1 1 3 6
82 บ้านดอนกลองหนองไฮ 4 1 1 0 6
83 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 4 0 0 1 4
84 บ้านแข่โพนเมือง 4 0 0 0 4
85 บ้านสิงห์ 3 4 1 3 8
86 บ้านหนองหิน 3 3 0 1 6
87 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 3 3 0 1 6
88 บ้านทรายงาม 3 2 2 1 7
89 บ้านบากเรือดอนเรือ 3 2 2 0 7
90 บ้านหนองขอนโพนสิม 3 2 1 2 6
91 บ้านกุดระหวี่ 3 2 1 0 6
92 บ้านคำม่วง 3 1 3 3 7
93 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 3 1 2 0 6
94 แดงประชาสรรค์ 3 1 1 0 5
95 บ้านกลางนา 3 1 0 0 4
96 บ้านเหมือดป่าตอง 3 1 0 0 4
97 บ้านโนนยาง 3 0 2 1 5
98 ขาทรายมะเขือสามัคคี 3 0 1 1 4
99 บ้านนาห่อม 3 0 1 1 4
100 บ้านคูสองชั้น 3 0 0 0 3
101 ยโสธรวิทยาคาร 2 8 3 1 13
102 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 2 5 1 4 8
103 บ้านสว่างดอนดู่ 2 4 3 0 9
104 บ้านบุ่งหวาย 2 4 2 0 8
105 บ้านเหล่ามะเขียว 2 3 1 2 6
106 บ้านหัวดอน 2 3 1 1 6
107 บ้านปอแดงโคกสะอาด 2 3 1 0 6
108 ชุมชนบ้านบึงแก 2 2 2 2 6
109 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 2 2 1 1 5
110 บ้านเวินชัย 2 2 1 1 5
111 บ้านแดง 2 2 0 2 4
112 บ้านโนนม่วง 2 2 0 2 4
113 บ้านผักบุ้ง 2 2 0 1 4
114 บ้านเหล่าใหญ่ 2 1 2 2 5
115 บ้านหนองหงอก 2 1 1 2 4
116 บ้านหนองเป้า 2 1 1 1 4
117 บ้านบัวขาว 2 1 1 0 4
118 บ้านแจนแลน 2 1 1 0 4
119 บ้านกุดตากล้า 2 1 1 0 4
120 บ้านนาดีนาอุดม 2 1 0 1 3
121 บ้านดงมะหรี่ 2 1 0 0 3
122 บ้านพลไว 2 0 1 0 3
123 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 0 1 0 3
124 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 0 0 2 2
125 วุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 2 0 0 0 2
126 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 2 0 0 0 2
127 บ้านแหล่งแป้น 2 0 0 0 2
128 บ้านยางกลาง 2 0 0 0 2
129 บ้านโพนทัน 2 0 0 0 2
130 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
131 ประชาสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
132 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 0 0 0 2
133 บ้านขั้นไดใหญ่ 1 7 0 0 8
134 บ้านโต่งโต้น 1 4 3 0 8
135 บ้านคำน้ำสร้าง 1 3 5 2 9
136 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 3 3 3 7
137 บ้านปลาอีด 1 3 1 2 5
138 บ้านผือฮีนาลานาจาน 1 3 1 0 5
139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1 3 0 0 4
140 บ้านยางน้อย 1 2 3 0 6
141 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 2 1 0 4
142 บ้านนาโพธิ์ 1 2 0 1 3
143 บ้านแหล่งหนู 1 1 1 2 3
144 บ้านเหล่าหุ่ง 1 1 1 1 3
145 บ้านนาถ่ม 1 1 1 0 3
146 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1 1 0 1 2
147 บ้านสำราญ 1 1 0 0 2
148 บ้านโพนแบง 1 1 0 0 2
149 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1 1 0 0 2
150 ขาม 1 1 0 0 2
151 บ้านดงบัง 1 1 0 0 2
152 บ้านตับเต่า 1 1 0 0 2
153 บ้านสมสะอาดหนองแวง 1 0 2 0 3
154 วัดบ้านเปาะ 1 0 1 1 2
155 บ้านคำแหลม 1 0 1 0 2
156 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 1 0 1 0 2
157 บ้านโนนกอย 1 0 1 0 2
158 บ้านเชือกน้อย 1 0 0 3 1
159 บ้านยางเครือ 1 0 0 2 1
160 บ้านคูเมือง 1 0 0 2 1
161 บ้านหนองบัว 1 0 0 2 1
162 บ้านกุดเป่ง 1 0 0 1 1
163 บ้านหัวดง 1 0 0 1 1
164 สหประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
165 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
166 ดอนยางกล้วยสำโรง 1 0 0 0 1
167 บ้านนาดีดอนจาน 1 0 0 0 1
168 บ้านสะเดา 1 0 0 0 1
169 กุดกง 0 2 1 1 3
170 บ้านท่าช้าง 0 2 1 1 3
171 บ้านท่าเยี่ยม 0 2 1 0 3
172 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 2 1 0 3
173 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองบั่ว 0 1 1 0 2
176 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 1 0 0 1
177 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองหอย 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองเทา 0 1 0 0 1
180 บ้านแจ้งน้อย 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 2 1 2
182 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 2 0 2
183 บ้านนาคำ 0 0 2 0 2
184 ใหม่ชุมพร 0 0 2 0 2
185 บ้านน้ำโผ่ 0 0 1 0 1
186 บ้านโคกป่าจิก 0 0 1 0 1
187 บ้านดงขวาง 0 0 0 1 0
188 บ้านสำโรง 0 0 0 1 0
189 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0
190 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0
191 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0
รวม 889 465 239 190 1,593