สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 25 8 7 40 45 13 3 1 61
2 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 7 7 0 14 21 7 2 0 30
3 บ้านน้ำอ้อม 6 9 2 17 18 7 4 2 29
4 บ้านฟ้าห่วน 6 4 3 13 19 6 0 4 25
5 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 6 3 4 13 16 10 1 4 27
6 แคนน้อยหนองเลิง 6 2 2 10 12 3 6 2 21
7 บ้านเขื่องคำ 5 4 1 10 14 3 3 3 20
8 บ้านนาสะไมย์ 5 1 2 8 13 2 2 1 17
9 บ้านคุ้ม 5 1 1 7 8 4 2 7 14
10 ชุมชนดงแคนใหญ่ 4 7 1 12 20 11 5 2 36
11 บ้านสงยาง 4 3 5 12 16 6 7 2 29
12 บ้านกุดพันเขียว 4 3 1 8 11 1 0 0 12
13 บ้านน้ำคำน้อย 4 2 3 9 11 1 0 1 12
14 บ้านสงเปือย 4 2 2 8 9 9 9 4 27
15 บ้านดงเจริญ 4 2 1 7 9 0 1 3 10
16 บ้านหนองยาง 4 0 3 7 10 3 3 1 16
17 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 4 0 1 5 7 3 2 3 12
18 บ้านแข่โพนเมือง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
19 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 3 6 2 11 17 10 3 5 30
20 บ้านเหล่าน้อย 3 6 2 11 12 10 1 3 23
21 บ้านคำฮี 3 4 2 9 14 3 1 1 18
22 ฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 3 4 1 8 13 7 2 1 22
23 ขุมเงิน 3 1 1 5 13 11 6 3 30
24 บ้านดงยาง 3 1 1 5 5 1 0 0 6
25 บ้านดงจงอาง 3 1 0 4 10 4 0 1 14
26 ชุมชนบ้านสำโรง 3 1 0 4 6 1 2 3 9
27 บ้านผือฮี 3 0 7 10 11 6 0 1 17
28 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 3 0 3 6 12 2 0 3 14
29 บ้านดวนบากน้อย 3 0 2 5 6 1 0 1 7
30 บ้านหนองเรือ 3 0 1 4 6 0 1 0 7
31 บ้านโนนหนองแฝก 3 0 1 4 5 1 0 0 6
32 บ้านบ่อบึงโพนจาน 2 5 2 9 13 7 0 4 20
33 บ้านตาดทอง 2 4 2 8 13 4 1 0 18
34 บ้านนาเวียงคำศิริ 2 4 0 6 11 7 5 2 23
35 บ้านศิริพัฒนา 2 3 1 6 9 2 2 0 13
36 บ้านเลียบ 2 3 1 6 7 4 3 1 14
37 ชุมชนบ้านหัวเมือง 2 2 4 8 12 2 3 0 17
38 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 2 2 3 7 10 7 1 1 18
39 บ้านทุ่งแต้ 2 2 3 7 9 5 6 4 20
40 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 2 2 1 5 9 3 7 4 19
41 บ้านหนองตุ 2 1 4 7 9 1 1 0 11
42 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 2 1 1 4 6 7 2 1 15
43 บ้านโนนธาตุ 2 1 1 4 6 0 0 0 6
44 บ้านเหล่าฝ้าย 2 1 0 3 8 1 1 0 10
45 มหาชนะชัย 2 0 1 3 7 7 1 0 15
46 บ้านทุ่งมน 2 0 1 3 6 3 2 0 11
47 วุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 6 3 10 10 6 3 5 19
49 บ้านสามเพียแสนจำปา 1 6 0 7 9 5 2 0 16
50 บ้านท่าสมอ 1 3 1 5 7 0 0 0 7
51 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 1 3 0 4 8 2 0 3 10
52 ชุมชนบ้านหนองคู 1 3 0 4 6 3 2 4 11
53 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 1 3 0 4 5 3 3 2 11
54 บ้านสร้างแป้น 1 2 3 6 7 6 1 2 14
55 อนุบาลค้อวัง 1 2 3 6 7 1 2 1 10
56 บ้านเหมือดขาว 1 2 0 3 6 4 1 0 11
57 ชุมชนย่อวิทยา 1 1 2 4 5 3 1 1 9
58 บ้านราชมุนี 1 1 0 2 5 4 1 0 10
59 บ้านบากเรือดอนเรือ 1 1 0 2 3 2 2 0 7
60 บ้านหนองขอนโพนสิม 1 1 0 2 3 2 1 2 6
61 บ้านกลางนา 1 1 0 2 3 1 0 0 4
62 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 0 2 3 6 4 4 1 14
63 บ้านกุดกุง 1 0 2 3 4 6 4 0 14
64 บ้านซำ 1 0 2 3 4 4 0 0 8
65 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 0 2 3 4 2 1 0 7
66 บ้านดอนกลองหนองไฮ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
67 บ้านกุดระหวี่ 1 0 1 2 3 2 1 0 6
68 บ้านโนนยาง 1 0 1 2 3 0 2 1 5
69 บ้านพลไว 1 0 1 2 2 0 1 0 3
70 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1 0 1 2 2 0 0 2 2
71 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1 0 0 1 5 4 1 0 10
72 แดงประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
73 บ้านคูสองชั้น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านบัวขาว 1 0 0 1 2 1 1 0 4
75 บ้านนาดีนาอุดม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
76 บ้านดงมะหรี่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านนาถ่ม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
79 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1 0 0 1 1 1 0 1 2
80 บ้านสำราญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านยางเครือ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
82 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 0 3 0 3 2 2 1 1 5
83 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 2 3 5 2 5 1 4 8
84 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 2 1 3 7 3 1 2 11
85 คำเขื่อนแก้ว 0 2 1 3 4 4 1 2 9
86 บ้านเหมือดป่าตอง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
87 บ้านสว่างดอนดู่ 0 2 1 3 2 4 3 0 9
88 บ้านโคกกลาง 0 2 0 2 4 2 0 1 6
89 บ้านแหล่งหนู 0 2 0 2 1 1 1 2 3
90 บ้านติ้ว 0 1 3 4 10 7 2 2 19
91 บ้านเชือก 0 1 3 4 5 3 2 2 10
92 บ้านตูม 0 1 3 4 4 1 1 3 6
93 บ้านชาดศาลา 0 1 2 3 6 0 0 0 6
94 บ้านเดิด 0 1 2 3 5 2 2 0 9
95 บ้านหนองเป้า 0 1 2 3 2 1 1 1 4
96 ชุมชนกู่จาน 0 1 1 2 8 10 1 1 19
97 บ้านดอนขะยอม 0 1 1 2 5 2 0 0 7
98 บ้านเหล่ามะเขียว 0 1 1 2 2 3 1 2 6
99 บ้านยางน้อย 0 1 1 2 1 2 3 0 6
100 บ้านจานทุ่ง 0 1 0 1 4 1 2 0 7
101 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 1 0 1 4 0 0 1 4
102 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 3 3 0 1 6
103 ชุมชนบ้านบึงแก 0 1 0 1 2 2 2 2 6
104 บ้านผักบุ้ง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
105 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 2 1 2 2 5
106 บ้านแหล่งแป้น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านยางกลาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านโพนทัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 1 0 1 1 3 3 3 7
110 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
111 บ้านโพนแบง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านหนองไร่ 0 0 3 3 6 0 0 0 6
113 บ้านคำม่วง 0 0 3 3 3 1 3 3 7
114 บ้านดอนกลอย 0 0 2 2 4 3 2 2 9
115 บ้านสิงห์ 0 0 2 2 3 4 1 3 8
116 บ้านแดง 0 0 2 2 2 2 0 2 4
117 บ้านแจนแลน 0 0 2 2 2 1 1 0 4
118 บ้านคำน้ำสร้าง 0 0 2 2 1 3 5 2 9
119 สันติธรรมวิทยาคม 0 0 1 1 6 13 4 2 23
120 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 1 1 6 6 3 0 15
121 บ้านบาก 0 0 1 1 6 0 0 0 6
122 บ้านหัวขัว 0 0 1 1 5 2 2 0 9
123 ศรีธรรมวิทยา 0 0 1 1 4 3 3 1 10
124 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 1 1 4 3 1 1 8
125 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 0 0 1 1 3 3 0 1 6
126 บ้านทรายงาม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
127 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 0 1 1 3 1 2 0 6
128 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 1 1 3 0 1 1 4
129 บ้านบุ่งหวาย 0 0 1 1 2 4 2 0 8
130 บ้านหัวดอน 0 0 1 1 2 3 1 1 6
131 บ้านหนองหงอก 0 0 1 1 2 1 1 2 4
132 บ้านกุดตากล้า 0 0 1 1 2 1 1 0 4
133 บ้านสังข์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
134 ประชาสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านโต่งโต้น 0 0 1 1 1 4 3 0 8
136 บ้านเหล่าหุ่ง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
137 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
138 บ้านคำแหลม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
139 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 4 4 0 3 8
140 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 3 0 1 1 4
141 ยโสธรวิทยาคาร 0 0 0 0 2 8 3 1 13
142 บ้านปอแดงโคกสะอาด 0 0 0 0 2 3 1 0 6
143 บ้านเวินชัย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
144 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 2 0 2 4
145 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
146 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 0 0 0 1 7 0 0 8
148 บ้านปลาอีด 0 0 0 0 1 3 1 2 5
149 บ้านผือฮีนาลานาจาน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
150 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
151 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
152 ขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
156 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
157 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 1 0 0 3 1
160 บ้านคูเมือง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
161 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 2 1
162 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
163 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 สหประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
165 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านสะเดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 กุดกง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
170 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
171 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
172 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 0 0 0 0 2 1 2
182 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
183 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
184 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
185 บ้านน้ำโผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านโคกป่าจิก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 212 187 174 573 889 465 239 190 1,593