สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 25 8 7 40 45 13 3 1 61
2 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 7 7 0 14 20 6 1 0 27
3 แคนน้อยหนองเลิง 6 2 1 9 11 3 6 2 20
4 บ้านฟ้าห่วน 5 4 3 12 18 6 0 4 24
5 บ้านเขื่องคำ 5 4 1 10 14 3 3 3 20
6 บ้านน้ำอ้อม 4 8 2 14 14 7 3 2 24
7 ชุมชนดงแคนใหญ่ 4 7 1 12 20 11 5 2 36
8 บ้านสงยาง 4 3 5 12 16 5 7 2 28
9 บ้านน้ำคำน้อย 4 2 3 9 11 1 0 1 12
10 บ้านสงเปือย 4 1 2 7 8 8 8 4 24
11 บ้านดงเจริญ 4 1 1 6 8 0 1 3 9
12 บ้านคุ้ม 4 1 1 6 7 4 2 7 13
13 บ้านหนองยาง 4 0 3 7 10 3 3 1 16
14 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 4 0 1 5 7 3 2 3 12
15 บ้านแข่โพนเมือง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
16 บ้านคำฮี 3 4 2 9 14 3 1 1 18
17 ฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 3 4 1 8 13 7 2 1 22
18 บ้านนาสะไมย์ 3 1 2 6 11 2 2 1 15
19 ขุมเงิน 3 1 1 5 13 9 6 3 28
20 บ้านดงยาง 3 1 1 5 5 1 0 0 6
21 บ้านดงจงอาง 3 1 0 4 10 4 0 1 14
22 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 3 0 3 6 12 2 0 3 14
23 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 3 0 3 6 10 9 1 4 20
24 บ้านผือฮี 3 0 2 5 8 4 0 1 12
25 บ้านดวนบากน้อย 3 0 2 5 6 1 0 1 7
26 บ้านโนนหนองแฝก 3 0 1 4 5 1 0 0 6
27 บ้านบ่อบึงโพนจาน 2 5 1 8 12 6 0 4 18
28 บ้านนาเวียงคำศิริ 2 4 0 6 11 7 5 2 23
29 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 2 3 1 6 12 9 1 4 22
30 บ้านศิริพัฒนา 2 3 1 6 9 2 2 0 13
31 ชุมชนบ้านหัวเมือง 2 2 4 8 12 2 3 0 17
32 บ้านทุ่งแต้ 2 2 3 7 9 5 5 4 19
33 บ้านกุดพันเขียว 2 2 1 5 7 1 0 0 8
34 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 2 1 1 4 6 7 2 1 15
35 บ้านโนนธาตุ 2 1 1 4 6 0 0 0 6
36 บ้านเลียบ 2 1 1 4 5 2 3 1 10
37 บ้านเหล่าฝ้าย 2 1 0 3 8 1 1 0 10
38 ชุมชนบ้านสำโรง 2 1 0 3 5 0 1 3 6
39 มหาชนะชัย 2 0 1 3 7 7 1 0 15
40 บ้านทุ่งมน 2 0 1 3 6 3 2 0 11
41 บ้านสามเพียแสนจำปา 1 6 0 7 9 5 2 0 16
42 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 5 3 9 9 6 3 5 18
43 บ้านเหล่าน้อย 1 4 1 6 7 7 1 3 15
44 บ้านท่าสมอ 1 3 1 5 7 0 0 0 7
45 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 1 3 0 4 8 2 0 3 10
46 ชุมชนบ้านหนองคู 1 3 0 4 6 3 2 4 11
47 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 1 3 0 4 5 3 3 2 11
48 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1 2 3 6 9 7 1 1 17
49 บ้านสร้างแป้น 1 2 3 6 7 6 1 2 14
50 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1 2 1 4 8 3 7 4 18
51 บ้านเหมือดขาว 1 2 0 3 6 4 1 0 11
52 อนุบาลค้อวัง 1 1 3 5 5 1 2 1 8
53 ชุมชนย่อวิทยา 1 1 2 4 5 3 1 1 9
54 บ้านราชมุนี 1 1 0 2 4 4 1 0 9
55 บ้านบากเรือดอนเรือ 1 1 0 2 3 2 2 0 7
56 บ้านกลางนา 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 0 2 3 6 4 3 1 13
58 บ้านกุดกุง 1 0 2 3 4 6 4 0 14
59 บ้านซำ 1 0 2 3 4 4 0 0 8
60 บ้านกุดระหวี่ 1 0 1 2 3 2 1 0 6
61 บ้านโนนยาง 1 0 1 2 3 0 2 1 5
62 บ้านพลไว 1 0 1 2 2 0 1 0 3
63 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1 0 1 2 2 0 0 2 2
64 แดงประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
65 บ้านหนองขอนโพนสิม 1 0 0 1 2 2 1 2 5
66 บ้านบัวขาว 1 0 0 1 2 1 1 0 4
67 บ้านนาดีนาอุดม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
68 บ้านดงมะหรี่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านนาถ่ม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
71 บ้านยางเครือ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
72 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 0 3 0 3 2 2 1 1 5
74 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 2 3 5 2 5 1 4 8
75 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 2 1 3 7 3 1 2 11
76 คำเขื่อนแก้ว 0 2 1 3 4 4 1 2 9
77 บ้านเหมือดป่าตอง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
78 บ้านสว่างดอนดู่ 0 2 1 3 2 4 3 0 9
79 บ้านโคกกลาง 0 2 0 2 4 2 0 1 6
80 บ้านแหล่งหนู 0 2 0 2 1 1 1 2 3
81 บ้านติ้ว 0 1 3 4 10 7 2 2 19
82 บ้านหนองตุ 0 1 3 4 6 1 0 0 7
83 บ้านเชือก 0 1 3 4 5 3 2 2 10
84 บ้านตูม 0 1 3 4 4 1 1 3 6
85 บ้านชาดศาลา 0 1 2 3 6 0 0 0 6
86 บ้านเดิด 0 1 2 3 5 2 2 0 9
87 บ้านหนองเป้า 0 1 2 3 2 1 1 1 4
88 ชุมชนกู่จาน 0 1 1 2 8 9 1 1 18
89 บ้านตาดทอง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
90 บ้านเหล่ามะเขียว 0 1 1 2 2 3 1 2 6
91 บ้านยางน้อย 0 1 1 2 1 2 3 0 6
92 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 1 0 1 4 0 0 1 4
93 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 3 3 0 1 6
94 บ้านดอนขะยอม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
95 บ้านจานทุ่ง 0 1 0 1 3 1 2 0 6
96 ชุมชนบ้านบึงแก 0 1 0 1 2 2 2 2 6
97 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 2 1 2 2 5
98 บ้านแหล่งแป้น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านโพนทัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
101 บ้านโพนแบง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านหนองไร่ 0 0 3 3 6 0 0 0 6
103 บ้านคำม่วง 0 0 3 3 3 1 3 3 7
104 บ้านดอนกลอย 0 0 2 2 4 3 2 2 9
105 บ้านสิงห์ 0 0 2 2 3 4 1 3 8
106 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 0 0 2 2 3 1 1 0 5
107 บ้านแดง 0 0 2 2 2 2 0 2 4
108 บ้านแจนแลน 0 0 2 2 2 1 1 0 4
109 บ้านคำน้ำสร้าง 0 0 2 2 1 3 5 2 9
110 สันติธรรมวิทยาคม 0 0 1 1 6 13 4 2 23
111 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 1 1 4 5 3 0 12
112 ศรีธรรมวิทยา 0 0 1 1 4 3 3 1 10
113 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 1 1 4 3 1 1 8
114 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 0 1 1 3 1 2 0 6
115 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
116 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 1 1 3 0 1 1 4
117 บ้านบุ่งหวาย 0 0 1 1 2 4 2 0 8
118 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 0 0 1 1 2 3 0 1 5
119 บ้านหัวดอน 0 0 1 1 2 2 1 1 5
120 บ้านหนองหงอก 0 0 1 1 2 1 1 2 4
121 บ้านกุดตากล้า 0 0 1 1 2 1 1 0 4
122 บ้านสังข์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 ประชาสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโต่งโต้น 0 0 1 1 1 4 2 0 7
125 บ้านเหล่าหุ่ง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
126 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านคำแหลม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
128 บ้านบาก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
129 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 0 0 4 4 1 0 9
130 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 4 4 0 3 8
131 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 4 0 2 0 6
132 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 3 0 1 1 4
133 ยโสธรวิทยาคาร 0 0 0 0 2 8 3 1 13
134 บ้านปอแดงโคกสะอาด 0 0 0 0 2 3 1 0 6
135 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 2 2 2 1 6
136 บ้านเวินชัย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
137 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 2 0 2 4
138 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
139 บ้านคูสองชั้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านปลาอีด 0 0 0 0 1 3 1 2 5
142 บ้านผือฮีนาลานาจาน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
143 บ้านผักบุ้ง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
144 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
145 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
146 ขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
151 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
152 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 1 0 0 3 1
156 บ้านคูเมือง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
157 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 2 1
158 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 สหประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านสะเดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 0 0 0 0 3 3 3 6
167 กุดกง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
168 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
169 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
170 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
171 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 0 0 0 0 2 1 2
180 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
181 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
182 บ้านน้ำโผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านโคกป่าจิก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 164 157 502 807 432 227 189 1,466