สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 45 13 3 1 61
2 ชุมชนดงแคนใหญ่ 20 11 5 2 36
3 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 20 6 1 0 27
4 บ้านฟ้าห่วน 18 6 0 4 24
5 บ้านสงยาง 16 5 7 2 28
6 บ้านน้ำอ้อม 14 7 3 2 24
7 บ้านเขื่องคำ 14 3 3 3 20
8 บ้านคำฮี 14 3 1 1 18
9 ขุมเงิน 13 9 6 3 28
10 ฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 13 7 2 1 22
11 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 12 9 1 4 22
12 บ้านบ่อบึงโพนจาน 12 6 0 4 18
13 ชุมชนบ้านหัวเมือง 12 2 3 0 17
14 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 12 2 0 3 14
15 บ้านนาเวียงคำศิริ 11 7 5 2 23
16 แคนน้อยหนองเลิง 11 3 6 2 20
17 บ้านนาสะไมย์ 11 2 2 1 15
18 บ้านน้ำคำน้อย 11 1 0 1 12
19 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 10 9 1 4 20
20 บ้านติ้ว 10 7 2 2 19
21 บ้านดงจงอาง 10 4 0 1 14
22 บ้านหนองยาง 10 3 3 1 16
23 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 9 7 1 1 17
24 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 9 6 3 5 18
25 บ้านทุ่งแต้ 9 5 5 4 19
26 บ้านสามเพียแสนจำปา 9 5 2 0 16
27 บ้านศิริพัฒนา 9 2 2 0 13
28 ชุมชนกู่จาน 8 9 1 1 18
29 บ้านสงเปือย 8 8 8 4 24
30 บ้านผือฮี 8 4 0 1 12
31 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 8 3 7 4 18
32 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 8 2 0 3 10
33 บ้านเหล่าฝ้าย 8 1 1 0 10
34 บ้านดงเจริญ 8 0 1 3 9
35 บ้านเหล่าน้อย 7 7 1 3 15
36 มหาชนะชัย 7 7 1 0 15
37 บ้านสร้างแป้น 7 6 1 2 14
38 บ้านคุ้ม 7 4 2 7 13
39 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 7 3 2 3 12
40 โซงเหล่าโป่วิทยา 7 3 1 2 11
41 บ้านกุดพันเขียว 7 1 0 0 8
42 บ้านท่าสมอ 7 0 0 0 7
43 สันติธรรมวิทยาคม 6 13 4 2 23
44 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 6 7 2 1 15
45 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 6 4 3 1 13
46 บ้านเหมือดขาว 6 4 1 0 11
47 ชุมชนบ้านหนองคู 6 3 2 4 11
48 บ้านทุ่งมน 6 3 2 0 11
49 บ้านดวนบากน้อย 6 1 0 1 7
50 บ้านหนองตุ 6 1 0 0 7
51 บ้านโนนธาตุ 6 0 0 0 6
52 บ้านชาดศาลา 6 0 0 0 6
53 บ้านหนองไร่ 6 0 0 0 6
54 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 5 3 3 2 11
55 บ้านเชือก 5 3 2 2 10
56 ชุมชนย่อวิทยา 5 3 1 1 9
57 บ้านเลียบ 5 2 3 1 10
58 บ้านเดิด 5 2 2 0 9
59 อนุบาลค้อวัง 5 1 2 1 8
60 บ้านดงยาง 5 1 0 0 6
61 บ้านโนนหนองแฝก 5 1 0 0 6
62 ชุมชนบ้านสำโรง 5 0 1 3 6
63 บ้านบาก 5 0 0 0 5
64 บ้านกุดกุง 4 6 4 0 14
65 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 4 5 3 0 12
66 คำเขื่อนแก้ว 4 4 1 2 9
67 บ้านราชมุนี 4 4 1 0 9
68 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 4 4 1 0 9
69 บ้านหนองเป็ด 4 4 0 3 8
70 บ้านซำ 4 4 0 0 8
71 ศรีธรรมวิทยา 4 3 3 1 10
72 บ้านดอนกลอย 4 3 2 2 9
73 เรียนบ้านหมากมาย 4 3 1 1 8
74 บ้านตาดทอง 4 2 1 0 7
75 บ้านโคกกลาง 4 2 0 1 6
76 บ้านตูม 4 1 1 3 6
77 บ้านหัวขัว 4 0 2 0 6
78 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 4 0 0 1 4
79 บ้านแข่โพนเมือง 4 0 0 0 4
80 บ้านสิงห์ 3 4 1 3 8
81 บ้านหนองหิน 3 3 0 1 6
82 บ้านบากเรือดอนเรือ 3 2 2 0 7
83 บ้านกุดระหวี่ 3 2 1 0 6
84 บ้านดอนขะยอม 3 2 0 0 5
85 บ้านคำม่วง 3 1 3 3 7
86 บ้านจานทุ่ง 3 1 2 0 6
87 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 3 1 2 0 6
88 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 3 1 1 0 5
89 บ้านดอนกลองหนองไฮ 3 1 1 0 5
90 บ้านกลางนา 3 1 0 0 4
91 แดงประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
92 บ้านเหมือดป่าตอง 3 1 0 0 4
93 บ้านโนนยาง 3 0 2 1 5
94 ขาทรายมะเขือสามัคคี 3 0 1 1 4
95 บ้านนาห่อม 3 0 1 1 4
96 ยโสธรวิทยาคาร 2 8 3 1 13
97 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 2 5 1 4 8
98 บ้านสว่างดอนดู่ 2 4 3 0 9
99 บ้านบุ่งหวาย 2 4 2 0 8
100 บ้านเหล่ามะเขียว 2 3 1 2 6
101 บ้านปอแดงโคกสะอาด 2 3 1 0 6
102 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 2 3 0 1 5
103 ชุมชนบ้านบึงแก 2 2 2 2 6
104 บ้านทรายงาม 2 2 2 1 6
105 บ้านหนองขอนโพนสิม 2 2 1 2 5
106 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 2 2 1 1 5
107 บ้านหัวดอน 2 2 1 1 5
108 บ้านเวินชัย 2 2 1 1 5
109 บ้านแดง 2 2 0 2 4
110 บ้านโนนม่วง 2 2 0 2 4
111 บ้านเหล่าใหญ่ 2 1 2 2 5
112 บ้านหนองหงอก 2 1 1 2 4
113 บ้านหนองเป้า 2 1 1 1 4
114 บ้านบัวขาว 2 1 1 0 4
115 บ้านแจนแลน 2 1 1 0 4
116 บ้านกุดตากล้า 2 1 1 0 4
117 บ้านนาดีนาอุดม 2 1 0 1 3
118 บ้านดงมะหรี่ 2 1 0 0 3
119 บ้านพลไว 2 0 1 0 3
120 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 0 1 0 3
121 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 0 0 2 2
122 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 2 0 0 0 2
123 บ้านแหล่งแป้น 2 0 0 0 2
124 บ้านโพนทัน 2 0 0 0 2
125 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
126 ประชาสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
127 บ้านคูสองชั้น 2 0 0 0 2
128 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 0 0 0 2
129 บ้านโต่งโต้น 1 4 2 0 7
130 บ้านคำน้ำสร้าง 1 3 5 2 9
131 บ้านปลาอีด 1 3 1 2 5
132 บ้านผือฮีนาลานาจาน 1 3 1 0 5
133 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1 3 0 0 4
134 บ้านยางน้อย 1 2 3 0 6
135 บ้านผักบุ้ง 1 2 0 1 3
136 บ้านนาโพธิ์ 1 2 0 1 3
137 บ้านแหล่งหนู 1 1 1 2 3
138 บ้านเหล่าหุ่ง 1 1 1 1 3
139 บ้านนาถ่ม 1 1 1 0 3
140 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 1 1 0 3
141 บ้านโพนแบง 1 1 0 0 2
142 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1 1 0 0 2
143 ขาม 1 1 0 0 2
144 บ้านขั้นไดใหญ่ 1 1 0 0 2
145 บ้านดงบัง 1 1 0 0 2
146 บ้านตับเต่า 1 1 0 0 2
147 บ้านสมสะอาดหนองแวง 1 0 2 0 3
148 วัดบ้านเปาะ 1 0 1 1 2
149 บ้านคำแหลม 1 0 1 0 2
150 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 1 0 1 0 2
151 บ้านหนองเรือ 1 0 1 0 2
152 บ้านโนนกอย 1 0 1 0 2
153 บ้านเชือกน้อย 1 0 0 3 1
154 บ้านยางเครือ 1 0 0 2 1
155 บ้านคูเมือง 1 0 0 2 1
156 บ้านหนองบัว 1 0 0 2 1
157 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1 0 0 1 1
158 บ้านกุดเป่ง 1 0 0 1 1
159 บ้านหัวดง 1 0 0 1 1
160 สหประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
161 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
162 ดอนยางกล้วยสำโรง 1 0 0 0 1
163 บ้านนาดีดอนจาน 1 0 0 0 1
164 บ้านยางกลาง 1 0 0 0 1
165 บ้านสะเดา 1 0 0 0 1
166 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 3 3 3 6
167 กุดกง 0 2 1 1 3
168 บ้านท่าช้าง 0 2 1 1 3
169 บ้านท่าเยี่ยม 0 2 1 0 3
170 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 2 1 0 3
171 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 2 0 0 2
172 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 1 1 0 2
173 บ้านหนองบั่ว 0 1 1 0 2
174 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 1 0 0 1
175 บ้านสำราญ 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองหอย 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเทา 0 1 0 0 1
178 บ้านแจ้งน้อย 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 2 1 2
180 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 2 0 2
181 บ้านนาคำ 0 0 2 0 2
182 บ้านน้ำโผ่ 0 0 1 0 1
183 บ้านโคกป่าจิก 0 0 1 0 1
184 ใหม่ชุมพร 0 0 1 0 1
185 บ้านดงขวาง 0 0 0 1 0
186 บ้านสำโรง 0 0 0 1 0
187 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0
188 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0
189 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0
รวม 807 432 227 189 1,655