สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 44 13 3 1 60
2 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 21 7 2 0 30
3 ชุมชนดงแคนใหญ่ 20 11 5 2 36
4 บ้านฟ้าห่วน 19 6 0 4 25
5 บ้านน้ำอ้อม 18 7 4 2 29
6 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 17 10 3 5 30
7 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 16 10 1 4 27
8 บ้านสงยาง 16 6 7 2 29
9 บ้านเขื่องคำ 14 3 3 3 20
10 บ้านคำฮี 14 3 1 1 18
11 ฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 13 7 2 1 22
12 บ้านบ่อบึงโพนจาน 13 7 0 4 20
13 บ้านตาดทอง 13 4 1 0 18
14 บ้านนาสะไมย์ 13 2 2 1 17
15 บ้านเหล่าน้อย 12 10 1 3 23
16 แคนน้อยหนองเลิง 12 3 6 2 21
17 ชุมชนบ้านหัวเมือง 12 2 3 0 17
18 บ้านนาเวียงคำศิริ 11 7 5 2 23
19 บ้านน้ำคำน้อย 11 1 0 1 12
20 บ้านกุดพันเขียว 11 1 0 0 12
21 บ้านติ้ว 10 7 2 2 19
22 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 10 6 3 5 19
23 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 10 6 1 1 17
24 บ้านดงจงอาง 10 4 0 1 14
25 บ้านหนองยาง 10 3 3 1 16
26 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 10 2 0 3 12
27 บ้านสงเปือย 9 9 9 4 27
28 บ้านผือฮี 9 6 0 1 15
29 บ้านสามเพียแสนจำปา 9 5 2 0 16
30 บ้านทุ่งแต้ 9 4 6 4 19
31 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 9 3 7 4 19
32 บ้านหนองตุ 9 1 1 0 11
33 บ้านดงเจริญ 9 0 1 3 10
34 ขุมเงิน 8 11 6 3 25
35 บ้านคุ้ม 8 4 2 7 14
36 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 8 2 0 3 10
37 บ้านเหล่าฝ้าย 8 1 1 0 10
38 ชุมชนกู่จาน 7 10 1 1 18
39 มหาชนะชัย 7 7 1 0 15
40 บ้านสร้างแป้น 7 6 1 2 14
41 บ้านเลียบ 7 4 3 1 14
42 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 7 3 2 3 12
43 อนุบาลค้อวัง 7 1 2 1 10
44 บ้านศิริพัฒนา 7 1 2 0 10
45 สันติธรรมวิทยาคม 6 13 4 2 23
46 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 6 7 2 1 15
47 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 6 6 3 0 15
48 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 6 4 4 1 14
49 บ้านเหมือดขาว 6 4 1 0 11
50 ชุมชนบ้านหนองคู 6 3 2 4 11
51 บ้านทุ่งมน 6 3 2 0 11
52 โซงเหล่าโป่วิทยา 6 3 1 2 10
53 ชุมชนบ้านสำโรง 6 1 2 3 9
54 บ้านดวนบากน้อย 6 1 0 1 7
55 บ้านหนองเรือ 6 0 1 0 7
56 บ้านโนนธาตุ 6 0 0 0 6
57 บ้านชาดศาลา 6 0 0 0 6
58 บ้านหนองไร่ 6 0 0 0 6
59 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 4 1 0 10
60 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 5 3 3 2 11
61 บ้านเชือก 5 3 2 2 10
62 ชุมชนย่อวิทยา 5 3 1 1 9
63 บ้านเดิด 5 2 2 0 9
64 บ้านหัวขัว 5 2 2 0 9
65 บ้านดอนขะยอม 5 2 0 0 7
66 บ้านดงยาง 5 1 0 0 6
67 บ้านโนนหนองแฝก 5 1 0 0 6
68 บ้านกุดกุง 4 6 4 0 14
69 คำเขื่อนแก้ว 4 4 1 2 9
70 บ้านราชมุนี 4 4 1 0 9
71 บ้านหนองเป็ด 4 4 0 3 8
72 ศรีธรรมวิทยา 4 3 3 1 10
73 บ้านดอนกลอย 4 3 2 2 9
74 เรียนบ้านหมากมาย 4 3 1 1 8
75 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 4 2 1 0 7
76 บ้านโคกกลาง 4 2 0 1 6
77 บ้านจานทุ่ง 4 1 2 0 7
78 บ้านตูม 4 1 1 3 6
79 บ้านดอนกลองหนองไฮ 4 1 1 0 6
80 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 4 0 0 1 4
81 บ้านแข่โพนเมือง 4 0 0 0 4
82 บ้านท่าสมอ 4 0 0 0 4
83 บ้านบาก 4 0 0 0 4
84 บ้านสิงห์ 3 4 1 3 8
85 บ้านหนองหิน 3 3 0 1 6
86 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 3 3 0 1 6
87 บ้านทรายงาม 3 2 2 1 7
88 บ้านบากเรือดอนเรือ 3 2 2 0 7
89 บ้านหนองขอนโพนสิม 3 2 1 2 6
90 บ้านกุดระหวี่ 3 2 1 0 6
91 บ้านคำม่วง 3 1 3 3 7
92 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 3 1 2 0 6
93 บ้านเหมือดป่าตอง 3 1 0 0 4
94 บ้านโนนยาง 3 0 2 1 5
95 ขาทรายมะเขือสามัคคี 3 0 1 1 4
96 บ้านนาห่อม 3 0 1 1 4
97 บ้านคูสองชั้น 3 0 0 0 3
98 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 2 5 1 4 8
99 บ้านสว่างดอนดู่ 2 4 3 0 9
100 บ้านบุ่งหวาย 2 4 2 0 8
101 บ้านเหล่ามะเขียว 2 3 1 2 6
102 บ้านหัวดอน 2 3 1 1 6
103 บ้านปอแดงโคกสะอาด 2 3 1 0 6
104 ชุมชนบ้านบึงแก 2 2 2 2 6
105 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 2 2 1 1 5
106 บ้านเวินชัย 2 2 1 1 5
107 บ้านแดง 2 2 0 2 4
108 บ้านโนนม่วง 2 2 0 2 4
109 บ้านผักบุ้ง 2 2 0 1 4
110 บ้านเหล่าใหญ่ 2 1 2 2 5
111 บ้านหนองหงอก 2 1 1 2 4
112 บ้านหนองเป้า 2 1 1 1 4
113 บ้านบัวขาว 2 1 1 0 4
114 บ้านกุดตากล้า 2 1 1 0 4
115 บ้านนาดีนาอุดม 2 1 0 1 3
116 บ้านดงมะหรี่ 2 1 0 0 3
117 บ้านพลไว 2 0 1 0 3
118 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 0 1 0 3
119 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 0 0 2 2
120 วุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 2 0 0 0 2
121 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 2 0 0 0 2
122 บ้านแหล่งแป้น 2 0 0 0 2
123 บ้านยางกลาง 2 0 0 0 2
124 บ้านโพนทัน 2 0 0 0 2
125 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
126 ประชาสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
127 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 0 0 0 2
128 ยโสธรวิทยาคาร 1 8 3 1 12
129 บ้านขั้นไดใหญ่ 1 7 0 0 8
130 บ้านโต่งโต้น 1 4 3 0 8
131 บ้านคำน้ำสร้าง 1 3 5 2 9
132 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 3 3 3 7
133 บ้านปลาอีด 1 3 1 2 5
134 บ้านผือฮีนาลานาจาน 1 3 1 0 5
135 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1 3 0 0 4
136 บ้านซำ 1 3 0 0 4
137 บ้านยางน้อย 1 2 3 0 6
138 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 2 1 0 4
139 บ้านนาโพธิ์ 1 2 0 1 3
140 บ้านเหล่าหุ่ง 1 1 1 1 3
141 บ้านนาถ่ม 1 1 1 0 3
142 บ้านแจนแลน 1 1 1 0 3
143 แดงประชาสรรค์ 1 1 1 0 3
144 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1 1 0 1 2
145 บ้านสำราญ 1 1 0 0 2
146 บ้านโพนแบง 1 1 0 0 2
147 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1 1 0 0 2
148 ขาม 1 1 0 0 2
149 บ้านกลางนา 1 1 0 0 2
150 บ้านดงบัง 1 1 0 0 2
151 บ้านตับเต่า 1 1 0 0 2
152 บ้านสมสะอาดหนองแวง 1 0 2 0 3
153 วัดบ้านเปาะ 1 0 1 1 2
154 บ้านคำแหลม 1 0 1 0 2
155 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 1 0 1 0 2
156 บ้านโนนกอย 1 0 1 0 2
157 บ้านเชือกน้อย 1 0 0 3 1
158 บ้านยางเครือ 1 0 0 2 1
159 บ้านคูเมือง 1 0 0 2 1
160 บ้านหนองบัว 1 0 0 2 1
161 บ้านกุดเป่ง 1 0 0 1 1
162 บ้านหัวดง 1 0 0 1 1
163 สหประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
164 ดอนยางกล้วยสำโรง 1 0 0 0 1
165 บ้านนาดีดอนจาน 1 0 0 0 1
166 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
167 บ้านสะเดา 1 0 0 0 1
168 กุดกง 0 2 1 1 3
169 บ้านท่าช้าง 0 2 1 1 3
170 บ้านท่าเยี่ยม 0 2 1 0 3
171 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 2 1 0 3
172 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 2 0 0 2
173 บ้านแหล่งหนู 0 1 1 2 2
174 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองบั่ว 0 1 1 0 2
176 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 1 0 0 1
177 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองหอย 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองเทา 0 1 0 0 1
180 บ้านแจ้งน้อย 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 2 1 2
182 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 2 0 2
183 บ้านนาคำ 0 0 2 0 2
184 ใหม่ชุมพร 0 0 2 0 2
185 บ้านน้ำโผ่ 0 0 1 0 1
186 บ้านโคกป่าจิก 0 0 1 0 1
187 บ้านดงขวาง 0 0 0 1 0
188 บ้านสำโรง 0 0 0 1 0
189 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0
190 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0
191 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0
รวม 859 461 239 190 1,749