หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 211 โรงเรียน 0 0 0
2 101 โรงเรียนกุดกง 4 6 4
3 154 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 10 9
4 078 โรงเรียนขาม 8 2 2
5 062 โรงเรียนขุมเงิน 34 61 48
6 196 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 11 26 18
7 085 โรงเรียนคุยตับเต่า 1 2 2
8 018 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 23 59 40
9 185 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 38 86 67
10 086 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 4 9 6
11 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 8 12 11
12 082 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 13 19 16
13 210 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 17 31 20
14 050 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 19 48 28
15 120 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 10 46 19
16 077 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 1 1 1
17 187 โรงเรียนบ้านกลางนา 5 13 8
18 112 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 6 7 7
19 008 โรงเรียนบ้านกุดกุง 17 39 24
20 162 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 2 11 2
21 027 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 5 11 9
22 010 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 17 36 30
23 098 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 12 31 22
24 150 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 6 11 8
25 160 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 4 9 7
26 141 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 8 14 12
27 034 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 13 17 16
28 170 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 1 1 1
29 013 โรงเรียนบ้านคำม่วง 11 17 16
30 133 โรงเรียนบ้านคำฮี 21 37 30
31 169 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 7 11 10
32 129 โรงเรียนบ้านคำแหลม 2 8 2
33 029 โรงเรียนบ้านคุ้ม 21 44 28
34 087 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 3 4 3
35 073 โรงเรียนบ้านคูเมือง 3 3 3
36 025 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 20 69 29
37 094 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 8 15 12
38 110 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 6 10 9
39 136 โรงเรียนบ้านซำ 8 37 12
40 146 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 1 1
41 056 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 15 22 19
42 208 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 3 2
43 178 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 3 3 3
44 066 โรงเรียนบ้านดงยาง 7 12 9
45 091 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 13 38 23
46 092 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 8 18 13
47 147 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 9 15 12
48 037 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 13 23 20
49 031 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 7 9 9
50 205 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 0 0 0
51 132 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 10 16 14
52 023 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 15 37 25
53 165 โรงเรียนบ้านตับเต่า 2 3 3
54 204 โรงเรียนบ้านตาดทอง 18 34 26
55 115 โรงเรียนบ้านติ้ว 22 40 30
56 111 โรงเรียนบ้านตูม 9 28 17
57 021 โรงเรียนบ้านทรายงาม 9 14 14
58 167 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 17 25 18
59 114 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 12 17 14
60 168 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 24 54 31
61 099 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 7 6
62 100 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 7 7 7
63 041 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 3 6 6
64 104 โรงเรียนบ้านนาคำ 2 4 4
65 033 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 34 52 46
66 090 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 1 1 1
67 081 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 4 6 4
68 186 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 4 13 5
69 015 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 20 43 29
70 142 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 4 10 7
71 189 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 19 30 27
72 057 โรงเรียนบ้านนาห่อม 5 9 6
73 005 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 26 47 37
74 192 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 3 7 5
75 026 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 5 5
76 164 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 13 25 19
77 166 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 2 4 3
78 067 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 31 58 52
79 138 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 7 3
80 052 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 1 1 1
81 188 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 7 7 7
82 109 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 13 9
83 019 โรงเรียนบ้านบาก 7 12 10
84 014 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 7 18 7
85 084 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 1 1
86 012 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 9 28 16
87 061 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 26 45 36
88 193 โรงเรียนบ้านปลาอีด 9 12 9
89 043 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 10 24 13
90 190 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 7 15 11
91 181 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 0 0 0
92 024 โรงเรียนบ้านผือฮี 18 38 30
93 123 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 5 11 8
94 049 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 3 8 4
95 058 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 3 14 7
96 036 โรงเรียนบ้านพลไว 3 9 6
97 174 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 29 79 45
98 105 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 35 91 62
99 045 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 24 43 33
100 135 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 5 4
101 060 โรงเรียนบ้านยางน้อย 6 11 10
102 065 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 9 6
103 106 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 27 79 47
104 145 โรงเรียนบ้านราชมุนี 13 21 17
105 088 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 13 52 25
106 040 โรงเรียนบ้านสงยาง 31 57 37
107 006 โรงเรียนบ้านสงเปือย 33 68 51
108 171 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 3 7 6
109 079 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 16 44 28
110 127 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 9 17 12
111 030 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 1 2 1
112 206 โรงเรียนบ้านสะเดา 1 1 1
113 117 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 2 2
114 143 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 16 29 22
115 003 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 2 2
116 157 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 1 1
117 152 โรงเรียนบ้านสิงห์ 12 15 15
118 153 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 8 13 12
119 020 โรงเรียนบ้านหนองตุ 12 28 19
120 075 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 17 36 30
121 089 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 3 5 3
122 074 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 8 3
123 144 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 2 2 2
124 148 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 3 6 4
125 068 โรงเรียนบ้านหนองยาง 18 45 31
126 184 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0 0 0
127 083 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 6 7 6
128 121 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 3 2
129 055 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 12 11
130 191 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1 1 1
131 113 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 11 19 12
132 161 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 6 12 9
133 139 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 7 11 10
134 028 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 3 5 4
135 209 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 0 0 0
136 156 โรงเรียนบ้านหนองแสง 16 25 22
137 172 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 11 17 13
138 155 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 6 22 10
139 097 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 2 4 3
140 053 โรงเรียนบ้านหัวขัว 9 15 14
141 128 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 11 4
142 095 โรงเรียนบ้านหัวดอน 9 28 16
143 163 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 7 12 12
144 093 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 25 57 43
145 069 โรงเรียนบ้านเชือก 12 29 19
146 124 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 7 10 9
147 035 โรงเรียนบ้านเดิด 10 30 16
148 130 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
149 149 โรงเรียนบ้านเลียบ 15 22 22
150 118 โรงเรียนบ้านเวินชัย 6 8 8
151 103 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 11 32 20
152 070 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 4 5 4
153 176 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 28 71 53
154 202 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 14 36 21
155 044 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 8 27 15
156 038 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 4 8 7
157 071 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 7 12 11
158 042 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 5 7 6
159 173 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 23 40 27
160 108 โรงเรียนบ้านแจนแลน 5 5 5
161 072 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 1 3 2
162 119 โรงเรียนบ้านแดง 7 16 9
163 158 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 5 7 7
164 199 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 4 13 8
165 200 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 14 12
166 125 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 1 1 1
167 122 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 8 24 15
168 107 โรงเรียนบ้านโนนกอย 2 2 2
169 126 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0 0 0
170 207 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 0 0 0
171 064 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6 26 12
172 017 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 20 12
173 159 โรงเรียนบ้านโนนยาง 6 10 8
174 195 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 6 11 10
175 140 โรงเรียนบ้านโพนทัน 2 2 2
176 076 โรงเรียนบ้านโพนแบง 3 5 5
177 197 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 6 3
178 116 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 34 74 49
179 046 โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 23 42 32
180 051 โรงเรียนมหาชนะชัย 16 63 32
181 180 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 3 13 6
182 201 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 2 6 4
183 102 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 2 6 4
184 032 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 16 33 25
185 151 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 13 22 18
186 177 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 15 21 18
187 203 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 63 179 98
188 194 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 33 115 53
189 179 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 23 12 12
190 198 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 24 87 34
191 134 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 5 8 7
192 131 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 13 20 18
193 080 โรงเรียนใหม่ชุมพร 2 3 2
194 096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 17 39 24
195 182 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 7 15 9
196 016 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 14 30 22
197 009 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 11 29 14
198 007 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 27 48 37
199 022 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0
200 059 โรงเรียนอนุบาลทองขาว 0 0 0
201 054 โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม 0 0 0
202 039 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 6 4
203 047 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 0 0 0
รวม 1993 4294 2937
7231

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]