หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 63 45 72.58% 13 20.97% 3 4.84% 1 1.61% 62
2 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 33 21 70% 7 23.33% 2 6.67% 0 0% 30
3 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 38 20 52.63% 11 28.95% 5 13.16% 2 5.26% 38
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 29 19 65.52% 6 20.69% 0 0% 4 13.79% 29
5 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 31 18 58.06% 7 22.58% 4 12.9% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 35 17 48.57% 10 28.57% 3 8.57% 5 14.29% 35
7 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 34 16 51.61% 10 32.26% 1 3.23% 4 12.9% 31
8 โรงเรียนบ้านสงยาง 31 16 51.61% 6 19.35% 7 22.58% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 25 14 60.87% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.04% 23
10 โรงเรียนบ้านคำฮี 21 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนขุมเงิน 34 13 39.39% 11 33.33% 6 18.18% 3 9.09% 33
12 โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 23 13 56.52% 7 30.43% 2 8.7% 1 4.35% 23
13 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 26 13 54.17% 7 29.17% 0 0% 4 16.67% 24
14 โรงเรียนบ้านตาดทอง 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 20 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 28 12 46.15% 10 38.46% 1 3.85% 3 11.54% 26
17 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 24 12 52.17% 3 13.04% 6 26.09% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 19 12 70.59% 2 11.76% 3 17.65% 0 0% 17
19 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 17 12 70.59% 2 11.76% 0 0% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 26 11 44% 7 28% 5 20% 2 8% 25
21 โรงเรียนบ้านผือฮี 18 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านติ้ว 22 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
25 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 20 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 24 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 24
27 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนบ้านหนองยาง 18 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านสงเปือย 33 9 29.03% 9 29.03% 9 29.03% 4 12.9% 31
30 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 24 9 37.5% 5 20.83% 6 25% 4 16.67% 24
31 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
32 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 27 9 39.13% 3 13.04% 7 30.43% 4 17.39% 23
33 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านหนองตุ 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 13 9 69.23% 0 0% 1 7.69% 3 23.08% 13
36 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 23 8 40% 10 50% 1 5% 1 5% 20
37 โรงเรียนบ้านคุ้ม 21 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 7 33.33% 21
38 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 13 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
39 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 14 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนมหาชนะชัย 16 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
41 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 16 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
42 โรงเรียนบ้านเลียบ 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 17 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
44 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 15 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 27 6 24% 13 52% 4 16% 2 8% 25
48 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 17 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
50 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 16 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
52 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 17 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
53 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
54 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 13 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
55 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านบาก 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านราชมุนี 13 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 15 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนบ้านเชือก 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านเดิด 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านหัวขัว 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านดงยาง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านกุดกุง 17 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 14
72 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
74 โรงเรียนบ้านซำ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 13 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 23 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านตูม 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
82 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
84 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 23 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านสิงห์ 12 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
86 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านทรายงาม 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านคำม่วง 11 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
93 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
94 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านกลางนา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านโนนยาง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านนาห่อม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 14 2 14.29% 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
102 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 19 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
103 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
104 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
106 โรงเรียนบ้านหัวดอน 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 10 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
108 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านเวินชัย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านแดง 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
113 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านแจนแลน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านพลไว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
125 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโพนทัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 8 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 0 0% 8
134 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
135 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 13 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
136 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 10 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
137 โรงเรียนบ้านปลาอีด 9 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
138 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านยางน้อย 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
141 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนขาม 8 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโพนแบง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านตับเต่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านคำแหลม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโนนกอย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 7 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
159 โรงเรียนบ้านคูเมือง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านสะเดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนกุดกง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
170 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
171 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านนาคำ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 34 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
184 โรงเรียนใหม่ชุมพร 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนคุยตับเต่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
190 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]