รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กองแสง
 
1. นางหยาดแก้ว  คุณมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาพร
 
1. นางกัลยา  แสงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นางสาวกุลภรณ์  แสงโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวลดาวรรณ  ดีสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงพรนิภา   ผิวสว่าง
 
1. นางรัตนา  บุญพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมกูล
 
1. นางรัตนา   บุญพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กหญิงมณฑารพ  ประเสริฐวงศ์
 
1. นางวัฒนา  โพธิ์ศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกุญณภัธร์  กองดี
 
1. นางสาววิไล  วิชากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บัวขัน
 
1. นางทัศนียา  ศรีทะหา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กหญิงวรินดา  ดีบุกคำ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  ดีสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปรีญาพรรณ  ปัดแสง
 
1. นายสงกรานต์  ตุ้ยกุลนา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. เด็กหญิงพรสุดา  พลแสง
2. เด็กหญิงอังสุนา  ทะนารี
 
1. นางฉัตรฤทัย  อุภัยพรม
2. นางสาววรรณา  กัลยาบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ดงเจริญ
2. เด็กหญิงพรรณราย  เมล็ดฝ้าย
 
1. นางปิยพร  สุวรรณศรี
2. นางสุวโรพร  สีต่างคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
 
1. นายไตรรัตน์  แสงแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวล้อ 1. เด็กชายณัฐนันท์   นนทะแสง
 
1. นายพิพัฒน์    ฉิมนิล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  นาเหนือ
 
1. นางจันหอม  สิงสุพรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงณัฐพร  สวัสดิ์รักษ์
2. เด็กชายวศิน  คุณความดี
3. เด็กหญิงอาทิติยา  มูลโต
 
1. นางฐิญตา  คำภูแก้ว
2. นางสุภาพ  โสภากุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สุขใจ
2. เด็กหญิงรุจิรา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงอารยา  พรมสมบัติ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
2. นายเล็ก  บัวเนี่ยว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  อินกอง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีออน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์อุดม
 
1. นางประไพศรี  ฮวดชัย
2. นางสว่าง  มูลสาร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. นางสาวกุลณัฐ  พิมพ์มีลาย
2. เด็กหญิงจุฑามณี  อินทะบุญศรี
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  อุ่นแสง
 
1. นางมณีรัตน์  อาจหาญ
2. นายรังสรรค์  ทองเนื้อนิ่ม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กชายวรโชติ  ทองเลิศ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ไทรคำ
 
1. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กชายเมธามินทร์  มีสัจ
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  บัวมี
 
1. นายชุมพล  ทองยา
2. นางโศรดา  ทองยา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายดนุพร  ชาวดร
 
1. นางนวลอนงค์  เทวดา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1. เด็กชายกรรชัย  บุตรวงษ์
 
1. นางสมหมาย  นาแพงสอน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงอนุสรา  อินตา
 
1. นายทินกร  โคตรโยธา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงพิมพ์ฝัน  หาญณรงค์
2. เด็กชายเทพราเชนต์  นันทจันทร์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กุลชาติ
 
1. นางทับทิม  ภูครองทอง
2. นายอัชพล  ถาวรวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปานกล้า
2. เด็กหญิงอริยา  ทองผลา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ชาวหล่ม
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์กมล
2. นางอรอุมา  จันทร์ศรีระมี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กชายปภาวินท์   ทานัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุทธิไชยยา
3. เด็กหญิงอริสรา   ศรีอ่อน
 
1. นางพรสุดา  พรหมกูล
2. นางสุกัญญา  ไพศาล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงกิตติญา   วรรณภักดี
2. เด็กชายฐิติ  ภูสังวาฬ
3. เด็กหญิงนัฎฐา   จันทร์สว่าง
 
1. นางพรสุดา  พรหมกูล
2. นางสุกัญญา  ไพศาล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บานแย้ม
2. เด็กหญิงสิริยากร  นานลืม
3. เด็กชายเอกรัตน์  อักษร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สิงหเดช
2. นายสันติ  นันทจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงจิตติยา  บุญพามา
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  น้อยบุ่งค้า
3. เด็กหญิงวิไลพร  ศรีปัญหา
 
1. นางดรุณี  กำเนิดกาลึม
2. นายนิโรจน์  มะเสนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ประทุมวงษ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  สารทอง
3. เด็กหญิงเอมริกา  คันธี
 
1. นางทิวาพร  แสงวิจิตร
2. นางสาวรัชดาภรณ์  กุลโคตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธีระพจน์  ฤทธิ์บุญ
2. เด็กหญิงนิลมณี  หาลินไสล
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีสำราญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ห่วงวัลย์
2. นางสาวอรจิรา  ทาสาลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชัยภูมี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ธรรมดี
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรพงษ์  เพ็ญศรี
2. นายสมคิด  จุปะมะตัง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
2. เด็กชายจักรี  ผดุงเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  เพ็ญศรี
2. นายสมคิด  จุปะมะตัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหายโศก 1. เด็กชายกำชัย  ขานด่อน
2. เด็กชายพีระภัทร  ปิตตาระเต
 
1. นายมังกร  ยศอ่อน
2. นางอำนวยพร  ยศอ่อน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1. เด็กชายสัญญา  อรุณไพร
2. เด็กชายเดชาธร  จันทศร
 
1. นายอิทธิชัย  นิตย์กุลกานต์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พานทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 1. เด็กชายณัชพล  สิงทอง
2. เด็กชายธัญญา  ปัญโญ
 
1. นายจำนง  ศิลารินทร์
2. นายอุดม   สาระรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายพงศธร  พิลาเทพ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พลายงาม
 
1. นายพรชัย  นาทา
2. นางสาวอัศราพร  สีลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. นายธวัช  เขตภักดิ์
2. เด็กชายพรชัย  ขุนใหญ่
 
1. นายยรรยง  บุญแสง
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสวาท
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กหญิงดาราวดี  กุลจันทึก
2. เด็กหญิงปณิดา  มาลาศรี
3. เด็กหญิงวิชิตา  ป้อมหาญ
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุทธิรักษ์
5. เด็กหญิงเทพิตา   ยึดพวก
 
1. นางปราณี  บุญแสง
2. นางวิมลรัตน์  เกาะกาใต้
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผลผาสุข
2. เด็กหญิงชนนิการด์  กั๊วขุนทด
3. เด็กหญิงบุญญานุช  มัครมย์
4. เด็กหญิงมัญฑิตา  ค่าม่วง
5. เด็กหญิงสมิตา  ภู่ทอง
 
1. นางจุฑามาส  บุตตะคาม
2. นายนิคม  ใจดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผลทิพย์
2. เด็กหญิงนิภาดา  คำภาหล้า
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  พระวิที
4. เด็กหญิงยูกิ  นิชิดะ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเรือง
 
1. นายกฤชวัฏ  ค่าม่วง
2. นางสอาด  ใจใหญ่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กชายปริญญา   ชัยพิเนตร
2. เด็กหญิงภารดี   ทิพโทสิงห์
3. เด็กหญิงศวรรยา   ใหม่อ้วน
4. เด็กหญิงอลิสา  แสงขาว
5. เด็กชายเกรียงวุฒิ   เพชรจันทร์
 
1. นางสาววนิดา   โพตะสี
2. นางสุภาภรณ์  พยุหะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองกลม
2. เด็กหญิงปัณณพร  สมมี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อนุรักษ์
4. เด็กหญิงอัญชลี  อ่อนสาลี
5. เด็กหญิงอัสรียา  หลักขัน
 
1. นางปราณี  พูลเพิ่ม
2. นางสาวอิชยา  ตันตโยธิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ถิ่นนาเวียง
2. นางสาวปภัสสร  โคตรจันทร์
3. นางสาววาสนา  ไชยสาร
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ถิ่นนาเวียง
5. เด็กหญิงอมรินทร์  ม่วงสุราช
 
1. นางสาวพนมวัลย์  จันทร์ศรี
2. นางวันดี  สมจิตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ก 1. นายนัฐพล  เทยจันทร์ทึก
2. นางสาวลดารัตน์  บัวลาศรี
3. นายศักดิ์ชญา  สุขณรงค์
4. นางสาวสิริภากร  แน่นอุดร
5. นายอภิชิต  บุญผาง
 
1. นายมนัส  ทองทา
2. นางสุธาสินีย์  สายพรหม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 1. เด็กหญิงฉัตรญาณี   เรืองประทีป
2. เด็กหญิงชมพูนุช   อุ่นเที่ยว
3. เด็กหญิงนฤชฎาภรณ์   ชาญณรงค์
4. เด็กหญิงพรพิชา   นาพัว
5. เด็กหญิงศิริรักษ์    พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาววันวิสา  สายสมบูรณ์
2. นางสาวอรวรรณ   ใจหาญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กชายณรงค์  ขวัญสงค์
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ชัยประดิษฐ์
3. เด็กชายธีรยุทธ  จำปีโชติ
4. เด็กหญิงประกายรัตน์  จำปาเงิน
5. เด็กหญิงพรศิริ  ผิวพรรณ
6. เด็กชายพัฒธพงษ์  ดวงหว้า
7. เด็กชายวณิชชา  ตู้วงษา
8. เด็กชายวรวุฒิ  นวลใส
9. เด็กหญิงศิรินทรา  พุทธเสน
10. เด็กหญิงศิริประภา  ชุมพล
11. เด็กชายอดิศร  พรมวงศ์
12. เด็กหญิงอภิญญา  ชีวะเวช
13. เด็กชายอาทิตย์  เครือเนตร
14. เด็กหญิงอิสริยา  สายสุด
15. เด็กชายเลอรัฐ  ศรีธวัช
 
1. นายธีรพงษ์  อินทรสิทธิ์
2. นางบัวพิศ  เต้าประจิม
3. นายประสิทธิ์  โต๊ะดอนทอง
4. นางลิขิต  พรมโท
5. นายเทียนชัย  จำปาแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติวรนันท์   ขันธวงษ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จอมทรักษ์
3. เด็กหญิงจริญญา  จำปาทอง
4. เด็กชายจันทร์สุดา  ภูษา
5. เด็กหญิงจินดานันท์  บรรณศรี
6. เด็กชายณภัทร  พลธามาตย์
7. เด็กชายทัศพล  หนองหาร
8. เด็กชายนนทวัฒน์  ทรัพย์สูงเนิน
9. เด็กหญิงนฤมล  โคตรปะโค
10. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนเม็ก
11. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ดาวดวงเด่น
12. เด็กหญิงพรพิมล  ดงเจริญ
13. เด็กชายวทัญญู  พิมพ์หนองเรือ
14. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขกัน
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ตั้นเซ็ง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินพิทักษ์
17. เด็กชายอดิศร  ศรีบุญชัย
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจริญชัย
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีหะ
2. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย  ขอนยาง
3. นายพัฒนะ   ต้นแก้ว
4. นางสาวภวรันชน์  พุทธา
5. นายเอกสิทธิ์  วัฒนานุสรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1. เด็กชายจลงกรณ์  โม้ดา
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ภูมิเขตต์
3. เด็กหญิงจุติมา  หารินชัย
4. เด็กชายชลารัต  วิชาดี
5. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  น้อยผาง
6. เด็กหญิงบุบผารัตน์  สุวรรณเพชร
7. เด็กชายปฎิภาณ  ไชยคำทอน
8. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยเชียงเพ็ง
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ก้านสัญชัย
10. เด็กหญิงมาริษา  ผลบุญ
11. เด็กชายรัชพล  ระงับภัย
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เคางาม
13. เด็กหญิงศศิธร  มีพงษ์
14. เด็กหญิงศุภิสรา  ว่องกุลเกียรติ
15. เด็กหญิงสุจันทร์ดา  ศิริพงษ์
16. เด็กหญิงสุมินตรา  ชาวดร
17. เด็กหญิงสุวดี  ปะทะมะพัน
18. เด็กชายอธิป  ราชบัณฑิต
19. เด็กหญิงเกษร  อ่อนขาม
20. เด็กชายเจษฎา  นิยม
 
1. นางนภาพร  ศรีสุเลิศ
2. นางประนอม  อาษานาม
3. นายพงษ์สันติ  มุขกัง
4. นายพัฒนะ  ต้นแก้ว
5. นางสาวอลิษา  ศรียางคุย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงชนิตา  เกษดา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ลุนแก้ว
3. เด็กชายชัยวัฒน์  มงคล
4. เด็กชายธนพล  ชาวดร
5. เด็กชายธนากร  คำพิมูล
6. เด็กชายธนาดร  พันแสน
7. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
8. เด็กชายธราดล  แสนชัย
9. เด็กชายธีวรา  โสดาวิชิต
10. เด็กชายนวพล  ไชยตะมาตร
11. เด็กชายนาวิน  แปลงศรี
12. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงษ์
13. เด็กชายปฏิภาณ  จันสงวน
14. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีจันทร์
15. เด็กชายพอล  สารกาล
16. เด็กชายภานุมาศ  อักโข
17. เด็กชายภูเบศวร์  ทองดีนอก
18. เด็กหญิงวรลักษณ์  ศิริประเสริฐ
19. เด็กชายศักรินทร์  ทองรักษ์
20. เด็กหญิงอัญชลี  พินากรรณ
 
1. นายทองพูน  แก้วไชย
2. นายนเรศวร์  ศรีรุ่งเรือง
3. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
4. นายภานุพงศ์  หมื่นสุข
5. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงศิริยา  ปิ่นทอง
 
1. นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองอุ่น
 
1. นายพิทักษ์  กาศลุน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เครางาม
 
1. นางสาวศศิวิมล  พันชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กชายบดินทร์  หันจางสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  กุลชัย
 
1. นางมะลิวัลย์  บุญวิเทียน
2. นางศรีเนียม  วรรักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาลดง
2. เด็กชายอัครพล  ผ่องใส
 
1. นางกรรณิกา  คำสิงห์ศรี
2. นายสุรเดช  คำสิงห์ศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงสาวิณี  วงษ์คำ
 
1. นายสังคม  บุญกอง
2. นายสุรเดช  คำสิงห์ศรี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. นางสาวจริยา  ใจเย็น
2. นางสาวจุฑามณี  บุญสุข
3. นางสาวชลดา  อาจสยาม
4. นางสาวณัฐนันท์   ชัยนนท์
5. นางสาวธิรินรัตน์   บุญประกอบ
6. นางสาวพงศ์นภา   สาลีแสง
7. เด็กหญิงพัชริดา   ลาดบัวขาว
8. นางสาวยุดาพร  กองพันธ์
9. นางสาวอทิตยา  ลุนแก้ว
10. นางสาวอรทัย   กองศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีสุริยจันทร์
2. นายสุริยัน  บุญสุข
3. นางสาวอุไรวรรณ  ดีลุนชัย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลึม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยวงทอง
2. เด็กหญิงกษมา  รัชโน
3. เด็กหญิงกิ่งนภา  ลุนละวงษ์
4. เด็กหญิงธมนวรรณ์  บัวเทพ
5. เด็กหญิงนฤมล  ทองพระจันทร์
6. เด็กหญิงวรดา  พนาลิกุล
7. เด็กหญิงสุทารัตน์  ประชาชิด
8. เด็กหญิงอนุศรา  อุบลบาน
9. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์ชัย
10. เด็กหญิงอุไรพร  นิกรแสน
 
1. นายชัยยัน  ขุมดินพิทักษ์
2. นางนัฏธิดา  กุลธวัช
3. นายสุวรรณ  มหาพรหม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายชัยมงคล  ไชยเดช
2. เด็กหญิงดารณี  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงทาริกา  คำไพ
4. เด็กชายธนดล  วงศ์ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพล
6. เด็กหญิงมลธิชา  ใจเย็น
7. เด็กชายสหรัฐ  บ้านหว้าน
8. เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณดี
9. เด็กหญิงสุชาดา  เบ้าคำ
10. เด็กหญิงอังคณา  บุตรพรม
11. เด็กหญิงอัจฉรา  รียะวงษ์
12. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองเดช
13. เด็กหญิงอิศริยา  อินทฤทธิ์
14. เด็กหญิงเกตุสุดา  ศักดิ์เสริม
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นายประสาน  พรหมทา
3. นางวินัย  มะเสนา
4. นายอุทิศ  ทิณพัฒน์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎิน  อุยะพิตัง
2. เด็กหญิงจิราพร  ยอดนอก
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีโรจน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  หินวิเศษ
5. เด็กหญิงนันทิยา  ไชยอินทร์
6. เด็กหญิงนิตยา  แก้วนิล
7. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรวงษ์
8. เด็กหญิงปลายฟ้า  ผมแพง
9. เด็กหญิงปิยะมาศ  โป๊ะประนม
10. เด็กหญิงรัตติกร  สุทธิดี
11. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์รักษา
12. เด็กหญิงอัจฉรา  เปาป่า
13. เด็กชายอัศราวุธ  วรวิเวศ
14. เด็กหญิงอาธิยา  พรมโสภา
15. เด็กหญิงแพรวนภา  ทุ่งหลวง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุวรไตร
2. นางธัณฑชนก  ตั้งจิตวิริยะกุล
3. นางสาวบุญญาพร  แสนใจ
4. นางแสงทอง  มาตย์สุริย์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมเทศ
2. เด็กหญิงลัดษา  เหล็งหวาน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คะเนวรรณ
 
1. นายชนกมล  ทองสา
2. นายสมพงษ์  ฮวดชัย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงกาญหทัย  กุศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ชาวอุบล
 
1. นางสาวกรรณิกา  พินิจ
2. นายสุดสาคร  ศรีทะหา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แก้วกงพาน
2. เด็กหญิงสุภนิดา  โคตรทา
 
1. นางดรุณี  กำเนิดกาลึม
2. นายบุญมี  วิวาจารย์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  กิ่งมาลา
2. เด็กชายอานุภาพ  ยศอ่อน
 
1. นายบุญมี  วิวาจารย์
2. นางอภิญญา  วิวาจารย์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจิตธนา  แสนศรี
 
1. นายพิทักษ์  พันชัย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาลีแสง
 
1. นางสาวพัชญาภรณ์  นิติโยธิน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชาญชัย  มณีศรี
 
1. นายจตุชัย  ชนะมาร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงเมธาวี  เนาวเพชร
 
1. นางสมควร  พันอนุ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ลุนแก้ว
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายชาญณรงค์  อยู่อ้น
 
1. นางสาวภัทรพร  มีชัย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนฤมล  พิมพาแสง
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกิ่งพลอย  ทองแสน
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือง
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ลวกไธสง
 
1. นางกัลยกร  อุดมไพร
2. นางวันเพ็ญ  ศิริสุวรรณ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวรรณ   คุ้มวา
2. เด็กหญิงสุฤทัย    แก้ววิเศษ
 
1. นางชะอ้อน  สีแก้ว
2. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงดารุณี  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ประทุมรัตน์
 
1. นางกัลยกร  อุดมไพร
2. นางสาวยุพวันดา  เงินแพง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงจิราพร  นาสมโภชน์
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายปรเมศว์  โยธากุล
2. เด็กหญิงปลายตะวัน  เงินแพง
3. เด็กชายรัฐกิจ  ช่วยนาเขตต์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีหอม
2. นางสาวยุพวันดา  เงินแพง
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กชายณัฐธินันท์  จันมา
2. เด็กชายพลวัฒน์  สัสดี
3. เด็กชายวชานนท์  สวาดนอก
 
1. นางศรีเนียม  วรรักษ์
2. นายสุขอนันต์  ปักอินทรีย์
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายประสิทธิ์  บานชื่น
2. เด็กชายศตวรรษ  พรมพุทธา
3. นายสุทัศน์  ลุนศรี
 
1. นางลักขณา  ภูวิลัย
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงพิทักษษ์
 
1. นางสาวนลินี  ทวีกุล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงวรกานต์  เภาคำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  ฤาชากูล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรเหลือง
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   สุนทรห้าว
 
1. นางอุดมลักษณ์   สาคมิตร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงสกาวใจ  เทพอินทร์
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงนัธยา  พอค้ำ
 
1. นางณัฐวรรณ  เรืองฉาย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แสนพันดร
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงสุพาวิดา  ผลวิลัย
 
1. นายสุวิทย์  ผลวิลัย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปราบพาล
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงศิตานนท์  เกตุชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงมณิศรา  แซ่อึ้ง
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้อยมณี
2. เด็กชายชลธี  ทิพมณี
3. เด็กชายชัยณรงค์  สอนมาลา
4. เด็กชายชาคริต  โสดา
5. เด็กชายชิงชัย  ชาวดร
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ยสถา
7. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชาวดร
8. เด็กชายนรินทร์  คันธี
9. เด็กหญิงปิยดา  มีลา
10. เด็กชายพิพัฒน์  ปราบพาล
11. เด็กหญิงพิมลศิริ  ดีมั่น
12. เด็กหญิงลักขณา  พิมพ์แก้ว
13. เด็กหญิงลำใย  ศรีวังไสย
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คันธี
15. เด็กชายสราวุธ  ชาวดร
16. เด็กชายสันต์ภพ  ศรีมุงคุณ
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวดร
18. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  ชาวดร
19. เด็กหญิงอทิตติยา  สุกใส
20. เด็กชายอาทิตย์  สุทธิแพทย์
 
1. นายณเรศน์  ทรัพย์ห่วง
2. นางดวงรัตน์  ทรัพย์ห่วง
3. นางศรัณย์พร  มูลธิ
4. นางสุจันทรา  บุญไชยะ
5. นางสุภาพ  โคตรเพชร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติกร  ไตรบำรุง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  รัตนแสง
3. นายคมกริช  มีลา
4. นางสาวจริญญา  พรมเทศ
5. เด็กหญิงจันทกานต์  เคอ
6. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วหล้า
7. เด็กหญิงชลธิชา  ใจมั่น
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ปราบพาล
9. เด็กหญิงฐาณมาศ  ต้อยสิมมา
10. เด็กชายณัฐดนัย  ชมชื่น
11. นายณัฐพล  ปราบพาล
12. นางสาวณัฐวดี  บัวหลวง
13. เด็กชายทวีศักดิ์  มีลา
14. เด็กหญิงนฤมล  ปราบพาล
15. นายนิกร  เนาวเพชร
16. นางสาวนิธิพร  นบชัยสงค์
17. เด็กหญิงนิรนาถ  อำภวา
18. เด็กชายพงศ์พัฒน์  วงศ์สามารถ
19. เด็กหญิงพรรณิภา  ทิวะโต
20. เด็กชายพิเชษฐ  สุธา
21. เด็กชายภูวมินทร์  วงศ์นานยาม
22. เด็กชายรัตนศักดิ์  ชาวดร
23. เด็กหญิงลดาวัลย์  คลังสมบูรณ์
24. นางสาววราภรณ์  พ่อค้าช้าง
25. นางสาวศศิธร  บุญเลิศ
26. เด็กชายสิงหภูมิ  เกตุวงศ์
27. นางสาวสุทธิดา  บุญชัย
28. เด็กหญิงสุธาริณี  พินิจมนตรี
29. เด็กชายอดิศักดิ์  เบ้าคำ
30. เด็กชายอัษฎายุธ  อินทสร้อย
31. นางสาวอุมาพร  ยะมุณี
32. นายเจษฎา  บริบูรณ์มังษา
33. เด็กชายเชษฐบุตร  ปราบพาล
34. นางสาวเดือน  บุญทัน
35. นายเศรษฐา  ขันแก้ว
36. เด็กหญิงโศรญา  รัตนแสง
37. เด็กหญิงโสภิกา  กล้าแข็ง
 
1. นางจิตตานันทิ์  ไชยรัตน์
2. นางสาวชื่นสุมล  ไชยศิริ
3. นางนิตยา  ปราบพาล
4. นายบรรเจิด  พรศิริรัตน์
5. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
6. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สาระวงค์
7. นายสุภเกียรติ์  ชินบุตร
8. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายศุภกิต  น้อยแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายเสกสรร  เพตะกร
 
1. นายณัฐพล  กิ่งชัยวงค์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นามมุลตรี
 
1. นายศตรัฐ  พลมณี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงสิริยากร  กุตันเจริญ
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายศุภกิต  น้อยแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงศศิธร  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นางจารุวรรณ  บุตรสาระ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กชายณัฐภพ  สนสวย
 
1. นายสุรเดช  แฝงทรัพย์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1. นางสาวทิพากร  โพธิ์สิริกุล
 
1. นางวิลาวัลย์  ดอนจันลา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนปัก
 
1. นายณัฐพล  กิ่งชัยวงค์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กชายโกเมศร์  ชามา
 
1. นางสาวศิรินทรา  บัวทอง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมกลาง
 
1. นายฟิสิกส์  เรืองแสง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 1. เด็กหญิงริญญาภัทร์  พันธุ์ศุภศิริ
 
1. นายศิริวัฒน์  ขวัญเงิน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายศุภกิต  น้อยแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายพิชัยยุทธ์  เจตโพนทอง
 
1. นายณัฐพล  กิ่งชัยวงค์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงอริษา  ทิพย์มาตย์
 
1. นางลัดดาวัน  แพะขุนทด
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โมราราช
 
1. นายสมยศ  พลค้อ
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เวียงสิมมา
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  เหล่าอำนาจ
3. เด็กหญิงขวัญชนก  จรุงพันธ์
4. เด็กหญิงจณิตตา  นาใจ
5. เด็กหญิงจิรัตฐิกาล  กองวงศ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสุโพธิ์
7. เด็กหญิงชยาภรณ์  เขื่อนแก้ว
8. เด็กหญิงชลธา  ชนะไชย
9. เด็กหญิงชัญญานันท์  ตาดทอง
10. เด็กหญิงชุติมา  ลักษณะวงศ์
11. เด็กหญิงช่อชบา  จำปาทอง
12. เด็กหญิงญาณิศา  อินต๊ะปัญญา
13. เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธิชัย
14. เด็กหญิงนภัสรา  วงษ์แก้ว
15. เด็กหญิงนฤมล  นาพา
16. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวดร
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยมณี
18. เด็กหญิงพัชรินธร  ไชยรถ
19. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญไชยะ
20. เด็กหญิงพิรดา  วงษ์ธาตุ
21. เด็กหญิงภัณฑิรา  วรวิเศษ
22. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ลุนละวงศ์
23. เด็กหญิงภูริชญา  ใบเนียม
24. เด็กหญิงมัทนา  ศรีชัย
25. เด็กหญิงมีนา  คงสวัสดิ์
26. เด็กหญิงมุฑิตา  ยังละบุตร
27. เด็กหญิงรัชนีกร  สุวรรณแสง
28. เด็กหญิงรินทร์ลดา  ไชยสุทธิ์
29. เด็กหญิงรินรดี  วงษ์เลห์
30. เด็กหญิงรุจิรา  พากุล
31. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อาชนะชัย
32. เด็กหญิงสิรีธร  เงาศรี
33. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  ไกรยะถา
34. เด็กหญิงสุรัญชดา  พิมพาแสง
35. เด็กหญิงอรปรียา  นามแสง
36. เด็กหญิงอรัญญา  จันทรา
37. เด็กชายเนตรดาว  ประทุมทา
38. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญทัน
39. เด็กหญิงเรืองตรีญา  นาดี
40. เด็กหญิงโยษิตา  ใจหาญ
 
1. นางสาวธนพร  วงค์คำสาย
2. นายธนภัทร  ไชยราษฎร์
3. นางสาวธารารัตน์  บัณฑิต
4. นางสาวนวรัตน์  รัตนชัย
5. นางสาวนิสากร  สุวรรณี
6. นางสาววรรณนิภา  วัฒนะ
7. นางสาวอุมาพร  ลาภมี
8. นายเอกวัส  เพ็งคำ
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกังสดาล  ศิริวารินทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรดี
3. เด็กหญิงกุลนัฐ  ปราบพาล
4. นายคมกริช  เนตรโสม
5. นายจักรี  วีระพันธ์
6. เด็กหญิงจิรสุตา  ป้อมเชียงพัง
7. เด็กหญิงจิราพร  มอดลี
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญเที่ยง
9. เด็กหญิงชลธิชา  ดีรักษา
10. เด็กหญิงชลธิชา   วิรุณพันธุ์
11. เด็กชายชัยวัฒน์  เมืองผาง
12. เด็กหญิงดาว  เมืองโคตร
13. นายทิวธวัฒน์  พนมโชติ
14. เด็กชายธนกฤต  อินสา
15. เด็กชายธีรภัทร์  อะสิพงศ์
16. เด็กหญิงนนทิชา  กุศลมานิตย์
17. เด็กหญิงนรีรัตน์  คุณผล
18. นายนิรันดร์  พรมโสภา
19. เด็กชายบรรดิษฐ์  ขอสวยกลาง
20. เด็กชายปิยวัฒน์  คมกล้า
21. เด็กหญิงปิยะนุช  ราชวงษ์
22. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สอนสุภาพ
23. เด็กหญิงพรวลี  บุตะเขียว
24. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศรีดำ
25. เด็กหญิงภัสสร  จันทคาม
26. เด็กชายยุทธิพร  แสงมณี
27. เด็กชายรุ่งสุริยา  แก้วศรี
28. เด็กชายวันเฉลิม  แม้วจ๋า
29. เด็กหญิงวิมลสิริ  อินธิโช
30. เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง
31. เด็กหญิงศศิประภา  ปราบพาล
32. เด็กหญิงศิริญากรณ์  พัวตะนะ
33. เด็กหญิงสุกัญญา  พิลัน
34. เด็กหญิงสุพัตรา  หลักมั่น
35. เด็กชายอนุชา  ธาตุมะณี
36. เด็กชายอมรเทพ   สัญจร
37. เด็กหญิงเมทินี  ลาดบาศรี
38. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุขกันยา
 
1. นายกิตติพงษ์  วรรณประเสริฐ
2. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
3. นายพงศธร  โสมทอง
4. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
5. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
6. นางสาววรินทร  เข็มทอง
7. นางสาวสุนิษา  สิงหา
8. นายสุภีร์  แรงน้อย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มหาพรม
2. เด็กหญิงจิสดาภรณ์  จันทะบาล
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริวงศ์
4. เด็กชายธนากร  แสงเสน
5. เด็กชายธนากร  สิงห์วงษ์
6. เด็กชายธีรนันท์  ขรรศร
7. เด็กหญิงนภัสสร  พิมพิศาล
8. เด็กหญิงปัญญากร  ศรีทุม
9. เด็กหญิงวรัญญา  ปัญญากุล
10. เด็กชายสราวุธ  อินสา
 
1. นายกิตติพงษ์  วรรณประเสริฐ
2. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
3. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงพรชิตา  แพงน้อย
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ทัดศรี
3. เด็กชายภัทรภูมิ  เหนือเกษ
4. เด็กหญิงวาสนา  พาพินิช
5. เด็กหญิงวิสาลินี  คุณแก้ว
6. เด็กชายสมจิตร  ค้อมสิงห์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่วมนอก
8. เด็กหญิงแพรวนภา  ดวงภักดี
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นางสาวนารี  หล้าบุญ
3. นางสุกัญญา  หงษ์ศรี
 
114 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจอมแก้ว  หมายปูนกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แสนศรี
3. เด็กหญิงทัตติยา  สถิตวิวัฒน์
4. เด็กหญิงทิพรดา  ใสจูง
5. เด็กหญิงนิภาพร  ทองประทับ
6. เด็กหญิงประภาพร  ผงอ้วน
 
1. นางปทุมรัตน์  สาขะสิงห์
2. นางสาวพรนภา  อรรคะ
3. นางลีรัตน์  ถาโคตร
4. นางอุษา  แข็งแรง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขวงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญมี
3. เด็กหญิงปภัสสร  โคตรจันทร์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองกอง
5. เด็กหญิงสุธิดา  ข่ายภูเขียว
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ด้วงกรี
 
1. นายชุมพล  ทองยา
2. นางศรีจันทร์  นรินทร์
3. นางสุพัตรา  ประดิษฐ
4. นางโศรดา  ทองยา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกิริยา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงนุชนาท  พรมวัน
3. เด็กหญิงปริชาด  ผลบุญ
4. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยแสงศรี
5. เด็กหญิงพิลาวัลย์  กันภัย
6. เด็กหญิงสัณห์สิรี  คนเที่ยง
7. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองมณี
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขอดภูเขียว
 
1. นายพงศธร  โสมทอง
2. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
3. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
4. นางสาวสุนิษา  สิงหา
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  นามมูล
2. เด็กหญิงนันทนา  พิมพาแสง
3. เด็กหญิงประภัสสร  สาลีแสง
4. เด็กหญิงพรชิตา  แพงน้อย
5. เด็กหญิงวาสนา  พาพินิช
6. เด็กหญิงวิสาลินี  คุณแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาพร  ลุนแก้ว
 
1. นางสาวกนิษฐา  ศรีนาม
2. นางนฤมล  พรหมทา
3. นางสาวรัตนา  หมุนสา
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจอมแก้ว  หมายปูนกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แสนศรี
3. เด็กหญิงทัตติยา  สถิตวิวัฒน์
4. เด็กหญิงทิพรดา  ใสจูง
5. เด็กหญิงธิดาพร  เปลื้องกลาง
6. เด็กหญิงนิภาพร  ทองประทับ
7. เด็กหญิงประภาพร  ผงอ้วน
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีนกน้อย
9. เด็กหญิงสุพรรษา  หัสดี
10. เด็กหญิงอังคณา  ชัยภูมี
 
1. นางสาวฉัตรกาญจน์  นามวิเศษ
2. นางสาวนุจรี  วงศ์พันธ์
3. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
4. นางสาวพรนภา  อรรคะ
5. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงชนิพร  กมลเลิศ
2. เด็กชายดนุนันท์  พรมมา
3. เด็กหญิงธันยา  ใจบุญ
4. เด็กหญิงนฤมล  กองแก้ว
5. เด็กหญิงบุษบา   บุรุษภักดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาจฉกรรจ์
7. เด็กหญิงมาริษา  ทีทัศน์
8. เด็กหญิงสิริยากร  กุตันเจริญ
9. เด็กหญิงสิริวิมล  กองมณี
10. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุชรา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  คันธี
12. เด็กหญิงอนัญพร  สีสุฟัก
13. เด็กหญิงอรยา  โพธิมล
14. เด็กชายอรรถพล  ธรรมประเสริฐ
15. เด็กหญิงเข็มพร  ศรีบุญเรือง
16. นางสาวเดือน  เมืองโคตร
 
1. นายกิตติพงษ์  วรรณประเสริฐ
2. นายพงศธร  โสมทอง
3. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
4. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
5. นางสาวสุนิษา  สิงหา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีทนงาม
2. เด็กชายฉัตรชัย  ดวงศรี
3. เด็กชายมงคล  มาลา
4. เด็กชายอภิศักดิ์  พานทอง
5. เด็กชายอัคพล  สุทธิแพทย์
 
1. นายขจรศักดิ์ื    ศรีลารัตน์
2. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายภัทรพร  ขันตี
2. เด็กชายวรเมธ  ชาญชำนิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตต์  วงษ์ดี
2. นางสุภาพ  ศรีหานิล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กชายธนากร  รัตนวุฒิกุล
2. เด็กชายธวัชชัย  โพธิเสน
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ชาวหล่ม
 
1. นางรักษ์ฤทัย  สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร  พรมน้อย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
2. เด็กชายเมธา  พรมดี
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิ์ชัยศรี
 
1. นางดรุณี  กำเนิดกาลึม
2. นายภิเษก  กำเนิดกาลึม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรรณรังษี
2. เด็กหญิงพิชามญย์  วงศ์สนิท
3. เด็กหญิงศศิประภา    อุ่นแสนสุข
 
1. นายประพันธ์พจน์  มาลีทิพย์วรรณ
2. นางรินดา  จรุงพันธ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1. เด็กชายญัตติพงษ์  โขมะพันธ์
2. เด็กชายสุจินดา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงสุธินันท์  พรมมา
 
1. นายสมภาร  ผลเจริญ
2. นางอัจฌิมา  บำรุงภักดี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  โพนทอง
2. เด็กหญิงนิตยา  แดงนา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ข้อไว
4. เด็กหญิงสุภาวดี  หลวงถนนเจริญ
5. เด็กชายอภิชาติ  พงษ์เภา
6. เด็กหญิงแววดาว  ชาวดร
 
1. นางรจนา  คำพิมพ์
2. นางสมควร  พันอนุ
3. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงนกยูง  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงปวีณา  เติมกล้า
3. เด็กหญิงลลิตา  สายจำปา
4. เด็กหญิงวรรณิศา  พรมกูล
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  บัวมี
6. เด็กหญิงสวรส  ขุ้ยแขก
 
1. นางรจนา  คำพิมพ์
2. นางสมควร  พันอนุ
3. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใหม่วงษ์
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  สีดา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วพิลา
 
1. นางกาญจนา  ผดุงโกเม็ด
2. นางสุมามาลย์  จำปานิล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2) 1. เด็กชายวสวัตติ์  ทุมวงษ์
2. เด็กหญิงสุวดี  พิมพ์สอน
3. เด็กหญิงหนึ่งกันยา  แก้วสุวรรณ
 
1. นายชัยชุมพล  ศิริเวช
2. นายนาวา  สุขรมย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็งครั่ง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กันยะวงศ์
3. เด็กชายเสกสรร  ต้นไทร
 
1. นายวรพจน์  บุรุษภักดี
2. นางเพ็ญศรี  ละดาดาษ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กหญิงพราวนภา   สิงห์ทองราช
2. เด็กหญิงสุทธิตา   กรมสินไทย
3. นายสุทธิศิลป์   พรมทอง
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาลีแสง
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  วรรณขันธ์
3. เด็กหญิงวันทะนี  คำบาง
 
1. นางสาวศตนันท์  ทองสมุทร
2. นางอัจฉรา  วรรณขันธ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โพธิ์ศรีดา
2. เด็กหญิงศศิประภา  ขำแสม
3. เด็กหญิงแพรมนภา  จันทร์คำ
 
1. นายอภิวัฒน์  วรรณขันธ์
2. นางไพฑูรย์  วรรณขันธ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองทิพย์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประสบสมัย
 
1. นางสาววรินทร  เข็มทอง
2. นางสาวสยามล  ศิริธร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงธารนรินทร์  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงอพิสมัย  อุไร
3. เด็กหญิงเรณุภา  นาสมโภชน์
 
1. นางบานเย็น  ทองสมุทร
2. นางอัจฉรา  วรรณขันธ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  กุลราช
2. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงเดช
3. เด็กหญิงพรสุดา  ชัยภูมี
 
1. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เจริญรอย
2. เด็กหญิงนุชจรี  อินชูวงศ์
3. เด็กหญิงวนิดา  ราชวงศ์
 
1. นางทองหล่อ  ภูถมศรี
2. นางบุดสา  บุตรสิม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  พิลาเทพ
2. เด็กชายจักรกฤษ  แก้วสิงฮง
3. เด็กหญิงศจีวรรณ  เดชน้อย
 
1. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ลายคำ
2. เด็กชายธนโชติ  แพงน้อย
3. เด็กชายไตรภพ  พั่วแพง
 
1. นางลักขณา  ภูวิลัย
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายธนบดี  อินสา
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
3. เด็กชายสิรภพ  บัวทอง
 
1. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมาตร
2. เด็กชายอาทร  บาทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จำปาฤทธิ์
2. นางสาวพิมพ์พา  ไชยนนท์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงสุทธิพร   พรมพัฒน์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  รัตนทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สุขใจ
2. สิบเอกหญิงพรทิพย์  ดวงพรม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายคามิน  พินิจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แพงน้อย
 
1. นางสาววรินทร  เข็มทอง
2. นางสาวสยามล  ศิริธร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายองค์เอก   ผาแก้ว
2. เด็กหญิงไอยรา   กองผ้าขาว
 
1. นายสิทธิชัย    ฮ่มป่า
2. นางสาวสุรีย์พร   จันทรวงศ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นาราวงศ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวดร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สุขใจ
2. นางสาววันทนีย์  ห้าวหาญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงจตุวรรณ  สมบุญมี
2. เด็กชายวราวุฒิ  ใยสว่าง
 
1. นางสาวมนัสชนก  บุตรสีโคตร
2. นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายนิธิกร  ปราเหลา
2. เด็กชายศรัญญู  ติ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาวมนัสชนก  บุตรสีโคตร
2. นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 1. เด็กชายจตุพงศ์  ภูกลอง
2. เด็กชายเอื้ออาทร  วิบูลกุล
 
1. นางดอกแก้ว  คำก้อน
2. นางสาวสิริวรรณ  จันลา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงมลฑิรา   ดีเสียง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ณะดอน
 
1. นางสาวปุญญาภา  อินทร์มนต์
2. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สุขใจ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สวรรค์พรม
2. เด็กชายวิศิษฐ์  บุญกระจ่าง
 
1. นายพิชิตชัย  อินทร์ภูวงศ์
2. นายศุภณัฐ  พิมพิศาล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายญาณวัตน์  พันธุ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำโยธา
 
1. นางสาววรินทร  เข็มทอง
2. นางสาวสยามล  ศิริธร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายขวัญชัย  รักษาวงษ์
2. เด็กชายพฤทธิ์  บุญเรือง
3. เด็กชายภราดร  กองผ้าขาว
 
1. นางเยาวมาลย์  ตุ้ยกุลนา
2. นางเสลียง  ปราบพาล
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทศวัฒน์  สีใส
2. เด็กชายพงศธร  ปราบคนชั่ว
3. เด็กชายศราวุธ  กงนรินทร์
 
1. นายพงษ์พันธ์  ปราบพาล
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เที่ยงอยู่
2. เด็กชายนัฐพล  คำด้วง
3. เด็กชายพีระยุทธ  กองทอง
 
1. นายนรากร  นามโส
2. นางสาวมวลบุปผา  มูลสาร
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูแหวน
2. นายณัฐวุฒิ  เรือนเจริญ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ภูมิขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรพงษ์  เพ็ญศรี
2. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายธนภูมิ  จอดนอก
 
1. นายสมยศ  พลค้อ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มีสิงห์
 
1. นางสาวศิรินทรา  บัวทอง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงปวีธิดา  แสงสว่างวิจิตร
 
1. นางสาวจิตรลดา  คนยืน
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กชายธีรสิทธิ  สาน้อย
 
1. MissAnalie  G.Menil
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงอารียา  ผาสุก
 
1. นายโกศล  สิงหเดชะ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นายต้นตระการ  ท้าวมะตรี
 
1. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กหญิงพรทิวา  วิชากุล
 
1. นางสาวศิรินทรา  บัวทอง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กหญิงอันธิกา  ยอดประโคน
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  เที่ยงธรรม
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายพีรพล  ปราบพาล
 
1. นายดิเรก  บุตรสาระ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญแสง
 
1. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนงลักษ์  พรมทอง
2. เด็กหญิงฟาริดา  ลาวิชัย
3. เด็กชายภัทรเชษฐ์  ราชจำปี
4. เด็กหญิงสุปราณี  ศรีอัฒาชา
5. เด็กหญิงอรญา  มิเร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์นาง
2. นางสาวจิตรลดา  คนยืน
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ทองนอก
 
1. นางสาวหลี่ฉง  เห้อ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงวรินทร  วาดวงษ์
 
1. นางสาวประภัสษร  วงษ์ประจักร์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กหญิงพรพรรษา  นามมลตรี
2. เด็กหญิงศิริญธร  ทองบ่อ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ไชยเชษฐ
2. นายสุขอนันต์  ปักอินทรีย์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกฤติยา  พุฒละ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กงบุราณ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  ชัยโย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณมา
2. เด็กชายชาคริต  แก้ววงศ์
3. เด็กชายตะวัน  อาจปาสา
4. เด็กชายนัฐพล  งอกไข่น้ำ
5. เด็กชายเฉลิมพล  เนตรแสง
6. เด็กชายเอกพันธ์  พันธุ์เดช
 
1. ดาบตำรวจประกายเนตร  โสเมือง
2. นายสุครีพ  โพธิ์ชัย
3. นายอริยธัช  ราชลี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กชายจักรพงษ์  เสียงดัง
2. เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ไชย
3. เด็กชายธิรากรณ์  พิมคีรี
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์ศิลป์
5. เด็กชายวีรภัทร  ปีลา
6. เด็กชายเมธาวิน  โกบึงกาฬ
 
1. นางสาวพนมวัลย์  จันทร์ศรี
2. นางรสสุคนธ์  จันทร์ใส
3. นางวันดี  สมจิตร
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นามเสน
2. เด็กชายปริญญา  สิงห์คำ
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หลวงอินทร์
4. เด็กชายรุ่งสุริยา  โอชารส
5. เด็กชายสหรัฐ  ชลฟอง
6. เด็กชายสหัสวรรษ  ขันทะไชย
7. เด็กชายอณุพงษ์  พิมพร
8. เด็กชายอนุชา  ศิริผล
 
1. นางสาวจารุมาศ  วงษ์ศรีจันทร์
2. นายพิทักษ์  จันทร์ใส
3. นายศรีณรงค์  โพธิ์เย็น
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  ภูมีแหลม
2. นางสาวบุษยา  นามเพชร
3. นายพจนา  บุญราช
4. นางสาวพรรณนิภา  ศรีทอง
5. นางสาวรจวรรณ  พานคำ
6. นางสาววิสุดา  คล่องจิต
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ภูมีแหลม
8. นางสาวสุธิดา  โคตรโสภา
9. นายสุรยุทธ  กุลมา
10. นายเฉลิมราช  วงษ์ปัดตา
 
1. นายธัญปกรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นายสุริยัน  พัชรเลขกุล
3. นายสุเทพ  ลครพล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กาสิมพิลา
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ฮุยเสนา
3. เด็กหญิงชลธิชา  กลางสันเทียะ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วก่อง
5. เด็กหญิงธนิชา  คลังกลาง
6. เด็กหญิงปิยะนุช  คล้ายคำ
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประทีป
8. เด็กหญิงมุทิตา  โสดสีกาวี
9. เด็กชายอัศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูเจริญ
 
1. นางคำหยาด  เหลืองกิ่ง
2. นายแดนชัย  พึ่งจิตร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นางสาวดรุณี  สาริกา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  มูลสันเทียะ
3. นางสาวปารมี  โชคกลาง
4. นางสาวศิริลักษณ์  อันนตสุข
5. เด็กหญิงอภิญญา  กัญญาบุตร
 
1. นางบุญไทย  พลค้อ
2. นางปรียาพร  สำราญ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ชาวดร
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์มีเทศ
3. เด็กชายศรุต  จันทบุตร
 
1. นางสาวนุจรี  วงศ์พันธ์
2. นางอังคณา  เหลืองประเสริฐ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีหานาถ
2. เด็กหญิงสิริมา  เทพบุปผา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โสมาศรี
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
2. นางสาววรุณยุพา  โยธากุล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนวพร  เฮงประสาทพร
2. เด็กชายภัทรพล  เจริญยศ
3. เด็กหญิงศศิประภา  คำหล้า
 
1. นางอมรทิพย์  กัลยา
2. นางอารีลักษ์  พรมจารย์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คลังเงิน
2. เด็กหญิงชนิตรา  สมยอ
3. เด็กหญิงวนิดา  เสนาสี
 
1. นางอมรทิพย์  กัลยา
2. นางอารีลักษ์  พรมจารย์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กหญิงอนุชิดา  สิทธิธรรม
2. นางสาวเกศศินี  ศรีงาม
 
1. นางละคร  ไชยศรี
2. นายอนุชาติ  ไชยศรี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสนศรี
2. เด็กหญิงวริษา  จันดาวงษ์
 
1. นางนุสรีย์  กันยา
2. นางสาวมนัสนันท์  โพธิ์ศรี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายคัมภีร์  สุขอุบล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองนอก
 
1. นางสาวทองดี  พิมพ์สาลี
2. นายอนุชาติ  ไชยศรี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายทศพร  พันธ์สง่า
2. เด็กชายเอกพล  โคตะปัญญา
 
1. นางสาวทองดี  พิมพ์สาลี
2. นายอนุชาติ  ไชยศรี
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. นางสาวรัตนากร  ฦาชา
2. นายอภิสิทธิ์  ครบุรี
 
1. นางวัฒนา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุภาดา  โคตรมณี
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพชน์พรมราช
2. เด็กหญิงศิริพร  ประดับศรี
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
2. นางสาววรุณยุพา  โยธากุล
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายสิทธิพร  บุตรดี
 
1. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ตรึกตรอง
 
1. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยะ
 
1. นายศิวกร  เกรงขาม
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายอรรถชัย  สีตาล
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรพงษ์  เพ็ญศรี
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายเอกพันธ์  รุ่งเรือง
 
1. นายฉัตรชัย  วิระพันธ์
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายวีระชัย  สมอหมอบ
 
1. นายศุภชัย  อเวรา
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์หนองแล้ง
 
1. นางสาวพรนภา  อรรคะ
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ภารบุญ
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ชัยคำ
 
1. นายสุขสนาน  มหาชนชื่นชม
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายยุทธิพงศ์  จันทะสร
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนยูง 1. เด็กชายกฤษดา  ทะนันไธสงค์
2. นางสาวกัณฐิกา  มีชาญ
3. นางสาวกานดา  เกื้อปัญญา
4. นายกิตติพันธ์  สุริพรหม
5. เด็กหญิงจินตนา  รัตนมงคล
6. เด็กชายจิรายุทธ  ไชยเศษ
7. เด็กหญิงชนิดาภา  ลาวงศ์
8. เด็กหญิงชนิสรา  สุปัญญา
9. เด็กหญิงฐิติมา  เที่ยงอวน
10. นายณัฐวุฒิ  กุลสุวรรณ์
11. นายถิรพล  ทองนอก
12. เด็กชายธนาวุฒ  ชื่นตา
13. เด็กชายธรรมนูญ  พิมดี
14. เด็กหญิงนันทนา  จิระศักดิ์
15. เด็กหญิงนิติพร  พรรณรังสี
16. เด็กหญิงผกามาศ  ปุระพรหม
17. นางสาวพรชิตา  หอมคำ
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะแก้ว
19. เด็กหญิงพัชริดา  อุคำ
20. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีจันทร์
21. เด็กชายยุทธชัย  โชติเนตร
22. เด็กชายวรเชษ  แก่นเกษม
23. เด็กหญิงศิริดา  วิเศษ
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฉลวยแสง
25. เด็กชายสุพรรณ  จันทะแก้ว
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยสงค์
27. เด็กหญิงอัญชริกา  โคตมวงค์
28. เด็กหญิงอารียา  มีศิลป์
29. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ธาโยธี
30. นางสาวแสงเดือน  อินจัด
 
1. นางจิตรียา  ศรีทะหา
2. นางสาวณัฐนิชา  ทาพงษ์
3. นางสาวปทิตตา  ถานทองดี
4. นางยุพิน  ลอยสงวน
5. นางศิริรัตน์  แรงกสิกร
6. นายสุทัศน์  ศรีบุญเรือง
7. นายสุวิทย์  คลังสามผง
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายกฤษฎา  ขันดอกไม้
2. เด็กชายกฤษฎา  ทองทัพไทย
3. เด็กหญิงจอมแก้ว  หมายปูนกลาง
4. เด็กชายจารุวัฒน์  ตันเป้า
5. เด็กหญิงชนิกานต์  แสนศรี
6. เด็กหญิงชนิตา  เกษดา
7. เด็กชายชินวัตร  คำภูแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐพร  สวัสดิ์รักษ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขกัลยา
10. เด็กหญิงทัตติยา  สถิตวิวัฒน์
11. เด็กหญิงทิพรดา  ใสจูง
12. เด็กชายธนากร  สุนาโท
13. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
14. เด็กหญิงธิดาพร  เปลื้องกลาง
15. เด็กชายนวพล  ทองดี
16. เด็กหญิงนิภาพร  ทองประทับ
17. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
18. เด็กชายปกรณ์  อภิลา
19. เด็กหญิงประภาพร  ผงอ้วน
20. เด็กชายปรเมธ  ช่างเพ็ง
21. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์หนองแล้ง
22. เด็กชายมงคล  หล้าแก้ว
23. เด็กชายวรวุฒิ  สีดาเกษ
24. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีนกน้อย
25. เด็กชายสมาพล  ลีลา
26. เด็กหญิงสุพรรษา  หัสดี
27. เด็กชายสุเมธ  เครือคุณ
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาพร
29. เด็กหญิงอังคณา  ชัยภูมี
30. เด็กชายโยธิน  ราชวงศ์
 
1. นายชนกมล  ทองสา
2. นางสาวพรนภา  อรรคะ
3. นางราตรี  สมพิทักษ์
4. นางศิรินภา  ป้องภักดี
5. นายสมพงษ์  ฮวดชัย
6. นางสุภาพ  โสภากุล
7. นายอาทิตย์  โสดา
 
200 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงวรัญญา  พากุล
 
1. นางสรินยา  นาคะพงศ์
 
201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองแป้น
2. เด็กชายณัฐพล  ประทุมมัง
3. เด็กหญิงพรพิมล  พนมใส
 
1. นางสาวนาตญา  ศิริวารินทร์
2. นางสาวพิมพ์พา  ไชยนนท์
 
202 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงนภัสรา  กองศูนย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คำกอง
3. เด็กหญิงวิชญาดา  พ่วงไทย
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  ภูทองเงิน
2. นางอรุณี  กุดแถลง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ไกลเมือง
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. นางสาวสายสมร  ศรีผลเงาะ
 
1. นางสุนีพร  นามโส
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ค่าทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  บุญพามา
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 1. เด็กชายชาญณรงค์  มะณีชม
 
1. นางสุดา  กาศลุน
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   วงค์หาจักร
 
1. นางสาวดอกรัก  แสนผล
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กชายสรายุทธ   อุดมศิลป์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วงษ์แก้ว
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กชายทวิช  ศิริคูณ
 
1. นายวิทยา  บ่อบัวเงิน
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายพรากร  วงศ์โคกสูง
 
1. นางพรพิรุณ  บุตรดา
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฤทธิ์ชิน
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองมา
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  กุลโนน
 
1. นายโมรา  ประดิษฐ
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายอนันตชัย  แสนสีมล
 
1. นางสาวลดาวรรณ  ดีสม
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  ซุยเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  สุขมานพ
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กองศูนย์
2. เด็กหญิงอรฤดี  สอนเสนา
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ใจยุทธ
 
1. นางสาวนุจรี  วงศ์พันธ์
2. นางอังคณา  เหลืองประเสริฐ
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงดวงตา  พลรักษา
2. เด็กหญิงนันทิยา  เสนาเรือง
3. เด็กหญิงวนิดา  มาตรศรีหา
 
1. นางฉมามาศ  คำสงค์
2. นายสุรศักดิ์  สุทธิวรรณ
 
217 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. นายซง  ทองนุช
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเนตร
 
1. นางพรพิรุณ  บุตรดา
2. นางวิลาวัลย์  จรรยาวาณิชกุล
 
218 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีวันสิน
2. เด็กชายธนวุฒิ  แสนหลวง
 
1. นายฉลอง  เวียนศรี
2. นางอุทัยวรรณ  จันทระ
 
219 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  วงศ์จันทร์
2. เด็กชายวราวุธ  สกุลแก้ว
 
1. นางจันทิมา  คำแสน
2. นางอุทัยวรรณ  จันทระ
 
220 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. เด็กหญิงจันทมณี  โพธาราม
2. นางสาวลลิตา  ขันทอง
 
1. นางสาวกาญจณา  อุทโท
2. นางลาวัลย์  บุญธรรม
 
221 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุดรพันธ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาชัยดูลย์
 
1. นางพรพิรุณ  บุตรดา
2. นายอดิศักดิ์  โพธิ์ไทรพิทักษ์
 
222 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กหญิงวาสนา  คำกุณา
2. เด็กหญิงศันสนีย์  เกษสว่าง
 
1. นายคมสัน  เอียการนา
2. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
223 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายยศธนา  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเกวลี  นงค์พยัคฆ์
 
1. นายคมสัน  เอียการนา
2. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กชายจักรภัทร  รัตสิมวงศ์
2. เด็กหญิงลักขณา  ศรีทอง
 
1. นางสมควร   น้อยเสนา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
 
225 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีสมัคร
2. เด็กชายยงยศ  หอมคำ
 
1. นางสมควร  น้อยเสนา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
 
226 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายอรรถพล  จันทะลุน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถาพร
 
1. นางบัวภา  คำกันยา
2. นายวีระยุทธ  ทองนุช
 
227 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายจงเจตต์  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แดนศรีแก้ว
 
1. นางบัวภา  คำกันยา
2. นายประธาน  นนท์ขุนทด
 
228 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กชายวิโรจน์  กุลไชย
2. เด็กหญิงไพลิน  สังคำพันธ์
 
1. นางมะลิวัลย์  บุญวิเทียน
2. นายอนุโรจน์  วรรักษ์
 
229 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กชายชยากร  หลีกทุกข์
2. เด็กชายบัญญวิต  อุบลหล้า
3. เด็กชายวุฒิชัย  ทองบุตร
4. เด็กชายศราวุฒิ  แว่นทิพย์
5. เด็กชายสหมิตร  พ่อครวงค์
6. เด็กชายสิทธิชัย  สำแดงชัย
7. เด็กชายอภิชาติ  กุมภวา
 
1. นางสาวฑิติยากร  อุบลครุฑ
2. นายสงกา  เพ็ญจันทร์
3. นางสาวเหมือนฝัน  ไชยพันธ์
 
230 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  สิงห์นวน
2. เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วเกตุสี
3. เด็กหญิงจิราพร  สามกุล
4. เด็กหญิงฐิติยา  โคพะทา
5. เด็กหญิงณัฐชา  โยธากุล
6. เด็กหญิงมณทิรา  จันจวง
7. เด็กหญิงมัสยา  ดาสี
 
1. นางสาวน้ำฝน  นิติโยธิน
2. นางวันเพ็ญ  ศิริสุวรรณ
3. นางสุพรักษ์  ปิ่นสุวรรณ
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายนราวิชญ์  สระงาม
 
1. นางหัสดี  สระงาม
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มะณีชัย
 
1. นางอรจิฬา  แซ่ลี
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวชเนตรียา  คงแสนคำ
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายธีระพงศ์  โคตรพัฒน์
 
1. นายสุพจน์  โคตะมะ
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายรุ่งวิกรัย  วงษ์ปัตตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  สุขมานพ
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางอรจิฬา  แซ่ลี
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ลาฤทธิ์
 
1. นางพัชนีย์  สุทธิ
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เลไธสง
 
1. นายอดิศักดิ์  โพธิ์ไทรพิทักษ์
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายกฤษดา  พันธุ
 
1. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 1. เด็กชายธนศาสตร์  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นางทิติยา  พลแพงขวา
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงวรานุช  นันทะกุล
3. เด็กหญิงศิริพร  สิรีษา
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดีกุล
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
2. นางนิศารัตน์  ประสานศักดิ์
3. นางหอมหวน  ภูละคร
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวนลี
2. เด็กหญิงพนิดา  ศรีกะแกะ
3. เด็กหญิงพรพิริยา  ประเสริฐสูง
4. เด็กหญิงศริตา  รัตนะ
5. เด็กหญิงศิริกานดา  สุทธิประภา
6. เด็กหญิงสุดา  คุณศา
 
1. นางสาวพรนภา  อรรคะ
2. นางพรพิชชา  สุทธิแพทย์
3. นางลีรัตน์  ถาโคตร
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงทิพพากร  แก้วพู
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ผลขาว
3. เด็กหญิงบุษรากร  พนาลิกุล
4. เด็กหญิงพรรณิภา  เปรมปรีดา
5. เด็กหญิงมยุรี  คำจันทร์
6. เด็กหญิงวิสาพร  พุฒละ
 
1. นางฉมามาศ  คำสงค์
2. นางพนิดา  ผลวิลัย
3. นางอารยา  อนุรักษ์
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิริธร
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  สีดาคำ
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงชลิตา   ทาพรมมี
 
1. นางณัฐธยาน์   การะหว้า
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธากุล
 
1. นายสุขสนาน  มหาชนชื่นชม
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ชัยคำ
 
1. นายสุขสนาน  มหาชนชื่นชม
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
249 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กหญิงจิตรสรา  โรจน์แจ้ง
2. เด็กหญิงจีระพันธ์  สำแดงไชย
3. เด็กชายชุติวัต  สีทอง
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองมาก
5. เด็กหญิงธิดาพร  บุญทน
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  อุบลเพ็ญ
7. เด็กหญิงเพียงทิพย์  สุดษาน
 
1. นางสมควร  น้อยเสนา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
 
250 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงณิศรา  กองปาน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สาครสิทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เงินแพง
4. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสะอาด
5. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงแพรวทิวา  ไชยราชา
 
1. นางพนิดา  ผลวิลัย
2. นางพรวิภา  อาจสมัย
3. นางยุพวันดา  เงินแพง
 
251 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำลังแสง
2. เด็กหญิงจิตราพร  มาลาแสง
3. เด็กหญิงบุษรากร  พนาลิกุล
4. เด็กหญิงพนิดา  วาดวงษ์
5. เด็กหญิงพรรณิภา  เปรมปรีดา
6. เด็กหญิงวลินยา  จำปาเพชร
7. เด็กหญิงวิสาพร  พุฒละ
 
1. นางสาวปณัฐกรณ์  ลาภสาร
2. นางพนิดา  ผลวิลัย
3. นายพิชิต  ศรีสาคร
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายพชร  แสงคำ
2. เด็กชายวีรพล  บุญนาม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชินศรีนวน
 
1. นางพรนิภา  รัตนนท์
2. นางอุทัยวรรณ  จันทระ
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กหญิงกมลชนก   แพงวงษ์
2. เด็กหญิงกรรณิกา   สุสุข
3. นางสาวแพรวพราว   พิลากุล
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. นางสาวกมลวรรณ   รสสุขหอม
2. นางสาวกัลย์สุดา   เจริญใจ
3. เด็กหญิงนริศรา   โภคาพาณิชย์
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงนัยเนตร  ใสศรัทธา
2. เด็กชายอิทธิกร  ลาวงค์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โคตรสิม
 
1. นางประคอง  เกตุรุน
2. นางพรนิภา  รัตนนท์
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1. เด็กชายนิติพนธ์  พิมพ์วงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฟากวิลัย
3. เด็กชายสุริยันต์  ไกรดี
 
1. นางชนาพร  สุวรรณะ
2. สิบเอกหญิงวัลยาภรณ์  ศรีสุธรรม
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กชายชินกร  จันแดง
2. เด็กชายบุรัสกร  ป้อมสุวรรณ
3. เด็กชายวรพล  ดาบุตร
 
1. นายโชคชัย  เหล่าบ้านค้อ
2. นางโสภิต  พฤกษติกุล
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กชายธวัชชัย   คำภาจันทร์
2. เด็กชายพรหมรินทร์   ฐานกลางซุ้ย
3. เด็กชายสุทธิชัย   ศรีพิลา
 
1. นางกฤตยา   วงษา
2. นางณัฐธยาน์   การะหว้า
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พรมไชยา
2. เด็กชายนิรันดร์  โคตรคำ
3. เด็กชายพรมมี  สิมพิบูลย์
 
1. นางญาวิณี  เหง้าทอง
2. นางสุวพิชญ์  คุณวิสิฐสิริ
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีภูธร
2. เด็กหญิงปวีณา   ภิลัยวรรณ
3. เด็กหญิงศิริพร   มีจินดา
 
1. นางกนกพร   คงไพร
2. นางสาวพรทิพย์   จันทร์ลา
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงบุษบา  ชินภา
2. เด็กหญิงรัชนา  ทานัง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผิวสว่าง
 
1. นางสาวดวงเดือน  ผันผ่อน
2. นางสาวศศิชา  ปาวะศรี
 
262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนยูง 1. เด็กชายจตุพล  ทองภู
2. เด็กชายอรรถพล  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ทาพงษ์
2. นายสุทัศน์  ศรีบุญเรือง
 
263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายชาญวิทย์  อินทร์ภิรมย์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แสนหล้า
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  เรืองฉาย
2. นางสาวสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายรัฐชัย  วงษ์ท้าว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เพ็ชรกอง
 
1. นางพัชรภรณ์  สนสุรัตน์
2. นางสาวสุธาทิพย์  นิยม
 
265 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรรณรังษี
2. เด็กชายธรธรณ์  จ้อยภูเขียว
 
1. นายคมสัน  เอียการนา
2. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
266 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กงชา
2. เด็กชายพลวัฒน์  สุริอาจ
3. เด็กชายวีรภัทร  ปานะพิมพ์
 
1. นายธรรมนูญ  อัฒจักร์
2. นางศศิอร   ศรีอำไพวราภรณ์
 
267 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ภูเวียง
2. เด็กชายจิรศักดิ์   แสงคำแก้ว
3. นายนครินทร์   พันธ์โสภา
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข
 
268 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กชายกฤษดา   คำเกิด
2. เด็กชายธีระศักดิ์   ไชยคำ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วรรณประเสริฐ
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข
 
269 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กชายจเร  เต็มรัตน์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  โกมลศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  เทียนคำ
 
1. นายธรรมนูญ  อัฒจักร์
2. นางเครือวัลย์  จันทร์เสนา
 
270 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์   รสสุขหอม
2. เด็กชายวีรพงษ์   วงษ์ยะมาต
3. เด็กชายศราวุฒิ   วิชัย
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข