สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 21 7 8 36 44 12 3 11 59
2 บ้านท่าโสม 14 13 7 34 41 10 0 1 51
3 บ้านดงหวายดงขวาง 13 5 8 26 33 8 5 3 46
4 บ้านหัวช้าง 11 3 4 18 22 3 2 6 27
5 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 9 6 1 16 25 5 2 4 32
6 บ้านหยวก 9 1 3 13 19 4 3 5 26
7 ยางโกนวิทย์ 8 4 2 14 19 7 3 2 29
8 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 7 11 3 21 32 5 6 5 43
9 บ้านสร้างก่อ 7 2 5 14 27 8 6 4 41
10 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 6 5 2 13 21 6 3 3 30
11 ปากเจียงโนนทอง 6 3 1 10 19 14 3 6 36
12 บ้านน้ำซึม 6 2 3 11 22 5 1 2 28
13 บ้านเทื่อม 5 1 3 9 14 6 2 1 22
14 บ้านโชคเจริญ 4 4 4 12 21 3 4 9 28
15 บ้านธาตุประชานุกูล 4 3 4 11 18 1 0 3 19
16 อนุบาลญาริดา 4 0 0 4 6 1 0 1 7
17 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 3 4 5 12 27 10 6 12 43
18 บ้านใหม่ 3 2 2 7 8 11 0 4 19
19 บ้านผักบุ้ง 3 2 0 5 10 2 3 3 15
20 เชียงดีกุดเซือม 3 1 3 7 9 8 2 2 19
21 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 3 1 1 5 9 4 0 3 13
22 บ้านท่าโปงทอง 2 3 1 6 11 0 0 1 11
23 บ้านหนองแวง 2 2 4 8 10 8 3 4 21
24 ชุมพลนาคลัง 2 2 3 7 17 2 3 3 22
25 บ้านน้ำปู่ 2 1 4 7 13 6 1 10 20
26 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 1 3 6 16 5 5 8 26
27 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 2 1 3 6 4 1 1 2 6
28 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 2 1 2 5 11 3 1 4 15
29 บ้านสามัคคี 2 1 0 3 8 2 0 4 10
30 บ้านติ้ว 2 0 0 2 7 2 0 0 9
31 คำบงเจริญสุข 2 0 0 2 7 1 2 3 10
32 บ้านนาแค 1 7 5 13 25 7 2 5 34
33 บ้านข้าวสาร 1 5 5 11 15 3 1 2 19
34 โนนทองโนนหวาย 1 4 3 8 10 3 1 1 14
35 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1 4 2 7 12 4 2 4 18
36 ศศิกานต์วิทยา 1 4 2 7 8 2 1 1 11
37 บ้านเม็ก 1 3 5 9 22 7 1 8 30
38 บ้านกาลึม 1 3 2 6 8 6 1 0 15
39 คำด้วง 1 3 1 5 9 3 0 1 12
40 ชุมชนบ้านแวง 1 3 1 5 7 3 1 2 11
41 บ้านหนองทุ่ม 1 2 4 7 10 1 0 2 11
42 บ้านสะคุวิทยา 1 2 2 5 11 0 1 0 12
43 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 1 2 0 3 11 6 1 1 18
44 บ้านนางัว 1 1 4 6 16 1 4 5 21
45 บ้านนาเมืองไทย 1 1 3 5 8 2 1 2 11
46 บ้านโสกแกคำเจริญ 1 1 2 4 6 1 0 0 7
47 บ้านขอนยูง 1 1 2 4 3 6 2 1 11
48 ภูมิพิชญ 1 1 1 3 10 2 2 3 14
49 บ้านดงเย็นพัฒนา 1 1 1 3 5 0 1 1 6
50 เตชะไพบูลย์(2) 1 1 1 3 3 1 1 0 5
51 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 1 1 3 3 1 0 2 4
52 ศศิกานต์น้ำโสม 1 1 1 3 3 0 0 2 3
53 บ้านโนนสะอาด 1 1 1 3 3 0 0 0 3
54 บ้านเหล่าตำแย 1 1 1 3 2 2 0 0 4
55 บ้านนาอ่าง 1 1 0 2 6 1 0 0 7
56 บ้านสว่างปากราง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 บ้านหนองนกเขียน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองกบนาแมน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
59 บ้านหายโศก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 บ้านนาคำน้อย 1 0 1 2 8 1 3 1 12
61 บ้านขัวล้อ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
62 บ้านดงบัง 1 0 0 1 3 0 1 1 4
63 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 ตชด.ห้วยเวียงงาม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
65 บ้านท่าลี่ 0 4 4 8 16 4 2 3 22
66 บ้านนาเก็น 0 3 0 3 8 2 5 4 15
67 ดอนตาลดงบังวิทยา 0 2 2 4 7 5 1 2 13
68 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 0 2 1 3 9 0 1 1 10
69 บ้านคูดงประชาสรรค์ 0 2 0 2 5 5 0 1 10
70 บ้านหนองโนไชยวาน 0 2 0 2 4 4 0 5 8
71 บ้านเทพประทาน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
72 บ้านนาคำ 0 2 0 2 1 1 2 0 4
73 บ้านหัวขัว 0 1 4 5 13 10 1 3 24
74 แหลมทองพัฒนา 0 1 3 4 5 1 0 1 6
75 บ้านโนนสมบุรณ์ 0 1 2 3 8 11 0 1 19
76 บ้านทุ่งทอง 0 1 2 3 4 3 0 0 7
77 บ้านดงหมูชัยเจริญ 0 1 2 3 4 2 0 1 6
78 บ้านนาสี 0 1 1 2 6 4 1 0 11
79 บ้านหินตั้ง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
80 บ้านหนองหัวคู 0 1 1 2 4 0 0 2 4
81 บ้านนาเตย 0 1 0 1 4 1 1 1 6
82 บ้านสมประสงค์ 0 1 0 1 4 1 1 1 6
83 บ้านนางิ้ว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
84 หนองกุงวังแสง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
85 บ้านสวัสดี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
86 บ้านดงธาตุ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านนาไฮ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านกานต์สามัคคี 0 1 0 1 1 5 2 0 8
90 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 ตำรวจตระเวนชายแดนนาชมภู 0 0 3 3 3 1 0 0 4
92 บ้านนางาม 0 0 2 2 7 3 2 1 12
93 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
94 บ้านตาดน้ำพุ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
95 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0 0 1 1 8 4 2 0 14
96 บ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 0 0 1 1 6 1 1 2 8
97 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 1 1 4 2 0 0 6
98 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 0 0 1 1 3 4 2 0 9
99 บ้านนาล้อม 0 0 1 1 3 1 1 1 5
100 บ้านโนนฐานะ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
101 บ้านโพน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
102 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 3 0 1 5
103 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 บ้านแดง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
106 บ้านโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
107 ชุมชนสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านดงน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านกุดเม็ก 0 0 0 0 6 0 0 0 6
110 บ้านนาต้องนาสมนึก 0 0 0 0 4 5 0 3 9
111 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 4 2 2 1 8
112 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 4 2 0 1 6
113 นาแคทุ่งขวาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
114 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 3 0 1 1 4
115 ชายแดนประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
116 บ้านหลุมข้าว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
117 โนนสูงวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 2 4
118 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านสาครพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองสร้างไพร 0 0 0 0 1 3 0 0 4
122 บ้านนายูง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
123 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 อนุบาลนันทวดี 0 0 0 0 1 1 2 0 4
126 บ้านวังสวย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
127 บ้านหันเทาผักกาดย่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านถิ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านนาตูม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 1 0 1 2 2
132 บ้านลาดหอคำ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
133 บ้านดงหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
134 อุดรวัฒนานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 บ้านวังแข้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านกุดจับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านจำปาโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านนารายณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านสระคลองพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกสีแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
146 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 จอมศรีโคกก่องวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านน้ำทรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านโพธิ์โนนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านลาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 202 187 186 575 1,035 353 140 226 1,528