สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 44 12 3 11 59
2 บ้านท่าโสม 41 10 0 1 51
3 บ้านดงหวายดงขวาง 33 8 5 3 46
4 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 32 5 6 5 43
5 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 27 10 6 12 43
6 บ้านสร้างก่อ 27 8 6 4 41
7 บ้านนาแค 25 7 2 5 34
8 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 25 5 2 4 32
9 บ้านเม็ก 22 7 1 8 30
10 บ้านน้ำซึม 22 5 1 2 28
11 บ้านหัวช้าง 22 3 2 6 27
12 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 21 6 3 3 30
13 บ้านโชคเจริญ 21 3 4 9 28
14 ปากเจียงโนนทอง 19 14 3 6 36
15 ยางโกนวิทย์ 19 7 3 2 29
16 บ้านหยวก 19 4 3 5 26
17 บ้านธาตุประชานุกูล 18 1 0 3 19
18 ชุมพลนาคลัง 17 2 3 3 22
19 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 16 5 5 8 26
20 บ้านท่าลี่ 16 4 2 3 22
21 บ้านนางัว 16 1 4 5 21
22 บ้านข้าวสาร 15 3 1 2 19
23 บ้านเทื่อม 14 6 2 1 22
24 บ้านหัวขัว 13 10 1 3 24
25 บ้านน้ำปู่ 13 6 1 10 20
26 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 12 4 2 4 18
27 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 11 6 1 1 18
28 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 11 3 1 4 15
29 บ้านสะคุวิทยา 11 0 1 0 12
30 บ้านท่าโปงทอง 11 0 0 1 11
31 บ้านหนองแวง 10 8 3 4 21
32 โนนทองโนนหวาย 10 3 1 1 14
33 บ้านผักบุ้ง 10 2 3 3 15
34 ภูมิพิชญ 10 2 2 3 14
35 บ้านหนองทุ่ม 10 1 0 2 11
36 เชียงดีกุดเซือม 9 8 2 2 19
37 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 9 4 0 3 13
38 คำด้วง 9 3 0 1 12
39 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 9 0 1 1 10
40 บ้านใหม่ 8 11 0 4 19
41 บ้านโนนสมบุรณ์ 8 11 0 1 19
42 บ้านกาลึม 8 6 1 0 15
43 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 8 4 2 0 14
44 บ้านนาเก็น 8 2 5 4 15
45 บ้านนาเมืองไทย 8 2 1 2 11
46 ศศิกานต์วิทยา 8 2 1 1 11
47 บ้านสามัคคี 8 2 0 4 10
48 บ้านนาคำน้อย 8 1 3 1 12
49 ดอนตาลดงบังวิทยา 7 5 1 2 13
50 บ้านนางาม 7 3 2 1 12
51 ชุมชนบ้านแวง 7 3 1 2 11
52 บ้านติ้ว 7 2 0 0 9
53 คำบงเจริญสุข 7 1 2 3 10
54 บ้านนาสี 6 4 1 0 11
55 บ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 6 1 1 2 8
56 อนุบาลญาริดา 6 1 0 1 7
57 บ้านโสกแกคำเจริญ 6 1 0 0 7
58 บ้านนาอ่าง 6 1 0 0 7
59 บ้านกุดเม็ก 6 0 0 0 6
60 บ้านคูดงประชาสรรค์ 5 5 0 1 10
61 แหลมทองพัฒนา 5 1 0 1 6
62 บ้านหินตั้ง 5 1 0 0 6
63 บ้านดงเย็นพัฒนา 5 0 1 1 6
64 บ้านขัวล้อ 5 0 0 0 5
65 บ้านนาต้องนาสมนึก 4 5 0 3 9
66 บ้านหนองโนไชยวาน 4 4 0 5 8
67 บ้านทุ่งทอง 4 3 0 0 7
68 บ้านเชียงเพ็ง 4 2 2 1 8
69 บ้านดงหมูชัยเจริญ 4 2 0 1 6
70 บ้านโคกสว่าง 4 2 0 1 6
71 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 4 2 0 0 6
72 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 4 1 1 2 6
73 บ้านนาเตย 4 1 1 1 6
74 บ้านสมประสงค์ 4 1 1 1 6
75 บ้านหนองหัวคู 4 0 0 2 4
76 บ้านขอนยูง 3 6 2 1 11
77 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 3 4 2 0 9
78 บ้านนาล้อม 3 1 1 1 5
79 เตชะไพบูลย์(2) 3 1 1 0 5
80 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 3 1 0 2 4
81 บ้านสว่างปากราง 3 1 0 0 4
82 ตำรวจตระเวนชายแดนนาชมภู 3 1 0 0 4
83 นาแคทุ่งขวาง 3 1 0 0 4
84 บ้านดงบัง 3 0 1 1 4
85 บ้านโนนม่วง 3 0 1 1 4
86 ศศิกานต์น้ำโสม 3 0 0 2 3
87 บ้านโนนสะอาด 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองนกเขียน 3 0 0 0 3
89 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 3 0 0 0 3
90 บ้านเทพประทาน 3 0 0 0 3
91 บ้านโนนฐานะ 3 0 0 0 3
92 บ้านโพน 3 0 0 0 3
93 ชายแดนประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
94 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 3 0 1 5
95 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 2 2 1 0 5
96 บ้านเหล่าตำแย 2 2 0 0 4
97 บ้านหลุมข้าว 2 2 0 0 4
98 โนนสูงวิทยา 2 1 1 2 4
99 บ้านนางิ้ว 2 1 1 0 4
100 หนองกุงวังแสง 2 1 1 0 4
101 บ้านสวัสดี 2 1 0 1 3
102 บ้านหนองกบนาแมน 2 1 0 0 3
103 บ้านดงธาตุ 2 1 0 0 3
104 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 1 0 0 3
105 บ้านนาหลวง 2 1 0 0 3
106 ตชด.ห้วยเวียงงาม 2 0 0 1 2
107 บ้านหายโศก 2 0 0 0 2
108 บ้านนาไฮ 2 0 0 0 2
109 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 2 0 0 0 2
110 บ้านตาดน้ำพุ 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 2 0 0 0 2
112 บ้านสาครพัฒนา 2 0 0 0 2
113 บ้านกานต์สามัคคี 1 5 2 0 8
114 บ้านหนองสร้างไพร 1 3 0 0 4
115 บ้านนายูง 1 2 1 1 4
116 บ้านโนนดู่ 1 2 0 0 3
117 บ้านม่วง 1 2 0 0 3
118 บ้านนาคำ 1 1 2 0 4
119 อนุบาลนันทวดี 1 1 2 0 4
120 บ้านวังสวย 1 1 1 1 3
121 บ้านหันเทาผักกาดย่า 1 1 1 0 3
122 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 1 1 0 0 2
123 บ้านถิ่น 1 1 0 0 2
124 บ้านนาตูม 1 1 0 0 2
125 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 0 2
126 บ้านเจริญสุข 1 0 1 2 2
127 บ้านลาดหอคำ 1 0 1 1 2
128 บ้านดงหวาย 1 0 1 0 2
129 อุดรวัฒนานุสรณ์ 1 0 1 0 2
130 บ้านแดง 1 0 0 1 1
131 บ้านโพธิ์ 1 0 0 1 1
132 บ้านวังแข้ 1 0 0 1 1
133 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1 0 0 0 1
134 ชุมชนสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
135 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
136 ตชด.บ้านเมืองทอง 1 0 0 0 1
137 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 1 0 0 0 1
138 บ้านกุดจับ 1 0 0 0 1
139 บ้านจำปาโมง 1 0 0 0 1
140 บ้านนารายณ์ 1 0 0 0 1
141 บ้านภูดิน 1 0 0 0 1
142 บ้านสระคลองพัฒนา 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกสีแก้ว 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนทอง 0 3 1 0 4
146 บ้านโนนอุดม 0 2 0 0 2
147 จอมศรีโคกก่องวิทยา 0 1 0 0 1
148 บ้านน้ำทรง 0 1 0 0 1
149 บ้านโนนแดง 0 1 0 0 1
150 บ้านโพธิ์โนนแดง 0 1 0 0 1
151 บ้านลาน 0 0 1 0 1
152 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 0 2 0
153 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0 0 0 1 0
รวม 1,035 353 140 226 1,754