หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ประธานกรรมการ
2 นายสมัย โสมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 กรรมการ/เลขานุการ
3 นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองประธานกรรมการ
4 นายชัยยุทธ เขมะสัจจกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองประธานกรรมการ
5 นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองประธานกรรมการ
6 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองประธานกรรมการ
7 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองประธานกรรมการ
8 นายปัญจพล แสงคำไพ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองประธานกรรมการ
9 นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
10 นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]