หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 108 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 59 225 108
2 129 โรงเรียนคำด้วง 26 56 45
3 012 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 13 40 22
4 156 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 1 1 1
5 058 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 6 9 6
6 115 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 8 13 13
7 042 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 41 78 63
8 063 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 13 37 25
9 103 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 1 5 2
10 068 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 3 8 4
11 037 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 28 62 30
12 055 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 19 40 30
13 085 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 8 19 13
14 140 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 1 1 1
15 117 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 19 49 32
16 096 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 46 132 86
17 074 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 84 227 148
18 095 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 8 32 15
19 134 โรงเรียนบ้านกาลึม 15 45 23
20 131 โรงเรียนบ้านกุดจับ 6 16 11
21 007 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 6 18 10
22 133 โรงเรียนบ้านขอนยูง 16 59 33
23 118 โรงเรียนบ้านขัวล้อ 5 6 6
24 086 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 21 75 32
25 033 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 11 30 21
26 016 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 5 5 5
27 047 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 1 6 3
28 114 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 3 11 6
29 128 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 3 1
30 113 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 24 9
31 072 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 4 8 6
32 005 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 7 8 8
33 125 โรงเรียนบ้านดงหวาย 2 5 4
34 023 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 50 84 69
35 011 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 7 33 16
36 153 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 2 4 4
37 137 โรงเรียนบ้านติ้ว 9 11 10
38 107 โรงเรียนบ้านถิ่น 4 14 9
39 087 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 7 30 13
40 048 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 26 49 34
41 027 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 12 18 15
42 056 โรงเรียนบ้านท่าโสม 63 245 126
43 028 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 28 70 46
44 052 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 12 8
45 076 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 6 19 12
46 070 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 13 20 17
47 038 โรงเรียนบ้านนางัว 28 60 34
48 102 โรงเรียนบ้านนางาม 17 41 33
49 149 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 13 8
50 145 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 6 12 10
51 084 โรงเรียนบ้านนาตูม 2 5 4
52 032 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 13 29 19
53 040 โรงเรียนบ้านนายูง 7 24 8
54 142 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 10 3
55 014 โรงเรียนบ้านนาล้อม 7 12 10
56 006 โรงเรียนบ้านนาสี 13 25 22
57 157 โรงเรียนบ้านนาหลวง 3 7 5
58 120 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 7 17 12
59 094 โรงเรียนบ้านนาเก็น 21 41 29
60 029 โรงเรียนบ้านนาเตย 7 16 11
61 148 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 17 51 27
62 051 โรงเรียนบ้านนาแค 40 91 63
63 024 โรงเรียนบ้านนาไฮ 2 4 3
64 081 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 2 6 4
65 075 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 34 79 53
66 146 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 1 1 1
67 064 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 36 75 59
68 123 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 18 46 26
69 059 โรงเรียนบ้านภูดิน 1 3 2
70 119 โรงเรียนบ้านม่วง 4 6 4
71 152 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 3 9 6
72 121 โรงเรียนบ้านลาน 1 2 2
73 112 โรงเรียนบ้านวังสวย 6 6 6
74 053 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 14 25 18
75 061 โรงเรียนบ้านวังแข้ 2 13 3
76 036 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 7 19 11
77 160 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 1 3 2
78 161 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 49 97 62
79 039 โรงเรียนบ้านสวัสดี 4 11 8
80 050 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 4 12 8
81 010 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 12 41 24
82 080 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 2 6 4
83 045 โรงเรียนบ้านสามัคคี 14 31 20
84 147 โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 4 8 7
85 126 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 16 60 33
86 154 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 3 4 3
87 139 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 18 45 31
88 057 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 3 3
89 159 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 2 2 2
90 099 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 4 8 7
91 008 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 6 31 13
92 004 โรงเรียนบ้านหนองแวง 29 53 32
93 093 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 22 43 33
94 100 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 17 38 21
95 079 โรงเรียนบ้านหยวก 44 93 64
96 015 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 13 28 22
97 054 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 3 4 3
98 077 โรงเรียนบ้านหัวขัว 38 76 60
99 130 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 37 97 53
100 069 โรงเรียนบ้านหายโศก 2 5 4
101 105 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 6 16 7
102 127 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 22 46 36
103 049 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 5 9 8
104 090 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 9 20 15
105 151 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 3 5 4
106 009 โรงเรียนบ้านเทื่อม 23 74 47
107 041 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 21 76 39
108 092 โรงเรียนบ้านเม็ก 40 94 61
109 155 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 5 12 10
110 122 โรงเรียนบ้านแดง 2 5 4
111 111 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 8 37 12
112 078 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 9 17 9
113 097 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 5 4
114 062 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 2 1
115 034 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 37 81 62
116 138 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 3 4 4
117 025 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 4 6 3
118 073 โรงเรียนบ้านโนนทอง 5 9 6
119 088 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 11 11
120 150 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์ 20 30 22
121 022 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 3 2
122 116 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 10 21 17
123 019 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 12 7
124 065 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 3 5 4
125 071 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 2 1
126 021 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 4 3
127 101 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 1 10 3
128 044 โรงเรียนบ้านโพน 3 9 6
129 106 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 9 20 11
130 136 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 2 8 2
131 141 โรงเรียนบ้านใหม่ 23 36 29
132 018 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 43 86 70
133 132 โรงเรียนภูมิพิชญ 17 52 28
134 013 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 32 46 45
135 017 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 6 7 7
136 083 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 16 96 36
137 026 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 4 20 8
138 082 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 9 14 9
139 143 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 5 10 5
140 035 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 63 157 98
141 031 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 36 77 51
142 046 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 32 84 51
143 144 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 3 9 4
144 030 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 32 90 60
145 104 โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2) 6 13 9
146 158 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 5 4
147 109 โรงเรียนแหลมทองพัฒนา 7 23 12
148 020 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 22 62 33
149 135 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 1 1 1
150 091 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 6 14 10
151 098 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 5 5 5
152 066 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 1 2 1
153 060 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 3 9 6
154 089 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมภู 5 8 7
รวม 2044 5088 3226
8314

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]