หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม 63 52 82.54% 10 15.87% 0 0% 1 1.59% 63
2 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 84 49 64.47% 13 17.11% 3 3.95% 11 14.47% 76
3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 50 34 68% 8 16% 5 10% 3 6% 50
4 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 59 32 66.67% 5 10.42% 6 12.5% 5 10.42% 48
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 46 31 68.89% 7 15.56% 4 8.89% 3 6.67% 45
6 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 49 29 60.42% 8 16.67% 7 14.58% 4 8.33% 48
7 โรงเรียนบ้านหยวก 44 29 67.44% 5 11.63% 4 9.3% 5 11.63% 43
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 63 27 49.09% 10 18.18% 6 10.91% 12 21.82% 55
9 โรงเรียนบ้านนาแค 40 25 64.1% 7 17.95% 2 5.13% 5 12.82% 39
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 36 25 69.44% 5 13.89% 2 5.56% 4 11.11% 36
11 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 37 24 68.57% 3 8.57% 2 5.71% 6 17.14% 35
12 โรงเรียนบ้านหัวขัว 38 22 59.46% 11 29.73% 1 2.7% 3 8.11% 37
13 โรงเรียนบ้านเม็ก 40 22 57.89% 7 18.42% 1 2.63% 8 21.05% 38
14 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 34 22 73.33% 5 16.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 28 22 81.48% 2 7.41% 0 0% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 32 21 67.74% 4 12.9% 2 6.45% 4 12.9% 31
17 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 37 21 56.76% 3 8.11% 4 10.81% 9 24.32% 37
18 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 32 20 62.5% 7 21.88% 3 9.38% 2 6.25% 32
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 41 20 51.28% 6 15.38% 5 12.82% 8 20.51% 39
20 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 43 19 45.24% 14 33.33% 3 7.14% 6 14.29% 42
21 โรงเรียนคำด้วง 26 19 76% 3 12% 2 8% 1 4% 25
22 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 32 17 56.67% 9 30% 2 6.67% 2 6.67% 30
23 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 28 17 68% 2 8% 3 12% 3 12% 25
24 โรงเรียนบ้านนางัว 28 17 62.96% 1 3.7% 4 14.81% 5 18.52% 27
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 19 17 89.47% 0 0% 1 5.26% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 26 16 64% 4 16% 2 8% 3 12% 25
27 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 22 15 68.18% 4 18.18% 0 0% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 21 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 22 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
30 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 36 14 43.75% 7 21.88% 1 3.13% 10 31.25% 32
31 โรงเรียนบ้านเทื่อม 23 14 60.87% 6 26.09% 2 8.7% 1 4.35% 23
32 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 18 14 77.78% 2 11.11% 0 0% 2 11.11% 18
33 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 21 13 61.9% 3 14.29% 1 4.76% 4 19.05% 21
34 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 22 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
35 โรงเรียนบ้านหนองแวง 29 11 42.31% 8 30.77% 3 11.54% 4 15.38% 26
36 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
37 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
40 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านนาเก็น 21 10 47.62% 2 9.52% 5 23.81% 4 19.05% 21
42 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 18 10 55.56% 2 11.11% 3 16.67% 3 16.67% 18
43 โรงเรียนภูมิพิชญ 17 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 16 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านใหม่ 23 8 34.78% 11 47.83% 0 0% 4 17.39% 23
46 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์ 20 8 40% 11 55% 0 0% 1 5% 20
47 โรงเรียนบ้านกาลึม 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
49 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 17 8 47.06% 4 23.53% 0 0% 5 29.41% 17
50 โรงเรียนบ้านนางาม 17 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 17 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนบ้านสามัคคี 14 8 57.14% 2 14.29% 0 0% 4 28.57% 14
53 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านติ้ว 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 13 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนบ้านนาสี 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
62 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านขอนยูง 16 5 31.25% 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
67 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 13 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
68 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนแหลมทองพัฒนา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านกุดจับ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านขัวล้อ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
81 โรงเรียนบ้านนาล้อม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านนาเตย 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมภู 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
87 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านนายูง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านวังสวย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
92 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านโพน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
104 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
105 โรงเรียนบ้านถิ่น 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านสวัสดี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านนาหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
114 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านนาไฮ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหายโศก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
123 โรงเรียนบ้านโนนทอง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านนาตูม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนบ้านดงหวาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านวังแข้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านแดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านภูดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านลาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
154 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]