หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายเจริญชัย บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านสะคุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เหมุทัยโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางหยาดแก้ว คุณมีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนกรรมการ
4. นางอรอุมา เรียงพรมโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายนิยม อาษานามโรงเรียนคำบงเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวจรณินทร์ ดุลบดีโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางกลอยใจ ใหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นางรัตนา วงศ์หาจักรโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสนอง ขันชาโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ไชยแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นางศิลาพร คงใจดีโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นางวิลาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ บุญศรีทุมโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พานทองโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการ
4. นางประทิพย์ ถินแดงโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสว่าง คุณมีโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉมามาศ คำสงค์โรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางรัตนา บุญพงษ์โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการ
4. นางบังอร รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล คงสมบัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นางดายิน ประวันโตโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประสาน ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางลัดดาวัน แพะขุนทดโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นางบุญเหลือ บำรุงวงค์โรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรพีพรรณ อินทนามโรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ภูนามูลโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2กรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีจันทราโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นายองอาจ ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้วโรงเรียนหนองกุงวังแสงประธานกรรมการ
2. นางฉัตรฤทัย อุภัยพรมโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางอัมพร ชุ่มหินโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ชาวดรโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เพียรโคกกรวดโรงเรียนบ้านขอนยูงประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ขันชาโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
3. นายศุภชัย อเวราโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางทัศนียา ศรีทะหาโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายคำมร หลอดแพงโรงเรียนบ้านโคกสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่ากรรมการ
3. นางพรศรี ผิวผ่องโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
4. นายอุดม พรมโทโรงเรียนบ้านนาตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนงค์ โฮ้หนูโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ แสงมณีโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางระออย วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ยืนสุขโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการ
3. นางไพจิตร เชื้ออ่ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
4. นางฐิญตา คำภูแก้วโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรุณนีย์ วงศ์สมบัติโรงเรียนบ้านสมประสงค์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ บุตรสาระโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางนวพร สุวรรณอภิชนโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นางกาญจนา โคตรโยธาโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญประเสริฐ ไชยศิริโรงเรียนยางโกนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณมาลี แดงนาโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการ
3. นายชาญชัย ใหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชัชวาล นันทวงศ์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพรชัย นามวิเศษโรงเรียนบ้าท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย นาแพงสอนโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
3. นายวิชัย ชมภูมาตรโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
4. นายเฉลิม ศรีอุลัยโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม มุ่งปั่นกลางโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ เกาะกาใต้โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุกัลยา ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ ประสานศักดิ์โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี โคกโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย วงศ์ละครโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนวพล กุลธวัชโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ไชยศรีโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
4. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์โรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพูนลาภ นาคสุทธิ์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สีดารักษ์โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจัดสันต์ ภักดีศรีโรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสุนทร โสภัยโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางโศรดา ทองยาโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโพธิ์ชัย เจริญธรรมโรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวางประธานกรรมการ
2. นายประมวล ธนะภูมิชัยโรงเรียนบ้านนำ้ซึมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นายธวัชชัย ยืนสุขโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทวี ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นายทินกร โคตรโยธาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ ภูพันนาโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นางเรวดี หงษ์สุดตาโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรง ธิสุกะโรงเรียนบ้านนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล รัตนพลทีโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ ธรรมสาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดารา พิมพิศาลโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิสันต์ เกษแก้วโรงเรียนหนองบอนเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก บุตรสาระโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี โคตรทองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพรพิรุณ บุดดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางพิณพร พรรคพลโรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการ
3. นางศศิอร ศรีอำไพวราภรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
4. นางสุนันทา ไชยศิริโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ แสงมณีโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางประธานกรรมการ
2. นายสันติ แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการ
3. นางสมควร น้อยเสนาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการ
4. นางอรุณ พิลาอุ่นโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นามดีโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สุทธิวรรณโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาววรรณนิภา วัฒนะโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
4. นายประจวบ แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสุรภา ดอนละโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ขจรคำโรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ห่วงวัลย์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เถาวัลย์โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา วันทองโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
3. นางลัดดาพร จุปะมะตังโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสายฝน แสนอินตาโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล พิลารักษ์โรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร แสนใจโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ นรินทร์โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิสุทธิศักดิ์ ป้องเรือโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญญา สำแดงชัยโรงเรียนบ้านลาดหอคำประธานกรรมการ
2. นางอนามิกา มีแก้วโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นางทับทิม ภูครองทองโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางนงนุช แสงมณีโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ผิวผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ จันทร์กองโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา ไพศาลโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางพิมลรัตน์ ผดุงเวียงโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจำนงค์ ศิลารินทร์โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นาทาโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอาณัติ ผิวสว่างโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางจิตรียา ศรีทะหาโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
5. นางนันทกา อินดาโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนาวา สุขรมย์โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย บุญไชยะโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายกุศล สีร้อยคำโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนาวา สุขรมย์โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย บุญไชยะโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายกุศล สีร้อยคำโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ศิลารินทร์โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นาทาโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอาณัติ ผิวสว่างโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางจิตรียา ศรีทะหาโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
5. นางนันทกา อินดาโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ศิลารินทร์โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นาทาโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอาณัติ ผิวสว่างโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางจิตรียา ศรีทะหาโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
5. นางนันทกา อินดาโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประภาส สีหบุตรโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงประธานกรรมการ
2. นายนิคม สมโชคโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววรรณา กัลยาบุตรโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นายกฤชวัฎ ค่าม่วงโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ บุญประคมโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดวงเนตร แก้วโวหารโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
4. นางสุพรรณี มีภูเวียงโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มาตย์เทพโรงเรียนบ้านโนนฐานะประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิโรจน์ น้อยอิ๋วโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
4. นางกนกลักษณ์ ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอัมพนธ์ ประพันธ์โรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา พันลำภักดิ์โรงเรียนบ้านนำปู่กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สุนนท์โรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
4. นายปัญญา โทธุโยโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ พลมณีโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายนภัทร แสนใจโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชาย มีหาฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ พิมพิศาลโรงเรียนบ้านเม็กประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวางกรรมการ
3. นางวันดี สมจิตรโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ชิณโนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายชาคริต กลางโยธีโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นายปรีชา สาวิสัยโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนบ้านกาลึมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประหยัด บุญกว้างโรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายบุญรุ่ง ฉิมาภาคย์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเล็ก บัวเนี่ยวโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายเทียนชัย จำปาแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายอนิวัติ บุพศิริิโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นางปราณี พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายดำรง สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางอวยพร นาคสุทธิ์โรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัติยา ผลธุระโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายชมเชย โพธิ์เงินโรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกรกฎ เกษหอมโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช คำสิงห์ศรีโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปัดถาวะโรโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ นาพาโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสถาพร พิลาดีโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. ดร.วีเชียร มีบุญโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นายวิรัตน์ วงษ์เที่ยงโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
4. นางสาวกรทิวา สุดรักโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย อุทกโรงเรียนบ้านสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ บุญพามาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางบัวภา คำกันยาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายพิบุลย์ศักดิ์ ภักดีราชโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสำรวย คันธีโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์กรรมการ
2. นายสุมาลย์ ดีมั่นโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการ
3. นายสุบรรณ พลแสงโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ ชิณโนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ผลธุระโรงเรียนบ้านกาลึมประธานกรรมการ
2. นายอเนก ประชานันท์โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
3. นางคำปอน อำพันทองโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสอนชัย พรมประเสริฐโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1ประธานกรรมการ
2. นางทิวดี นาทองพูนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอังคณา ที่ภักดีโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นางปภัสสร ตุ้มทองโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประเวทย์ ยอดสง่าโรงเรียนบ้านเขือน้ำประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ จันทร์ภูทัศน์โรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
3. นางสนิท ขอใหญ่กลางโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นางณัฐิกา มังคละแสนโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชิษณุชา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านดงธาตุประธานกรรมการ
2. นายปรีชา บุญมีโรงเรียนบ้านสวัสดีกรรมการ
3. นางสอาด ใจใหญ่โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นางศิริกานต์ ศรแผลงโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายชวน อวนอ่อนโรงเรียนบ้านนาคำถิรธัมโมอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ดีลุนชัยโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ พัวตาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฎฐ์นลี กุมภิโรโรงเรียนภูมิพิชญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเ็ข็มทอง ใจหาญโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสธัญณัฐ โชติทุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางประมวล ชมสีบายโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายนรุช พวกพิทักษ์โรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านขัวล้อประธานกรรมการ
2. นายเชวง อาวรณ์โรงเรียนโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์โรงเรียนบ้านนาตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอนงค์ พันพินิจโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอัชชพล กิจนุกรโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นายพรสกุล เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
4. นางสุพรักษ์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุนทร สุนสินโรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรี หลอดแพงโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายสุริยัน บุญสุขโรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายวิชิต พลสรรค์โรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายคำพูน ศรีครามโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ บัวผันโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นายเอกสิงห์ ปากแก้วโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
4. นายอดิศร ศรีชะนนท์โรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอภัย จรุงพันธ์โรงเรียนโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. ดร.มนัสชา แววไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ใจบุญโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นายพิชิตพล เพ็งแก่นท้าวโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพรต ศิริธรโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายบรรลือศักดิ์ จินตนากูลโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ แก้วฮัคฮาดโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ จันทรเสนาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลกรรมการ
4. นายระเบียน สีแก้วโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุญเรือง บุญประกอบโรงเรียนบ้านเทพประทานประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อู่จอหอโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นายปริญญ์ ลาภสมทบโรงเรียนภูพิชญกรรมการ
4. นายวินัย ทัพภูตาโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ พาภักดีโรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงวประธานกรรมการ
2. นางวานี วงศ์รัตนะโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางสาวจตุภรณ์ ชาลีกุลโรงเรียนภูพิชญกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พันพรมโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิฤทธิ์ ภูวิลัยโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายวิชชุกร ศรีภาโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ พรมสุโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. สิบเอกสมคบ ศิริบรรพตโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ พูนชัยโรงเรียนบ้านวังสวยกรรมการ
3. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
4. นายวัฒนา กองผ้าขาวโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธเนศ ตรีพงษ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายสมผล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงวกรรมการ
3. นางสิริกมล จุลม่วงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สนั่นไทยโรงเรียนบ้านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีรวิทย์ รัตนวงศ์โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช ผิวผางโรงเรียนบ้านลานประธานกรรมการ
2. นายศุภสมบัติ ตุงคะสมิตโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นายมั่น บูรณะโรงเรียนบ้านนาไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสนิท ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองพรพรหม เพ็งนวมโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอรุณศรี บรรเลงรมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวกาญจนี บอลสิทธิ์โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพวงเพชร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ศรีสุนะโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
3. นายชินวุธ จันนาหว้าโรงเรียนบ้านดงธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ขันภิบาลโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร์ ศรีลับซ้ายโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประสาท หาบ้านแท่นโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ พลเดชโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายสุริยน ภูผาใจโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายกรรมการ
3. นายวชิรา เป้าป่าเถื่อนโรงเรียนบ้านสระครองพัฒนากรรมการ
4. นายสมชาย จันทะเนาว์โรงเรียนบ้านวังเลาโสมประสงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย นุ่มตูมโรงเรียนบ้านกุดจับประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ลิ้มไพโรจน์โรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นางสาวนิติยา ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านโนนฐานะกรรมการ
4. นายประภาส เกาะกาใต้โรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นายบัวบาน บุญคานโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
3. นายบุญธรรม วงปะละโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นางประถมพร นามมีโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
2. นายนฤดล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ โสภาอุทกโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย พลจางวางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสือศรีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาวดี นนท์มุติโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายวิญญู วิชากุลโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อินทร์อุดมโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวประภาวดี นนท์มุติโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายวิญญู วิชากุลโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อินทร์อุดมโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นายเกษม ศรีน้ำอ้อมโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นางสาวประภาวดี นนท์มุติโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายวิญญู วิชากุลโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อินทร์อุดมโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นายเกษม ศรีน้ำอ้อมโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายปัญญา สมสมัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
3. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สมสมัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
3. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา สมสมัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
3. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สมสมัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
3. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พรมกลางโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ โภคาพานิชโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยากรรมการ
4. นายการันต์ อินทะขิณีโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พรมกลางโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ โภคาพานิชโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยากรรมการ
4. นายการันต์ อินทะขิณีโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พรมกลางโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ โภคาพานิชโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยากรรมการ
3. นายการันต์ อินทะขิณีโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พรมกลางโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ โภคาพานิชโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยากรรมการ
3. นายการันต์ อินทะขิณีโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางแอนนี่ กองมณ๊โรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
3. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แย้มศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางแอนนี่ กองมณีโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
3. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แย้มศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางแอนนี่ กองมณีโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
3. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แย้มศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางแอนนี่ กองมณีโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
3. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แย้มศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ วิชากุลโรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร วงศ์คำสายโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ วิชากุลโรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร วงศ์คำสายโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ วิชากุลโรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร วงศ์คำสายโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ วิชากุลโรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร วงศ์คำสายโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายทองจันทร์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหันเทาผัดกาดย่าประธานกรรมการ
2. นายณเรศน์ ทรัพย์ห่วงโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นายสุรเดช แฝงทรัพย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทองจันทร์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นายณเรศน์ ทรัพย์ห่วงโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นายสุรเดช แฝงทรัพย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ อุ่นท้าวโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางถิรญา ตรีพงษ์โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางฐิติมาพร สมบัติบูรณ์โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช กรมแสงโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อุ่นท้าวโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก แม้นศิริโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร พัฒนสารโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นางสาวธิชาภรณ์ โคตาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อ.น้ำโสม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกิตติพิชญ์ พะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พันธุโรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
3. นางสาวมนธิลา วันสาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นางวิรยาภรณ์ ปากแก้วโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพิชญ์ พะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พันธุโรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
3. นางสาวมนธิลา วันสาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นางวิรยาภรณ์ ปากแก้วโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอารมย์ นามดีโรงเรียนบ้านวังสวยประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ งามประกอบโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางพนิดา ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุดตา บุญแก้วโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางนฤมล พรหมทาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นางพิมพิลาภรณ์ วัลคำโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประทีป ไชยเมืองโรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิตร์ ภักดีวุฒิโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางนิตยา ปราบพาลโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางหอมหวน ภูละครโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม โทนไทยโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางศิญาภรณ์ การธนะภักดีโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ วิชากุลโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกรกฎ ชัยวินิตย์โรงเรียนบ้านสระครองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ โยจำปาโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
3. นายบุญพึ่ง ปัดแสงโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกรกฎ ชัยวินิตย์โรงเรียนบ้านสระครองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ โยจำปาโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
3. นายบุญพึ่ง ปัดแสงโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมาน รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางรัติยา พิลาดีโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เครือแก้วโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
4. นายสมคิด จุปะมะตังโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนพล ศิริวิเศษโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นางเทพกันยา เวียนศรีโรงเรียนบ้านโนนฐานะกรรมการ
3. นางหนูล้อม จันทะแจ้งโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิชิตังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ นรังสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นายนิพนธ์ บุรีรักษาโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
4. นายสไกร วงษาเวียงโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพุต วิชิตนนทสารโรงเรียนบ้านข้าวสารประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ไชยพิลาโรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัยกรรมการ
3. นายธนชัย ซื่อตรงโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอาทิมา สุขหาโรงเรียนบ้านโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ พิมลโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวอลิษา พลราชมโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
4. นายอำนวยพร ยศอ่อนโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรประธานกรรมการ
2. นางรัตนพร สิงหเสนาโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา คุณพระเมืองโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวอรนุช ถันทองโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ อำไพโรงเรียนบ้านน้ำทรงประธานกรรมการ
2. นางบุญญรัตน์ เดยะดีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางวันนา นามดีโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
4. นางเสงี่ยม ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นายทองดี สรวงศิรโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
3. นางสุพรรษา ต้นแก้วโรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
4. นางเยาวดี วงษ์สันต์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมควร ภักดีวุฒิโรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุขรมย์โรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นางยุพิน ดุจพายัพโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มงคลโรงเรียนโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดานี สกุลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ นาฬิกุลโรงเรียนบ้านหนองหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริขวัญ ชอบสารโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
2. นางสะอาด ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางรักษ์ฤทัย สมพวงภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุพัฒตา มูลเมืองโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางประธานกรรมการ
2. นายภานุเทศ ชมภูนท์โรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ธัญญะเชียงพิณโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวอรณิชชา กองทองโรงเรียนบ้านลาดหอคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสมดี สมพวงภักดีโรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพวันดา เงินแพงโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุตตะคามโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ นิติโยธินโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายปฏิภาณ ป้องนางไชยโรงเรียนบ้านนาเตยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สาสุขโรงเรียนศิศกานต์วิทยากรรมการ
3. นางธนภร โสแสนน้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา นนทะแสงโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายถาวร หาญสมบัติโรงเรียนบ้านหยวกประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
3. นางอำไพ พึ่งจิตรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางคำปัน หัตถกรโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุจิตร ชำนาญรบโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธิดาพร จังจริงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ บัวมีโรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวรรณนภา เจริญชนม์โรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางจุฬามณี กองผ้าขาวโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ สิงหเดชโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุภารัตน์ ศิริธรโรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางประคอง เกตรุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นายสำราญ แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ทองไวย์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุภารัตน์ ศิริธรโรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางประคอง เกตุรุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นายสำราญ แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ทองไวย์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา นิลม้ายโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอรจิฬา แซ่ลีโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี อัคเทพโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางชนัญชิดา บุญจิตโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางกนกวรรณ จำปาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางโกมล ชัยธัมมาวุธโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรยุทธ เวียงสมุทรโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางดอกแก้ว คำก้อนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนกรรมการ
3. นางสาววนิดา หนูราชโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายทินกร นาสว่างโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปรีชา คำเหมือนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นายคมกฤษ สารพัดโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสายพิน มณีแสงโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ดีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม สมจิตรโรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุศลจิต พรมเครือโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นายชาคริต กลางโยธีโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
4. นางพิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุวชิร ไทยภักดีโรงเรียนบ้านตาดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ นามมีโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2กรรมการ
3. นายเมืองไทย ชัยมาตย์โรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
4. นายคำมุข วิชาผงโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หาโคตรโรงเรียนบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร โนนสง่าโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นายสุโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
4. นางสาวนันทพร นพรัตน์โรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แสงสว่างโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางวิลาภรณ์ ศรีปราชญ์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเดชา สมคะเนย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาคม ศรีพิมพ์สอโรงเรียนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นายคมสัน เอียการนาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นายสมชาย จันทะวงษาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นายมนัส ทองทาโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ ถานกางสุ่ยโรงเรียนบ้านจำปาโมงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนพร แก้วอาษาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางสาวสยามล ศิริธรโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายถนอม ไพรหลวงโรงเรียนบ้านโชคเจริญประธานกรรมการ
2. นางณัฐธยาน์ การะหว้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2กรรมการ
3. นางนิรมล จุปะมะถาโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววรินทร เข็มทองโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
3. นายคมกฤช ภูลายยาวโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการ
4. นายอภิรมย์ ผิวละออโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางเยาวมาลย์ ตุ้ยกุลนาโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นายประชา โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ชมเชยโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทร์กมลโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการ
3. นางสุภาพ สีหานิลโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
4. นางสุวรรณภา ภูลายยาวโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ปริสุทธิ์โกศลโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายภิเษก กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นายเดชา สมคะเนย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นายนเรศวน์ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ทองดีโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีเสนพิลาโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภารัตน์ อินทนามโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวพันวิภา ยุบลวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นายสุวิทย์ คลังสามผงโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
4. นางทองศรี จันทร์อัมพรโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประนอม นันทกุลโรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางจิรนาถ อินแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแปนหินโงมกรรมการ
3. นางสาวสุทานีย์ พลนามอินทร์โรงเรียนบ้านท่าโปงทองกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา คนยืนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางพรสุดา พรหมกูลโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางสาวลดาวรรณ ดีสมโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายวีรพล ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาววรางรัตน์ นันทวิจิตรโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายประหยัด แสนสอนโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายไสว พังคะบุตรโรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรรัตน์ กาละปัดโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวกฤษยาลักษณ์ คงแสงโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์กรรมการ
4. นายสมยศ พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายโสภณ พรหมพลจรโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร คำมีทองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิตตานันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางบงกช เกษหอมโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ บุญอาจโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้าประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ชัยมณีโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางทิพวัลย์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอังคณา ชาคำมีโรงเรียนบ้านนางิ้วประธานกรรมการ
2. นายจรูญศักดิ์ สีหาราชโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
3. นายบริพัฒน์ พิมพ์พลโรงเรียนบ้านลาดหอคำกรรมการ
4. นางอุษา แข็งแรงโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมควร ยวนยงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย แก้วรากมุขโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ พรมจารย์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายโกศล สิงหเดชะโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินิรันดร์ ขันชาโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
3. นางสาวสุพิศ พันธุนันท์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายไอยสูรย์ มิลินทานุชโรงเรียนภูมิพิชญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. Missเจียง ลี้ผิงโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิณ ผิวขาวโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. Missเจียง ลี้ผิงโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิณ ผิวขาวโรงเรียนดงหวายดงขวางกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. Missเจียง ลี้ผิงโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิณ ผิวขาวโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสมาน ธนะแก้วโรงเรียนบ้านนาเก็นประธานกรรมการ
2. นางสาวทศพร สิทธิโชติโรงเรียนบ้านสวัสดีกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ดุมรถโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ปัดถาวะโรโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จำปาฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแคประธานกรรมการ
2. นางอินทิวร หอมดอกโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นางวัชรารัตน์ สิงคีบับพาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นายสนธยา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์โรงเรียนโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ แพะขุนทดโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายสาคร สิงหเดชะโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นางสุพิน ช่อมเซียงโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิรัช บัวทาโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
6. นางประไพศรี ฮวดชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล หริตกุลโรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
3. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลาโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ภูพันนาโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
6. นายศรีณรงค์ โพธิ์เย็นโรงเรียนสะคุวิทยากรรมการ
7. นางรสสุคนธ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แข็งแรงโรงเรียนบ้านน้ำซึมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อนันต์ ช่อมเซียงโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวิชัย โสมาศรีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนกรรมการ
4. นายศรีณรงค์ โพธิ์เย็นโรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จำปามูลโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา แสงตาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีระ ชาวดอนโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา แสงตาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวีระ ชาวดอนโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จำปามูลโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายวีระ ชาวดอนโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นายตันติกร สุรภักดิ์โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นางสาวบัวไล ภูเวียงโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นางสาวศกุลวรรณ วินทะไชยโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร โทกุลโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
3. นายปรีชา สาวิสัยโรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางรัตติกาล ศรีครามโรงเรียนบ้านหนองหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายถนอมคิด วงศ์พิมสอนโรงเรียนบ้านจำปาทองประธานกรรมการ
2. นางราตรี เพียรโคกกรวดโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
3. นางกานต์สิรี ภูผาใจโรงเรียนบ้านแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพรชัย กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านสาครพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ วงศ์กันยาโรงเรียนบ้านท่าโปงทองกรรมการ
3. นายสมจิตต์ นาเหนือโรงเรียนบ้านโคกวิชัยกรรมการ
4. นางอมรทิพย์ กัลยาโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายถาวรวิทย์ อินทมลโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางดรุณี กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
3. นางสาวศิวะรักษ์ ศรีละโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลแสงโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเปรม มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระภา ภูแช่มโชติโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการ
3. นายทศพร ยำยวนโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คำผายโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา ฉันทปัญญาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวันเฉลิม สีแก้วโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ก้อนศรีโรงเรียนบ้านลาดหอคำกรรมการ
4. นายอภิชาติ บ้านเป้าโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายประยูร โพธินามโรงเรียนบ้านหนองหัวคูประธานกรรมการ
2. นายศิรวิทย์ ฉลีโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นายนิคม ใจดีโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นางสายฝน มีชัยโรงเรียนบ้านกาลึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ พิลาวัลย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาววรุณยุพา โยธากุลโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวพุทธรัตน์ มิ่งมิตรวันโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางเจราภรณ์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านขัวล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ขันภิบาลโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ แสงบุตรโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเรียมน้อย ยานจรัสโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางโชติกา กิตติพิชาภาโรงเรียนภูพิชญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประทีป ไชยเมืองโรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร ช่วยแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อุทโทโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นางสาววารุณี บัวชาโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวรรธนะ พุทธเพาะโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายแดนชัย พึ่งจิตรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล สังข์สีแก้วโรงเรียนภูพิชญกรรมการ
4. นางจิตรถนอม ศรีบุรินทร์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
5. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางลักคณา คำก้อนโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
3. นางสาวปณัฐภรณ์ ลาภสารโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายปัญญา อินทะวงษาโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ พิมพิศาลโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์กรรมการ
3. นางประไพ แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางสาวยุพิณ เอียยะบุตรโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางขนิษฐา วงษ์อินทร์อยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา วิมลจิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางศรัณย์พร มูลธิโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ อุปการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตต์เกษม รอดชมพูโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
3. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตต์เกษม รอดชมภูโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
3. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญพามาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตต์เกษม รอดชมพูโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
3. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 138กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญพามาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตต์เกษม รอดชมพูโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
3. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญพามาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิชาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนนบ้านายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกมล นามบุญมีโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นายสุพรักษ์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวนภสรณ์ วงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นางเพชรา ราศรีสวยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายกมล นามบุญมีโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรักษ์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวนภสรณ์ วงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นางเพชรา ราศรีสวยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล นันทวงศ์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านโคกวิชัยประธานกรรมการ
2. นางลลนา ดีสมโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านโคกวิชัยประธานกรรมการ
2. นางลลนา ดีสมโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล นันทวงศ์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร์โรงเรียนบ้านเมืองไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านโคกวิชัยประธานกรรมการ
2. นางลลนา ดีสมโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นางแสงทอง มาตย์สุริย์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล นันทวงศ์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านโคกวิชัยประธานกรรมการ
2. นางลลนา ดีสมโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล นันทวงศ์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านโคกวิชัยประธานกรรมการ
2. นางลลนา ดีสมโรงเรียนเทื่อมกรรมการ
3. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงมณีโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวภา คำกันยาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงมณีโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวภา คำกันยาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงมณีโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวภา คำกันยาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลาวัลย์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านคำด้ว'กรรมการ
2. นางประภาพร ไตรนิรันดรโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ไชยสิงหาญโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลาวัลย์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
2. นางประภาพร ไตรนิรันดรโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ไชยสิงหาญโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สุปัญบุตรโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมโรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชายชัย ใหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสธรโรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสธรโรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สุปัญบุตรโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมโรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชายชัย ใหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสธรโรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สุปัญบุตรโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมโรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชายชัย ใหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสธรโรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สุปัญบุตรโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมโรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชายชัย ใหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ยศอ่อนโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นางสายใจ วงค์ตาขี่โรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นางสมควร น้อยเสนาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา อินทะวงษาโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางประนอม ใจหาญโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
3. นางสาวมนธิลา วันสาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นางไพจิตร เชื้ออ่ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม คำภาบุตรโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางพุทธชาติ เหลาแก้วโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม คำภาบุตรโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางพุทธชาติ เหลาแก้วโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม คำภาบุตรโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางพุทธชาติ เหลาแก้วโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพินิจ หาโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมพลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ หาโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนเรศวร์ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทรเสนาโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นายประธาน นนท์ขุนทดโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี สมพวงภักดีโรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พิลาดีโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางทองหล่อ ภูถมศรีโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางนันทกา อินดาโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถาพร พิลาดีโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. นางบังอร รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสมภาร ภูขำโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางประคอง เกตุรุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถาพร พิลาดีโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. นางบังอร รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสมภาร ภูขำโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางประคอง เกตุรุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถาพร พิลาดีโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. นางบังอร รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสมภาร ภูขำโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางประคอง เกตุรุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางประทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พลซาโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางประทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางธิดา หัสโนโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางปูชิตา ชนกพิกุลกลิ่นโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการ
4. นางเยาวดี วงษ์สันต์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางธิดา หัสโนโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางปูชิตา ชนกพิกุลกลิ่นโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการ
4. นางเยาวดี วงษ์สันต์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ มงคลโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายสุโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ มงคลโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายสุโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ มงคลโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายสุโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ มงคลโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายสุโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ มงคลโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายสุโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายศิริขันธ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
3. นายขยาย โยธากุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
4. นายธรรมนูญ อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายขยาย โยธากุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นายธรรมนูญ อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายขยาย โยธากุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นายธรรมนูญ อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายขยาย โยธากุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นายธรรมนูญ อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรทม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นายจุลศักดิ์ ธัญญะเชียงพิณโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายสมาน แก้วศรีสุขโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรทม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นายจุลศักดิ์ ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายสมาน แก้วศรีสุขโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]