หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2556 09.00
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2556 09.00
3 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2556 09.00
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2 9 ต.ค. 2556 09.00
2 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ หน้าอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ หน้าอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลญาริดา ห้อง คอมฯ 9 ต.ค. 2556 09.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2556 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.6/3 9 ต.ค. 2556 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ หน้า สพป.อด.4 9 ต.ค. 2556 09.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องประชุมทองกวาว 9 ต.ค. 2556 09.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 14.30
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/2 9 ต.ค. 2556 09.00
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00
8 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/3 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ข้างหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ หน้าอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.2/3 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2556 09.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 9 ต.ค. 2556 09.00
3 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
4 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
5 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
6 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
7 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
8 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
10 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
11 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 09.00
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 10.00
14 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 10.00
15 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2556 10.00
16 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 9 ต.ค. 2556 13.00
17 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 1 9 ต.ค. 2556 15.00
18 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 9 ต.ค. 2556 09.00
19 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวท่ี 2 9 ต.ค. 2556 10.00
20 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 9 ต.ค. 2556 11.00
21 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 9 ต.ค. 2556 12.00
22 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวท่ี 2 9 ต.ค. 2556 13.00
23 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 9 ต.ค. 2556 14.00
24 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 9 ต.ค. 2556 09.00
25 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 9 ต.ค. 2556 10.00
26 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 9 ต.ค. 2556 11.00
27 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 9 ต.ค. 2556 12.00
28 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 9 ต.ค. 2556 14.00
29 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 9 ต.ค. 2556 09.00
30 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 9 ต.ค. 2556 10.30
31 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 9 ต.ค. 2556 14.00
32 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 9 ต.ค. 2556 15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้า สพป. 9 ต.ค. 2556 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้า สพป. 9 ต.ค. 2556 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้า สพป. 9 ต.ค. 2556 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้า สพป. 9 ต.ค. 2556 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้า สพป. 9 ต.ค. 2556 09.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล ห้อง คอมฯ1 9 ต.ค. 2556 09.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ข้างอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ข้างอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ข้างอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ลานโดม 9 ต.ค. 2556 09.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง คอมฯ 2 9 ต.ค. 2556 09.00
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง คอมฯ1 9 ต.ค. 2556 09.00
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง คอมฯ 9 ต.ค. 2556 09.00
14 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2556 09.00
15 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง คอมฯ 2 9 ต.ค. 2556 09.00
16 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
17 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
18 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
19 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.1/3 9 ต.ค. 2556 09.00
3 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556 09.00
4 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00
5 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/1 9 ต.ค. 2556 09.00
6 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ใต้ร่มจามจุรี อาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2556 09.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง อบ.2/1,2/2 9 ต.ค. 2556 09.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2556 09.00
5 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 9 ต.ค. 2556 09.00
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 9 ต.ค. 2556 09.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 9 ต.ค. 2556 09.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2556 09.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00
10 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อัฒจรรย์สระว่ายน้ำ 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00
2 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00
3 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00
5 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 1 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]