หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00
2 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00
4 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.3/3 8 ต.ค. 2556 09.00
6 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2556 09.00
7 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ห้องอนุบาล 1/1 8 ต.ค. 2556 09.00
8 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร1 ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00
2 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00
3 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารลีลาวดี ห้อง คอม 1 8 ต.ค. 2556 09.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2556 09.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2556 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2556 09.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00
8 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 10.30
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องประชุมทองกวาว 8 ต.ค. 2556 09.00
6 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 13.00
7 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 14.30
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00
12 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/3 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ข้างหอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนด้านหน้า 8 ต.ค. 2556 09.00
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556 09.00
2 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2556 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00
4 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2556 09.00
5 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง อบ.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00
6 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง อบ.2/1 8 ต.ค. 2556 09.00
7 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องประวัติศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 09.00
10 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
11 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
12 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
13 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
14 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
15 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
16 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
17 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
18 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
19 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
20 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
21 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
22 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 10.00
23 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 10.00
24 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องดนตรีนาฎศิลป์ 8 ต.ค. 2556 10.00
25 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 8 ต.ค. 2556 13.00
26 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 8 ต.ค. 2556 09.00
27 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 8 ต.ค. 2556 10.00
28 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 8 ต.ค. 2556 11.00
29 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 8 ต.ค. 2556 12.00
30 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 8 ต.ค. 2556 13.00
31 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 2 8 ต.ค. 2556 14.00
32 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 8 ต.ค. 2556 09.00
33 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 8 ต.ค. 2556 10.00
34 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 8 ต.ค. 2556 11.00
35 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตาธรรม 8 ต.ค. 2556 12.00
36 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตาธรรม 8 ต.ค. 2556 14.00
37 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตาธรรม 8 ต.ค. 2556 09.00
38 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตาธรรม 8 ต.ค. 2556 10.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ข้างอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ ข้างอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ ข้างอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ลานโดม 8 ต.ค. 2556 09.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง คอมฯ 2 8 ต.ค. 2556 09.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ทัศนศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2556 09.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร อบ. ห้อง คอมฯ 1 8 ต.ค. 2556 09.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง คอมฯ 2 8 ต.ค. 2556 09.00
15 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง คอมฯ 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00
2 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556 09.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2556 09.00
4 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 09.00
5 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00
6 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00
7 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.3/3 8 ต.ค. 2556 09.00
8 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00
9 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร อนุบาล ห้อง อ.2/1 8 ต.ค. 2556 09.00
10 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ใต้ร่มจามจุรีหน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สวนป่า ข้างอาคาร 4 8 ต.ค. 2556 09.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2556 09.00
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ม.2/1 8 ต.ค. 2556 09.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง อบ.2/1,2/2 8 ต.ค. 2556 09.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2556 09.00
7 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556 09.00
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/2 8 ต.ค. 2556 09.00
10 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อัฒจรรย์สระว่ายน้ำ 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 13.00
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 13.00
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 13.00
4 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 13.00
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เวที 1 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา เวทีหอประชุมชั้นอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อนุบาล 2/2 8 ต.ค. 2556 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อนุบาล 3/2 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]