รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  จันทรเสนา
 
1. นางอมรา  งามชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 1. เด็กหญิงชญานิน   สุทธิโคตร
 
1. นายภัทรนันท์   แสวงผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1. นายศักดิ์ชัย  ชมชัยรัตน์
 
1. นายปัญญา  ไชยสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงนภาพร  เลิศศรีเพชร
 
1. นางอมรา  งามชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงวาทิณี  กงซุย
 
1. นางสุดาพร  วิรุณพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ธงชัย
 
1. นางสาววิชชุลดา  มะลาศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 1. เด็กหญิงวรรณนภา  บุญจันทร์
 
1. นางพิชยา  สุดแดน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กลั่นพจน์
 
1. นางพิชยา  สุดแดน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1. นายนิมิตร  นะภูตา
 
1. นางสาวชลาพร  อุปนันท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญไพรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  รัตนพลแสนย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ่ำพิมพ์
2. เด็กชายพงศ์ธวัช  พรหมวงศ์ซ้าย
 
1. นางรวงทอง  นรินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงวรรณวลี  แสงเผ่น
2. เด็กหญิงวรัญญา  จุทสิงห์
 
1. นางจรรยา  หน่องพงษ์
2. นายสุรพล  หน่องพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายสูงเกียรติ   อุ่นแสง
 
1. นางสาวโสภา   บูรณะพล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กหญิงศลิษา  เจียง
 
1. นางสายสมร  หิริโกกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กชายอนันติชัย  หลาบหนองแสง
 
1. นายนิวัฒน์  ละอองเอก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โคกสถาน
2. เด็กชายจักรกฤษ  เผอิญอ่อน
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ผดุงธรรม
 
1. นางรัชเพ็ญ  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางอังคณา  แก้วไชย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 1. นางสาวมินตรา  ประทุมชัน
2. เด็กหญิงวรรณภา  มูลศักดิ์
3. เด็กหญิงอาริยา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายชัยทวี  แสนสุริวงค์
2. นางมธุรส  พ้นทุกข์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหมู 1. เด็กหญิงกุลนันท์  พจน์สร
2. เด็กหญิงจันทร์ดารา  จันทร์ใต้
3. เด็กหญิงสุธิดา  คำวันดี
 
1. นางสาวมัตติกา  ผิวบาง
2. นางสาวอมรรัตน์  เหลาเกลี้ยงดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  หวานแท้
2. เด็กหญิงวศิวาพร  แสนวิเศษ
3. เด็กหญิงสโรชา  สัมพโว
 
1. นางฐิติรัตน์  ภูกิ่งพลอย
2. นายประพล  ภูกิ่งพลอย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายทัศนนท์  น้อยสุวรรณา
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางรุจาภา  สุวรรณศรี
2. นางอังคณา  แก้วไชย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 1. นายจิรายุทธ  ปัดถาวะโร
2. เด็กหญิงนุชธิพร  อินทะสร้อย
 
1. นางทองพูล  แก้วสังข์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวรรนิภา  โยธินทะ
 
1. นางวารุณี  จันทะบูลย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช่วง 1. เด็กชายจักรกิต  ไกรราช
 
1. นายสุรศักดิ์  กุลวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. เด็กหญิงดารุณี  การี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  จันทะบูลย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุทธิบริบาล
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  เถื่อนคำเฮือง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญถึง
 
1. นางรุจาภา  สุวรรณศรี
2. นางอังคณา  แก้วไชย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 1. เด็กชายธนากร  มิ่งมิตรวัน
2. เด็กหญิงวศิกา  จันหอม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สังฆพันธ์
 
1. นายปฏิพัทธ์  แทบสี
2. นายพิเชฐ  พ้นทุกข์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วีระพัฒนา
2. เด็กหญิงธนัชญา  ผุดบัวดง
3. เด็กหญิงวนิดา  บรรณารักษ์
 
1. นางสาวชญานิศ  หิรัญวงษ์
2. นายเกรียงไกร  นรินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นางสาวคณิตา   เร่งร้อน
2. นายธนากร   พาดี
3. นางสาววัชรีภรณ์   โคตรใหญ่
 
1. นางชนิดา   เถรหมื่นไวย
2. นายธานินท์   ภูมิภักดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  บัวคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตันหยง
3. เด็กชายอิทธิกร  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวชญานิศ  หิรัญวงษ์
2. นายเกรียงไกร  นริินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นายธีระพงษ์  โคบาล
2. เด็กหญิงวริษฐา  ภูครองนาค
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ทรงหอม
 
1. นางสมควร  บูรณสรรค์
2. นายอิทธิพล  มูลเพ็ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 1. เด็กหญิงจิรประภา   วิสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชฏา   บุดดา
3. เด็กหญิงศดานันท์   ประทัยบุตร
 
1. นางบานเย็น   แสวงผล
2. นางพรชิตรา   ลักษณะจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 1. เด็กชายคำภีร์  ช่างสอน
2. เด็กหญิงพัชริดา  อุดมพร
3. เด็กชายวรวุฒิ  นามจุงจัง
 
1. นายชัยทวี  แสนสุริวงค์
2. นายปฏิพัทธ์  แทบสี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงจริยา  สาวาปี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พักภัย
 
1. นางรสริน  ฟองชน
2. นางสาวอภิญญา  รัตนโกเมศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ชานนตรี
2. เด็กชายเอกกวี  สีดารักษ์
 
1. นางสาวกชกร  พินิจมนตรี
2. นางจงกลณี  โภคสวัสดิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1. เด็กชายณัฐพนธ์   จำปาศรี
2. เด็กชายลัญจกร   บัดชาเขียว
 
1. นายชูชาติ  เวียงคำ
2. นายเฉลียว   เทียมพัฒน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 1. เด็กชายธนยศ  มาตรช่วง
2. เด็กชายพีระพงษ์  สีแสง
 
1. นายพัลลภ   ศรีเคน
2. นายวีระ  นิตยโรจน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 1. เด็กชายต่อพงษ์  ชานันโท
2. เด็กชายวัชรพงษ์  แสนยานอก
 
1. นางพรสวรรค์  จันทร์วิเศษ
2. นายเมธี  ศรีอาษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. นายจิณณวัตร  พรมบุญ
2. นายนิวัฒน์  ป้องคำรส
 
1. นายพิทยา  ไปแดน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. นายยุทธนา  ศรีนอคำ
2. นายเสกสรร  ภูมิบุญ
 
1. นายพิเนตร์  ศรีนาค
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงนัทธมน  กัณนุรา
2. เด็กหญิงปณิตา  คำหอม
3. เด็กหญิงประวินรัตน์  ศรีคำภา
4. เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณสิงห์
5. เด็กหญิงสีวิกา  สงครามสี
 
1. นางพรพิมล  ดีพลงาม
2. นางเตือนจิต  ภูมีคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบ้านดู่
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  กงสะเด็น
4. เด็กชายภาคภูมิ  นามอาษา
5. เด็กชายศักดิ์ศรณ์  ศรีบ้านดู่
 
1. นางนภกช  พิมพ์สุวรรณ
2. นายประสาน  คำชาลี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงกัลยาณิน   แซ่ซั้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ลอนยุค
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ใจแก้ว
4. เด็กหญิงสุทธิดา   ผุสดี
5. เด็กหญิงอนัญญา   ราชละคร
 
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
2. นางสาวฤทัยรัตน์   เบ้าคันที
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาวะโห
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ทองแท่ง
3. เด็กหญิงชฎากร  เล็กชะอุ่ม
4. เด็กหญิงปาณิสษา  หวูกิม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  สมบัติกำไร
 
1. นางภุมรินทร์  พลทะศรี
2. นางละมัย  แพงอะมะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายธนพล  ลุนชัยภา
2. เด็กชายพชร  พนารัตน์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขขวัญ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  เข็มงามดี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางสาวเนตรนภา  พงษ์สิงห์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปะวันนา
2. เด็กหญิงกัลยา  แขงสง่า
3. เด็กหญิงจริยา   หารดา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ท่าเดื่อ
5. เด็กชายสุรศักดิ์   พิวิโส
 
1. นางประทิน  บุ้งทอง
2. นางเสาวคนธ์  ทิพยศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงจิรภา  สร้อยหล้า
2. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายภาคภูมิ  มะลิลาด
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีโคตร
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนคำเลิศ
 
1. นางฐิติรัตน์  ภูกิ่งพลอย
2. นายประพล  ภูกิ่งพลอย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายกมล  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายชินกร  จันทร์คูเมือง
3. เด็กชายธนกร  สังฆะทิพย์
4. เด็กหญิงธารทิพย์  ทิวะโต
5. เด็กหญิงปุษยา  ศรชัย
 
1. นายณัฐพล  ศรีไตรเรือง
2. นายทองคูณ  ชีพจำเป็น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1. เด็กหญิงกัลยา  หลักหนองบุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงญาณิญา  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่อนบุญ
5. เด็กหญิงบุษดี  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงปณิดา  สำราญดี
7. เด็กหญิงปิยภรณ์  คำภาษี
8. เด็กชายพนมรุ้ง  เครือแสง
9. เด็กหญิงพัชรพร  บุญศรี
10. เด็กหญิงลินดา  คำภาษี
11. เด็กชายวรวัฒน์  ไชยคำจันทร์
12. เด็กชายวสันต์  ปทุมเขต
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีหาอวน
14. เด็กชายสุรศักดิ์  วงศ์คำ
15. เด็กหญิงเกศริน  แก้วไพฑูรย์
16. เด็กชายเรืองระวี  บัวทองสิงห์
17. เด็กชายไชยวัฒน์  ลาลด
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญนาดี
2. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
3. นายวิรัตน์  กัสโป
4. นางสาริกา  ศรีนาค
5. นางสุรินดา  กิตติพระวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กงสะเด็น
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง
3. เด็กชายจักรกฤษ  ขันรักษา
4. เด็กชายจิตรภณ  พันธ์ชัย
5. เด็กหญิงชยาภรณ์  โงนเงิน
6. เด็กหญิงฎาลิกา  เสมาวัตร
7. เด็กชายธนกร  ทักสิน
8. เด็กหญิงนภาจรี  คำแสน
9. เด็กชายนันทวัตร  ต่ายวัลย์
10. เด็กชายปัญญา  ศรีพระนามน้อย
11. เด็กชายปัญญากร  เหรียญทอง
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  พนยาง
13. เด็กหญิงวันทินี  ศรีคำภา
14. เด็กชายศักดิ์ดา  จันทร์ทิพย์
15. เด็กชายศักดิ์ศรณ์  ศรีบ้านดู่
16. เด็กชายศิริพงษ์  รอดเขียว
17. เด็กชายอรรถพร  คำโคตรสูนย์
18. เด็กหญิงอาลิญา  ราวะดี
19. เด็กหญิงอุราพร  พวงเงิน
20. เด็กหญิงเปรมปรี  แก่นพิมพ์
 
1. นางจารุณี  คำหอม
2. นายธีระศักดิ์  ปักษา
3. นางนภกช  พิมพ์สุวรรณ
4. นางพรพิมล  ดีพลงาม
5. นางพรพิมล  เรย์เบิร์ก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายคฑาวุธ  พรมรินทร์
2. เด็กชายคฑาวุธ  อามาตย์
3. เด็กชายชินวัตร  วรรณราม
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พิมอ้วน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์จันทร์
6. เด็กชายนพรัตน์  ป้องคำสิงห์
7. เด็กหญิงนริศรา  อ๊อดผล
8. เด็กหญิงนุธิตา  ศรีพวง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูพันเว่อ
10. เด็กชายพงศกร  เห็มบุรุษ
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุรวิทย์
12. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสมรักษ์
13. เด็กชายวทัญญู  ภูพันเว่อ
14. เด็กหญิงวรรณิษา  ศรเสนา
15. เด็กชายวรฤทธิ์  แก้วเลิศ
16. เด็กชายวีระพงษ์  ศรีชนะ
17. เด็กชายสหรัฐ  อาจสุข
18. เด็กชายสุวิทย์  วรรณพฤกษ์
19. เด็กชายอาทิตย์  เมฆศรี
20. เด็กชายเมทัธ  กรินทร
 
1. นายกวีศิลป์  พันธัง
2. นางทองไสย์  พันธัง
3. นางผกามาศ  เมฆศรี
4. นางลาวัลย์  คำสีลา
5. นางวิไลวรรณ  เพียงเทพพงศธร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณพฤกษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  เพียงเทพพงศธร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงคุนัญญา  วังหอม
 
1. นางยุพดี  แก้วจิตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ต้นพรหม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบญจมณี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายปวริศ  ราชศรีเมือง
2. เด็กหญิงพัชราภา  ลักษณะสิงห์
 
1. นางคำจันทร์  อินทวงศ์
2. นางสุนทรีย์  แสงศร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงจณิสตา  สงวนนาม
2. เด็กชายจักรกฤษ  อุ่นจางวาง
 
1. นางคำจันทร์  อินทวงศ์
2. นางสุนทรีย์  แสงศร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  โพธิดอกไม้
2. เด็กชายอรุณ  มณีเพชร
 
1. นายวิชิต  สำราญ
2. นางสุกัญญา  น้อยยะ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. นางสาวธนากรณ์  เพ็ชรเอม
2. นางสาวนฤภร  ศรีโยธี
3. นางสาวพลอยไพลิน  วัตธัน
4. นางสาวพัชริดา  ผึ้งโสภา
5. เด็กหญิงพิมผกา  สีหาบุตร
6. นางสาวภาวิณี  คำสุขดี
7. นางสาวมุตา  กระทุ่มขันธ์
8. นางสาวสุรินทร์ธร  พรมดี
9. นางสาวอรจิรา  ภูบุญคง
10. นางสาวเพ็ญพร  พรมเลิศ
 
1. นางศิรฎาพร  เค้ามูล
2. นายองอาจณรงค์  นามมนตรี
3. นางสาวเสาวณีย์  จันทร์เพ็ง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงธนัดดา  คุณมาก
3. เด็กหญิงธิติสุดา  เกียรติสยมภู
4. เด็กหญิงนุชธิดา  ถาวรพงษ์
5. เด็กหญิงรัชดา  โนนยโส
6. เด็กหญิงวนิดา  หวานเมืองปัก
7. เด็กหญิงอรัญญา  ไขแดง
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  มาลาวรรณ
9. เด็กหญิงอัญชนา  แสงชาติ
10. เด็กหญิงเอมอร  มงคลพันธุ์
 
1. นางจรรยา  อุ่นสมัย
2. พระธวัชชัย  อคคฺเตโช
3. นางนารีรัตน์   เถิงเพ็งพัน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโสภา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กงซุย
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มืดทัพไทย
4. เด็กหญิงชลดา  แมดมีเหง้า
5. เด็กหญิงทิพปภา  ลักษณะเปี้ย
6. เด็กหญิงนรินธร  แมดมีเหง้า
7. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  เนาวะศรี
8. เด็กหญิงนัฐผกา  แสนสุทธิ
9. เด็กหญิงปานตะวัน  อุ่นจิตร
10. เด็กหญิงรัตนาพร  นามภักดี
11. เด็กหญิงรุจิรา  แมดมีเหง้า
12. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ษารักษ์
13. เด็กหญิงศุวิมล  พรสุวรรณ
14. เด็กหญิงเจษฎากร  ศรีลาวงศ์
15. เด็กชายเอกพล  ผันผ่อน
 
1. นางกฤตพร  อนุมาตย์
2. นางขนิษฐา  ชำนาญศิลป์
3. นางสาวจุฬารัตน์  ทวีทรัพย์
4. นางนวลใย  แก่นนอก
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  คำวันดี
2. นางสาวนิภาพร  จันทะสี
3. นางสาวประภัสสร  บุญร่วม
4. เด็กหญิงปรียานุช  แฉกกระโทก
5. เด็กหญิงพรรณศรี  ประเสริฐสังข์
6. นางสาวพิยดา  ผลาผล
7. เด็กหญิงยุภารัตน์  ซาหยอง
8. นางสาววันวิสา  ภูมิภักดิ์
9. เด็กชายศราวุฒิ  สุขแสน
10. เด็กหญิงสุดาพร  ชานนอก
11. นางสาวสุภัตรา  ไชยยันต์
12. เด็กหญิงอัครณี  หาสีโน
13. เด็กหญิงอาภาศิริ  นันทะแสง
14. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์เสนา
15. นางสาวโสรญา  สาวิกัน
 
1. นางนุกูล  เหลือจันทร์
2. นายพิทยา  บุญเรือง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทุมพุฒทา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กับบุญ
3. เด็กหญิงอริศรา  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางสุวรรณ  บูระทิศ
2. นางอภิชญาน์  คำภักดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  คงเพชร
2. เด็กชายธนกร  สีเลิศ
3. เด็กหญิงภวรรณตรี  คุณทะนัง
 
1. นางสาวจันจุรีย์  สร้อยวิทยา
2. นางวารุณี  จันทะบุลย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทิพย์ประมวล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์วุฒิ  เมืองมัจฉา
 
1. นางดาราณี  ใจมีธรรม
2. นางอรอนงค์  พิลาหา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นางสาวกรรณิการ์   ธรรมนู
2. นายเจริญชัย   เริ่มศรี
 
1. นางชนิดา  เถรหมื่นไวย
2. นายชูชัย   พินิจมนตรี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายนันทวัธน์  จันทรเสนา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงทิพากร  ไชยเดช
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงชลดา   นันธานี
 
1. นายชาญชัย   ปานเดชา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีวงค์ษา
 
1. นางไพรวรรณ  พิชพันธ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงพิยะดา  อินตา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ท้าวเนาว์
 
1. นายชาญชัย   ปานเดชา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นางสาวจิราวรรณ   ทันโหศักดิ์
 
1. นายชาญชัย   ปานเดชา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  ประวิสารัตน์
 
1. นายสุนทร  ศรีชัยยศ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำอ้อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลสิมมา
2. เด็กหญิงพนิดา  แก้วปัญญา
 
1. นางนงลักษณ์  แป่มจันทร์
2. นางประภาพรรณ  เบญจกุล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำอ้อ 1. เด็กหญิงถิรดา  พาพร
2. เด็กหญิงเกศสุดา  แวงมล
 
1. นางนพรัตน์  ทาทาด
2. นางอมรรัตน์  โคตรน้ำเนาว์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นายอธิพงษ์    เบ้าคันที
2. นายอนุชน   ละโป้
 
1. นายชาญชัย   ปานเดชา
2. นางอุไรวรรณ  ศรีอาษา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงห์เสนา
 
1. นายสุนทร  ศรีชัยยศ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายวีระศักดิ์  คำผาสุก
2. เด็กชายอนุชา  คำแพงราช
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ผิวผ่อง
 
1. นางจุฬพร  แครนเดลล์
2. นางวีรียา  มาตะรักษ์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กชายชาญวิทย์  รักจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  เสียงอ่อน
3. เด็กชายภูวดล  แสงวงษา
 
1. นายนพภัณฑ์  โสภาวัน
2. นายอารีย์  พิลาหา
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทะศรี
2. เด็กชายสราวุธ  ดวงลี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พิทักษ์ชน
 
1. นายพรมมา  ผลพัฒนา
2. นายพิชัย  โพธิผล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1. เด็กชายวทัญญู  เปรี่ยมดี
 
1. นายสนั่น  กฤษณา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กหญิงอริยา  คำวันดี
 
1. นายคมกริช  บูรณสรรค์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ขันสอาด
 
1. นายสนั่น  กฤษณา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. นายอภิสิทธิ์  สีดี
 
1. นางพาณิชย์  ศรีสุขา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1. เด็กหญิงพรนภา  สะสม
 
1. นางศิวาภรณ์  สันประเภท
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ค่ายเพชร
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ยะโคนัย
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  สนามชัย
4. เด็กชายคุณวุฒิ  พลขันธ์
5. เด็กชายคุณากร  พรมวันนา
6. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กลางแก้ว
7. เด็กชายชญานนท์  บุญรักษา
8. เด็กชายชนาธิป  พันพินิจ
9. เด็กหญิงชลธิชา  สีลา
10. เด็กหญิงชุติมา  มหาโยธี
11. เด็กหญิงณัฐมล  ภูสุรินทร์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  รสดี
13. เด็กหญิงทลิตา  กล้ากิจการ
14. เด็กหญิงทิพนาฎ  ภิรมอยู่
15. เด็กหญิงธันทิวา  บุญเกิด
16. เด็กชายธีระพงษ์  ใต้ชมภู
17. เด็กหญิงพรธิตา  หล้าทองอินทร์
18. เด็กหญิงพรนภา  สีลานำ
19. เด็กชายพัชระ  ภูมิมิตร
20. เด็กหญิงภาวินี  พันฤทธิ์
21. นายฤทธิพร  หมื่นสา
22. เด็กหญิงลดาวัลย์  ไชยโส
23. เด็กชายวุฒิชัย  คัตตะโล
24. เด็กชายศตวรรษ  พรมวันนา
25. เด็กหญิงศิราณี  สีโพอุ่น
26. เด็กชายสถาพร  พรมวันนา
27. เด็กหญิงสุธิดา  ประทุมวัน
28. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์คำ
29. เด็กชายอนุชา  ศรีเมือง
30. เด็กชายอนุชิต  วงษ์ศรีงาม
31. เด็กชายอรรถพล  คุริมา
32. นางสาวอัจฉรียา  สาสีทา
33. เด็กชายอาทิตย์  ค่ายเพชร
34. เด็กชายอิศรา  หนูราช
35. เด็กหญิงเกตน์สิริ  หล่อนน้อย
36. เด็กหญิงเกษสุดา  คำพวงชัย
37. เด็กหญิงเพลินพิศ  ภูมิมิตร
38. เด็กชายแบงค์  กฤษฎารักษ์
39. เด็กหญิงแพรวนภา  จอกทอง
40. นายแสงตะวัน  บัวจันทร์
 
1. นายกฤษกร  พิมพิชัย
2. นางจุฬาลักษณ์  วรชินา
3. นางสาวดรุณี  วรจักร์
4. ส.ต.อ.พิทักษ์ชัย  มาตะรักษ์
5. ร้อยตำรวจตรีศิริศักดิ์  จันทรศร
6. นางสุดาวดี  วรแสน
7. นางสุมาลี  พรมยาลี
8. นายองอาจ  สังข์ทอง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1. เด็กชายวทัญญู  เปรี่ยมดี
 
1. นายสนั่น  กฤษณา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายณัฐกมล  ปุณขันธ์
 
1. นางรัชนีกร  สูงห้างหว้า
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอัญชลี  สีเอก
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กหญิงยุพิน  เดชพลมาตย์
 
1. นางธัญวรัตม์  คำภาแก้ว
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายณัฐพล  นามวิเศษ
 
1. นางณัฐกานต์  เวียงนนท์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ราชารี
 
1. นางสลิลดา  ลำมะนา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายชัชวาลย์  ไชยา
 
1. นายพีระศักดิ์  ภูมิวัตร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผิวพรรณ
 
1. นางชุติมา  ธานีเนียม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. นายภานุวงศ์  ศรีเชียงสา
 
1. นางยุพินพร  อารีรักษ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กชายธนากร  อินทร์แสง
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. นางสาวยุพิน  เดชพลมาตย์
 
1. นางประมวล  ศิริเวช
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหญ่โสมานัง
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายณัฐพล  นามวิเศษ
 
1. นางณัฐกานต์  เวียงนนท์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. นายวีระยุทธ  สุทธินัง
 
1. นายพีระศักดิ์  ภูมิวัตร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงอนงค์  นิลทระ
 
1. นางนงนุช  ภูมิเพ็ง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงนิภาพร  วรรณเลิศ
 
1. นายพีระศักดิ์  ภูมิวัตร
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กชายกรวิชษ์  แพงสนาม
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาสัย
3. เด็กชายกิตติ์ธนา  สงวนนาม
4. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิทรัพย์
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีดารักษ์
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  พิศาจารย์
7. เด็กหญิงฐิติภา  น้อยสุวรรณ
8. เด็กชายณัฐพล  ศรีทำนา
9. เด็กชายธนากร  แข็งแรง
10. เด็กหญิงธัญรดา  ผลเพิ่ม
11. เด็กชายธีรภัทร์  ผิวงาม
12. เด็กชายธเนศ  ภูวเดชากุล
13. เด็กชายนพกร  ตูมโคตร
14. เด็กชายนวพล  รูปสม
15. เด็กหญิงนวลฉวี  ปัญญาหลง
16. เด็กหญิงบุศราวดี  สมศรี
17. เด็กหญิงบุษยา  คลังแก้ว
18. เด็กหญิงพรรัมภา  วงศ์ไชยา
19. เด็กชายพลากร  กองทอง
20. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สวรรค์สกุลไทย
21. เด็กชายพีรพัฒน์  ดอกชะเอม
22. เด็กหญิงภานุมาศ  ภูมิเพ็ง
23. เด็กชายภูภักดิ์  ก้องเวหา
24. เด็กชายภูวเดช  นามฤาชัย
25. เด็กหญิงมณฑิตา  ทาทิวัน
26. เด็กชายราชวัฒน์  คำไฮ
27. เด็กหญิงวาสินี  บุญโนรัตน์
28. เด็กชายศรราม  ไสโยธา
29. เด็กชายศราวุฒิ  อินทนู
30. เด็กชายศุทธวีร์  เบญจจินดา
31. เด็กหญิงสุจิตตา  ไชยวาน
32. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ผ่องผาด
33. เด็กหญิงสุทธิชา  รสธรรม
34. เด็กหญิงสุทธิดา  สีลา
35. เด็กหญิงสุธิดา  แข็งแรง
36. เด็กหญิงสุภัสสร  ภูวเดชากุล
37. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงบุญ
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  สาดสี
39. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ่มจำรัส
40. เด็กชายเพชรประเสริฐ  น้อมภักดีกุล
 
1. นางจิรภา  คงสุข
2. นางดารณี  รัตนติสร้อย
3. นางทัศนีย์  พงษ์สิงห์
4. นายธวัชชัย  แข็งฤทธิ์
5. นายธีรพล  เบญจจินดา
6. นางพรภิรมย์  งานสำเร็จ
7. นายอิทธิเดช  พงษ์สิงห์
8. นางสาวเพ็ญจวรรณ  แก้วชมภู
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  สิวิสอน
2. เด็กหญิงกุลลดา  ทามะฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลดา  โพธิ์พรม
4. เด็กหญิงชลวลี  โคตรปัดถา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โหจันทร์แสง
6. เด็กชายณัฐรัช  โพธิ์จันทร์
7. เด็กชายธนายุทธ  หินแก้ว
8. เด็กชายธวัชชัย  สีสัน
9. เด็กหญิงนนทวรรณ  ปรางเทศ
10. เด็กหญิงนันทิชา  ทุยโทชัย
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาลามน
12. เด็กหญิงบังอร  พรมโกฎ์
13. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์พรม
14. เด็กชายพรรณา  เหลาเกิ้ม
15. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ฐานะ
16. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศรีโสม
17. เด็กชายวรกฤต  วิชิต
18. เด็กชายวราวุฒิ  คุณสมบัติ
19. เด็กชายศรัญยู  ทรัพย์ทวี
20. เด็กหญิงศิริวรรณ  พาพันธ์
21. เด็กหญิงสาธิตา  สุดพังยาง
22. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทะสา
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ดินจันทร์
24. เด็กหญิงอภิชญา  บุญชูนนท์
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมีประเสริฐ
26. เด็กหญิงอราญา  เทพชมภู
27. เด็กหญิงอารยา  กรกุม
28. เด็กหญิงเจนจิรา  ยินดีงาม
 
1. นางนงนุช  ภูมิเพ็ง
2. นางสาววิชชุลดา  มะลาศรี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิรยา  บุญนามล
4. นายสงการณ์  นามอาษา
5. นายสมบัติ  คำบอนพิทักษ์
6. นายสังคม   สุวรรณชาตรี
7. นายเกียรติชัย  ภูมิเพ็ง
8. นายเทวรรณ์  พิลาดี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  น่านอูบ
2. เด็กชายธวัชชัย  โยอาศรี
3. เด็กหญิงรัตนนพร  ปนัสสัง
4. เด็กหญิงอทิมา  หระบรรณ
5. เด็กชายอภิรัตน์  ปนัสสังข์
6. เด็กชายอรรถชัย  ประเสนัง
7. เด็กชายเกรียงไกร  พลดวงนอก
8. เด็กหญิงโสมรพี  คำสุแพง
 
1. นางประยูร  ประภาศรี
2. นายวินัย  บุญหล้า
3. นางสาวอรวรรณ  ปริตวา
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาเกิ้มหุ่ง
2. เด็กชายณัฐพล  โฮมชัย
3. เด็กชายธวัชชัย  บัวศรีพา
4. เด็กหญิงบุญญพร  วันทา
5. เด็กหญิงผกาพร  ลักษณะสิงห์
6. เด็กหญิงวิชชุดา  พลลาภ
7. เด็กชายสุพัตรา  โอชารส
8. เด็กชายอนุสรณ์  ภูแสงศรี
9. เด็กชายอิสรา  สมอารี
10. เด็กหญิงเปรมยุดา  สามารถ
 
1. นางศิรดา  คำเกษ
2. นางสมจิตร  บุญพา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1. เด็กหญิงกนกพร  เชิงรัมย์
2. เด็กหญิงกุลวลี  จันทร์อร่าม
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  นันทะจันทร์
4. เด็กหญิงมินตรา  มักสัน
5. เด็กหญิงศุภานันท์  คัณฑมาตย์
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วะรังษี
 
1. นางสาวอรจิรา  ชัยคำ
2. นางสาวอารีย์พร  นวนไชยดี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงจินตนา  จอมคำสี
2. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญญาพร  สอนคำดี
4. เด็กหญิงฟาริดา  ป้องสงคราม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  มูลชีวะ
6. เด็กหญิงมิลจารีย์  ป้องสงคราม
7. เด็กหญิงวิจิตรา  ภูมิประสาท
8. เด็กหญิงสุจิตรา  หีบทอง
 
1. นางดวงใจ  เวชไธสง
2. นางมาลิกา  สุขใจ
3. นางมุกดา  อินสุวอ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  เพียรแก้ว
2. เด็กหญิงธนัญญา  ไชยยอด
3. เด็กหญิงผกามาส  สมสนุก
4. เด็กหญิงมินตรา  พุทธิชัยพาณิช
5. เด็กหญิงวนิดา  พลชารี
6. เด็กหญิงศศินา  ศรีชัยมูล
7. เด็กหญิงสุพรรณี  คำศรีระภาพ
 
1. นางบุษบา  พรหมเครือ
2. นางประภาพร  ทาทอง
3. นางสุพัตรา  ไพศาลธรรม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงกนนกวรรณ  บัวคำ
2. เด็กชายกิติศักดิ์  เสนาวงศ์
3. เด็กชายจักรพงษ์  แสนสระดี
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แสนหาร
5. เด็กหญิงนิตติญาภรณ์  บุญสิทธิ์
6. เด็กหญิงนุชจรี  บุรี
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดีมาก
8. เด็กหญิงพิมลภา  พลชารี
9. เด็กชายภัทรพล  ศรีไชโยรักษ์
10. เด็กหญิงระพีภัทร  บูรณะสรรค์
11. เด็กชายวัชรพงษ์  ใสสะอาด
12. เด็กชายวิโรจน์  จันทร์หนองฮี
13. เด็กหญิงศุภกานต์  ประสานจิต
14. เด็กหญิงสุจิตรา  เดชวิไลพงษ์
15. เด็กชายอนันตกร  นนทชัย
16. เด็กหญิงเฉลิมพร  เคหะภูมิ
 
1. นางสาวชญานิศ  หิรัญวงษ์
2. นางสาวพนิดา  สมศักดิ์
3. นางยุพดี  แก้วจิตร
4. นายเกรียงไกร  นรินทร์
5. นางสาวเนตรนภา  พงษ์สิงห์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. นางสาวกนกกาญจน์  กาบสร้อย
2. เด็กหญิงกนกรัตน์  คูณศรี
3. นางสาวณัชฌาภรณ์  บุญมา
4. เด็กหญิงปิยดา  สูงเสริฐ
5. เด็กหญิงพรทิพา  สุนทร
6. เด็กหญิงวนิดา  อัดโดดดร
7. นางสาวสุพัตรา  ประเสริฐสังข์
8. เด็กหญิงเกศมณี  บุดดีคำ
 
1. นางสาวรัตนา  ยอดตา
2. นางสาวรัตน์จินันท์  ไพรดีพะเนาว์
3. นางอาพาภรณ์  แก้วศรี
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. นายทรัพย์เจริญ  คำวันดี
2. นางสาวพัฒนี  รักษาภักดี
3. นางสาวหยดเทียน  ประภา
4. นายอภิวัฒน์  ปานเกิด
5. นายเอกสัน  จันทร์มูลตรี
 
1. นายคมกริช  บูรณสรรค์
2. นางบัวพร  คำวันดี
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. นายนครินทร์  หาญธงชัย
2. นายนิติกร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคมกริช  บูรณสรรค์
2. นางบัวพร  คำวันดี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำอ้อ 1. เด็กชายรัชนัย  สีอุดม
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปัญจะภักดี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ละโป้
 
1. นางประภาพรรณ  เบญจกุล
2. นายเลอศักดิ์  ช่างแคน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  แจ่มใสดี
2. เด็กชายพิมพ์วิภา  พลถนัด
3. เด็กหญิงลลิตา  ใจดี
 
1. นายสุดสาคร  เรไร
2. นางอัชรา  สุวรรณรอด
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กหญิงณัตติยาภรณ์  ยศอ่อน
2. เด็กหญิงพรรภักษา  เชยชม
3. เด็กหญิงวธัญญา  คำตัน
 
1. นางทองใบ  แววศรี
2. นายไพบูลย์  พรหมแพง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 1. นางสาวกนกวรรณ  หอมวิชา
2. นางสาวนวพร  ไชยบุปผา
3. นางสาวพรพิมล  ศรีวิชา
 
1. นายนิกร  ใสโยธา
2. นายอภิชาติ  ชาบุญมี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิมมาตั้น
2. เด็กหญิงปวีณา  จันทะบูลย์
3. เด็กหญิงปวีณา  ไชยหาญ
4. เด็กหญิงมุฑิตา  สีสร้อยพร้าว
5. เด็กหญิงสิริกัลยา  ชนะสะแบง
6. เด็กหญิงสุทธิประภา  ขันขจร
 
1. นายปิยะพงษ์  ทาศิริ
2. นางยุพดี  แก้วจิตร
3. นายเกรียงไกร  นรินทร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนิตยา  นาดอน
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ทวีโชติ
3. เด็กหญิงปณิตา  ยางขัน
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทวีโชติ
5. นายรัตนชัย  สายบัว
6. เด็กหญิงออยทิตา  เจริญกุล
 
1. นางดรุณี  นนทวิชัย
2. นางผุสดี  ใหญ่โสมานัง
3. นายสว่าง  นนทวิชัย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   สุรมิตร
2. เด็กชายจักรพันธ์   สุริโย
3. เด็กหญิงพรรภษา  สีทาสร้อย
 
1. นางกรรจนา   ผลสว่าง
2. นายปัญญา   ปักศรี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1. เด็กชายจิระพงษ์  ผิวสะอาด
2. เด็กหญิงพิยะดา  ลามี
3. เด็กหญิงสุนิษา  ลาเกิด
 
1. นางวนิดา  แก้วมุข
2. นางอุทัย  สมพอง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กหญิงสร้อยธิดา  กัญญาพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโคตร
3. เด็กชายสุพจน์  บุญเกิด
 
1. นางกาญจนา  แจ้งดี
2. นางผดารัตน์  พรมมา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กชายบัณฑิต  ผิวทอง
2. เด็กชายปฏิญาณ  ผลาไสย์
3. เด็กชายเศรษฐวัฒิน์  ใจเพ็ชร
 
1. นางดาราณี  ใจมีธรรม
2. นายอารีย์  พิลาหา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันปลิว
2. เด็กหญิงจินดาภรณ์  วิมลจิตร
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทิศาเวช
 
1. นางดวงใจ  ฝุ่นแก้ว
2. นางพิมพวรรณ  มหาพรม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 1. เด็กชายธีรภัทร   ตันสุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสัญญา  ผลผาฤทธิ์
 
1. นายนพดล   อธิรัตนกรัณฑ์
2. นายลัทธพล  ศรีเคน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผุโพธิ์
2. เด็กหญิงละอองดาว  พรมจักร
3. เด็กหญิงสุภานันท์  มูลเพ็ญ
 
1. นางปราณี   คำสียา
2. นางสาวพินทุ์ญาดา   โสระเสาร์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ใหญ่มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา   อยู่นอก
3. เด็กหญิงสุวนันท์   พันธแสง
 
1. นางประคอง   นาสมวงศ์
2. นางสาวอาภรณ์  คำรินทร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 1. เด็กหญิงบัวทิพย์   ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงปณิดา  แก้วพรม
3. เด็กชายมงคล  จุ้ยแก้วพะเนา
 
1. นางทัศนีย์  เทพวงศ์
2. นางศิริภรณ์  เหมัง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงปิ่นญดา  กุลศรี
2. เด็กหญิงวันทินี  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงศิริพร  ปัดกะถัง
 
1. นางนภกช  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. นายจารุวัฒน์  รักษางาม
2. เด็กหญิงเกสร  หมื่นอภัย
3. เด็กหญิงเบญจกุล  มาตะยา
 
1. นางมยุรี  เกียรติสาร
2. นางรพีพิชญ์  เตรียมตัว
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 1. เด็กหญิงนนทิชา  พรหมศร
2. เด็กหญิงพัชริดา  สาครเจริญ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หนันตะ
 
1. นางคำปุ่น  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางสุระกาพย์  หงษ์แดง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 1. เด็กหญิงจันทิมา  อินทะนู
2. เด็กหญิงบุษรัตน์  สรวงศิริ
3. เด็กหญิงอโณทัย  บุญสิทธิ์
 
1. นางคำปุ่น  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางดอกอ้อ  อินทะนู
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 1. เด็กหญิงชินันพร  ขุนหาญ
2. เด็กหญิงศุฬิษา  ประทุมเขต
 
1. นายสันติ  จันทร์วิเศษ
2. นางอัมราภรณ์   จันทร์วิเศษ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายยุทธชัย  ศรีชัยมูล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชินยศ
 
1. นายพชรพล  ศรีไชยมูล
2. นางสมลักษณ์  ศรีไชยมูล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีลาวงศ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  โฮมชัย
 
1. นายธนากร  เสียงเลิศ
2. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงนริศรา  อุตมะชะ
2. เด็กหญิงวริษา  ภูเทียมศรี
 
1. นางธัญญารัตน์  ทำไหม
2. นางสาวสุกัญญา  อีโต้
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสะงวย 1. นางสาวนิตยา  กรงหิรัญ
2. นางสาวน้ำทิพย์  รักษาเมือง
3. นายพงศกร  ประสมศรี
 
1. นางสาวกชพร  ภูมิเพ็ง
2. นางสาวพนิดา  โพธิราชา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กชายสันติสุข  คูทานา
2. นายเทวาฤทธิ์  โพธิสาร
 
1. นางนวลลดา  สมตา
2. นางสาวิตรี  คำชลธาร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   งามดี
2. เด็กชายพันกร   แซ่อึ๋ง
 
1. นายธนรัตน์   สิงห์กาญจน์
2. นายอภิชัย  พรหมแสงใส
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสะงวย 1. เด็กชายชัชวาลย์  ยศอ่อน
2. เด็กชายสันติชัย  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวกชพร  ภูมิเพ็ง
2. นางสาวพนิดา  โพธิราชา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ภูสะเทือน
2. เด็กชายปฎิพล  โฮมชัย
 
1. นายธนากร  เสียงเลิศ
2. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายจักรวัฒน์  ศรีชัยมูล
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญภา
 
1. นายพชรพล  ศรีไชยมูล
2. นางสมลักษณ์  ศรีไชยมูล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใสโยธา
2. เด็กชายศิวพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นายพชรพล  ศรีไชยมูล
2. นางสมลักษณ์  ศรีไชยมูล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 1. เด็กหญิงรุ่งไพริน  แสงเขียว
2. เด็กชายสุเมธ  มณีจันทรา
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พาลี
 
1. นางวาสนา  พจนา
2. นายศุภกานต์  หาญธงชัย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  บุญบุตร
2. นายสุทธิพงษ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายเอกรัฐ  ไชยคำ
 
1. นางณัฐวดี  นรินทร์
2. นางสาวปาณิสรา  ทองกัลยา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1. เด็กชายชินกร  สีอ่อน
2. เด็กชายดนัย  สวัสดิ์ประภา
3. เด็กชายอัครพนธ์  สวัสดิ์ประภา
 
1. นางสาวพรวิลัย  วิเชียรเครือ
2. นายสมหวัง  เกตอุบล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คาดีวี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แมดสถาน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นายอดุลย์  คณานันท์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โพธิผล
 
1. นางกมลชนก  โคตรกำกับ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  น้อยคำลือ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  รักญาติ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาสัย
 
1. นางวิภาวดี  แป้นสุวรรณ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กหญิงเรวดี  สุริวงษ์
 
1. นางสุกานดา  พิมพ์พันธ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายอนุรักษ์  อรุณรัตน์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  แสงทอง
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. นางสาวมินตรา  สุเววงค์
 
1. นางนิรมล  ดวงจันทร์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 1. เด็กหญิงกนกพร  ภักดีนวล
 
1. นางศุภลักษณ์  ห่อไธสง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเลาะ 1. นางสาวกุลนุช  แสงมนตรี
 
1. นางสาวนิสากร  พิมพิบาล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 1. เด็กชายกฤตินู  แก้ววิเชียร
2. เด็กหญิงชนนิการ์  อัศวภูมิ
3. นางสาวณัฐริกา  ทองแดง
4. นางสาวสุธารัตน์  เคนดา
5. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีภูพาน
 
1. นางสาวมยุรี  วงศ์สิงห์
2. นางวิไล  พันชนกกุล
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงแพรวา  จันทรเสนา
 
1. นางเข็มพร  ซื่อตรง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังทอง 1. เด็กหญิงอรพิณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สรวย
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กหญิงยุพาพร  ปัญญาใส
 
1. นางสาวปาริชาต  พงษ์ไทย
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมะโนชาติ
2. เด็กหญิงสุพรรณวิภา  โอาฐ์ละออ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  สุโพธิ์
2. นางสุวรรณี  เวธิตะ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โคตระโคตร
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  พันธุนาโส
 
1. นายฉัตรพงษ์  พาพิมพ์
2. นายประภาส  ธีระพาพงษ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1. เด็กหญิงกัลญา  รักภเสถียร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุราณ
3. เด็กหญิงชญานิศ  สีหาราช
4. เด็กชายณัฐดนัย  ภูมาดฝน
5. เด็กชายธนภัทร  หาดพิบา
6. เด็กชายพีรพล  สาโค
 
1. นายฉลอง  ลือเลื่อง
2. นายนิคม  หอมอ้ม
3. นายมนตรี  ศิริบูรณ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กชายจิตรกร  จันทร์อัมพร
2. เด็กชายชินวัตร  บุญสงค์
3. เด็กชายธนกร  ประเสริฐ
4. เด็กชายนิพพิชญ์  พิทักษ์บ่อแก
5. เด็กชายภาคภูมิ  เทพาหล
6. เด็กชายวีระพงศ์  เหล็กโอด
 
1. นางกฤติยา  ภูจำนงค์
2. นางกิตติยา  ดวงจันทร์ทอง
3. นางประมวล  ดีเพ็ง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. เด็กชายธนากรณ์  พลศรี
2. นายนันทวัฒน์  ชองทอง
3. นายพร้อมพงษ์  แก้วตา
4. นายวงศกร  แทบศรี
5. นายวัชรพล  ตาดี
6. นายวุฒิชัย  จินะตา
7. เด็กชายศักดิ์ประยูร  พินิจมนตรี
8. นายไพรสรรค์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางชลธิชา  มายอด
2. นางวรากานต์  วังคะฮาด
3. นายไพบูลย์  จันทเรือง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กชายชาญศักดิ์  เสนาหมื่น
2. นางสาวธิติพร  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงนิศากร  พิมพ์ไกรดี
4. เด็กหญิงปริญดา  ศรีรักษา
5. เด็กหญิงวารินทร  แสงตันชัย
6. นางสาววิราวรรณ   ศรีโคตร
7. นางสาวสุภาวรรณ  มณีวงศ์
8. เด็กหญิงเกษณีย์  ยอดคีรี
 
1. นางสาวชลลดา  อุระสนิท
2. นางวทินา  พลเวียงคำ
3. นางเพ็ญผกา  เครื่องประดับ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กงสะเด็น
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง
3. เด็กชายฉัตรดนัย  นามตระการ
4. เด็กหญิงฎาลิกา  เสมาวัตร
5. เด็กชายณภัทร  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงประวินรัตน์  ศรีคำภา
7. เด็กหญิงวันทินี  ศรีคำภา
8. เด็กชายศักดิ์ศรณ์  ศรีบ้านดู่
9. เด็กหญิงศิริพร  ปัดกะถัง
10. เด็กหญิงอาริยา  โพธิ์พา
 
1. นางจารุณี  คำหอม
2. นายประสาน  คำชาลี
3. นางปรานี  ประกิระสา
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 1. นางสาวนฤมล  จูมพิลา
2. นางสาวพรนภา  ศรีสุรักษ์
3. นางสาวสไบทิพย์  พิลาเนตร
4. นางสาวอารยา  แสนเสียงอ่อน
5. นางสาวเยาวมาลย์  อินทะรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา  ไชยมหา
2. นายเอกพงษ์  ตู้จันโต
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงจินตนา  คำพิมาน
2. เด็กหญิงวิยะดา  ชำนาญหมอ
3. เด็กชายสุดเขตต์  พันธ์วงษ์
 
1. นางเพ้ญศรี  เหมือนสีเลา
2. นางเหรียญทอง  เสียงใส
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. นางสาวตุลาลักษณ์  บูญไม่ละ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกรงชัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูมิพนา
 
1. นายวิทยา  ทิพย์โชติ
2. นางสุมาลี  สมกล้า
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า2 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เดชราช
2. เด็กหญิงพิมชนก  สอนเสนา
3. เด็กหญิงพิมฤทัย  ไชยวาน
 
1. นางสาวยุภา  บุญมา
2. นางรัศมี  ภูมิเพ็ง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงสุนิตา  นารินทร์รักษ์
2. เด็กหญิงอรยา  ปะจินัง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มืดนนท์
 
1. นางจรรยา  หน่องพงษ์
2. นางบรรจง  อิสไมส์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พันธุ์จันทร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   คำออน
 
1. นางสาวกาญจนา   ขุนหาญ
2. นางอุราพร   โยธาทอน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีแวว
2. เด็กหญิงอำภา  บุญเชียว
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
2. นางสุวรรณี  เวธิตะ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กชายพลวัลย์  เหมือนสิงห์
2. นางสาวอภิญญา  สว่างแสง
 
1. นายจิรพันธ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวอโณทิตยา  แสงคาร์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  หูตาชัย
2. เด็กชายอัศวิน  พึ่งปรางค์
 
1. นางคัตตยา  เยี่ยมเวหา
2. นางลักขณา  ชื่นคำ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 1. เด็กหญิงยุวดี  สีหาวัตร
2. เด็กหญิงสรินดา  นาทองบ่อ
 
1. นางสาวมยุรี  วงศ์สิงห์
2. นางวิไล  พันชนกกุล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงเกตสุดา  บัวเก่า
 
1. นางวิลาวัลย์  พิลาพรม
2. นางเยาวภา  ไชยบุญตา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นางสาวอรอนงค์  นาสะอ้าน
 
1. นางสาวกัญญ์วราภรณ์  ดีสิน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำอ้อ 1. เด็กหญิงชนาภา  หนูเข็ม
 
1. นายศิริกรณ์  ธาตุทำเล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไหม 1. เด็กหญิงกัลยา  ดีระออ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จ้อยนุแสง
3. เด็กหญิงกาญจนสุดา  หล้าทำทาน
4. เด็กหญิงกิตติยา  ทรายแก้ว
5. เด็กหญิงกิตติรักษ์  เวียงแก้ว
6. เด็กหญิงจารุกร  สระแสง
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรปัจจิม
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฝ่ายพลแสน
9. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หาญธงชัย
10. เด็กชายชัชวาล  ปั่นปี
11. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทโย
12. เด็กชายชินวุฒิ  พิพัฒน์พงษ์เกษม
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยเนตร
14. เด็กชายดนุพร  โสภา
15. เด็กหญิงทิพย์ยดา  คำเพียร
16. เด็กหญิงทิพย์วิมาน  อาจอินทร์
17. เด็กหญิงธนพร  สวัสดี
18. เด็กหญิงธนภรณ์  ผลจันทร์
19. เด็กหญิงธีราพร  ไชยพันโท
20. เด็กหญิงนริศรา  พินธุนิบาตร
21. เด็กชายบรรพต  ชาดา
22. เด็กชายปฎิพัทธ์  ผึ้งโสภา
23. เด็กชายปฏิภาณ  ผ่านจังหาร
24. เด็กหญิงปณัฐชา  ผงจันทร์
25. เด็กหญิงปณิตา  ทามะฤทธิ์
26. เด็กหญิงประกายทิพย์  ชารัมย์
27. เด็กหญิงปวีณา  จงกลาง
28. เด็กหญิงปิยะพร  พันธ์สวัสดิ์
29. เด็กหญิงพลอยชญา  แพงบุดดี
30. เด็กหญิงพัชรา  วงษ์ชาลี
31. เด็กหญิงพัชรา  ทองเหมะ
32. เด็กชายพัสกร  สระแสง
33. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กลมเกลียว
34. เด็กหญิงพิยดา  พิลาลัย
35. เด็กชายพีรภัทร  ต้นกันยา
36. เด็กหญิงพุฒิมาศ  คงทน
37. เด็กหญิงภรณ์พิชญา  เกตุสิทธิ์
38. เด็กชายภัคพล  โคตรอุดร
39. เด็กชายภาคิน  จอมไธสง
40. เด็กชายภูธเนศ  หมีทอง
41. เด็กหญิงมัทริกา  พรมศิลา
42. เด็กหญิงมาริษา  ภาวหาญ
43. เด็กชายระพีพัฒน์  โทหา
44. เด็กหญิงรังสิมา  จอมไธสง
45. เด็กชายรัฐศักดิ์  วรรณคีรี
46. เด็กชายรุ่งอรุณ  โคตรอุดร
47. เด็กชายวรเทพ  ลีระออ
48. เด็กชายวัชรพล  ลีระออ
49. เด็กหญิงวัชราพร  บุญนามล
50. เด็กหญิงวาสนา  ก่องดวง
51. เด็กชายวุฒิชัย  กิคอม
52. เด็กชายศักรินทร์  หงษ์อินทร์
53. เด็กหญิงศิรินรัสม์  โคตรปัจจิม
54. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทรบุตร
55. เด็กชายสนัดชา  อุตรธรณ์
56. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โทหา
57. เด็กชายสัจจเทพ  พักศิริ
58. เด็กหญิงสิริมา  ขันพิมล
59. เด็กหญิงสุทธิดา  คอยพุฒ
60. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นันทะศรี
61. เด็กหญิงสุภาวดี  สมบุตร
62. เด็กชายสุรเชษฐ์  อดทน
63. เด็กชายสุรเชษฐ์  พาไหม
64. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์คำป้อง
65. เด็กหญิงสุวิมล  ศฤงคาร
66. เด็กหญิงอนันตญา  จันทะแพง
67. เด็กชายอนุพร  เพิ่มพร
68. เด็กหญิงอรญา  ดวงดุ
69. เด็กหญิงอรทัย  นามเชียงศรี
70. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าราช
71. เด็กหญิงอริศรา  นามสูงเนิน
72. เด็กชายอาชา  นิรพันธ์
73. เด็กชายอำพล  ไชยแก้ว
74. เด็กชายอำพล  ศรีสะหะ
75. เด็กหญิงเจริญขวัญ  ปะติตัง
76. เด็กหญิงเบญจพร  แก้วดี
77. เด็กชายเลิศวินัย  ผึ้งโสภา
78. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มุกดา
79. เด็กชายเอกพล  ศรีบุญเรือง
80. เด็กหญิงโศรดา  วรรณรัตน์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  อุตมะ
2. นางสาวมัณฑนา  จันทะยางค์
3. นางรณิดา  ปรีนัธสุข
4. นายสมควร  ดงชาลี
5. นางสาวสุภารัตน์  วีรวัฒนา
6. นางสาวอรทัย  สุทธิบริบาล
7. นางแสงจันทร์  ดงชาลี
8. นายไชยง  วังคะฮาด
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงษาวดี 1. เด็กหญิงทิติยา  กิ่งสีเสียด
 
1. นายเจียมรัตน์  เรืองเจริญ
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กหญิงเกศมณี  สุวรรณสิงห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชาญนรา
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงษาวดี 1. เด็กชายชัยเฉลิมพล  ตรีสัตย์
 
1. นายเจียมรัตน์  เรืองเจริญ
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีขวัญเมือง 1. นายเสถียร  แก้วไวยุทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  กุลวงศ์
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  กองอุดม
 
1. นายอุดม  กุลวงศ์
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กชายอนันติชัย  หลาบหนองแสง
 
1. นายธีระวุฒิ  ลีละอินทร์
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงษาวดี 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
 
1. นายเจียมรัตน์  เรืองเจริญ
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กชายศุภกิจ  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชาญนรา
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีขวัญเมือง 1. นายจตุพล  ศรีมนตรี
2. นางสาวจิราพร  แสนสุด
3. นางสาวณัฐริการ์  ไชยชาติ
4. นางสาวทิพย์เกสร  บุญเจริญ
5. นางสาวนฤมล  ดีมาก
6. นายนิธิ  สุวิเชียร
7. นางสาวนิรชา  โสดาทุม
8. นายประสิทธิ์  บุญขันธ์
9. นายปัญจะ  บาลี
10. นายพรชัย  มีสัตย์
11. นางสาวพัฒนา  เหล่าทอง
12. นายภาณุพงษ์  สาณรงค์
13. นายรัตติกร  สุวรรณรัตน์
14. นายวรคามิน  ลิ้มภักดี
15. นายวิรัตน์  แสวงชัย
16. นายวิษณุกร  ไชยชาติ
17. เด็กหญิงศุภวรรณ  ฉิมพุก
18. นายสนธยา  ฆ้องมีเสียง
19. นายสุทธิพงศ์  ภูผิวแก้ว
20. เด็กหญิงสุพัตรา  นาบัณฑิต
21. นางสาวสุริวิภา  รัตนศรี
22. นางสาวหทัยชนก  ญาณเรือง
23. นางสาวอนัญญา  ชารี
24. เด็กหญิงอัจฉรา  แสนพันเมือง
25. นายอาทิตย์  แก้ววันทา
26. นายเทพพิทักษ์  เกษศรี
27. นางสาวเบญจพร  เม่ามีศรี
28. นายเสถียร  แก้วไวยุทธิ์
29. นายไมค์  ไวคัวร์ก้า
30. นางสาวไอณริน  แก้วบุญไสย์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีรักษา
2. นางสาวนิพตรภรณ์  ธนเวช
3. นางยุพดี  หาไชย
4. นางวงศ์ทิพา  อ่อนสนิท
5. นายสมศักดิ์  กุลวงศ์
6. นางสาวอรวรรณ  วิเชียรเครือ
7. นายเตชิต  ขัตติยะ
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงษาวดี 1. เด็กหญิงกชพร  ป้องคำรส
2. เด็กหญิงกรนิภา  สิงหาพันธุ์
3. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
4. เด็กหญิงจรรยาวดี  แก่นจักร
5. เด็กหญิงจันวิภา  ศรีสร้อยพร้าว
6. เด็กชายจาตุรงค์  สุดา
7. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสร้อยพร้าว
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รื่นกลาง
9. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองแสน
10. เด็กชายชัยเฉลิมพล  ตรีสัตย์
11. เด็กชายฐิติกรณ์  ยศธิพานา
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจเดช
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบูรณ์
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสมัย
15. เด็กชายทิติยา  กิ่งสีเสียด
16. เด็กชายทินกร  ลุนบัวบาน
17. เด็กชายธนากร  พลชารี
18. เด็กชายนราธิป  ชัยมงคล
19. เด็กชายนฤดล  กมลคราม
20. เด็กหญิงนฤทัย  ไพจิตร
21. เด็กชายประพันธ์ศักดิ์  เลื่อนกระโทก
22. เด็กหญิงพรพิมนต์  ภัยรงับ
23. เด็กชายพีรพัฒน์  นามน้อย
24. เด็กหญิงสมศิริ  วงษ์ศิลป์
25. เด็กหญิงสลักฤทัย  เครือคำไหล
26. เด็กหญิงอภิสรา  สร้อยวิทยา
27. เด็กชายอริยะ  คำพาสี
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองบัว
29. เด็กหญิงอารยา  ทองบัว
30. เด็กหญิงไกรวิณี  นัดทะยาน
 
1. นายธีรศักดิ์  จงจันทร์
2. นางสาวยุภาพร  ลาบ้านเพิ่ม
3. นายวัชระ  น้อยบัวทิพย์
4. นายศาสตรา  พาบุดดา
5. นายสมพงษ์  ตรีสัตย์
6. นางสุพิน  พรหมแสงใส
7. นายเจียมรัตน์  เรืองเจริญ
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ตรุษสีดา
 
1. นางกันยา    กลิ่นแก้วนรงค์
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 1. เด็กชายนิติวัฒน์   เบิกบานดี
2. เด็กหญิงปาลิตา  บำเพ็ญศิลป์
3. เด็กชายภานุพงษ์    แสนสุวรรณ
 
1. นางคำปุ่น  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางจันทนี  ใสสะอาด
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 1. เด็กชายกตัญญู   แสนสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนันทิตา    วิชน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก สุขใจ  สุขใจ
 
1. นางคำปุ่น  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางจันทนี  ใสสะอาด
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางวิไลวรรณ  เพียงเทพพงศธร
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงอารยา  ฟูมบุญ
 
1. นางจีรุวรรณ  เพ็งแพง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายจีระพงษ์  พันธุ์ศรี
 
1. นางสาวสายฝน  พันธ์ประเสริฐ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูพวงนิล
 
1. นางเรียมใจ  สุธรรมฤทธิ์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นางกรรณิกา  ซ้อนเพชร
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงอรัชพร  ทรัพย์พลับ
 
1. นางวชิรา  ภูมิวัฒนะ
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแสนโคตร
2. เด็กชายพินิตพันธ์  ไชยประเทศ
3. เด็กชายสิทธิโชค  โกยทรัพย์มา
 
1. นางสาวนิชาภา  โสนนอก
2. นางสาวพิมพ์ใจ  พรมเลิศ
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงสุวรรณ
2. เด็กชายธนพล  ส่งศรี
3. เด็กชายปฏิวัติ  ผุโพธิ์
 
1. นายทองอินทร์  สมศรีสุข
2. นางศรีสวาท  สมศรีสุข
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายวุฒิราช  ศิลา
2. เด็กชายเมธา  ตันสมรส
 
1. นางสาวนารี  ลือภูเขียว
2. นางศรีสวาท  สมศรีสุข
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายธนากร  บัวผัน
2. เด็กหญิงนันทิดา  ผ่องใส
 
1. นายคุณกร  ศรีสุนทร
2. นายอุดมศิลป์  ทองอินทร์
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายฉันทลักษณ์  บุญมานน
2. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์หาจักร์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เย็นอารัญ
2. นางเพียงใจ  แมดสถาน
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นทอง
2. เด็กชายบุญยภู  นาดีไพร
 
1. นางบานชื่น  ศรีวิลาศ
2. นางเพียงใจ  แมดสถาน
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายธีระ  บุญช่วย
2. เด็กชายวีระภัทร  มีมาก
 
1. นางกาญจนา  นารโท
2. นางลัดดา  อินทรประเสริฐ
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์เสนา
2. เด็กชายสิทธิชัย  เชิงดี
 
1. นางสมสุข  มุกดาม่วง
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สืบเหล่างิ้ว
2. เด็กชายภัทรธร  มณีวงษ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  นามไพร
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  สมใสยา
2. เด็กหญิงจิตรามาศ  สีแก้วน้ำใส
3. เด็กหญิงจินตนา  ฉลวยศรี
4. เด็กหญิงธนพร  ถนอมสินธุ์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  มีแวว
6. เด็กหญิงวรวรรณ  กวนเชียงเหนือ
 
1. นางลำปราง  ฤทธิ์อร่าม
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กชายนราธิป  กาลวิบูลย์
 
1. นางจันทะรัก  งามหนัก
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  จำปาโพธิ์
 
1. นางทิชา  ไม้เจริญ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายชัชวาลย์   ปะระมะ
 
1. นายชาญชัย   ปานเดชา
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายเรวัต  สุภานิชย์
 
1. นายองอาจณรงค์  นามมนตรี
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  คำวงศ์
 
1. นายรณฤทธิ์  รัตนทิพย์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายดำรงไทย  เชื้อบุญมา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายธนากร  นิสสาจันทร์
 
1. นางนราพร  ธนาอนันประเสริฐ
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสียวนาเพ็ญ
 
1. นางนิตยา  ยศคำลือ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงสุภาพร  นะวะศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ฉลุทอง
3. เด็กหญิงสุวรรณวลี  มุงคุณแสน
4. เด็กหญิงุยุพิน  ฝ่ายอินทร์
 
1. นางกฤษณี   บำรุงภักดี
2. นางบุญเลี้ยง  ขันตี
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กหญิงเนรัญชรา  วิชาผง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  บุญหล้า
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สวัสดี
 
1. นางสาวรัชกูล  เจนการ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  นาคูบอน
 
1. นางพิศมัย  แก้วแสงใส
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงณัฐชา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทา
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ละดาขันธ์
5. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วภูบาล
6. เด็กหญิงอินทิพร  แก้วเนตร
 
1. นางรุ่งระวี  วะสัตย์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กหญิงคัฐวรรณ  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  พรมเสาร์
3. เด็กหญิงอพิยดา  ลานอก
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุปผา
2. นางวิลัย  ถิตย์ฉาย
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ผดุงโภคา
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ศรัทธาคลัง
3. เด็กหญิงวิชชุดา  แก้วคำภา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  งามสนิท
2. นางสมคิด  แก้วภูบาล
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤตเมธ  หมื่นทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร  กั้วจำนงค์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นางสาวมุกดา  พลเรือง
2. นางวริษฐา  บัวพัฒน์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปิดตาธะสา
2. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์เสนา
3. เด็กชายธีรภัทร  สาครเจริญ
 
1. นางสาวสิรินยา  โชคชัย
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทุ่งฝน
2. เด็กชายวีรภาพ  โนนทิง
3. เด็กชายเมธัส  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ราชสะอาด
2. นางพรสวรรค์  จันทร์วิเศษ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูลู 1. เด็กชายฐิติกร  สิงห์สาธร
2. เด็กหญิงพิชญา  เครือชา
3. เด็กหญิงวิญาดา  ไชยทา
 
1. นางสาวณัฐกฤตยา  สำคัญควร
2. นางภาวิณี  ทาทอง
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กชายธวัชชัย  ไทยสิทธิพงษ์
2. เด็กชายนรภัทร  บุราณสาร
 
1. นางสาวสุทธิดา  แก้วก่อง
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายนนทการ  อนุลาด
2. เด็กชายวรัญชิด  นามหา
 
1. นายสังวาลย์  สุวรรณ
2. นางสาวอุไร  จันทร์ขาว
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 1. เด็กหญิงฐิติกา  ประทุมผล
2. เด็กหญิงภัธทภร  กัลยา
3. เด็กชายไชยยา  จันทา
 
1. นางบานเย็น  แสวงผล
2. นางพรชิตรา  ลักษณะจันทร์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลินเสนา
2. เด็กชายสิทธินันท์  เครือเนตร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โสระพิมพ์
 
1. นางกลิ่นธูป  พวงดอกไม้
2. นายสวิทต์  พวงดอกไม้
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กชายกฤษกร  ยอดจันทร์
2. เด็กชายทนุชัย  บัวเหลือง
3. เด็กหญิงนุจรี  อาจเอี่ยม
 
1. นางชดาภร  สองเสียง
2. นางสิริวรรณ  จิตตะบุตร
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  สิมสีดา
2. เด็กหญิงศิริเนตร  วงศ์คำนิล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ชำไธสง
 
1. นายสังวาลย์  สุวรรณ
2. นางสาวอุไร  จันทร์ขาว