สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 33 5 4 0 42
2 อนุบาลไชยวาน 26 6 2 1 34
3 บ้านต้องหนองสระปลา 23 8 0 0 31
4 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 21 9 1 3 31
5 บ้านกั้งโนนสะอาด 18 8 8 1 34
6 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 18 5 1 0 24
7 บ้านสะแบง 18 4 2 1 24
8 บ้านดงแสนสุข 17 5 1 0 23
9 บ้านวังคางฮูง 15 8 4 3 27
10 บ้านนาทรายน้ำรอด 15 6 4 0 25
11 ชุมชนกุดค้า 15 3 1 2 19
12 บ้านสร้อยพร้าว 15 2 0 1 17
13 บ้านโคกกลาง 15 1 2 1 18
14 บ้านคำเลาะ 14 2 3 1 19
15 บ้านปากดง 12 7 4 0 23
16 บ้านผักตบประชานุกูล 12 5 3 2 20
17 หนองแวงวิทยา 12 5 3 0 20
18 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 12 3 1 0 16
19 บ้านโคกสว่างนาดี 12 2 4 1 18
20 บ้านดอนกลอย 11 5 2 3 18
21 บ้านป่าก้าว 11 1 1 0 13
22 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 10 7 2 3 19
23 กฤชานันท์ 10 6 4 0 20
24 บ้านม่วงประชาบำรุง 10 6 2 0 18
25 อนุบาลหนองหานวิทยายน 10 1 1 2 12
26 บ้านม่วงคอนสาย 9 11 8 4 28
27 บ้านนายม 9 11 4 0 24
28 บ้านหนองลาด 9 7 2 3 18
29 บ้านดงวัฒนา 9 3 0 0 12
30 บ้านเม็กดงเรือง 9 2 0 0 11
31 อนุบาลศรีสุทโธ 9 1 0 2 10
32 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 8 6 7 2 21
33 บ้านนาทม 8 5 5 1 18
34 บ้านหนองสองห้อง 8 4 1 0 13
35 บ้านโคกทุ่งยั้ง 8 3 1 1 12
36 บ้านห้วยยางชัยพร 8 3 0 1 11
37 บ้านนาจาน 8 2 2 2 12
38 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 8 2 2 0 12
39 บ้านหนองผือ 8 2 0 0 10
40 บ้านตูม 7 6 3 2 16
41 ศรีขวัญเมือง 7 5 2 1 14
42 บ้านนิคมหนองตาล 7 5 1 2 13
43 ชุมชนวังทอง 7 4 1 3 12
44 บ้านหนองสว่าง 7 4 0 1 11
45 บ้านนาชุมแสง 7 3 3 0 13
46 อนุบาลกู่แก้ว 7 3 1 0 11
47 บ้านค้อดอนแคน 7 2 3 4 12
48 ชุมชนสะงวย 7 2 1 0 10
49 นานกหงส์เสรีมีชัย 7 2 0 0 9
50 บ้านท่าช่วง 7 1 0 0 8
51 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 7 0 1 0 8
52 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 7 0 0 0 7
53 บ้านพังซ่อน 6 6 1 0 13
54 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 6 5 0 0 11
55 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 6 3 2 2 11
56 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 6 2 2 0 10
57 บ้านนาสีนวล 6 2 0 0 8
58 บ้านโพนงาม 5 6 0 0 11
59 บ้านงิ้วมีชัย 5 5 2 1 12
60 บ้านโนนหอม 5 5 0 1 10
61 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 5 4 4 0 13
62 บ้านปอพาน 5 3 2 0 10
63 บ้านหนองบัวแดง 5 1 3 1 9
64 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 5 1 3 0 9
65 พิชญวิทย์ 5 1 0 0 6
66 บ้านศรีเมือง 5 1 0 0 6
67 บ้านคำบอน 5 1 0 0 6
68 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 5 0 1 2 6
69 บ้านไชยวานโนนลือชัย 5 0 1 1 6
70 บ้านหงษาวดี 5 0 0 0 5
71 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 4 6 0 0 10
72 ชุมชนคำตานาหนองกุง 4 5 2 2 11
73 อนุบาลทุ่งฝน 4 4 0 0 8
74 บ้านดอนขี้เหล็ก 4 3 0 0 7
75 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 4 2 0 0 6
76 บ้านหนองตาใกล้ 4 1 1 0 6
77 บ้านคำอ้อ 4 1 0 1 5
78 บ้านหนองกุงดอนบาก 4 0 3 0 7
79 บ้านจันทร์ 4 0 0 0 4
80 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 4 0 0 0 4
81 บ้านโพนสูง 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองหลัก 3 5 2 0 10
83 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 3 2 2 0 7
84 บ้านธาตุดอนตูม 3 2 0 1 5
85 บ้านหนองกาโนนสิมมา 3 1 3 0 7
86 บ้านหัวหนอง 3 1 1 0 5
87 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 3 1 0 1 4
88 บ้านหนองแวงตาด 3 1 0 0 4
89 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 3 0 2 0 5
90 บ้านบ่อปัทม์ 3 0 1 0 4
91 บ้านนาดี 3 0 1 0 4
92 ชุมชนดงเย็น 3 0 0 1 3
93 บ้านคำม่วง 3 0 0 1 3
94 บ้านคำน้ำทิพย์ 3 0 0 0 3
95 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 2 4 5 1 11
96 บ้านนาไหม 2 4 2 0 8
97 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 2 4 0 0 6
98 บ้านโนนสะอาด 2 3 2 0 7
99 บ้านนามั่ง 2 3 0 0 5
100 บ้านหนองแซง 2 3 0 0 5
101 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 2 2 1 2 5
102 บ้านถ่อนนาเพลิน 2 2 0 2 4
103 ร่มเกล้า2 2 2 0 0 4
104 บ้านปูลู 2 2 0 0 4
105 บ้านนางิ้ว 2 1 2 0 5
106 บ้านวังฮาง 2 1 2 0 5
107 บ้านดงหวาย 2 1 1 2 4
108 บ้านเชียงงาม 2 1 1 0 4
109 บ้านดงค้าพัฒนา 2 1 1 0 4
110 บ้านศาลา 2 1 1 0 4
111 บ้านชัย 2 1 1 0 4
112 บ้านดูนประชารัฐ 2 1 0 0 3
113 บ้านฝาง 2 1 0 0 3
114 บ้านนาดี(บ้านดุง) 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองอิอู 2 1 0 0 3
116 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 2 1 0 0 3
117 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 2 0 1 0 3
118 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 2 0 1 0 3
119 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 2 0 0 1 2
120 บ้านเหล่าหลวง 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
122 บ้านโนนทองอินทร์ 2 0 0 0 2
123 บ้านไทย 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 2 0 0 0 2
125 บ้านดงวังพัง 2 0 0 0 2
126 บ้านโคกคำไหล 2 0 0 0 2
127 บ้านโคกถาวรทรายงาม 2 0 0 0 2
128 บ้านยา 1 3 1 0 5
129 บ้านช้าง 1 3 0 0 4
130 บ้านนาอุดม 1 3 0 0 4
131 บ้านซำป่ารัง 1 3 0 0 4
132 บ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 1 2 1 0 4
133 บ้านนาเยีย 1 2 0 0 3
134 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 1 2 0 0 3
135 บ้านม่วง 1 1 2 0 4
136 บ้านป่าเป้า 1 1 1 1 3
137 บ้านคำเจริญ 1 1 1 0 3
138 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 1 1 1 0 3
139 บ้านบุญมีศรีสว่าง 1 1 0 0 2
140 บ้านซำป่าหัน 1 1 0 0 2
141 บ้านดงดารา 1 1 0 0 2
142 บ้านโนนชัยศิลป์ 1 1 0 0 2
143 บ้านดงบังหนองเขื่อน 1 0 1 0 2
144 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 0 1 0 2
145 บ้านหนองงิ้ว 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 0 0 0 1
147 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
148 บ้านโสกหมู 1 0 0 0 1
149 บ้านวังชมภู 1 0 0 0 1
150 บ้านดอนนางคำ 1 0 0 0 1
151 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 0 0 0 1
153 สยามกลการ 3 1 0 0 0 1
154 กมลศิลป์สามัคคี 1 0 0 0 1
155 บ้านคำยาง 1 0 0 0 1
156 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
157 บ้านถ่อนคำหวด 1 0 0 0 1
158 บ้านนาปู-นากลาง 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองนกทา 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 1 0 0 0 1
161 บ้านเมืองไพร 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
163 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1 0 0 0 1
164 บ้านเรืองชัย 0 5 2 2 7
165 บ้านนาคำพรสันติ 0 5 1 1 6
166 บ้านกล้วย 0 3 2 1 5
167 บ้านคำแคนแก่นคูณ 0 2 0 0 2
168 บ้านดงไพรวัลย์ 0 2 0 0 2
169 บ้านโยธา 0 2 0 0 2
170 บ้านดอนม่วง 0 1 1 0 2
171 บ้านหนองสะหนาย 0 1 1 0 2
172 เพียปู่หนองเรือ 0 1 1 0 2
173 บ้านดงเย็น 0 1 0 0 1
174 บ้านทรายมูล 0 1 0 0 1
175 บ้านนาคำวัง 0 1 0 0 1
176 บ้านโนนนาสร้าง 0 1 0 0 1
177 บ้านโพธิ์ 0 1 0 0 1
178 หว้านใหญ่ประชาคม 0 1 0 0 1
179 โนนถั่วดิน 0 1 0 0 1
180 บ้านพังงู 0 0 2 2 2
181 บ้านดงคำ 0 0 1 0 1
182 บ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 1 0 1
183 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 1 0 1
184 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
185 บ้านโนนสีทอง 0 0 1 0 1
186 ชุมชนบ้านดุง 0 0 0 1 0
187 บ้านท่าบ่อยาง 0 0 0 1 0
188 บ้านวังแข้ 0 0 0 1 0
รวม 874 396 192 87 1,549