หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางศรีสมร สนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
2 นางเบญญาภา ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
3 นางงามรัตน์ มีจันที ครู โรงเรียนบ้านเชียงงาม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
4 นางทองชุบ ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
5 นางอาทิตยา ศรีชัยยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
6 นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
7 นายยรรยง เมืองผาง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
8 นางสัมพันธ์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านขาวัว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
9 นางพิสมัย บุญสอด ครู โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
10 นางเล็กฤทัย รักษาเมือง ครู โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
11 นางสาวนิศาลักษณ์ หาญมนตรี ครู โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
12 นางดาวนภา ศรีโนนยาง ครู โรงเรียนบ้านดงวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
13 นางปราณี เบิกบานดี ครู โรงเรียนบ้านไพจาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
14 นายบัณฑิต ศรีนุกูล ครู โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
15 นางปิยดา ชาตะรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
16 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
17 นางยุพดี หาไชย ครู โรงเรียนศรีขวัญเมือง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
18 นางสาวจันทร์ไทย ไชยะตา ครู โรงเรียนบ้านปอพาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
19 นายจันแสง ยืนนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคางฮูง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
20 นางบุญชู สุเมผา ครู โรงเรียนบ้านยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
21 นางสาวละมัย พรหมศร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
22 นางสาวคมขำ คำม่วง ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
23 นางศรีสมร สนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
24 ว่าที่ พ.ต.ชวรวย หลงมีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
25 นางพรพิมล รามวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
26 นางปิยะมาศ เจริญธรรม ครู โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
27 นางสุภาวดี ศรีอรพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
28 นางสาวอรอนงค์ รู้บุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
29 นางสาวสุวรรณี ศรีเนตร ครู โรงเรียนบ้านดงหวาย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
30 นายชาติ จันดก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
31 นายประไพ โคตรชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
32 นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
33 นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
34 นางสาวสุรณัฐภณ วงศ์พุฒ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
35 นางทัศนีย์ พงษ์สิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
36 นายประหยัด สุพรรณอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแข้ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
37 นายผจญ ชมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
38 นายโกวิทย์ บุญเพ็ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
39 นายประวิทย์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านฝาง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
40 นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
41 นายสงกรานต์ ศรีคำมี ครู โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
42 นางสาวอรทัย สุทธิบริบาล ครู โรงเรียนบ้านนาไหม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
43 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
44 นายบุญส่ง หอมกระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
45 นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
46 นายพินิจ จรุงไทย ครู โรงเรียนบ้านนาโฮง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
47 นายเฉลย ไม้เจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
48 จ.ส.ต.อัศวิน นันทะแสง ครู โรงเรียนบ้านนาเยีย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
49 นายเกรียงศักดิ์ บาทชารี ครู โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
50 นายสนั่น กฤษณา ครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
51 นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหงษาวดี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
52 นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
53 นายสุวรรณ จันทร์จรูญ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
54 นายพรชัย ขวัญทอง ครู โรงเรียนน้ำผึ้งประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
55 นางกัณฑิมา เรไร ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
56 นายสุนทร ศรีชัยยศ ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
57 นายสัตถา นรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
58 นายมณเทียร วัจนสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโพนยอ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
59 นายชาญณรงค์ สมพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาวัว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
60 นายเจษฏาวิชญ์ นันทจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหมู คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
61 นายบุญมี ทิศาใต้ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
62 นายไกรยุทธ จำปาหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
63 นางสำเนียง ฮาตระวัง ครู โรงเรียนบ้านโสกหมู คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
64 นางยุพดี แก้วจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
65 นายทวีศักดิ์ ธรเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
66 นายสมใจ คำควร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
67 นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
68 นายมณเทียร วัจนสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโพนยอ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
69 นายจารุบุตร ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
70 นายถาวร เหลาทอง ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
71 นายบุญกอง บุดดีคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
72 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
73 นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
74 นายนิพนธ์ ศรีพระจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
75 นางสาวอภิญญา รัตนโกเมศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
76 นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
77 นายอุดลย์ คณานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
78 นายทองคูณ ชีพจำเป็น ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
79 นางวาสนา พจนา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงดงบาก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
80 นางสาวสุมาลี บัณฑิตรักการค้า ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
81 นางสาวรัตนาภรณ์ กองบาง ครู โรงเรียนบ้านสะแบง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
82 นางสาวกนกวรรณ บุราณสาร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
83 นางละอองดาว ทาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
84 นายไชยง วังคะฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไหม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
85 นายสุเมฆ ถ่อเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
86 นายหัสดี ทรงถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
87 นายสมนึก มุงคุณแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
88 นายรังสิทธิ์ จับใจนาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูลู คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
89 นายประยุทธ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงงาม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
90 นายวัชรพงษ์ แม่นหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวังพัง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
91 นายประหยัด สุพันอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแข้ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
92 นายอมร ภาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
93 นางธัญณลักษณ์ บุญพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
94 นางนาฎฐินันท์ วีระเดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
95 นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
96 นายสัตถา นรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
97 นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
98 นายณรงค์ศักดิ์ เพชรนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
99 นายบวร ชัยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
100 นายวิรัตน์ สาเหง้า ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
101 นางพิศมัย แก้วแสงใส ครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
102 นางเพียงใจ แมดสถาน ครู โรงเรียนชุมชนดงเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
103 นางราตรี ดงสันนิวาส ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
104 นางพิลพรรณ เหลาทอง ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
105 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
106 นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคำไหล คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่น  
107 นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่น  
108 นายทะนง เขตบำรุง ครู โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่น  
109 นายชาคริต งานหนัก ครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่น  
110 นายสุรัตน์ เคนมา ครู โรงเรียนบ้านวังฮาง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่น  
111 นายณรงค์ชัย มาตรา ครู โรงเรียนบ้านนามั่ง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่น  
112 นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหงษาวดี คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่น  
113 นายมานะ ออพานิชกิจ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  
114 นายอุดม สีจันเพียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  
115 นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  
116 นายสายัณห์ ศรีทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  
117 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  
118 นายประมวล โหระสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
119 นายวีระ พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
120 นายจันแสง ยืนนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคางฮูง คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
121 นายไตรภพ คำเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
122 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
123 นายประเจน ปาประลิต รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
124 นายอัฒมา พุทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
125 นายประวิทย์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านฝาง คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
126 นางบุญชู สุเมผา ครู โรงเรียนบ้านยา คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
127 นายนิกร ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
128 นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน (นิทรรศการถนนคนเรียน)  
129 นายชัยฤทธิ์ ไกรวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน (นิทรรศการถนนคนเรียน)  
130 นายยรรยง เมืองผาง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน (นิทรรศการถนนคนเรียน)  
131 นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน (นิทรรศการถนนคนเรียน)  
132 นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน (นิทรรศการถนนคนเรียน)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]