หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางปราณี เบิกบานดีโรงเรียนบ้านไพจานประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญศรี เหมือนศรีเลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางดาวนภา ศรีโนนยางโรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
4. นางกาญจนา เคนคำภาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุขกัลยา สุขสบาย สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พิทักษ์ชนม์ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว กรรมการ
3. นางดวงใจ เวชไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ โคตรชาลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางบัวพร คำวันดี โรงเรียนบ้านสะแบง ประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลไชยวาน กรรมการ
3. นางอมรา งามชัยโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ไชยคำจันทร์ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพิสมัย บุญสอด บุญสอด โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี นรินทร์ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง โรงเรียนบ้านวังฮาง กรรมการ
4. นางสาวอรรคนันท์ สายพรหม โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา หน่องพงษ์ โรงเรียนบ้านปากดง ประธานกรรมการ
2. นางงามขำ จันทรดาวัน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการ
3. นางปิยดา ชาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี กรรมการ
4. นางกาญจนา โภคสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ สุทธิโคตร โรงเรียนบ้านนาจาน ประธานกรรมการ
2. นางสาวแจ่มจิต ศรีภูมั่น โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล กรรมการ
3. นางสาวประดับจิตต์ เกษมสานต์ โรงเรียนบ้านนายม กรรมการ
4. นางอรทัย ทองปาน โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางลมัยศรี บุญอภัย โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ประกอบผล โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เบญจมณี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
4. นางจิรภา คงสุข โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิศาลักษณ์ หาญมนตรี โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ยศยิ่ง ยศยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) กรรมการ
3. นางวิมลทิพย์ อุปนิสัยพล โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ชินคำ โรงเรียนบ้านชัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววารี วงษ์พุฒ โรงเรียนบ้านวังฮาง ประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ ศศิธร โรงเรียนบ้านพังงู กรรมการ
3. นางละอองดาว นรินทร์ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4. นายบัณฑิต ศรีนุกูล โรงเรียนบ้านผักตบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวงเพชร แก้วแสนเมือง โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา ประธานกรรมการ
2. นายทนง วรรณพฤษ โรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการ
3. นายอนุชา ไชยมูล โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ จันทะศรี โรงเรียนบ้านดอนกลอย ประธานกรรมการ
2. นางพิชยา สุดแดน โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ กรรมการ
3. นางพักตร์วิภา ศรีโยธี โรงเรียนบ้านหนองแซง กรรมการ
4. นางพิสมัย สุวรรณวาปี โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร สูงห้างหว้า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย กรรมการ
3. นางจุรีพร จากเมืองปักษ์ โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางปรานี โพธิ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหลักประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ อุ่นมะเริงโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ รัดอัน โรงเรียนหนองกาโนนสิมมากรรมการ
4. นางสาวลัดดา พร่ำยีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
5. นางสาวมยุรี วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอังคณา แก้วไชยโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)ประธานกรรมการ
2. นางรักยิ่ง หงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ จันทะบูลย์ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา เสียงอ่อน โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง กรรมการ
5. นางสสิธร ศักดิ์สกุลคุณากรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ สิงห์กาญจน์โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ภูกิ่งพลอยโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวนารี ลือภูเขียวโรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี เย็นรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางมธุรส พ้นทุกข์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
4. นายตระกูลชัย พรหมแสงใสโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางบุญชู สุเมผาโรงเรียนบ้านยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ไผ่ป้องโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นางสาวจุริวรรณ์ ยศธิพานาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นางสาวประทุมมา แสนเทพโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ มั่งมีศรีโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาณิช หิรัญวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
3. นางนภาพร พุกพันธุ์ยวนจิตโรงเรียนบ้านนาปู-นากลางกรรมการ
4. นางประไพ สาครโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางประกาย แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
6. นางสุมาลี มีจันทีโรงเรียนบ้านดอนนางคำ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศรีบุญมีโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
2. นางกฤตพร อนุมาตย์โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ กรรมการ
3. นางกุลธิดา พึ่งคำนวณโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)กรรมการ
4. นางสาวสายใจ วิรบุญชัยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางทองพูน แก้วสังข์โรงเรียนบ้านค้อดอนแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิสรา จันทร์สุขโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางวรรณภา แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนชุมชนวังทอง กรรมการ
4. นางพรภิรมย์ งานสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชีวะ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ พัสดรโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด กรรมการ
3. นางปรานี ประกิระสาโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี กรรมการ
4. นายชิดชัย โคตรกะพี้โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบุศรินทร์ บุตรคงโรงเรียนบ้านปากดง ประธานกรรมการ
2. นางสมนึก แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสมร พิมพ์วาปี โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
4. นางวณิชชา หาญธงชัยโรงเรียนบุญมีศรีสว่าง กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ศรีเสมอ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ กรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ จริตน้อม โรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
7. นางจิตรกัญญา คำวันดีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
8. นางรจนา ไชยพะยวน โรงเรียนบ้านคำเลาะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพโรงเรียนบ้านช้างประธานกรรมการ
2. นางประมวล ไขแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณา กาลวิบูลย์โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางจิตนิภา ขันธวิชัยโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการ
6. นางสาวอรนภา จินดาโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
7. นางทองใส กะโห้เหมโรงเรียนบ้านปูลูกรรมการ
8. นางสาววิชาพร ศรีบุโฮมโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านท่าช่วง ประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ พ้นทุกข์โรงเรียนบ้านดงแสนสุข กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กงช่างโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ คำภิลาโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
6. นางสาวประภาพร คำวันดีโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
7. นางสาวรัตติยา หาญธงชัย โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
8. นางนิศารัตน์ นวลประจักษ์โรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีสมร สนทาโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมควร บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นายนันทพงษ์ เกษรศุกร์โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
4. นางผดารัตน์ พรมมาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีชวรวย หลงมีวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นางสุพิตรา ผการัตน์โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี ทองเทพ โรงเรียนบ้านซำป่าหันกรรมการ
4. นางเสาวรักษ์ หอมมากโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางรุ่งรัศมี พันธ์ฆ้อง โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ อิศดงโรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นางชนิดา เถรหมื่นไวยโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี ภูมิเพ็ง โรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญพาโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
5. นางฐิติยาภรณ์ วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) กรรมการ
6. นางสาวสมบูรณ์ สุโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ มั่งมูลโรงเรียนบ้่านโคกทุ่งยั้งประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ทิพย์โชติโรงเรียนชุมชนกุดค้ารองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ นนท์ปัญญาโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฐิติมา ไชยมหาโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมากรรมการ
5. นางวทินา พลเวียงคำโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
6. นางรสริน ฟองชนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ทาสะโกโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ไชยแก้วโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ แทบสีโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม รองประธานกรรมการ
3. นางตะวัน พุ่มชบาโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล กรรมการ
4. นางสาวกัลยา พลมั่น โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางพรพิศ ศรีโบราณโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมาย โรงเรียนบ้านดงวังพัง ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์ โคตรน้ำเนาว์โรงเรียนบ้านคำอ้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
4. นางจินต์จุฑา ดุงศรีแก้ว ดุงศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ รู้บุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร มั่งมีศรีโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา สนทาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งกรรมการ
4. นางรัชณี ขันน้อยโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางมยุรา ฉลูทองโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเตือนจิต ปารีรัตน์โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ รองประธานกรรมการ
2. นางนิศมา อำภาคำโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ กรรมการ
3. นางปริมปรียา แสงทองดี โรงเรียนธาตุดอนตูม กรรมการ
4. นางวรนุช สัตยบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางรุจาภา สุวรณศรีโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ขันตีโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมรองประธานกรรมการ
3. นางสาเนียง แสงศิลาโรงเรียนชุมชนคาตานาหนองกุงกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พาเมืองโรงเรียนบ้านพังงูกรรมการ
5. นายพรชิตรา ลักษณะจันทร์โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมยศ มหาโยธีโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก รองประธานกรรมการ
2. นายดาวประกาย กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ภูมิเพ็ง โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา กรรมการ
4. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ กรรมการ
5. นางอภิชญาน์ คำภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ
6. นางหนูเรียม จันทร์สรวยโรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการ
7. นางสาวกาญนาพร คำแพงราชโรงเรียนเพียปู่หนองเรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมยศ มหาโยธีโรงเรียนบ้านเพ็กคาบากหายโศกรองประธานกรรมการ
2. นายดาวประกาย กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคาสีดากรรมการ
4. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
5. นางอภิชญาน์ คำภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
6. นางหนูเรียม จันทร์สรวยโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
7. นางสาวกาญนาพร คำแพงราชโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ นามโยธาโรงเรียนบ้านเชียงงามประธานกรรมการ
2. นายสมยศ มหาโยธีโรงเรียนเพ็กคำบากหายโศกรองประธานกรรมการ
3. นายดาวประกาย กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ภูมิเพ็ง โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา กรรมการ
5. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ กรรมการ
6. นางอภิชญาน์ คำภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ
7. นางหนูเรียม จันทร์สรวย โรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการ
8. นางสาวกาญนาพร คำแพงราชโรงเรียนเพียปู่หนองเรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร โสภาวันโรงเรียนชุมชนกุดค้าประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ไปแดนโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
3. นายจักรพรรดิ พิทักษ์โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายชีวะ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ อัดโดดดรโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
6. นายวิรัตน์ กัสโปโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร โสภาวันโรงเรียนชุมชนกุดค้าประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ไปแดนโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
3. นายจักรพรรดิ พิทักษ์โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายชีวะ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ อัดโดดดรโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
6. นายวิรัตน์ กัสโปโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศิริศักดิ์ โคตรแสวงโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ลินทาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ เบ้าคันทีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดุสิต สมสนุกโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ นาคะอินทร์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นางมะลิจันทร์ หมั่นเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สมโชคโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ศรีรักษาโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
3. นายประสาน คำชาลีโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีกรรมการ
4. นางแหวนทอง มุงคุณแสนโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวงศ์ดี ขางสนิทโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายชวนชื่น เพ็งใสโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายประกาย แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
3. นายนิกร ใสโยธาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
4. นายวีระ อ่านพาณิชย์โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพนมชัย นันทะศรีโรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ ศรีไชยมูลโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทิพยราชโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
4. นางประทิน บุ้งทองโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านเมืองไพรประธานกรรมการ
2. นายเทวรรณ์ พิลาดีโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายตาโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายก่อพิสิษฐ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านเมืองไพรประธานกรรมการ
2. นายเทวรรณ์ พิลาดีโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายตาโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายก่อพิสิษฐ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายอินทร์พร ธรรมวงศาโรงเรียนบ้านศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อินมะโรงโรงเรียนบ้านเมืองไพรกรรมการ
3. นายสาคร บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นายเมธี วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอินทร์พร ธรรมวงศาโรงเรียนบ้านศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อินมะโรงโรงเรียนบ้านเมืองไพรกรรมการ
3. นายสาคร บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นายเมธี วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสังคม นันทสมบัติโรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นายประพล ภูกิ่งพลอยโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นายวัลลภ วอแพงโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสังคม นันทสมบัติโรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นายประพล ภูกิ่งพลอยโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นายวัลลภ วอแพงโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนายนพพร อุปนิสัยพลโรงเรียนกมลศิลป์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุระพร ศรีทุมมาโรงเรียนชุมชนบ้านดุงกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒน์ เพ็ชรตาโรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง เสียงใสโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)กรรมการ
3. นางจิรภา วงศ์พุฒโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นายกิตติ ศาสนสุพินธุ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พลแพงขวาโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นามะหิมาโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นายวิรัช เดชโยธาโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
4. นายสุวัฒนา ศรีภิรมย์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางถนอมจิต จันฤๅชัยโรงเรียนบ้านหนองหลักประธานกรรมการ
2. นายอุดมศรี บุญเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายจำนงค์ สมสนุก สมสนุกโรงเรียนบ้านดงแสนสุข กรรมการ
4. นางสาวศิริประภา ศิลาโท โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุทัย สมพองโรงเรียนหนองบัวสะอาดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นางสุนทรีย์ พรหมโคตรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางจิตทิษา พิลาพรมโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
4. นางอุดมศรี จันดก โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ บุราณโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุภคภรณ์พรหม อุบลครุฑโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
3. นางทิพย์ณิชากร จันดาวัลย์โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ กรรมการ
4. นางสาวสุรณัฐภณ วงศ์พุฒโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สาเหง้าโรงเรียนชุมชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางอักษร อยู่ทนโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพันโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเด่นอุดม มังษาอุดมโรงเรียนบ้านหนองสว่างประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง กอมพนมโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ดวงพาโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสุดารารัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปอพานกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด อุดชุมนารีโรงเรียนบ้านนาดี ประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านหนองเม็กรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา มหาเนตรโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
5. นายบุญฤกษ์ คำสุขดีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศิริไพบูลย์ พุทธไทสงค์ โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ โรมเมืองโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสมนึก กินรีโรงเรียนบ้านสะแบงรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ ฤทธิ์นายมโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล กรรมการ
4. นายอำพล ทองแสนโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นายกิตติภัค เหมะธุลินโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ศิลป์ ชินคำโรงเรียนบ้านชัยประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ นพเก้าโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ วิยะรัตน์โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
4. นายสุรจิต พรหมจารย์โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ กรรมการ
5. นายธวัชชัย แข็งฤทธิ์โรงเรียนอนุบานหนองหานวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ นาผลโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายปราสัย พันโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหานโศก รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช โทแก้วโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
4. นายสุรัตน์ มหาพรหมโรงเรียนบ้านจันทน์กรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์ปันโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ นันตะสุขโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำมุล โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล นาทุมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง กรรมการ
4. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
5. นายชูชัย พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบำรุง นวลประจักษ์โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ประธานกรรมการ
2. นายนิยมศิลป์ นิตยาชิดโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยรองประธานกรรมการ
3. นายวิจารณ์ ศรีลาวงษ์โรงเรียนชุมชนสะงวยกรรมการ
4. นายลือชัย โทนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
5. นายคมกริช บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพินิจ จรุงไทยโรงเรียนบ้านนาโฮง ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ โพธิ์ศรีพรมโรงเรียนบ้านดงวังพัง รองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลพินิจโรงเรียนชุมชนดงเย็น กรรมการ
4. นายสุรพล พิชพันธ์โรงเรียนบ้านดงพัฒนากรรมการ
5. นางสาวอ้อม นิตยสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพินิจ จรุงไทยโรงเรียนบ้านนาโฮง ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ โพธิ์ศรีพรมโรงเรียนบ้านดงวังพัง รองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลพินิจโรงเรียนชุมชนดงเย็น กรรมการ
4. นายสุรพล พิชพันธ์โรงเรียนบ้านดงพัฒนากรรมการ
5. นางสาวอ้อม นิตยสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพินิจ จรุงไทยโรงเรียนบ้านนาโฮง ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ โพธิ์ศรีพรมโรงเรียนบ้านดงวังพัง รองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลพินิจโรงเรียนชุมชนดงเย็น กรรมการ
4. นายสุรพล พิชพันธ์โรงเรียนบ้านดงพัฒนากรรมการ
5. นางสาวอ้อม นิตยสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอัศวิน นันทะแสงโรงเรียนบ้านนาเยีย ประธานกรรมการ
2. นายสว่าง ชรินทร์โรงเรียนบ้านตูมรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
5. นางอภิญญา กุลบุตร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน นันทะแสงโรงเรียนบ้านนาเยียประธานกรรมการ
2. นายสว่าง ชรินทร์โรงเรียนบ้านตูมรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
5. นางอภิญญา กุลบุตร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน นันทะแสงโรงเรียนบ้านนาเยียประธานกรรมการ
2. นายสว่าง ชรินทร์โรงเรียนบ้านตูมรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนกั้งโนนสะอาดกรรมการ
5. นางอภิญญา กุลบุตร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ภูมิรัตน์โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนยอ กรรมการ
4. นายศิริโสภณ เลิงภูบังโรงเรียนบ้านคำตานาหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวคิดสยาม แสงคำโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพินิจ จรุงไทยโรงเรียนบ้านนาโฮง รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลย ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการ
4. นายพิสิษฎ์ ธนาโชติวัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
5. นายสราวุธ สุวพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ พรหมนาไร่โรงเรียนบ้านดงหวาย ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิเดช พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน รองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบง กรรมการ
4. นางสาวสวัญญา คำแปงโรงเรียนหนองหานวิทยายนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปอพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ พรหมนาไร่โรงเรียนบ้านดงหวาย ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิเดช พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบง กรรมการ
4. นางสาวสวัญญา คำแปงโรงเรียนหนองหานวิทยายนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปอพาน กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พรหมนาไร่โรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นายอิทธิเดช พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายนพวรรณ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบง กรรมการ
4. นางสาวสวัญญา คำแปงโรงเรียนหนองหานวิทยายนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปอพาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลย ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนถั่วดินรองประธานกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ภูมิรัตน์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนยอ กรรมการ
5. นางจิราวรรณ พรหมจารย์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายกมล สุขสบายโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพล คำพิมานโรงเรียนบ้านท่าช่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา บัวเลิงโรงเรียนบ้านดงวังพัง กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ บุญนาดีโรงเรียนบ้านหนองเต่าฯ กรรมการ
5. นางลักขณา ไฃยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายกมล สุขสบายโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพล คำพิมานโรงเรียนบ้านท่าช่วง รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา บัวเลิงโรงเรียนบ้านดงวังพัง กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ บุญนาดีโรงเรียนบ้านหนองเต่าฯ กรรมการ
5. นางลักขณา ไฃยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแบงประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองไพรรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม จันทะบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายพิชัย โพธิผล โรงเรียนกรรมการ
5. นางอัญชลี สุรทรัพย์โรงเรียนชุมชนสะงวย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูง กรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสนั่น กฤษณา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์ โรงเรียนบ้านหงษาวดี ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เคนมาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์ โรงเรียนบ้านหงษาวดี ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เคนมา โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร สาระวงศ์ โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502 ) กรรมการ
3. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร สาระวงศ์ โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502 ) กรรมการ
3. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ รัตนทิพย์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ รัตนทิพย์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ กรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ กรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ กรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภท โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
4. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
4. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝาง กรรมการ
3. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
4. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นายสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้าง กรรมการ
4. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝาง กรรมการ
3. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
4. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝาง กรรมการ
3. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
4. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกาญจนี ฉันสิมมาโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ วิเชียรเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ภักดีวุธโรงเรียนบ้านซำป่ารัง กรรมการ
4. นางสุพัตรา ไพศาลธรรมโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
5. นางตวงนิตย์ นาทุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ดุริยานนท์โรงเรียนบ้านหันน้อย ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร วรนามโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
3. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนบ้านนาทม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางขัตติยานี วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี บึงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วิเชียรเครือโรงเรียนศรีขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นางจริยา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านดอนนาคำกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ธวัสบัณฑิตโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นางอุมาพร อุ่นสมัยโรงเรียนคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวอรจิรา ไชยคำโรงเรียนหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ภักดีวุธโรงเรียนบ้านซำป่ารัง กรรมการ
3. นางขัตติยานี วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นางจริยา คำวิเศษโรงเรียนบ้านนายม กรรมการ
5. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐ์โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วเจริญโรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางอุมาพร อุ่นสมัยโรงเรียนคำตานาหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวอรจิรา ไชยคำโรงเรียนหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสุบัน บัวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
3. นางศศิธร วรนามโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
4. นางสุพัตรา ไพศาลธรรมโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
5. นางจริยา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านดอนนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนี ฉันสิมมาโรงเรียนบ้านยางอาสา(พัฒนา 3)ประธานกรรมการ
2. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ธวัสบัณฑิตโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี บึงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชูชัย พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาประธานกรรมการ
2. นายสุบัน บัวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย กรรมการ
4. นางเตือนใจ วิเชียรเครือ โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
5. นางสาวนภาพร ภักดีวุธโรงเรียนบ้านซำป่ารัง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชูชัย พินิจมนตรีโรงเรียนต้องหนองสระปลาประธานกรรมการ
2. นายสุบัน บัวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
4. นางเตือนใจ วิเชียรเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
5. นางสาวนภาพร ภักดีวุธโรงเรียนบ้านซำป่ารัง กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวรัดดาวัล พานาดา โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กุลเมืองโดน โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร พลแดง โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา กรรมการ
5. นางนวลอนงค์ ศรีสม โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ สมพอง โรงเรียนบ้านขาวัว ประธานกรรมการ
2. นายธิติ คำสียาโรงเรียนศรีขวัญเมือง รองประธานกรรมการ
3. นายสำรวย ขำดี โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวปราณี คำสียาโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5. นางอัมรา จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงตาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพร ปะพะวะโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ ตู้จันโตโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา รองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี พลที โรงเรียนสยามกลการ 3 กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ชัย บัวเลิง โรงเรียนบ้านดงวังพัง กรรมการ
5. นางศิรินาถ อนุศาสนนันท์โรงเรียนบ้านหนองสว่าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอุรา กองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วง ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลือเลื่อง โรงเรียนบ้านหนองสว่าง รองประธานกรรมการ
3. นายพีรพล พลแพงขวา โรงเรียนบ้านดงแสนสุข กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ยอดสวาทโรงเรียนบ้านหนองอิอูกรรมการ
5. นางวาสนา พจนา โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุทัย สมพองโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี นนทวิชัย โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน ศรีพันดร โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัย กรรมการ
4. นางสาวนงนุช จันทร์รักษณ์ โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง กรรมการ
5. นางอนงค์ พลดงนอกโรงเรียนคำตานาหนองกุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ประธานกรรมการ
2. นางพานทอง ดวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ รองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ ลือเลื่องโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
4. นางสุนทรี แสงศร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) กรรมการ
5. นางพิมพวรรณ มหาพรม โรงเรียนบ้านจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจำรัส ศรีภูวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองกล้า ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไพเราะโรงเรียนโคกถาวรทรายงาม รองประธานกรรมการ
3. นายทวี แจ่มใสดี โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
4. นางสุมาลี ฉิมาภาคย์โรงเรียนบ้านหนองหานวันครู 2502 กรรมการ
5. นางกัลยาณี ยมศรีเคน โรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนวลสวรรค์ แม่นหมาย โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา ประธานกรรมการ
2. นางสุภัค ศรีสุนาครัวโรงเรียนบ้านนาชุมแสง รองประธานกรรมการ
3. นางอัชรา สุวรรณรอดโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านโสกหมู กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์โรงเรียนบ้านคำอ้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจรูญ สิทธิพรหม โรงเรียนบ้านดงเย็น ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง รองประธานกรรมการ
3. นายกมล โสวาปี โรงเรียนบ้านพังซ่อน กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ ตู้จันโตโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5. นางสุอังคณา กล่อมเขียน โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ประธานกรรมการ
2. นายอารี พิลาหาโรงเรียนชุมชนกุดค้า รองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ ฝุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจันทน์กรรมการ
4. นางมาลัย ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
5. นางสาวอุไร จันทร์ขาว โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คำกิ่งโรงเรียนบ้านยา กรรมการ
2. นางยามดี ขยันกิจโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นางมาลัย สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัยกรรมการ
4. นางลำดวน สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง กรรมการ
5. นางสานิตย์ สมวงษา โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ พรหมมัชชะโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านประธานกรรมการ
2. นายอัมพร โคตรสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง รองประธานกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร นิวธนุสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข กรรมการ
4. นางจารุวรรณ เทพเสนาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี กรรมการ
5. นางสาวปรียานุช สิทธิพรมโรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิดา กัลยานาม โรงเรียนบ้านท่าช่วง รองประธานกรรมการ
3. นางสุธาสนี อาจามิ โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางอรพิน หิริโกกุลโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ
5. นางทัศนีย์ เทพวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ โรงเรียนบ้านคำอ้อประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง ฮาตระวัง โรงเรียนบ้านโสกหมูรองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ เพ็งแพงโรงเรียนบ้านนายม กรรมการ
4. นางติระนันท์ ราชธา โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสำอางศรี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ภูนาขาวโรงเรียนบ้านดงยางน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญสิน กุลวงศ์โรงเรียนบ้านท่าช่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมุกมณี สุทธิบริบาลโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง กรรมการ
4. นางบานเย็น แสวงผล โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัยกรรมการ
5. นางทรงลดา สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามรถ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรพูล ซ้ายขวา โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ประเสริฐโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสนสวาท ศิริโอภาโรงเรียนบ้านหนองสว่าง กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เหมือนสีเลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา โอดลี โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าช่วงประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ เวชไธสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก รองประธานกรรมการ
3. นางอ่อนจิตต์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
4. นางลำเพลิน ฤทธิ์ละครโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ กรรมการ
5. นางรพีพิชญ์ ภูมิภาค โรงเรียนบ้านป่าก้าว (หนองหาน) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร โสภาวัน โรงเรียนชุมชนกุดค้าประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี จันทรบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองผือ รองประธานกรรมการ
3. นางบานชื่น ศรีวิลาศ โรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
4. นางอังคณา เรืองรุ่งโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ คำรินทร์ โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย แสงศิลา โรงเรียนบ้านดอนนางคำประธานกรรมการ
2. นางพันพิศ นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหาน รองประธานกรรมการ
3. นางทองใบ แววศรีโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นางรุ่งระวี วะสัตย์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการ
5. นางบังอร พิมพ์โยวงษ์ โรงเรียนบ้านขาวัว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ นามโยธาโรงเรียนบ้านเชียงงาม ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ สุรพุทธโรงเรียนศรีขวัญเมือง รองประธานกรรมการ
3. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นายธนากร เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางสาวณฐภรรท ระวิชัยโรงเรียนบ้านดงพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธัญณลักษม์ บุญพูลโรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ชัยมูล โรงเรียนศรีขวัญเมือง รองประธานกรรมการ
3. นายสันติ บัวป่าโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ กรรมการ
4. นายสุจินดา โสภาพร โรงเรียนบ้านนาทม กรรมการ
5. นายวิทวัช ตู้จันโตโรงเรียนบ้านปากดง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละคร โรงเรียนบ้านวังฮาง ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สุขใจโรงเรียนบ้านดงหวาย รองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี ไชยเทพ โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก กรรมการ
4. นายสันติ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงตาด กรรมการ
5. นายพัลลภ ศรีเคน โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสงโรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านหันน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพล เดชขันธ์ โรงเรียนบ้านคำเลาะ กรรมการ
4. นางสาวธันชนิกา เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงโนนสวรรค์ กรรมการ
5. นางมาลิกา สุขใจ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม คำล้วนโรงเรียนบ้านหันน้อย ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พุ่มชบา โรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายยอดชาย กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา กรรมการ
4. นายสมใจ แก่นนาคำ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ กรรมการ
5. นายสุภาภักดิ์ รักษาเงินโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ นาผลโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อธิรัตนกรันฑ์โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว รองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณ บูระทิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ บุณญจิรธาดา โรงเรียนบ้านดงยางน้อยกรรมการ
5. นางสาววารุณี ขันซ้าย โรงเรียนบ้านวังชมภู กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร วัจนสุนทร โรงเรียนบ้านดงโพนยอ ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วก่าโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร พรหมสาราโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง กรรมการ
4. นางสาวปุณรดา กองพิลา โรงเรียนบ้านดงโพนยอ กรรมการ
5. นางสาวภัทรินญา จิระพร โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ นามโยธาโรงเรียนบ้านเชียงงาม ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ สุรพุทธ โรงเรียนศรีขวัญเมือง รองประธานกรรมการ
3. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรม โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นายธนากร เสียงเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางสาวณฐภรรท ระวิชัย โรงเรียนบ้านดงพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละคร โรงเรียนบ้านวังฮาง ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สุขใจ โรงเรียนบ้านดงหวาย รองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี ไชยเทพโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก กรรมการ
4. นายสันติ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงตาด กรรมการ
5. นายพัลลภ ศรีเคน โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพัง ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ รองประธานกรรมการ
3. นายชัยสิทธิพงษ์ จันดาวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4. นายลักษณพงษ์ ศรีนางโรงเรียนสยามกลการ 3 กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ งามจำปี โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ แสงศิลา โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโส โรงเรียนบ้านดอนม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย นามวงษ์ โรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิด กรรมการ
4. นางวารุณี จันทะมนตรี โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ กรรมการ
5. นางสาววรรณนิภา บรรเลงส่ง โรงเรียนอนุบาลไชยวาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองงิ้ว ประธานกรรมการ
2. นายอาคม ปุณประเสริฐ โรงเรียนบ้านเชียงงาม รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี อัตศรี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง กรรมการ
4. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน กรรมการ
5. นางสาวลัดดา พร่ำยี่ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว ประธานกรรมการ
2. นายอาคม ปุณประเสริฐ โรงเรียนบ้านเชียงงาม รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี อัตศรี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง กรรมการ
4. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน กรรมการ
5. นางสาวลัดดา พร่ำยี่ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว ประธานกรรมการ
2. นายอาคม ปุณประเสริฐ โรงเรียนบ้านเชียงงาม รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี อัตศรี โรงเรียนโคกทุ่งยั้ง กรรมการ
4. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน กรรมการ
5. นางสาวลัดดา พร่ำยี่ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี อัตศรี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว กรรมการ
4. นายลัดดา พร่ำยี่ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ กรรมการ
5. นายอาคม ปุณประเสริฐ โรงเรียนบ้านเชียงงาม กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ บัวชาบาลโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ บราวเวอร์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ขันตีคำโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา อีโต้ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพร จูมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
6. นายทองเลื่อม อภิรักษ์ โรงเรียนบ้านคำม่วง กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บรรเทาทุกข์ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวชรฎาภรณ์ คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ แดนดงยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
3. นางศศิธร ศรีนาโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ
4. นางสาวปรัศนียา กองอาษา กองอาษาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสาวสายลม ใจทนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
6. นางพวงเพชร ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลไชยวาน กรรมการ
7. นางสาวดวงฤทัย ศรีบุญลือโรงเรียนบ้านหนองนกทา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสิริวัฒนา ดงคำ โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางเข็มพร ซื่อตรงโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
3. นายฉัตรพงษ์ พาพิมพ์โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี กรรมการ
4. นางกมลชนก โคตรกำกับโรงเรียนบ้านจันทน์ กรรมการ
5. นางสายหยุด เหลืองอร่ามโรงเรียนบ้านหนองสะหนายกรรมการ
6. นางสาวอรทัย หังษาบุตรโรงเรียนบ้านปอพาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางศุภลักษณ์ ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนประธานกรรมการ
2. นางวัชณีย์ ไลสเนอร์โรงเรียนบ้านนาอุดม กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ โคตรกำกับโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมกรรมการ
4. นางศิวพร อุตรชีพโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นางรัชเพ็ญ ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) กรรมการ
6. นางวาสนา พจนาโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวิภาวดี แป้นสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบุญเลี้ยง ขันตีโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด กรรมการ
3. นางจุฬพร แครนเดลล์โรงเรียนบ้านนางิ้ว กรรมการ
4. นายอภิชาต ชาบุญมี โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย กรรมการ
5. นางสาวราตรี ไขสี โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร กรรมการ
6. นางวรัญญา เรียบร้อย โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก กรรมการ
7. นางวาสนา อุดชุมนารีโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล พรหมจารย์โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถประธานกรรมการ
2. นางยุพเยาว์ ดวงประทุมมา โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ดาบชัย โรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นายวินิจ ชีพจำเป็นโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ กรรมการ
5. นางสาวชนิตา วิเศษดี โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ นามเกียรติโรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง)กรรมการ
7. Mr.Fred Bakerโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ
8. นางสุกานดา พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
2. นางนิรมล ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสะแบง กรรมการ
3. นายประมวล วรชินา โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา3) กรรมการ
4. นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
5. นางสุพรรณี จันหอม จันหอม โรงเรียนบ้านดอนกลอย กรรมการ
6. นางยุพเยาว์ ดงประทุมพงษ์ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ บุตรโคษาโรงเรียนนาปู–นากลาง กรรมการ
3. นางผกามาศ เมฆศรีโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
4. นางนำพร พิมรินทร์โรงเรียนบ้านสะแบง กรรมการ
5. นางบุษบา พรหมเครือโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
6. นางพัชรินทร์ โฮมชัย โรงเรียนชุมชนสะงวย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวาสนา บุญเชียงมาโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)ประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร บุญสอด โรงเรียนบ้านวังชมภู กรรมการ
3. นางสาวอุ่นลออ ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนบ้านพังงูกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล คำมะยอมโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการ
5. นางลำเพย ปากเมยโรงเรียนบ้านดงยางน้อยกรรมการ
6. นางศิรฎาพร เค้ามูลโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางพรพนารัตน์ ดาร์มส์โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี บัณฑิตรักการค้าโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
2. นางประภัสสร พรมสูตรโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ แมดสถานโรงเรียนบ้านปากดง กรรมการ
4. นางธิญญรัตน์ พิมพ์กุระกันโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นางประธูป ฉิมมาลา โรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
6. นางนุกูล เหลือจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางสาวพิมพ์นารา สิมมะโนโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายธีรพล เบญจจินดาโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางละอองดาว ทาแก้วโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ นาคะอินทร์ นาคะอินทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ศรีรักษา โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
5. นางสวาท ศรีผารินทร์ โรงเรียนบ้านปอพาน กรรมการ
6. นางวีรียา มาตะรักษ์โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชวลิต นามโยธาสพป.อด.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ พงษ์ไทยโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
3. นายอภิชาต จันทร์สวยโรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นามโยธาสพป.อด.3ประธานกรรมการ
2. นายปาริชาติ พงษ์ไทยโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
3. นายอภิชาต จันทร์สวย โรงเรียนชุมชนวังทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นามโยธาสพป.อด.3ประธานกรรมการ
2. นายปาริชาติ พงษ์ไทยโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
3. นายอภิชาต จันทร์สวยโรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายทองคูณ ชีพจำเป็น โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี พึ่งคำนวณโรงเรียนบ้านดอนนางคำ กรรมการ
3. นายมารุต ศรีสุนาโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
4. นางศิวพร อุตรชีพโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นางสาวปรียานุช สิทธิพรม โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) กรรมการ
6. นางกิรณา เฮอร์เรล โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นางวงศ์ทิพา อ่อนสนิทโรงเรียนศรีขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายทองคูณ ชีพจำเป็น โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายชาตรี พึ่งคำนวณ โรงเรียนบ้านดอนนางคำ กรรมการ
3. นายมารุต ศรีสุนาโรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กรรมการ
4. นางศิวพร อุตรชีพ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นางสาวปรียานุช สิทธิพรม โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน)กรรมการ
6. นางกิรณา เฮอร์เรล โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นางวงศ์ทิพา อ่อนสนิทโรงเรียนศรีขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยง วังคะฮาด โรงเรียนบ้านนาไหมประธานกรรมการ
2. นายสิมมา สำนวนเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหอม รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สติโรจน์ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์รองประธานกรรมการ
4. นายสมพร สมพร บุตรอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายชัชวาล พฤกษาโคตรโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด กรรมการ
6. นางทองเพชร ทรงถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
7. นายศรายุทธ สุทธิโคตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
8. นายมณเฑียร แสงศิลา โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
9. นางอำพร สติโรจน์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
10. นายปริยานุช อวิโรธน์โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุเมฆ ถ่อเงินโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กรองประธานกรรมการ
3. นายทนง วรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นายนิลุบล ภาดี โรงเรียนบ้านโพนสูง กรรมการ
5. นายทองใส เทพสมโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
6. นายศาตนันท์ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สนทาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง กรรมการ
3. นายปัญญา ศรีกุล โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด กรรมการ
4. นายสุดสาคร เรไร โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายบังคม หนูมีโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางดรุณี บัวพล โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านผักตบประนุกูลกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สิมมาหลวง โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายหัสดี ทรงถิ่นโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา ฐานันดร โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด กรรมการ
3. นายลัดดาวัลย์ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านหันน้อย กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิชัย สีเมฆโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายสังวาล พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายพรภิรมย์ งานสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ภูมิพันธ์ โรงเรียนบ้านเมืองไพรประธานกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
3. นางสุกัญญา ธาตุทำเลโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เหมือนสีเลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอัปสร อยู่ทน โรงเรียนบ้านสะแบง ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล คำมะยอมโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ฉลาดกิจ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวงเพชร แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ชัยทีโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง กรรมการ
3. นายนภาพร ธนาอนันประเสริฐ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายรังสิทธิ์ จับใจนาย โรงเรียนบ้านปูลู ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านหันน้อย กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์ โรงเรียนบ้านหงษาวดี กรรมการ
4. นางวิไล พันชนกกุล โรงเรียนบ้านดงแสนสุข กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางนาฎฐินันท์ วีระเดชะโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ชัยมูลโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
3. นางจันทนา ปัญญาทองโรงเรียนหนองกุงดอนบาก กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สิมมาหลวงโรงเรียนบ้านนาทม กรรมการ
5. นางชฏาพร อภิวสุชัย โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายจรูญ สิทธิพรหม โรงเรียนบ้านดงเย็น ประธานกรรมการ
2. นายปริมปรียา แสงทองดี โรงเรียนบ้านดงแสนสุข กรรมการ
3. นายมธุรส พ้นทุกข์ โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร โภคาพาณิชย์ โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ตะหน่อง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ไชยวานโรงเรียนบ้านหัวหนองยาง กรรมการ
3. นางรัชนี ขันน้อย โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา จันทะยางค์โรงเรียนบ้านนาไหม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายประหยัด สุพันอ่างทองโรงเรียนบ้านวังแข้ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ หนูเสนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
3. นางสาวคิดสยาม แสงคำ โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ วิเลศ โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธนะเดช เต็มปลื้ม โรงเรียนบ้านดงคำประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ กรรมการ
3. นายบัณฑิต ศรีนุกูล โรงเรียบ้านผักตบประชานุกูล นกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ฐินันท์ ไพรีพะเนาว์ โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบ้านนาไหม กรรมการ
3. นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล โรงเรียนบ้านคำอ้อ กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน ไชยวาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางจิระประภา มุมอ่อนโรงเรียนบ้านปูลู กรรมการ
3. นางสุวรรณี เวชิตะ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุวรักษ์ พึ่มกุลโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ โรงเรียนบ้านม่วง ประธานกรรมการ
2. นายสมจันทร์ ดงคำ โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง กรรมการ
3. นางทองเพชร ทรงถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
4. นางนิลุบล ภาดีโรงเรียนบ้านโพนสูง กรรมการ
5. นายกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ โรงเรียนบ้านม่วง ประธานกรรมการ
2. นายสมจันทร์ ดงคำ โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง รองประธานกรรมการ
3. นางทองเพชร ทรงถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
4. นายนิลุบล ภาดี โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นายกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ชาญนราโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอุดม กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจโรงเรียนอนุบาลหนองหานกรรมการ
4. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นายรณฤทธิ์ รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอุดม กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจโรงเรียนอนุบาลหนองหานกรรมการ
4. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นายรณฤทธิ์ รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายพิชัย อินทชัยโรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ศิริชุมแสงโรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิด รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน กรรมการ
4. นางกลิ่นวิภา นามดีโรงเรียนอนุบาลหนองหานกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ สัตถาผล โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์กรรมการ
6. นางกลิ่นธูป พวงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสนอง ปานเชียงวงษ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พรหมมัชชะ โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมรองประธานกรรมการ
3. นางบรรจง อิสไมส์โรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นางนิ่มนวล เรืองเจริญโรงเรียนหนองหานวันครู(2502)กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
6. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าวโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ บัวเกษโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรกัญญา คำวันดี โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิศรุดา สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
5. นางสกุลไทย บุราณเดชโรงเรียนบ้านพังงูกรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ สิงห์สาธรโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
4. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
9. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย แก้วแสงใส โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นายวิไลวรรณ ร เพียงเทพพงศธโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย แก้วแสงใส โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายรองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นายอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผล โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาส โรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผล โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาส โรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผา โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นายอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นายอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นายอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นายสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นายอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นายอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุทชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนตูมกรรมการ
4. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนตูมกรรมการ
4. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนตูมกรรมการ
4. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
6. นางสาวพิศทิพา พื้นพรม โรงเรียนดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
6. นางสาวพิศทิพา พื้นพรม โรงเรียนดงบังหนองเขื่อน กรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
6. นางสาวพิศทิพา พื้นพรม โรงเรียนดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
6. นางสาวพิศทิพา พื้นพรมโรงเรียนดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
6. นางสาวพิศทิพา พื้นพรม โรงเรียนดงบังหนองเขื่อน กรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผล โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี นาผล โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา รองประธานกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กรรมการ
4. นางลำไย อุปไชย โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน กรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอภิรัตน์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนโพนสูงโนนสวรคค์กรรมการ
5. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิรัตน์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมประธานกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวศดานันท์ พัฒนาโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
3. นางวชิรา ภูมิวัฒนะโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวศดานันท์ พัฒนาโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
3. นางวชิรา ภูมิวัฒนะโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวศดานันท์ พัฒนาโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
3. นางวชิรา ภูมิวัฒนะโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]