รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
 
1. นางเล็ก  มหานาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเรือง 1. เด็กหญิงจินตนา  แก้วศิลา
 
1. นางสาวมัณฑนา   พันธ์ประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ตาทิพย์
 
1. นายโจม  แผนบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงชลกานต์  แสนโคตร
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสภี
 
1. นางเสาวคนธ์   ประมูลจักรโก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ธันศรี
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียบ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ปัญจพันดอน
 
1. นางกนกกาญจน์  จันทเมธิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพปัญญา 1. เด็กหญิงปทิตตา  มาลุน
 
1. นางนภัทร์  นันทภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  พูลเทกอง
 
1. นางศิวาพร  ศรีโยธา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นางเสาวคนธ์   ประมูลจักรโก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงรินรดา  น้อยนิล
2. เด็กหญิงอนัญญา  สืบศักดิ์
 
1. นางทัศนี  วงศ์อารีย์
2. นางรำไพ  มั่งมีศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  คำวันดี
2. เด็กหญิงสุมินทรา  มาตเสนา
 
1. นางศิริพร  ชลธี
2. นางอุษารัศมี  ศรีบุญเรือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พานชัย
 
1. นางสาวจารุณี  ชอบสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายญาณวุฒิ  อุนาสี
 
1. นางสาวอาภรณ์  โสดากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กชายธราธิป  ศรีพลไกร
 
1. นางสาวเวียงชัย  โคตะคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนแสง
2. เด็กหญิงจิราภา  ทองจันดา
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  วังหอม
 
1. นางวิญญา  แสงตะวัน
2. นายเชิดศักดิ์  ตั้นภูมี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. นางสาวกุลณัฐ  พรมชัย
2. นางสาวดรุณี  ฉันทปัญญา
3. นางสาวอภิญญา  สนิทปะโค
 
1. นายพัฒนา  จันทร์เพ็ง
2. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมนางาม 1. เด็กหญิงพัชราภา  เลพล
2. เด็กชายวันชัย  เครือวรรณ์
3. เด็กหญิงไพลิน  กุนสุวรรณ
 
1. นางบัวพา  บุญเถิง
2. นายอุดม  บุญเถิง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 1. เด็กหญิงนันทิยา  เพลิดพราว
2. เด็กหญิงยุพิน  แก้วสีนวน
3. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  เทียบจันทึก
 
1. นางสาววาสนา  ศรีพันดอน
2. นางสาวเบญจมาศ  ไชยทองพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58.83 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 1. เด็กชายจตุรงค์  กุณจันทร์
2. เด็กชายพงศกร  สอาดไทย
 
1. นายสุวัฒน์  เมตตา
2. นางเกตุสุวรรณ  เมตตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  บุตตอินทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุปัญญาบุตร
 
1. นายมกรธวัช  แสนสง่า
2. นางสาวอัญจนา  ผลอุดม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายธนพนธ์  มะนัส
 
1. นายศักดิ์สยาม  เพ็ชรแพง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงวิยะดา  ภูหัดสวน
 
1. นางทัศนีย์  เกษจ้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงฐานิดา  พรหมจารีย์
2. เด็กหญิงพรรณพร  วนาใส
3. เด็กหญิงอัญมณี  ทาราช
 
1. นางกัญญารัตน์  สุริอาจ
2. นางศรัญญา  โจทา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  บุญชูศรี
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   สายทอง
3. เด็กหญิงอมราวดี  ไชยคำ
 
1. นายณรงค์  โสภิณ
2. นางบานเย็น  โสภิณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุดทามาตร
2. เด็กหญิงปนิธิ  บิลลอบ
3. เด็กหญิงปวีณา  ชาโคตร
 
1. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
2. นางร่มรัก  สว่างภพ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงฐาปนี  ภูมิลา
2. เด็กหญิงพนิดา  ดีสินธุ์
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
2. นางสุขาวดี  จันทร์เทาว์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมนิล
2. เด็กชายวฤทธิ์  คำพยา
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เอกรัตน์
 
1. นายฉลอง  ศรีโครต
2. นางสุวิมล  จันทร์ดวง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1. เด็กหญิงณัฐมน  กาฬเสาร์
2. เด็กหญิงทิพย์จุฬา  โภคาพานิชย์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สัตยาวัน
 
1. นางทรงศิลป์  พวงทวี
2. นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  พาลมงคล
2. เด็กหญิงศิรินันท์  บุตตะโชติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ฤทธิ์จันดี
 
1. นางชุติมา  โรจนสโรชน์
2. นางสาววาณิษา  พิมพากุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กชายปรมินทร์  ภูเงิน
2. เด็กหญิงเนทิตา  ชาประดิษฐ์
 
1. นางรัตนา  พึ่งสว่าง
2. นายสมพงษ์  นามพิสัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมรักษา
2. เด็กชายบัณฑิต  สะสิกุล
 
1. นางรัตนา  พึ่งสว่าง
2. นายสมพงษ์  นามพิสัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกงพาน 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ดีสิน
2. เด็กชายอิศวะ  วงศ์ประทุม
 
1. นายกาญจน์  บุญคำภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 1. เด็กชายธีรยุทธ  แสนบุญ
2. เด็กชายพงศกร  ราชคำ
 
1. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายภูวดล  ชัยคำพา
2. เด็กชายวิษณุ  แก้ววันทา
 
1. นายอโนชา  แก้วมหาวงศ์
2. นายเวศน์  แก้วมหาวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภูศรีฤทธิ์
2. เด็กชายสุทัศน์  สีฝ่าย
 
1. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห์
2. นายพีระพงศ์  เทพรังสฤษฎิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. เด็กชายวรวุฒิ  ดอนวิชา
2. เด็กชายวิศรุต  คำแก้ว
 
1. นายธีรภัทร  ประนัสโสจะ
2. นางนิยาภรณ์  พฤกษาสิทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  อินทรประเสริฐ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เขตบุญไสย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วันหอม
4. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทวงษา
5. เด็กหญิงเนตรสกาว  สายทอง
 
1. นางจุไร  พิมพ์วาปี
2. นางพรพนา  นวลจำรัส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  คำตัน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมศรี
3. เด็กหญิงผกายพร  จันทรเสนา
4. เด็กหญิงวาสนา  ศรีรงค์
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เลิศชนบท
 
1. นายคำไพ  ทาชาติ
2. นางสิริพร  ทาชาติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงจิตรติมา  จอดนอก
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงบัว  เข็มเพชร
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ขันตรี
 
1. นายนิรันดร์  สายแสน
2. นางสุปราณี  ภูน้ำต้น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีหาโคตร
2. เด็กชายจตุรงค์  อุตตะพุทธ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหง้าพรหมมินทร์
4. เด็กชายนฤเบศน์  ดีสินธ์
5. เด็กหญิงมินตรา  พรมสิทธิ์
 
1. นางภณิตา  จันทรากุลนนท์
2. นายเยาวเทพ  จันทรากุลนนท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงธาริณี  ตังทะนาม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อาลากุล
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เนื่องมัจฉา
4. เด็กหญิงวิมลประภา  กองทอง
5. เด็กหญิงศุจินทรา  โพธิ์สม
 
1. นายทองดี  สิทธิดา
2. นางสาววาสนา  สมเพชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาติรูป
2. เด็กชายนันธวัช  ทวีทรัพย์
3. นางสาวมิ่งขวัญ  เอียดทองใส
4. นางสาววิสุนี  พันธ์สาง
5. นางสาวไพริณ  ปัตตะนุ
 
1. นางชัญญา  ประภาพรกมล
2. นางวีรวรรณ  วรปัญญา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. นางสาวคัทลียา  อุรัญ
2. เด็กหญิงวรนุช  ภูภิรมย์
3. เด็กหญิงศศิณา  พรมเทศ
4. นางสาวเจษฎากร  อรัญมาลา
5. นางสาวโยษิตา  ภูจอมคำ
 
1. นางมนันยา  ดาสมกุล
2. นายสุรชัย  ไผ่ตง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมนางาม 1. เด็กชายบรรดล  วันจงคำ
2. เด็กชายพายุพัฒน์  ทับช่วยขวา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิบูลย์กุล
4. เด็กชายศิกษก  ขันชา
5. เด็กชายสมชาย  แสงตุ่น
 
1. นายวรวุธ  ภูดวง
2. นายสุนตัน  เนื่องมัจฉา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายจิรายุส  ศรีพราว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยยุรัตน์
3. เด็กชายทัพพสาร  แสนณรงค์
4. เด็กชายทินภัทร  บูราณ
5. เด็กชายธนัญชัย  ไอทา
6. เด็กหญิงนริชา  ทศล้าง
7. เด็กหญิงนิภาพร  ไชยสุข
8. เด็กชายปรินทร  ศรีพอ
9. เด็กชายพิษณุ  แสบงบาน
10. เด็กชายรวี  อุ่นเมือง
11. เด็กชายศราวุฒิ  แสนณรงค์
12. เด็กชายสหโชค  บุญเสริม
13. เด็กชายสุทัศน์  กระทุ่มขันธ์
14. เด็กหญิงสุมิตรา  อาจเอี่ยม
15. เด็กชายสุรเชษฐ์  ลาเศษ
16. เด็กชายอชิระ  ภารวิจิตร
17. เด็กชายอนุชา  สายจิตร
18. เด็กชายอภิชาติ  วงศ์แสนชุม
19. เด็กชายอเนชา  สาระรัตน์
20. เด็กหญิงเตชินี  ศรีลาวงค์
 
1. นายวัฒนากร  โสภากุล
2. นายเอกลักษณ์  นังตะลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อ้มวิชา
2. เด็กชายจักริน  อินทร์ธิราช
3. เด็กหญิงจันทิมา  วรางกูร
4. เด็กหญิงนิลดา  หีบแก้ว
5. เด็กหญิงปณิตา  ภูสนธิ์
6. เด็กหญิงผกายพร  สีเหลือง
7. เด็กหญิงพรทิวา  โสภากุล
8. เด็กหญิงพัชราภา   ภู่แสง
9. เด็กหญิงพิกุลทอง  ตุมกา
10. เด็กชายรัชกรณ์  กองหล้า
11. เด็กชายวรชิต  สายทองคำ
12. เด็กชายวิศรุต  จำปาดี
13. เด็กชายวีระศักดิ์  ภูสนธิ์
14. เด็กชายศักรินทร์  ขาวสะอาด
15. เด็กหญิงสุกัญญา  อาษา
16. เด็กหญิงสุธาริณี  พลวาปี
17. เด็กชายสุรชัย  คำเฮือง
18. เด็กชายสุรเชษฐ์  กิริมิตร
19. เด็กหญิงอรวรรณ  พลวาปี
20. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เทพสีลา
 
1. นางนริศรา  จันทรเสนา
2. นายนิตินัย  พีระวัธน์กุล
3. นางนิศากร  อ่อนละมุล
4. นางศรีนวล  เมืองศรี
5. นายสุวิทย์  ศรีชนะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวงค์แผน
2. นางสาวกนกวรรณ  เสนสอน
3. นายฐิติกร  ลงคลัง
4. นายณัฐพล  สูตไชย
5. นายดำรงค์  ขันใกล้
6. นายตรีเพชร  เยี่ยงแก้ว
7. นายทักษพล  อินทวิเศษ
8. นายวศิน  บัวศรี
9. นายวิโรจน์  ฝ่ายเพชร
10. นายศรราม  ไสวงาม
11. นายสมโชค  แสงดี
12. นายสุริยา  มายุรส
13. นางสาวเกสร  สูตไชย
14. นายเจษฎา  ธรรมเจริญ
15. นายเจษพล  ฉันที
 
1. นางนวลอนงค์  ประสานศรี
2. นางนิดประกร  ชานนตรี
3. นางพัชรินทร์  ไกรยะสิทธิ์
4. นายวิรัช  สงกา
5. นายสมพงษ์  นามพิสัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี   พร้อมจิตร์
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  คณะวาปี
3. เด็กชายชาญชัย  ลามัญ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยแสง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลื่อนสันเทียะ
6. เด็กชายตะวันฉาย  เวียงฉิมมา
7. เด็กชายทวิน   ช่วยแสง
8. เด็กชายธีรดนย์  อยู่สำราญ
9. เด็กหญิงปฏิมา  ฝากทอง
10. เด็กหญิงปณิดา  สีหล้า
11. เด็กหญิงพัชราพร  พรมสิทธิ์
12. เด็กหญิงพิชญ์นารี  อำภาพร
13. เด็กหญิงฟาริดา  คำมูล
14. เด็กชายภูมินทร์  พิทักษ์วาปี
15. เด็กหญิงวรนุช  วรภูมิ
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คล้ายสูงเนิน
17. เด็กชายอดิศวร  ภูจักร์เพชร
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
19. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็งรัมย์
20. เด็กหญิงอาทิติยา  เลิศนิมิตภิญโญ
 
1. นางสาวกาหลง  โคตรบึงแก
2. นายจำเนียร  เหง้าพรหมมินทร์
3. นายชูจิต  เหง้าพรหมมินทร์
4. นายนางชัชชญา  เหง้าพรหมมินทร์
5. นายไพโรจน์  พาสีราช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ชีวนอรรถ
 
1. นางสุภาณี  สุวรรณภักดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 1. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์  สุดี
 
1. นางขนิษฐา  อัครปัญญา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กชายภูวดล  ผ่านคำ
 
1. นางวราพร  นรบัติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับไฮ 1. เด็กหญิงชุติมา  ดงเจริญ
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  วงษ์จันลา
 
1. นางนงเยาว์  ดีแป้น
2. นางรุ่งฤดี  นาสมใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กชายนัฐพล  กัญญาพันธ์
2. เด็กหญิงอาธิติญาภรณ์  บัติพิลา
 
1. นางสาววดี  แข็งฤทธิ์
2. นายสุรยุทธ  กองหล้า
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายชวัลวิทย์  หมั่นวิชา
2. เด็กหญิงวันวิษา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายประยงค์ศักดิ์   คลังกลาง
2. นางวิจิตรา   คลังกลาง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงกฏชกร  โคตรพรหมศรี
2. นางสาวคัทลียา  แสงตัน
3. เด็กชายชินวัตร  สังสุวรรณ์
4. นางสาวนริศรา  ไขแสง
5. นางสาวน้ำฝน  ตาขุนเหล็ก
6. เด็กหญิงพลอยกานดา  ภู่วงศ์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บาทชารี
8. นางสาวสโรชา   บาทชารี
9. นางสาวอธิตยา  จำปาหอม
10. นางสาวอรกัญญา  ศรีอ่อน
 
1. นางภาณุมาศ  พาชื่น
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 1. เด็กชายกิติศักดิ์   รันระนา
2. เด็กชายคริษฐ์ นวลนุกูล  นวลนุกูล
3. เด็กชายชัชพงศ์   บุตรกุล
4. เด็กชายปฎิกรณ์   บุญมา
5. เด็กชายประกาย   มงคลแสน
6. เด็กชายปรัชญา   ชะชิกุล
7. เด็กชายพัชรพล   พูลกลาง
8. เด็กชายวุฒินันท์  ชะชิกุล
9. เด็กชายอดิศร   บุญประสม
10. เด็กชายอมรินทร์   หาญประดิษฐ์
 
1. นายอภิรักษ์   พรหมแสนปัง
2. นางแก้วสุข   พรหมแสนปัง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อัครา
2. เด็กหญิงกรพิน  อินทร์อุดม
3. เด็กชายชลชาติ  ตั้งมั่นดี
4. เด็กชายชลันธร  จันชะดา
5. เด็กหญิงชื่นนภา  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงชไมพร  สุดเทวี
7. เด็กหญิงปริศนา  ไกรจันทร์
8. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เที่ยวจันทึก
9. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงดารา
10. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ระวะใจ
11. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เลิศศิริ
12. เด็กหญิงวรางคณา  อัมรินทร์
13. เด็กหญิงวรินทร์ยุภา  บัวหนอง
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีทะวงศ์
15. เด็กชายเมธาวี  ศรีมาตย์
 
1. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
2. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
3. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
4. นายเกื้อกูล  ขวัญทอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกานดา  ระวะใจ
2. เด็กหญิงธนันดา  โพธิ์ญาณ์
3. เด็กหญิงนริศรา  โคตรเสนา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจธรรม
5. เด็กหญิงพรนิภา  เทวี
6. เด็กหญิงพัชชิราภรณ์  บุตกุล
7. เด็กหญิงภัทรสพร  นาคเสน
8. เด็กชายภูวนาท  จำปาศรี
9. เด็กหญิงรุจิกร  ทายัง
10. เด็กชายศรายุธ  อินทร์อุดม
11. เด็กชายศิววงศ์  พิมพ์ดา
12. เด็กหญิงสิริกานดา  อสุรินทร์
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดีแป้น
14. เด็กชายอภิชาติ  อารามพระ
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กำจัดภัย
 
1. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
2. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
3. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
4. นายเกื้อกูล  ขวัญทอง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนินาท  บ่อชน
2. เด็กหญิงชิดชนก  จันทประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิรมย์ภรณ์  ค้อมสิงห์
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
2. นางยุพิน  ศรีสมบูรณ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิมา  ธรรมลา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ปาปะขำ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ลองคำ
 
1. นางรัตนา  แก้ววงษา
2. นายเสาร์  คำสุก
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเล้า 1. เด็กชายธนวิชญ  สุขศิริ
2. เด็กชายพงศกร  กะนุวงศ์
 
1. นายบุญชัย  ภูวาดเขียน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงนุชนาถ  อุตะสุข
2. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  หัตถะปะนิด
 
1. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
2. นายไชยา  เครือเขื่อนเพชร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำยาง 1. เด็กชายพีระเดช  มีรัตน์
 
1. นางมณี  สุวงทา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณขาว
 
1. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กชายฤทธิพงศ์  ชนะคช
 
1. นายทวี  เนินนิราช
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงธันยาพร  ศรีสกุล
 
1. นางสายกมล  ช่วงวารินทร์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1. เด็กชายพัสกร  พันธ์ชัย
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวพิกุลทอง  ภูขาว
 
1. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 1. นางสาวสาวิตรี  บรรยงค์
 
1. นายสิทธิชัย  หุ่นศิริ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายบัญชา  สร้อยโพธิ์
 
1. นายอัศนีย์  มังคละแสน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ปาตั้น
2. เด็กหญิงลลิตา  กุลาพัง
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางสาวมุขดา  มีรัตน์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นเขียว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดวงใจ
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางสาวมุขดา  มีรัตน์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  การนิต
2. เด็กหญิงจันทิราภรณ์  แสบงบาน
 
1. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายอนาวิล  กิ่งมิ่งแฺฮ
 
1. นางสาวชรัญดา  กุลสุวรรณ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผ่านชมภู
2. เด็กหญิงนัยนา  วารีบ่อ
3. เด็กชายปณชัย  นามไพร
 
1. นายอธิปไตย  ด่างตาดทอง
2. นางอนงนิตย์  เกษางาม
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กชายกฤษดา  สิทธิ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  หวนคะนึง
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  อ่อนสมบัติ
 
1. นายพิเชษฐ์  ผาสุขเลิศ
2. นายวีรยุทธ  ภูนาโพธิ์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กชายกฤษณะ  เสงี่ยมพรพานิชย์
2. เด็กชายธวัชชัย  น้ำใส
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  จังอินทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  ผาสุขเลิศ
2. นายวีรยุทธ  ภูนาโพธิ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายชโยดม  ระวิโรจน์
 
1. นายมนูญ  ดวงหาคลัง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายจาตุรงค์  โปร่งปลอด
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กชายอนุศิษฐ์  สรวงศิริ
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายประดิษฐ์  ดอนน้ำขาว
 
1. นายจามิกร  แสนสายเนตร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กชายอลงกร  ุสุขรมย์
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงทิยดา  ธรรมลี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  อุสุพานิช
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นามจุมจัง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงชนาธิป  โคตรวงค์
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ศิริสมบัติ
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายภูวนัย  อุดชุมพิสัย
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  วงษแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผลาพฤกษ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
 
1. นายสมคิด  วันทอง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงภาวินี  สาริโก
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงรจรินทร์  บุญหาราช
 
1. นายสมคิด  วันทอง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีชมภู
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  นิคม
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   สอนกำเนิด
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งสว่าง
2. เด็กหญิงชุติกานต์  อินทชัย
3. เด็กหญิงปิยธิดา   ชัยสีหา
4. เด็กหญิงพรปวีณ์   เอกสิงหชัย
5. เด็กหญิงพรสินี   วรรณสุทธิ์
6. เด็กชายศิริพงษ์   แก้วอุดม
7. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อินทรแผ่น
8. เด็กชายไวทิน   สิมมะลี
 
1. นายมนูญ  ดวงหาคลัง
2. นายวิษณุ  อุสุพานิชย์
3. นางอาภา  บริกุล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ศิริสมบัติ
2. เด็กชายภานุเดช  พิมสูงเนิน
3. เด็กหญิงรจรินทร์  บุญหาราช
4. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
5. เด็กชายวรากร  ภูมิคอนสาร
6. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
7. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วอามาตย์
8. เด็กชายศุภลักษณ์  สอนสุ่ย
9. เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ชมภู
 
1. นายจามิกร  แสนสายเนตร
2. นายสมคิด  วันทอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กชายกิตติ  กิิติราช
2. เด็กชายกิตติรัช  ราชครุฑ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโบราณ
4. เด็กชายจิรัฐโชติ  เกษรแก้ว
5. เด็กหญิงชฎาทิพย์  อุสุพานิช
6. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สุขรมย์
7. เด็กชายตะวันฉาย  เลิศกลาง
8. เด็กชายธนากร  จันทร์นาค
9. เด็กหญิงนภาภรณ์  สุขรมย์
10. เด็กหญิงนฤมล  สืบสาม
11. เด็กชายภูวนาท  ฤทธิ์มหา
12. เด็กชายอนุศิษฐ์  สรวงศิริ
13. เด็กหญิงอรสา  บุตนรา
14. เด็กชายอลงกร  สุขรมย์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางสาวขวัญตา  อาจมนตรี
2. นางวนิดา  อุ่นทะยา
3. นางสาวเยาวนุช  ไพวิจารณ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีสุ่ย
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อิ่มวิจิตร
3. เด็กชายทศพร  มาตวิเศษ
4. เด็กหญิงทิยดา  ธรรมลี
5. เด็กชายนิยม  อัมลา
6. เด็กชายปรีชา  ยืนยั่ง
7. เด็กหญิงผกาวัลย์  ทองสัมฤทธิ์
8. เด็กชายพัฒน์พงษ์  จันทะเมธี
9. เด็กชายวรุจน์  แก้วเกิดมี
10. เด็กหญิงวาริน  ดำนาน
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุณศิริ
12. เด็กหญิงสุจิตรา  นามจุมจัง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีชมภู
14. เด็กหญิงอาภัสรา  ถาวิเศษ
15. เด็กชายเกรียงไกร  บุตรโยธี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
2. นางสุรางรัตน์  ดีสิน
3. นายเวศน์  แก้วมหาวงศ์
4. นายไพศาล  ไชยมาตย์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1. เด็กหญิงกิติยา  ชัยเดช
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทะสุนี
3. เด็กชายชาญณรงค์  มั่นเขตวิทย์
4. เด็กหญิงดารินทร์  ฉวีปลั่ง
5. เด็กชายธนชัย  ผมดำ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทวยเพียง
7. เด็กชายธีรชัย  อินทร์นาง
8. เด็กหญิงปาริชาติ  กลางแม
9. เด็กชายพรพจน์  เทียนพันธ์
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใบเขียว
11. เด็กชายมงคล  แก้วโน
12. เด็กหญิงระพีพรรณ  ดาวแดน
13. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชินรัตน์
14. เด็กชายศิริโรจน์  โพธิ์บุญเรือง
15. เด็กชายศุกสรรณ์  บรรณาลัย
16. เด็กชายอภิรักษ์  ปัดชา
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดดีศรี
18. เด็กชายอรรคพล  ทองน้อย
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสาร์สิม
20. เด็กชายเสกสรรค์  กางแม
21. เด็กหญิงไพรินทร์  อินทะสิทธิ์
 
1. นางสาวดารา  ดีสิน
2. นายธนัญชัย  นิยมญาติ
3. นางพินิจ  จรูญศรีโชติกำจร
4. นายพิษณุ  อินทร์ธิราช
5. นางสาวสิริกานต์  ทิพยะมาตร์
6. นางไพทูรย์  นามีผล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพงศธร    วิบูลย์กุล
 
1. นายมานิตย์   มหิมา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ชาติ
 
1. นางศิวณัฐ  ทัศนิยม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  แก้วศิริ
 
1. นางวิไลวรรณ  พรมหล้า
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ผิวแดง
 
1. นางร่มรัก  สว่างภพ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ศักดา
 
1. นางศิลป์ศุภา  แก้วแสนสินธุ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์   บุญมี
 
1. นางวิไลวรรณ   มหิมา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. นายนันทวัฒน์  โสวาปี
 
1. นายวีรเวช  แท่งทอง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  สุขรมย์
 
1. นางพิสมัย  โกณจะแสง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. นายวินัย  ทุมสิทธิ์
 
1. นางศิวณัฐ  ทัศนิยม
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 1. เด็กชายปรีชา  มหาหิงษ์
 
1. นางนาฏยา  นิยมญาติ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงมนัญชยา   เบ้าเรือง
 
1. นายสุเพื่อน   วรรณโส
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวรนาฏ  รากวงศ์
 
1. นางเวียงษา  ปะนะทัง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  วงศ์ษาบุตร
 
1. นายจามิกร  แสนสายเนตร
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. นายภาณุพงศ์  โนรินทร์
 
1. นางศิวณัฐ  ทัศนิยม
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 1. เด็กหญิงวรัญญา  สมิงพยัคฆ์
 
1. นางสุมณฑา  เขียวลุน
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 1. เด็กหญิงวรินยุพา  เต็มตอบ
 
1. นางนาฏยา  นิยมญาติ
 
121 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายจตุพร  จันธิมี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิชัยชื่น
5. เด็กชายณพัทร  โพธิ์ขี
6. เด็กชายณัฐวุฒ  คุยบุตร
7. เด็กหญิงณัฐิดา  พรมรักษา
8. เด็กชายธนพล  บุตรวงษ์
9. เด็กชายธีรพงษ์  ชารี
10. เด็กชายธีรวัฒน์  สาลิง
11. เด็กชายนนทนันท์  โสภาคำ
12. เด็กหญิงนภัทรลดา  ทัพบุญตา
13. เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์เสถียร
14. เด็กหญิงนัจฉรา  สายสมคุณ
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองยศ
16. เด็กหญิงพรไพลิน  ดลประเสริฐ
17. เด็กชายพลภัทร์  ปัดถาวะโร
18. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โสภาคำ
19. เด็กหญิงพิยดา  แก้วชิน
20. เด็กหญิงพิยะดา  ปัดถาวะโร
21. เด็กชายภานุพงษ์  โสภาคำ
22. เด็กชายยุทธไกร  ศรีท่าไฮ
23. เด็กหญิงยุวดี  พรมราช
24. เด็กหญิงรชนีกร  โพธิ์พันธ์
25. เด็กชายรชานนท์  ราชพินิจ
26. เด็กชายรังสิมันต์  จำปี
27. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะนัยรัตน์
28. เด็กชายวันชัย  พลฤทธิ์
29. เด็กชายวิทวัส  บุราโส
30. เด็กหญิงวิภาวดี  เนตรโสภา
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มณีโรจน์
32. เด็กหญิงสิริวิมล  พรมราช
33. เด็กชายอนุชา  อุสุภราช
34. เด็กชายอภิวัฒน์  กลุ่มศรี
35. เด็กหญิงอมรมณี  อุ่นสงคราม
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุสุภราช
37. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทะแพน
38. เด็กหญิงอาริญา  วรรณจันทร์
39. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมแก้ว
40. เด็กชายเจตริน  ร่มวาปี
 
1. นางสาวกุสุมา  อุสุภราช
2. นางนพพาพร  นารัตน์โท
3. นายปริญญา   อาษาสร้อย
4. นางพรนิภัทร์  กลมลี
5. นางสาววิภา  ทวีแสง
6. นางสาววิลาวัณย์  สีสมบัติ
7. นายศราวุธ  วงค์พิมสอน
8. นางอุบลวัลค์  ชัยสิทธิ์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุตตะกะ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สารสินธ์
3. เด็กหญิงทอฝัน  รัตนะแสง
4. เด็กชายพงศกร  โสภิณ
5. เด็กหญิงศุรัณญา  เจริญเตีย
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ชมจันทร์
7. เด็กชายอนวัชร์  สุทธินันท์
8. เด็กชายอภิชัย  คำฤาชัย
9. เด็กชายอภิณัฐ  เกษโสภา
10. เด็กหญิงอรปรียา  ผ่านชมภู
 
1. นางลัดดาศรี  ธนะสูตร
2. นางวิไลลักษณ์  อัสสาไพร
3. นางสุดารัตน์  ศรีอุดม
 
123 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงจันทาทิพย์  เพชรพลอย
3. เด็กชายพรหมนาถ  ทากุดเรือ
4. เด็กชายพาทิศ  ศิริเกษ
5. เด็กหญิงมรีวรรณ  เพ็งพันธ์
6. เด็กหญิงรัตนาพร  สิวหา
7. เด็กชายอธิพงษ์  หาพรหม
8. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมสิทธิ์
9. เด็กชายอุทัยพันธ์  เที่ยงโคตร
10. เด็กหญิงแตงกวา  สาวแก้ว
 
1. นางนารี  พละจิต
2. นายประสิทธิ์  แซมจง
3. จ.ส.อ.สายัณห์  นามแสง
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐานิดา  หิรัญเกื้อ
2. เด็กหญิงธนพร  ทองลา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นันทะศร
4. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีแก้วอ้ม
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  คองนอก
6. เด็กหญิงวลัยพร  ลาดใต้
7. เด็กหญิงศรัญญา  ปราบเก้าคต
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญเรือง
 
1. นางรำไพ  บุญเลิศ
2. นางอุไรวรรณ   พฤกษาสิทธ์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงษาแก้ว
2. เด็กหญิงจัตตารีย์  แก่นนาคำ
3. เด็กหญิงนลินนภา  เนตรแสง
4. เด็กหญิงปวีณา  พระเจริญ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีปัญญา
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยอดคำปา
 
1. นางประนมวัน  วจีสิงห์
2. นางสาวสมศรี  ศรีจันโท
3. นางเหรียญทอง  ศรีหริ่ง
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณพราหมณ์
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันทะเนตร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สารพันธ์
4. เด็กหญิงชนานาถ  ประทุมมา
5. เด็กหญิงชลดา  ภูล้นแก้ว
6. เด็กหญิงพรนภา  สาระพิมพ์
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  โมฆรัตน์
8. เด็กหญิงศศิเพ็ญ  โคตรมูล
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  จาระ
10. เด็กหญิงสุธิดา  สมศิริ
11. เด็กหญิงเจนจิรา  โสเพ็ชร์
12. เด็กหญิงแก้วกัญญา  ภูมิประสาท
 
1. นางขนิษยา  ภูขาว
2. นางเสาวนีย์  ไชยมูล
3. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงทิพติญา  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตาติยะ
3. เด็กหญิงพรนิภา  พรมแสงใส
4. เด็กหญิงพัฒศดาพร  พวงสาลี
5. เด็กหญิงรัชนีกร  วิบุลย์กุล
6. เด็กหญิงวิภาพร  ทิพย์เป็นรัตน์
7. เด็กหญิงศันศนีย์  ทองภู
8. เด็กหญิงศิริกัลยา  วีระคร
9. เด็กหญิงสุนิตา  ปะจะเนย์
10. เด็กหญิงสุภาพร  สัตย์ศรี
11. เด็กหญิงอัมพร  ดาริรัมย์
12. เด็กหญิงอาภรณ์  บุดดาวาปี
 
1. นายธนวรรธน์  สันวิลาศ
2. นางปัญญา  ไชยทองศรี
3. นางสาววรพร  แสงภักดิ์
4. นางสาววิไล  คำฤาชัย
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แม่นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ใสสว่าง
3. เด็กหญิงชลนิภา  เปาสูงเนิน
4. เด็กหญิงธิดารัตร์  ศรีสมบัติ
5. เด็กหญิงธินากร  แช่มชื่น
6. เด็กหญิงปภัสสร  ไชยอยู่
7. เด็กชายปานเทพ  แสนบุญ
8. เด็กหญิงปิยะนุช  เกื้อปัญญา
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นำบำรุง
10. เด็กหญิงพิยดา  ไมยกิจ
11. เด็กชายภูริณัฐ  แม่นชัยภูมิ
12. เด็กหญิงวนิดา  อัครปัญญา
13. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เนืองชัยยศ
14. เด็กหญิงสุนิสา  อัครปัญญา
 
1. นางขนิษยา  ภูขาว
2. นางลำพรรณ์  ภักดิ์สงศรี
3. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงมี
2. เด็กหญิงชนากร  มุมแดง
3. เด็กหญิงญาสุมิล  สุนารักษ์
4. เด็กหญิงฐิติมา  ชาภู
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมื่นศรี
6. เด็กหญิงธีรพร  แก้ววงค์ษา
7. เด็กหญิงประภัสสร  สองคร
8. เด็กหญิงพนิดา  แสนสอน
9. เด็กหญิงพรนภา  อนุวัติ
10. เด็กหญิงพันธ์ภษา  ภาระพงษ์
11. เด็กหญิงมุขรินทร์  คำนวณอินทร์
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภาระพงษ์
13. เด็กหญิงวารุณี  สีจันทร์แดง
14. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชำนาญ
15. เด็กหญิงสุดธิดา  กองเพชร
16. เด็กหญิงเพชรพราว  เสโส
 
1. นางสาวพรนิภา  ทองล้วน
2. นางลภัสรดา  เหลาเกลี้ยงดี
3. นายสมทรง  เพ็งโสภา
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายบัญชา  บุญช่วย
2. เด็กชายภานุพงษ์  จันทรเสนา
3. เด็กชายวรวิชญ์  พรมกุล
4. เด็กชายวิทิต  เสมทรัพย์
5. เด็กชายสหัสวรรษ  เพชรสิม
 
1. นายธวัชชัย  มาพร
2. นางพวงพะยอม  พันธ์ศรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายนพัฒน์  แงงคำ
2. เด็กชายปฎิภาร  เทสัตพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมศรีงาม
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
2. นายดรุณ  แก้วบางพูด
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงดง 1. เด็กชายญาณากร  สมทอง
2. เด็กชายธีระพงษ์  ภูลายยาว
3. เด็กชายพรชัย  จำปาวงศ์
 
1. นายสุพจน์  ทวีรุ่งเรือง
2. นายอิสสระ  นาคะประเวศน์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายชัยบัญชา  เมืองโพธิ์
2. เด็กชายทิวา  บัวผัน
3. เด็กชายอาทิตย์  นามพรรณ
 
1. นางกฤษณา  บุญปลอด
2. นายนันท์  บุญปลอด
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  มองบุญ
2. นายปณชัย  นกกลาง
3. นายรัชชานนท์  พาสุวรรณ
 
1. นายกฤษณา  บุญปลอด
2. นายนันท์  บุญปลอด
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บุญศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนนางชน
3. เด็กหญิงปรียา  ยลละออ
4. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมทา
5. เด็กหญิงอนุชิตา  พันธ์เพชร
6. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสุวอ
 
1. นางจงจิตร  วอแพง
2. นางสาวฉวีวรรณ  เหมือนแท้
3. นางศิริวรรณ  แสนศิริพันธ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กมลละคร
2. เด็กหญิงจิตพร  รสยัง
3. เด็กหญิงวิพา  สุ่ยหาวงศ์
4. นางสาววิลาสินี  ชาติ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุยอย
6. นางสาวสุทธิสรณ์  รสยัง
 
1. นางสาวคำพันธ์  แฝงจันดา
2. นางสาวรุ่งนภา  ผลาพฤกษ์
3. นางสุภาพร  พูลทอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แก้วไชโย
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พักตะพัก
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พาวังหิน
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
2. นางยุพิน  ศรีสมบูรณ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิรหา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริญญา  ภูดินแดง
 
1. นางวิลาวัณย์  สิริบุตรวงศ์
2. นางโสพิศ  โคตะมะ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวธิราทิพย์  เสวตวงษ์
2. เด็กหญิงวาสิณี  พาวังหิน
3. เด็กหญิงศศิภา  ชูชื่น
 
1. นางวิไลวรรณ  มิตรราช
2. นางอรทัย  จันทะเสน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. นางสาวฐิติวรดา  เวียงแก้ว
2. นายณัฐพงษ์  พิลาหา
3. เด็กชายสันติภาพ  หุบกระโทก
 
1. นายกิตติศักดิ์  มูลสาระ
2. นายอำนวย  โคตะมะ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1. เด็กหญิงนันทกาล  ราชคูมอน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  สนธิสัมพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุขรมย์
 
1. นางพิสมัย  ถาวร
2. นางรัชนี  บุญราช
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายพงษ์ปิติ   สำเภาดี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   วรรณกุล
3. เด็กหญิงโสภาวรรณ   จันทเมธี
 
1. นางสาวสุกัญญา   สำแดงชัย
2. นางสาวเอ็มอร  กิตติราช
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพล  สุขอารมณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงเมือง
 
1. นายบรรจง  ดีแป้น
2. นายสุพัฒน์  มูลอามาตย์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. เด็กหญิงพรชิตา  เสนานอก
2. เด็กหญิงริษา  อุ่มชะอุ้ม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีปะโค
 
1. นางวิไล  ประนัสโสจะ
2. นางเข็มเพชร  สิงห์มี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. เด็กหญิงจิตฤดี  พักพิง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภูบุญปลูก
3. เด็กหญิงวรรณภา  กอดภูเขียว
 
1. นางอุมากานต์  ทับรัตน์
2. นางเข็มเพชร  สิงห์มี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 1. เด็กหญิงนัฐนารี  นามมหาจันทร์
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  รัตนโค้น
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ชูเกียรติ
 
1. นางจิรัชยาพร  หาญสุบิน
2. นางสุธาทิพย์  ตะวัน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูกันดาน
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ประชาเขียว
3. เด็กหญิงสุทธิตรา  มุภาษา
 
1. นางอุมากานต์   ทับรัตน์
2. นางเข็มเพชร  สิงห์มี
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  หลักคำ
2. เด็กหญิงเปรมกมล   วงศ์รินยอง
3. เด็กหญิงเมธาพร   หัตถประนิตย์
 
1. นางพรพนา  นวลจำรัส
2. นางอนงค์   สำเริง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ธิสารสังข์
 
1. นางธิตินันท์  ทบวงษ์ศรี
2. นางสิมลี  ศรีจุลฮาต
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  หัดสิม
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะชัย
 
1. นายอนุชา  วงกันยา
2. นายเกรียงไกร  ปฏิเตนัง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายพัฒนา  มงคลแสน
2. เด็กชายวรวิทย์  มูลลี
 
1. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห์
2. นายพีระพงศ์  เทพรังสฤษฎิ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงวรนุช  มัฆวาฬ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สืบแสน
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางสาวมุขดา   มีรัตน์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สนองเดช
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อุปละ
 
1. นางคนึงนิตย์  เหล่าศรีชัย
2. นางสาวสุเนตรา  วิชัยวงษ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กหญิงวนิดา  พละกุล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  นพวัติ
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นางสาวรัตนา  แสนหานะ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กหญิงกนกพร  พลแพงขวา
2. เด็กหญิงไพรินทร์  แก้วพวง
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นายไชยวัฒน์  ไกรราช
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายธีรกิต  บุตรอินทร์
2. เด็กชายศรชัย  เสมามิ่ง
 
1. นางสุขี  วรรณกุล
2. นางสุภาพ  พรมมาวัน
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กชายกิตติชัย  เกษโสภา
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์ทิพย์
 
1. นายมกรธวัช  แสนสง่า
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กหญิงศุภกร  สีเหลือง
2. เด็กหญิงสุจินดา  ศิริวัฒนา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นางมัลลิกา  จันทรวงษา
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงลลิตา  วิชัยวงค์
2. เด็กชายอนุชา  ดอกรัง
 
1. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห์
2. นายพีระพงศ์  เทพรังสฤษฎิ์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  เยื่องกลาง
 
1. นายพรอนันต์  ผ่านสำแดง
2. นายสุรืยา  ชุมอภัย
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายภารดร  สายสร้อย
2. เด็กชายศิริพงษ์  ทองขลิบ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชินวัง
 
1. นางสาวคนึงนิจ  โคตรมณี
2. นายพัทยา  โภคาพาณิชย์
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. เด็กชายธิติ  โพธิ์ขี
2. เด็กชายปรเมศร์  ทิพนงค์
3. เด็กชายสุริยา  ศิริสุวรรณ
 
1. นายธีรภัทร   ประนัสโสจะ
2. นางนิยาภรณ์  พฤกษาสิทธิ์
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กชายพัฒนชล  มาตสีหา
2. เด็กชายอำพล  จันทรเสนา
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  พาคาม
 
1. นายสมควร  ศรีล้านคำ
2. นายสุวิทย์  พาคาม
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กชายกฤษณะ  คำภาสุข
2. เด็กชายอนุชา  สีทาพุฒ
3. เด็กชายอาทิตย์  ภาอ่อนตา
 
1. นายสมควร  ศรีล้านคำ
2. นายสุวิทย์  พาคาม
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาทอง 1. เด็กหญิงทิพกร  นาจะหมื่น
 
1. นายประจักษ์  วงษาสนธ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  เครือเนตร
 
1. นายวรเชษฐ์  จันไทย
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวณัฐมล  บรมโคตร
 
1. นางสาววรรษพร  แสงโยจารย์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กหญิงวรรณวาริน  พิมพ์วาปี
 
1. นางสาวอภิญญา  นิจจะพจน์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายกิตติกร  ดวงศรี
 
1. นางสาววานิตย์  ภูมิบุตร
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. นางสาวภานุมาส  มะลาด
 
1. นางชูศรี  เย็นทรวง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กชายศิฑาภพ  ภูขาว
 
1. นางเสาวนีย์  ไชยมูล
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. นางสาวณัฐวิภา  หาญกุล
 
1. นายเชาวลิต  จิกจักร์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงรมัญยา  มิทะลา
 
1. นางสาวกิติพรรณ  ธุระพระ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  โคตรแดง
 
1. นางสาวพรนิดา  แก้วเกิดมี
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สระมูล
2. เด็กหญิงชรัชธิดา  ทิพย์รมย์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  สมปัตตา
4. เด็กหญิงรัตนา  ผิวละไม
5. เด็กหญิงสุรางคณา  มอญเพชร
 
1. นางสาวอาริยา  สว่างวงศ์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำศรี
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฉายเนตร
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงสวรรยา  บูชาติวงศ์
 
1. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงวนิดา  ไพรเขียว
 
1. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิชชาพร   ไชยหาวงค์
 
1. นางพุทธชาติ   ไชยหาวงค์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำฤาชัย
2. เด็กหญิงอรพิน  คดเคี้ยว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
2. นางสุธารี  แสงกล้า
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแสง
2. เด็กชายธนทัต  ไพศาล
3. เด็กชายอภิรักษ์  พานสมบูรณ์
4. เด็กชายอภิวิชญ์  คุยบุตร
5. เด็กชายเจษฏา   นะวะคำศรี
6. เด็กชายเสกสรรค์  ศิริสุข
 
1. นายพายุ  ภูคำวงษ์
2. นางสาวฤดี  รอดชมภู
3. นางอรอนงค์  ยามา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หลักคำ
2. เด็กชายธวัชชัย  นาคม
3. เด็กชายวิชระ  ทองคำ
4. เด็กชายสาระพิชญ์   ทองคำ
5. เด็กชายสุริยา  พรมกุล
6. เด็กชายอัมรัชถ์  สีใส
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
2. นายอภิชาติ  สนธิลา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายพรชัย  จันทรเสนา
2. เด็กชายศุภฤกษ์   ชลาการ
3. เด็กชายสกรห์  แก้วสะอาด
4. เด็กชายสหรัฐ  ยุทธกล้า
5. เด็กชายสุรชัย  ขันทะแพทย์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  คตภูธร
7. เด็กชายอนุวัช  ญาติคำ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสิทธิ์
 
1. นางพิศมร  ถามะณีศรี
2. นายอนันต์  จินดา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พัฒนชัย
2. เด็กหญิงชนลดี  บุตโต
3. เด็กชายธนพล  รินทะกา
4. เด็กหญิงมนัสชนก  ชนะเทพ
5. เด็กชายวันชัย  งิ้วพรหม
6. เด็กหญิงสุนิตา  อัครปัญญา
7. เด็กหญิงสุริสา  ผาพรม
8. เด็กหญิงอรทัย  ไชยสุข
9. เด็กชายไกรวิชญ์  วงศ์สำแดง
 
1. นายกองมา  ศรีหริ่ง
2. นายคงศิลป์  เครื่องประดับ
3. นายอนุรักษ์  นพรัตน์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาทอง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ภูนางาม
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีลาวงษ์
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  ศิริสุวรรณ
4. เด็กชายมุฑิตา  ด่านพิมาย
5. เด็กหญิงวรรณภา  แข็งขัน
6. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์คำเรือง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนศรี
8. เด็กชายอาทิตย์  ภู่ดี
9. เด็กชายเอกนรินทร์  แสงจักร
 
1. นางทัศนีย์  เผ่าเวียงคำ
2. นางนันท์นภัส  วินิจมงคลสิน
3. นายประจักษ์  วงษาสนธ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1. นายณัฐวุฒิ  สว่างหล้า
2. นายณุติพงษ์  ไชยโสดา
3. นางสาววรรณศิริ  ปักเขตนัง
4. นายอภินันท์  อุดม
5. นางสาวอินทิรา  น้อยคูณ
 
1. นางปัทมาพร  ยะวร
2. นางวิไลพร  สารคม
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงกันตยา  นามโสภา
2. เด็กหญิงปริศนา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงปิยะดา  ประสาริตะ
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
2. นางจิตรมนัส  โม่งปราณีต
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายชีพชนก  พิมพิมาย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แข็งฤทธิ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สีทายาง
 
1. นางนภัสสร  แสนสิงห์
2. นางเสาวคนธ์   ประมูลจักรโก
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ขวัญ   จันทร์หอม
2. เด็กหญิงพิมพ์เพชร   ศิลากัน
3. เด็กหญิงเฉิดโฉม   ศรีพรมมา
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
2. นางสาวสินใจ  วังระหา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พละแสน
2. เด็กหญิงนันทิชา  แจนอก
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีกุลกิจ
 
1. นางสุทิพร  ภาวงศ์
2. นายโสภณ  อินพิทักษ์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงอริสรา  คำน้ำเที่ยง
2. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ฉายาพัฒน์
 
1. นางพจนี  ศิริวรรณ
2. นางยุภาวดี  โพธิ์ศรี
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จรุงพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ฤทธิ์มหา
 
1. นางวรรณวิภา  ทุมทา
2. นางเยาวนุช  ไพวิจารณ์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กชายจักรกฤษ  ชุมคำน้อย
2. เด็กชายจิระพศ์  วงษ์หมื่น
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ปากวิเศษ
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจูมพล
2. เด็กชายวชิราพงศ์  ภูหมอก
 
1. นางสาวจูมทอง  สนั่นเอื้อ
2. นางประกาย  สุระมรรคา
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายทินภัทร  คำสุ่ย
2. เด็กชายสุริยา  เมืองแสน
 
1. นางนภัสสร  แสนสิงห์
2. นางเสาวคนธ์   ประมูลจักรโก
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 1. เด็กชายครรชิต  จันทกุล
2. เด็กหญิงสุภาพร  แตงทรัพย์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ปัทนาถา
2. นางอมรพรรณ  ปัทนาถา
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อินทรักษ์
 
1. นายชวฤทธิ์  โพธิ์นิล
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาวงศ์
 
1. นายจตุพร  ผาดวงดี
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนตรี
 
1. นายบุญหลาย  ถมหนวด
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. นายนิรมิต  นิติคุณ
 
1. นางสุนันทา  ชัยสิริพงศกร
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จรครบุรี
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. นายเกรียงไกร  ใจเที่ยง
 
1. นางสุนันทา  ชัยสิริพงศกร
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายนฤคม  ชุมกระโทก
 
1. นายพงศกร  พิลาชัย
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1. นายสกล  กาละเพชร
 
1. นายวิจิตร  ศรีวงษา
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายบรรพต  สีส่อง
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสมพร 1. เด็กชายวิษณุ  นามนา
 
1. นางอภิชยา  เขตผดุง
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  ศรีนอก
2. นายจรินทร์  วิชัย
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีรัฐบาล
4. เด็กหญิงช่อลดา  ปัญจรัก
5. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พลไฟฟ้า
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  นาบุญ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ระมัดไทยสงค์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  แวงวรรณ
9. นายทนงศักดิ์  ยี่ยวน
10. นายธัญธวัตร  สีบุญวงษา
11. เด็กหญิงนริศรา  วิชัย
12. นายนิรมิตร  นิติคุณ
13. เด็กหญิงนิสากร  คุณาวัตร
14. เด็กชายบดินทร์  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงปรางทิพย์  พันธศรี
16. เด็กหญิงพรธิตา  อะเวลา
17. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมโสภา
18. เด็กหญิงพลอยทราย  มนตรี
19. นายพิษณุพงษ์   มังคละแสน
20. เด็กชายภานุกร  คำตลบ
21. เด็กหญิงมนัสชนก  ไชยคำ
22. เด็กหญิงรจนา  กิตวงศ์
23. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วพรม
24. เด็กชายวิชัย  ทาสีโย
25. เด็กชายสหรัตน์  สายวรณ์
26. นายสันติชัย  ฟื้นไธสงค์
27. เด็กชายอุดม  บุญชัย
28. นายเกรียงไกร  ใจเที่ยง
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วดวง
 
1. นายประกาศิต  ชัยสิริพงศกร
2. นางภาวิณี  คำชารี
3. นายสามารถ  ประชาชู
4. นางสุนันทา  ชัยสิริพงศกร
5. นางสุภาณี  เลิศตารักษ์
6. นายเอกรินทร์  จันนา
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกนกอร  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณิจ  กุพันลำ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทราชา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สาสีทา
5. เด็กชายชัยนิวัตร  ภูลายดอก
6. เด็กหญิงชุตุกาญจน์  จามกลาง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  พานหาญ
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมการ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
10. เด็กชายธนาธรณ์  ปาระศรี
11. เด็กชายนภดล  ธารเพิ่ม
12. เด็กชายนันทวุธ  รองศรี
13. เด็กหญิงปลายฝน  ป้องบุญจันทร์
14. เด็กชายพัชนา  ทองมา
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยศร
16. เด็กหญิงพัทธินี  จัดกระโทก
17. เด็กชายพันธกาน  โอษฐ์จันทร์ศรี
18. เด็กชายภานุพงษ์  กิ่งนอก
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยศร
20. เด็กชายวัชรินทร์  จันทร์ซ้าย
21. เด็กหญิงศิริพร  อำมาตย์ชาดี
22. เด็กหญิงสบายใจ  วัดถัง
23. เด็กชายสันติภาพ  พิณโพธิ์
24. เด็กหญิงสิรินภา  บุตตะมะ
25. เด็กหญิงสุวิมล  แสนศรีมูล
26. เด็กชายอดิศักดิ์  อาจศักดิ์
27. เด็กหญิงอภิญญา  โคตรแก้ว
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุลนิตย์
29. เด็กชายอลงกรณ์  บูระพันธ์
30. เด็กชายอัชชฤต  สิงห์ชัย
 
1. นายณธีธร  ชุมอภัย
2. นายบุญเลี้ยง  ยะวร
3. นายประสาธน์  โภคเสถียร
4. นางปัทมาพร  ยะวร
5. นางวรรณสุภางค์  สารคม
6. นายวิจิตร  ศรีวงษา
7. นางแสงอรุณ  ศรีวรสาร
 
209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมนางาม 1. เด็กชายมงคลศิริ  ไชยคำ
 
1. นางบัวพา  บุญเถิง
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  แก้วศิริ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ชำนาญ
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  พลประจักษ์
 
1. นางสาวสิริรักษ์  เมิงไชยสงค์
2. นางเสงี่ยม  พิทักษ์วาปี
 
211 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กหญิงธัญสุดา  กุสลา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  กาพย์กลอน
3. เด็กหญิงอมิตรา  โคคาพาณิตร์
 
1. นางรุจิรัตน์  อิ่มชมชื่น
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กชายศรันย์  เสียงล้ำ
 
1. นางจงกล  อุดชาชน
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายภาวินทร์  พละแสน
 
1. นายนิวัตร  ทิมินกุล
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวเข็มทอง  พลวาปี
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1. เด็กหญิงนันทนาภรณ์  ผาแก้ว
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธิ์
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเล้า 1. เด็กชายพงศกร  ภารบุญ
 
1. นางแสงเดือน  วรรณทอง
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1. เด็กชายปณิธาร  พันธ์เขียว
 
1. นางรำไพ  บุญเลิศ
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายรัตนศักดิ์  บุระพล
 
1. นางสาวอรทัย  ชินวิ
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อันอาจ
 
1. นางพิกุล  ชาญนรา
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเรือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองงาม
 
1. นางสาวมัณฑนา   พันธ์ประสิทธิ์
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงนิศาชล  บุญเกิน
2. เด็กชายอนุชา  คาดีวี
3. เด็กหญิงไพริน  อันทระบุตร
 
1. นางประไพพรรณ  ผัดเชตร
2. นางรัตนา  ปัญญาแก้ว
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวงศ์แผน
2. เด็กชายธรินทร์ทร  เหมสิงห์
3. เด็กชายโยชูวา  จอศักดิ์
 
1. นางจุไรรัตน์  สอนคำดี
2. นางวิลาวัลย์  คณโทมุข
 
223 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. นายธนพล  สร้อยมาศ
2. นายธีรภัทร  อนันตะวัน
 
1. นางประนมวัน  วจีสิงห์
2. นายสมใจ  วจีสิงห์
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริภักดี
2. เด็กชายดนุพร  บุราณเดช
 
1. นางทองใส  ศรีหริ่ง
2. นายเกษม  ศรีหริ่ง
 
225 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สีสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญพา
 
1. นายสมพาน  บำรุงภักดี
 
226 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กชายสุรบดินทร์  ศิริชนม์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  หลาบคำ
 
1. นางชัญญา  ประภาพรกมล
2. นางภาวิณี  คำชารี
 
227 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กิ่งมิ่งแฮ
2. เด็กหญิงอรอุมา  นาคฉวี
 
1. นายอดิศักดิ์  พันแสน
2. นายอนันต์  จินดา
 
228 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยวัน
2. เด็กชายวรเชษฐ์  เสนาพล
 
1. นางจงกล  วงศ์ศรีรักษา
2. นางเปรมวดี  อุดชาชน
 
229 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงบุญถม  ชมพุฒิ
2. เด็กหญิงรัตนา  มิสา
3. เด็กหญิงศิวพร  สุริยวงศ์
4. เด็กหญิงสายฝน  แสงใส
5. เด็กหญิงสารธาร  แสงใส
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ตู้ทอง
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางสาวตติยา  คุณแก้ว
3. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียบ 1. เด็กหญิงวรัญญา  พ่อนามแดง
 
1. นายชาญณรงค์  อุดชาชน
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงกรพิณ  ชานันโท
 
1. นางเปรมวดี  อุดชาชน
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กิ่งมิ่งเฮ
 
1. นางสาวศิริพร  ปานกลาง
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย  กาญจนทิศ
 
1. นายสุรชัย  อ้วนแพง
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายจักรี  มูลมี
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแบก 1. เด็กชายศุภกิตติ์  นิลสูงเนิน
 
1. นายวรรณรัตน์  คำชารี
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สอนดี
 
1. นายคำไพ  ทาชาติ
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายธนฤทธิ์  คำจำปี
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงนนทกาล  จันที
3. เด็กหญิงปานชีวา  หัดคำหมื่น
4. เด็กหญิงปานไพริน  หัดคำหมื่น
 
1. นายประภาส  โสภารัตน์
2. นายอาวุธ  ทองไวย์
3. นางเบญจ  ทองไวย์
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  แสนโคตร
2. เด็กหญิงพัฒศดาพร  พวงสาลี
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ฤาโสภา
4. เด็กหญิงรัชนีกร  วิบูลย์กุ
5. เด็กหญิงลักษณารีย์  ผาสุก
6. เด็กหญิงอัมพร  ดาริรัมย์
 
1. นายธนวรรธน์  สันวิลาศ
2. นางปัญญา  ไชยทองศรี
3. นางสุธารี  แสงกล้า
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงดง 1. เด็กหญิงพัชริดา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวอังคณา  คำคูณ
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ชวนอาจ
 
1. นางมงคลรัตน์  ตระกูลสม
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นางสาววิไล  คำฤาชัย
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายศิวกร  สุริยวงศ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สรรพกิจกำจร
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกัญญารัชร  สอนหนองแวง
2. เด็กหญิงชลชิดา  วุฒิสาร
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ของสันเทียะ
4. เด็กหญิงวิรัญญา  เหนือเกาะหวาย
5. เด็กหญิงวิลาสิณี  พรมกุล
6. เด็กหญิงอริสา  จิตมั่น
7. เด็กหญิงอริสา  บัวทอง
 
1. นางนิตยา  อาษาไชย
2. นายเชาวลิต  จิกจักร์
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อนันตะวัน
2. เด็กชายจารุกิตต์  ว่องเพชรชัย
3. เด็กชายชนาธิป  กุลกั้ง
4. เด็กหญิงประภาพร  วิชัยศรี
5. เด็กชายลัทธพล  มอดลี
6. เด็กหญิงสุชัญญา  เสนาชุม
7. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ภูอิ่นอ้อย
 
1. นายกฤศนุรักษ์  มณีภักดี
2. นางลดาวรรณ  ยศสงคราม
3. นายเชาวลิต  จิกจักร์
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยคูณ
2. เด็กชายรวีวัฒน์  ลัดทา
3. เด็กชายอภิชาติ  งามกระโทก
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ทองมาศ
2. นางวัชรินทร์  หงษาคำ
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีนรา
2. เด็กหญิงรัตนา  มิสา
3. เด็กหญิงสายธาร  แสงใส
 
1. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
2. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเล้า 1. เด็กชายรัชชานนท์  ภูทองเกิด
2. เด็กหญิงวรรณมณี  ไชยราช
 
1. นางวิไลวรรณ  ดรธงขวา
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญคำ
2. เด็กชายธนรักษ์  คุ้มโนนค้อ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เหล่าสะพาน
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษดา  เรืองคำ
2. เด็กชายนิรุตน์  อ่องโสภา
3. เด็กหญิงพรรณิการ์  แดงจอหอ
 
1. นางวิไลวรรณ  มิตรราช
2. นางอรทัย  จันทะเสน
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเรือง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สินทา
2. เด็กหญิงอารียา  ณะคราม
 
1. นางสาวพัชร  เศรษฐวิวรรธน์
2. นางสาวมัณฑนา   พันธ์ประสิทธิ์
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสนบุตรดา
2. เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพันธ์
3. นางสาวอรปรียา  ม่วงเพชร
 
1. นางวิไลวรรณ  มิตรราช
2. นางอรทัย  จันทะเสน
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กชายพงษ์เทพ  หาญนรงค์
2. เด็กหญิงวริศรา  จรุงพันธ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แสนนางชน
 
1. นางมยุรี  ภักดิ์วาปี
2. นางหนูเล็ก  แสนนางชน
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  วิบูลย์กุล
2. เด็กชายปิยมิตร  ญาณสว่าง
 
1. นางจรัสพิมพ์  รัตนะวงษา
2. นางสาวอนันตยา  รัตนะวงษา
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  กิ่งมิ่งแฮ
2. เด็กหญิงอรอุมา  นาคฉวี
 
1. นายพิจิตร  บำรุงภักดี
2. นางสาวศิริพร  ปานกลาง
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยวัน
2. เด็กชายวรเชษฐ์  เสนาพล
 
1. นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ
2. นายไพฑูรย์  อุดชาชน
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กชายทองฤทธิ์  เอกตาแสง
2. เด็กชายศุภกร  พรหมสิทธิ์
 
1. นางภณิตา  จันทรากุลนนท์
2. นายเยาวเทพ  จันทรากุลนนท์
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจักรพันธ์  บรเพ็ชร
2. เด็กชายภควัต  แสงพลสา
3. เด็กหญิงลลิดา  สิงห์แม่ง
 
1. นางสาววราพร  โพธิ์แสง
2. นางโสพิศ  โคตะมะ
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมดี 1. เด็กชายกอบกิตติ  ลิ้มกลาง
2. เด็กชายชยพล  ศรีเสาวงค์
3. เด็กชายณัฐพล  แก้ววิเชียร
 
1. นางนวลละออง  พันธุระศรี
2. นายสุธรรม  ไพศาล