สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 56 12 4 5 72
2 บ้านนาดีโคกกลาง 37 4 1 6 42
3 อนุบาลหนองแสง 32 5 0 4 37
4 อนุบาลศรีธาตุ 30 4 3 2 37
5 อนุบาลวังสามหมอ 24 9 4 3 37
6 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 23 6 3 3 32
7 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 22 10 4 10 36
8 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 22 7 2 7 31
9 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 20 7 8 2 35
10 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 20 4 5 2 29
11 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 19 7 6 6 32
12 คำค้อพิทยศึกษา 18 7 9 10 34
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 18 7 4 0 29
14 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 18 7 2 2 27
15 บ้านกุดจิก 18 2 6 0 26
16 บ้านดงน้อย 17 10 0 2 27
17 บ้านดงกลาง 17 6 3 2 26
18 ห้วยแสงอรุณวิทยา 17 2 3 1 22
19 บ้านปะโค 17 1 4 5 22
20 บ้านหนองกุงทับม้า 16 9 7 7 32
21 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 16 5 2 1 23
22 บ้านนายูง 16 4 3 7 23
23 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 16 3 0 1 19
24 บ้านกุดนาค้อ 15 12 7 3 34
25 บ้านหนองหญ้าไซ 15 9 1 3 25
26 บ้านสวนหม่อน 15 7 1 1 23
27 อนุบาลโนนสะอาด 15 6 6 5 27
28 บ้านเชียงแหว 15 5 11 4 31
29 บ้านเชียงกรม 15 3 2 1 20
30 บะยาวพัฒนาศึกษา 14 9 6 4 29
31 ชุมชนจำปี 14 7 4 5 25
32 บ้านห้วยผึ้ง 14 6 1 4 21
33 บ้านทมนางาม 14 5 4 1 23
34 ผาสุกประชานุกูล 14 5 3 3 22
35 บ้านนาฝาย 14 2 2 2 18
36 ชุมชนทมป่าข่า 14 1 3 4 18
37 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 13 6 5 8 24
38 บ้านม่วงดง 13 3 2 2 18
39 บ้านนาดีสร้างบง 12 4 3 3 19
40 บ้านคำยาง 12 4 1 1 17
41 บ้านโปร่ง 12 2 1 2 15
42 บ้านหนองประเสริฐ 12 1 0 1 13
43 บ้านคำโคกสูง 11 5 3 3 19
44 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 11 5 1 4 17
45 คำไฮพิทยาคม 11 4 0 0 15
46 บ้านโคกเล้า 11 2 3 2 16
47 คำกุงประชานุกูล 10 7 5 1 22
48 บ้านเมืองปัง 10 2 3 6 15
49 บ้านโคกสะอาด 10 2 3 1 15
50 บ้านนาเหล่า 10 2 2 1 14
51 อนุบาลกุมภวาปี 10 2 1 3 13
52 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 10 1 8 5 19
53 บ้านนาแก 10 1 1 2 12
54 หนองไผ่พรเจริญ 10 1 0 0 11
55 บ้านเซียบ 9 4 0 1 13
56 บ้านโคกก่อง 9 3 0 1 12
57 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 9 1 0 2 10
58 บ้านหินฮาวโนนงาม 8 8 6 4 22
59 บ้านโนนหนองม่วง 8 7 5 5 20
60 กมลาลักษณ์ 8 5 0 0 13
61 บ้านกุดขนวน 8 4 6 4 18
62 สามัคคีวิทยาคาร 8 4 1 3 13
63 บ้านผาทอง 8 1 1 2 10
64 บ้านหนองกุง 8 1 1 2 10
65 บ้านหัวฝาย 8 1 0 0 9
66 บ้านโพนทอง 8 0 2 3 10
67 บ้านไทยสมพร 7 5 2 2 14
68 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 7 5 0 3 12
69 บ้านอุ่มจาน 7 4 5 5 16
70 บ้านโคกสว่าง 7 4 1 8 12
71 หาญใจพิทยาคม 7 3 4 2 14
72 บ้านนานกชุมนาชุมพร 7 3 1 1 11
73 ดานใหญ่พิทยาคาร 7 3 1 1 11
74 ดงง่ามนางาม 7 2 1 0 10
75 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 7 1 2 2 10
76 บ้านดงเรือง 7 1 0 0 8
77 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 7 1 0 0 8
78 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 6 6 2 3 14
79 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 6 6 1 2 13
80 เทพปัญญา 6 5 0 2 11
81 บ้านนาแบก 6 4 2 3 12
82 บ้านสวนมอนคำ 6 4 1 1 11
83 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 4 1 0 11
84 บ้านคำเจริญ 6 3 2 0 11
85 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 6 3 1 1 10
86 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 6 2 1 1 9
87 บ้านหนองนกเขียน 6 2 1 0 9
88 บ้านคำไผ่ 6 2 0 4 8
89 บ้านโคกสง่า 6 2 0 1 8
90 บ้านท่ายม 6 1 1 1 8
91 บ้านห้วยวังปลา 6 1 0 1 7
92 บ้านโนนอำนวย 6 1 0 0 7
93 บ้านหนองท่มคำเจริญ 6 0 0 2 6
94 บ้านบุ่งหมากลาน 5 8 6 6 19
95 บ้านวาปี 5 7 2 2 14
96 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 5 6 3 4 14
97 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 5 5 3 2 13
98 บ้านเกิ้งน้อย 5 3 1 0 9
99 บ้านโนนม่วง 5 2 2 1 9
100 บ้านกระเบื้องโนนทิง 5 2 2 1 9
101 บ้านกอก 5 1 1 0 7
102 บ้านโคกศรี 5 0 0 1 5
103 บ้านป่าหวาย 5 0 0 0 5
104 คำเมยวิทยาคม 4 6 1 3 11
105 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 4 4 0 1 8
106 บ้านหนองหว้า 4 4 0 0 8
107 บ้านโคกศรีห้วยยาง 4 3 4 1 11
108 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 4 3 3 8 10
109 บ้านโนนทองคำเจริญ 4 3 2 4 9
110 บ้านหาดสถาพร 4 3 1 1 8
111 บ้านโนนแสวง 4 3 0 0 7
112 บ้านนาเพ็ญ 4 3 0 0 7
113 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 4 2 2 1 8
114 บ้านท่าสัง 4 2 0 0 6
115 บ้านโนนสา 4 1 2 2 7
116 โนนจำปาประชาสรรค์ 4 1 2 0 7
117 บ้านสะอาดนามูล 4 1 1 3 6
118 บ้านทับไฮ 4 1 1 0 6
119 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 4 1 0 1 5
120 บ้านสามขา 4 1 0 0 5
121 บ้านท่าแร่ 4 1 0 0 5
122 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 4 0 0 1 4
123 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 0 0 0 4
124 บ้านตูม 4 0 0 0 4
125 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 6 0 0 9
126 บ้านคำน้อย 3 4 3 2 10
127 บ้านโนนมะข่า 3 3 1 3 7
128 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 3 3 0 1 6
129 บ้านหนองโก 3 2 3 1 8
130 บ้านนาตาดนาโปร่ง 3 2 1 2 6
131 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 3 2 1 2 6
132 บ้านกุดยาง 3 2 1 0 6
133 บ้านท่าหนองเทา 3 1 3 1 7
134 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 3 1 2 0 6
135 บ้านเดียม 3 1 0 0 4
136 บ้านโคกกลาง 3 1 0 0 4
137 บ้านหนองแดง 3 0 1 1 4
138 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 3 0 1 1 4
139 บ้านผือ 3 0 0 1 3
140 บ้านวังทอง 3 0 0 0 3
141 บ้านแสงสว่าง 2 5 4 1 11
142 บ้านหนองกุงปาว 2 4 0 0 6
143 บ้านนาม่วง 2 3 1 1 6
144 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 2 3 0 2 5
145 บ้านโนนจำปา 2 3 0 0 5
146 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 2 0 0 4
147 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 1 1 2 4
148 บ้านสี่แจ 2 1 0 1 3
149 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
150 บ้านดงแคน 2 1 0 0 3
151 บ้านม่วงเฒ่า 2 1 0 0 3
152 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 2 1 0 0 3
153 บ้านกงพาน 2 0 2 1 4
154 บ้านโคกหนองแวง 2 0 2 0 4
155 บ้านโนนเห็นวังชัย 2 0 2 0 4
156 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 2 0 1 1 3
157 บ้านสมดี 2 0 1 0 3
158 บ้านค้อน้อย 2 0 0 1 2
159 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
160 บ้านตาดโตนไร่เดชา 2 0 0 0 2
161 บ้านคำจวง 2 0 0 0 2
162 พรหมนิมิตศึกษา 2 0 0 0 2
163 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 4 0 2 5
164 คำบอนประชาสรรค์ 1 4 0 0 5
165 บ้านหนองแวง 1 3 0 1 4
166 บ้านสามเหลี่ยม 1 3 0 0 4
167 บ้านดูนเลา 1 2 0 2 3
168 บ้านหนองบัว 1 2 0 0 3
169 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 1 1 1 2 3
170 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 1 1 2 3
171 บ้านนกขะบา 1 1 1 1 3
172 บ้านโนนสูง 1 1 1 0 3
173 บ้านดอนสวรรค์ 1 1 0 0 2
174 บ้านดอนเงิน 1 0 2 0 3
175 บ้านเมืองพรึก 1 0 1 3 2
176 บ้านโคกน้อย 1 0 0 0 1
177 บ้านปอ 1 0 0 0 1
178 บ้านห้วยกองสี 1 0 0 0 1
179 บ้านป่าไร่ 0 2 3 1 5
180 บ้านพันดอน 0 2 1 3 3
181 บ้านโคกสีวังแสง 0 2 1 2 3
182 บ้านคำดอกไม้ 0 2 0 0 2
183 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 1 1 1 2
184 บ้านโนนทรายฟอง 0 1 0 2 1
185 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 1 0 0 1
186 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 1 0 0 1
187 บ้านโนนสวาง 0 1 0 0 1
188 บ้านคำม่วง 0 0 2 1 2
189 บ้านหนองแสง 0 0 2 0 2
190 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 1 0 1
191 บ้านโคกล่าม 0 0 1 0 1
192 บ้านบะยาว 0 0 0 1 0
193 บ้านโนนสิมมา 0 0 0 1 0
194 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0
195 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 0 0 0 0 0
รวม 1,409 553 317 339 2,279