สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 19 16 9 44 56 12 4 5 72
2 บ้านนาดีโคกกลาง 12 11 5 28 37 4 1 6 42
3 อนุบาลศรีธาตุ 9 4 4 17 30 4 3 2 37
4 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 7 4 1 12 16 3 0 1 19
5 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 2 2 11 18 7 4 0 29
6 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 6 4 1 11 19 7 6 6 32
7 บ้านดงกลาง 6 3 2 11 17 6 3 2 26
8 บ้านปะโค 6 2 1 9 17 1 4 5 22
9 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 5 6 3 14 22 10 4 10 36
10 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 5 6 2 13 20 4 5 2 29
11 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 5 5 5 15 23 6 3 3 32
12 อนุบาลวังสามหมอ 5 5 1 11 24 9 4 3 37
13 บ้านหนองหญ้าไซ 5 4 1 10 15 9 1 3 25
14 บ้านกุดจิก 5 3 2 10 18 2 6 0 26
15 บ้านนาเหล่า 5 0 2 7 10 2 2 1 14
16 บ้านเชียงแหว 5 0 0 5 15 5 11 4 31
17 ชุมชนทมป่าข่า 4 4 1 9 14 1 3 4 18
18 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 4 3 4 11 20 7 8 2 35
19 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 4 3 1 8 18 7 2 2 27
20 บ้านเมืองปัง 4 0 1 5 10 2 3 6 15
21 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 3 2 7 12 22 7 2 7 31
22 บ้านนาดีสร้างบง 3 2 4 9 12 4 3 3 19
23 บ้านหนองประเสริฐ 3 2 3 8 12 1 0 1 13
24 ห้วยแสงอรุณวิทยา 3 2 2 7 17 2 3 1 22
25 บ้านทมนางาม 3 2 2 7 14 5 4 1 23
26 บ้านโคกก่อง 3 2 2 7 9 3 0 1 12
27 บ้านอุ่มจาน 3 2 1 6 7 4 5 5 16
28 บ้านหนองกุงทับม้า 3 1 2 6 16 9 7 7 32
29 บ้านกุดนาค้อ 3 1 2 6 15 12 7 3 34
30 บ้านนาฝาย 3 1 2 6 14 2 2 2 18
31 กมลาลักษณ์ 3 1 1 5 8 5 0 0 13
32 หาญใจพิทยาคม 3 1 1 5 7 3 4 2 14
33 บ้านโคกเล้า 3 1 0 4 11 2 3 2 16
34 บ้านดงเรือง 3 1 0 4 7 1 0 0 8
35 บ้านโนนแสวง 3 1 0 4 4 3 0 0 7
36 บ้านสวนหม่อน 3 0 1 4 15 7 1 1 23
37 อนุบาลหนองแสง 2 7 7 16 32 5 0 4 37
38 บ้านนายูง 2 5 2 9 16 4 3 7 23
39 บ้านดงน้อย 2 4 3 9 17 10 0 2 27
40 บ้านโปร่ง 2 3 2 7 12 2 1 2 15
41 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 2 3 1 6 9 1 0 2 10
42 อนุบาลกุมภวาปี 2 3 0 5 10 2 1 3 13
43 บ้านผาทอง 2 3 0 5 8 1 1 2 10
44 ผาสุกประชานุกูล 2 2 3 7 14 5 3 3 22
45 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 2 2 3 7 13 6 5 8 24
46 บ้านม่วงดง 2 2 1 5 13 3 2 2 18
47 สามัคคีวิทยาคาร 2 2 0 4 8 4 1 3 13
48 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 6 9 14 6 1 4 21
49 บ้านเชียงกรม 2 1 4 7 15 3 2 1 20
50 บ้านคำโคกสูง 2 1 4 7 11 5 3 3 19
51 บ้านเซียบ 2 1 4 7 9 4 0 1 13
52 บ้านกอก 2 1 3 6 5 1 1 0 7
53 บ้านหัวฝาย 2 1 1 4 8 1 0 0 9
54 บ้านโนนทองคำเจริญ 2 1 0 3 4 3 2 4 9
55 บ้านท่ายม 2 0 2 4 6 1 1 1 8
56 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 2 0 1 3 5 5 3 2 13
57 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
58 คำค้อพิทยศึกษา 1 5 6 12 18 7 9 10 34
59 อนุบาลโนนสะอาด 1 4 2 7 15 6 6 5 27
60 คำไฮพิทยาคม 1 4 2 7 11 4 0 0 15
61 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 4 1 6 8 8 6 4 22
62 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 1 3 4 8 11 5 1 4 17
63 บ้านโคกศรี 1 3 1 5 5 0 0 1 5
64 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 1 3 0 4 6 6 1 2 13
65 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1 2 4 7 16 5 2 1 23
66 บ้านโคกสว่าง 1 2 3 6 7 4 1 8 12
67 บะยาวพัฒนาศึกษา 1 2 2 5 14 9 6 4 29
68 คำกุงประชานุกูล 1 2 0 3 10 7 5 1 22
69 คำเมยวิทยาคม 1 2 0 3 4 6 1 3 11
70 บ้านนาแบก 1 1 2 4 6 4 2 3 12
71 ดงง่ามนางาม 1 1 1 3 7 2 1 0 10
72 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 1 1 1 3 6 2 1 1 9
73 บ้านหนองหว้า 1 1 1 3 4 4 0 0 8
74 บ้านทับไฮ 1 1 1 3 4 1 1 0 6
75 เทพปัญญา 1 1 0 2 6 5 0 2 11
76 บ้านโนนสา 1 1 0 2 4 1 2 2 7
77 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1 1 0 2 2 1 1 2 4
78 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 0 4 5 4 4 0 1 8
79 บ้านคำยาง 1 0 2 3 12 4 1 1 17
80 บ้านหนองกุง 1 0 2 3 8 1 1 2 10
81 บ้านไทยสมพร 1 0 1 2 7 5 2 2 14
82 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1 0 1 2 7 5 0 3 12
83 บ้านนานกชุมนาชุมพร 1 0 1 2 7 3 1 1 11
84 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 1 0 1 2 6 3 1 1 10
85 บ้านหนองแดง 1 0 1 2 3 0 1 1 4
86 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 6 3 2 0 11
87 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1 5 2 2 1 9
88 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 1 0 0 1 4 0 0 1 4
89 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
90 บ้านโสกรังโนนสว่าง 1 0 0 1 3 6 0 0 9
91 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 1 0 0 1 3 3 0 1 6
92 บ้านหนองโก 1 0 0 1 3 2 3 1 8
93 บ้านแสงสว่าง 1 0 0 1 2 5 4 1 11
94 บ้านดงแคน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
95 บ้านม่วงเฒ่า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านกงพาน 1 0 0 1 2 0 2 1 4
97 บ้านโคกหนองแวง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
98 บ้านสมดี 1 0 0 1 2 0 1 0 3
99 บ้านโคกน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านกุดขนวน 0 3 0 3 8 4 6 4 18
101 ดานใหญ่พิทยาคาร 0 3 0 3 7 3 1 1 11
102 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 0 2 4 6 10 1 8 5 19
103 บ้านวาปี 0 2 4 6 5 7 2 2 14
104 ชุมชนจำปี 0 2 2 4 14 7 4 5 25
105 บ้านห้วยวังปลา 0 2 1 3 6 1 0 1 7
106 บ้านโนนหนองม่วง 0 2 0 2 8 7 5 5 20
107 บ้านโคกสง่า 0 2 0 2 6 2 0 1 8
108 บ้านสามขา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
109 บ้านตูม 0 2 0 2 4 0 0 0 4
110 บ้านกุดยาง 0 2 0 2 3 2 1 0 6
111 บ้านวังทอง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
112 หนองไผ่พรเจริญ 0 1 4 5 10 1 0 0 11
113 บ้านนาแก 0 1 3 4 10 1 1 2 12
114 บ้านบุ่งหมากลาน 0 1 2 3 5 8 6 6 19
115 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 1 1 2 7 1 0 0 8
116 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 1 1 2 6 4 1 0 11
117 บ้านหนองนกเขียน 0 1 1 2 6 2 1 0 9
118 บ้านโนนอำนวย 0 1 1 2 6 1 0 0 7
119 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 1 1 2 6 0 0 2 6
120 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 0 1 1 2 5 6 3 4 14
121 บ้านท่าสัง 0 1 1 2 4 2 0 0 6
122 บ้านเกิ้งน้อย 0 1 0 1 5 3 1 0 9
123 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 0 1 0 1 4 3 3 8 10
124 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 0 1 0 1 4 1 0 1 5
125 บ้านท่าหนองเทา 0 1 0 1 3 1 3 1 7
126 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 1 0 1 3 1 2 0 6
127 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
128 บ้านหนองกุงปาว 0 1 0 1 2 4 0 0 6
129 บ้านนาม่วง 0 1 0 1 2 3 1 1 6
130 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
131 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 4 4 6 6 2 3 14
132 บ้านสวนมอนคำ 0 0 2 2 6 4 1 1 11
133 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 1 1 7 1 2 2 10
134 บ้านนาเพ็ญ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
135 บ้านสะอาดนามูล 0 0 1 1 4 1 1 3 6
136 บ้านนาตาดนาโปร่ง 0 0 1 1 3 2 1 2 6
137 บ้านผือ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
138 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
139 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 คำบอนประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 4 0 0 5
141 บ้านโนนสูง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
142 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 10 2 3 1 15
143 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 8 0 2 3 10
144 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 6 2 0 4 8
145 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 0 0 0 5 2 2 1 9
146 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 5 0 0 0 5
147 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0 0 4 3 4 1 11
148 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 4 3 1 1 8
149 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 4 2 2 1 8
150 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 2 0 7
151 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
152 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 3 4 3 2 10
153 บ้านโนนมะข่า 0 0 0 0 3 3 1 3 7
154 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 0 0 0 3 2 1 2 6
155 บ้านเดียม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
157 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 3 0 2 5
158 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
159 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
160 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
162 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
163 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านคำจวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 พรหมนิมิตศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 1 4 0 2 5
167 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
168 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
169 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
170 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
172 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
173 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
174 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
176 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 1 0 1 3 2
177 บ้านปอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านห้วยกองสี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
180 บ้านพันดอน 0 0 0 0 0 2 1 3 3
181 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
182 บ้านคำดอกไม้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
183 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
184 บ้านโนนทรายฟอง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
185 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
189 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
190 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านบะยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านโนนสิมมา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 260 239 211 710 1,409 553 317 339 2,279