สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 14 10 6 30 42 7 2 4 51
2 บ้านนาดีโคกกลาง 11 11 4 26 35 4 1 6 40
3 อนุบาลศรีธาตุ 9 4 3 16 29 3 3 2 35
4 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 7 3 1 11 15 3 0 1 18
5 บ้านปะโค 6 2 1 9 17 1 4 5 22
6 บ้านนาเหล่า 5 0 2 7 10 2 2 1 14
7 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 4 5 5 14 20 4 3 3 27
8 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 4 5 1 10 17 3 5 2 25
9 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 4 3 4 11 20 7 8 2 35
10 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 4 3 2 9 17 10 4 8 31
11 บ้านกุดจิก 4 3 2 9 17 2 6 0 25
12 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 4 3 1 8 18 7 2 2 27
13 ชุมชนทมป่าข่า 4 3 1 8 11 1 3 4 15
14 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 2 2 8 14 6 4 0 24
15 อนุบาลวังสามหมอ 4 2 1 7 16 8 3 2 27
16 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 3 2 7 12 22 7 2 7 31
17 บ้านนาดีสร้างบง 3 2 4 9 12 4 3 3 19
18 ห้วยแสงอรุณวิทยา 3 2 2 7 15 2 3 1 20
19 บ้านทมนางาม 3 2 2 7 14 4 4 1 22
20 บ้านดงกลาง 3 2 2 7 12 5 3 2 20
21 บ้านโคกก่อง 3 2 2 7 9 3 0 1 12
22 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 3 2 1 6 15 6 5 4 26
23 บ้านกุดนาค้อ 3 1 2 6 15 12 7 3 34
24 บ้านหนองกุงทับม้า 3 1 2 6 15 9 7 7 31
25 บ้านนาฝาย 3 1 2 6 14 2 2 2 18
26 กมลาลักษณ์ 3 1 1 5 8 5 0 0 13
27 หาญใจพิทยาคม 3 1 1 5 7 3 4 2 14
28 บ้านอุ่มจาน 3 1 1 5 6 4 4 5 14
29 บ้านโนนแสวง 3 1 0 4 4 3 0 0 7
30 อนุบาลหนองแสง 2 7 7 16 32 5 0 4 37
31 บ้านดงน้อย 2 4 3 9 17 10 0 2 27
32 บ้านนายูง 2 4 2 8 15 4 3 7 22
33 บ้านหนองหญ้าไซ 2 4 1 7 12 7 1 3 20
34 บ้านโปร่ง 2 3 2 7 12 2 1 2 15
35 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 2 3 1 6 9 1 0 2 10
36 อนุบาลกุมภวาปี 2 3 0 5 10 2 1 3 13
37 บ้านผาทอง 2 3 0 5 8 1 1 2 10
38 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 2 2 3 7 13 6 5 8 24
39 ผาสุกประชานุกูล 2 2 3 7 13 5 3 3 21
40 บ้านหนองประเสริฐ 2 2 2 6 10 1 0 1 11
41 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 6 9 14 6 1 4 21
42 บ้านคำโคกสูง 2 1 4 7 10 5 3 3 18
43 บ้านเชียงกรม 2 1 3 6 11 3 2 1 16
44 บ้านโนนทองคำเจริญ 2 1 0 3 4 3 2 4 9
45 บ้านท่ายม 2 0 2 4 6 1 1 1 8
46 บ้านกอก 2 0 1 3 3 1 0 0 4
47 บ้านสวนหม่อน 2 0 0 2 10 7 1 1 18
48 คำไฮพิทยาคม 1 4 2 7 11 4 0 0 15
49 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 4 1 6 8 8 6 4 22
50 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 1 3 4 8 11 5 1 4 17
51 อนุบาลโนนสะอาด 1 3 0 4 11 5 6 5 22
52 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 1 3 0 4 6 5 1 2 12
53 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1 2 4 7 16 3 2 1 21
54 บะยาวพัฒนาศึกษา 1 2 2 5 13 9 6 4 28
55 บ้านโคกสว่าง 1 2 2 5 7 3 1 7 11
56 คำกุงประชานุกูล 1 2 0 3 10 5 4 1 19
57 คำเมยวิทยาคม 1 2 0 3 4 6 1 3 11
58 บ้านโคกศรี 1 2 0 3 3 0 0 1 3
59 บ้านเซียบ 1 1 4 6 8 4 0 1 12
60 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 1 1 1 3 6 2 1 1 9
61 บ้านหัวฝาย 1 1 1 3 6 0 0 0 6
62 บ้านหนองหว้า 1 1 1 3 4 4 0 0 8
63 บ้านทับไฮ 1 1 1 3 4 1 1 0 6
64 บ้านโคกเล้า 1 1 0 2 9 2 3 2 14
65 เทพปัญญา 1 1 0 2 6 5 0 2 11
66 บ้านดงเรือง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
67 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1 1 0 2 2 1 1 2 4
68 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 0 4 5 4 4 0 1 8
69 บ้านคำยาง 1 0 2 3 12 4 1 1 17
70 บ้านหนองกุง 1 0 2 3 8 1 1 2 10
71 บ้านม่วงดง 1 0 1 2 9 3 2 2 14
72 บ้านไทยสมพร 1 0 1 2 7 5 2 2 14
73 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1 0 1 2 7 5 0 3 12
74 บ้านนานกชุมนาชุมพร 1 0 1 2 7 3 1 1 11
75 บ้านเมืองปัง 1 0 1 2 7 1 3 6 11
76 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 1 0 1 2 6 3 1 1 10
77 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1 0 1 2 4 5 3 2 12
78 บ้านเชียงแหว 1 0 0 1 5 5 11 4 21
79 ดงง่ามนางาม 1 0 0 1 5 0 0 0 5
80 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 1 0 0 1 4 0 0 1 4
81 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
82 บ้านโสกรังโนนสว่าง 1 0 0 1 3 6 0 0 9
83 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 1 0 0 1 3 3 0 1 6
84 บ้านหนองโก 1 0 0 1 3 2 3 1 8
85 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
86 บ้านแสงสว่าง 1 0 0 1 2 5 4 1 11
87 บ้านดงแคน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านม่วงเฒ่า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านโคกหนองแวง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
90 บ้านกงพาน 1 0 0 1 2 0 2 0 4
91 บ้านหนองแดง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
92 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านโคกน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 คำค้อพิทยศึกษา 0 3 6 9 15 5 9 9 29
95 บ้านกุดขนวน 0 3 0 3 8 4 5 4 17
96 ดานใหญ่พิทยาคาร 0 3 0 3 7 3 1 1 11
97 บ้านวาปี 0 2 4 6 5 7 2 2 14
98 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 0 2 3 5 9 1 8 5 18
99 ชุมชนจำปี 0 2 2 4 14 7 4 5 25
100 สามัคคีวิทยาคาร 0 2 0 2 6 3 1 3 10
101 บ้านโคกสง่า 0 2 0 2 6 2 0 0 8
102 บ้านโนนหนองม่วง 0 2 0 2 5 6 5 5 16
103 บ้านกุดยาง 0 2 0 2 3 2 1 0 6
104 บ้านวังทอง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
105 หนองไผ่พรเจริญ 0 1 4 5 9 1 0 0 10
106 บ้านนาแก 0 1 2 3 6 1 1 1 8
107 บ้านบุ่งหมากลาน 0 1 2 3 3 8 6 5 17
108 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 1 1 2 7 1 0 0 8
109 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 1 1 2 6 4 1 0 11
110 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 1 1 2 6 0 0 2 6
111 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 0 1 1 2 5 6 3 4 14
112 บ้านท่าสัง 0 1 1 2 4 2 0 0 6
113 บ้านโนนอำนวย 0 1 1 2 4 1 0 0 5
114 บ้านเกิ้งน้อย 0 1 0 1 5 3 1 0 9
115 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 0 1 0 1 4 3 3 8 10
116 บ้านโนนสา 0 1 0 1 4 1 2 1 7
117 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 0 1 0 1 4 1 0 1 5
118 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 1 0 1 3 1 2 0 6
119 บ้านห้วยวังปลา 0 1 0 1 3 1 0 1 4
120 บ้านสามขา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
121 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
122 บ้านหนองกุงปาว 0 1 0 1 2 4 0 0 6
123 บ้านนาม่วง 0 1 0 1 2 3 1 1 6
124 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
125 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 4 4 5 5 2 3 12
126 บ้านสวนมอนคำ 0 0 2 2 6 4 1 1 11
127 บ้านนาแบก 0 0 2 2 3 3 2 3 8
128 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 1 1 7 1 2 2 10
129 บ้านนาเพ็ญ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
130 บ้านสะอาดนามูล 0 0 1 1 4 1 1 3 6
131 บ้านนาตาดนาโปร่ง 0 0 1 1 3 2 1 2 6
132 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
133 บ้านผือ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
134 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 คำบอนประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 4 0 0 5
136 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 9 2 3 1 14
137 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 7 0 1 3 8
138 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 6 2 0 4 8
139 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 5 3 2 0 10
140 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 0 0 0 5 2 1 1 8
141 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 5 0 0 0 5
142 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0 0 4 3 4 1 11
143 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 4 3 1 1 8
144 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 2 0 7
145 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
146 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 3 4 3 2 10
147 บ้านโนนมะข่า 0 0 0 0 3 3 1 3 7
148 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 0 0 0 3 2 1 2 6
149 บ้านเดียม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 3 0 2 5
152 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
153 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
154 บ้านท่าหนองเทา 0 0 0 0 2 1 3 1 6
155 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
156 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
157 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
159 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
160 บ้านคำจวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านตูม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 พรหมนิมิตศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 1 4 0 2 5
164 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
165 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
166 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
167 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
169 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
170 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
171 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
173 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 1 0 1 3 2
174 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
175 บ้านสมดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านปอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านห้วยกองสี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
179 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
180 บ้านคำดอกไม้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านพันดอน 0 0 0 0 0 1 1 3 2
182 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
183 บ้านโนนทรายฟอง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
184 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
188 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
189 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านบะยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านโนนสิมมา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 212 204 188 604 1,251 515 305 324 2,071