สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 42 7 2 4 51
2 บ้านนาดีโคกกลาง 35 4 1 6 40
3 อนุบาลหนองแสง 32 5 0 4 37
4 อนุบาลศรีธาตุ 29 3 3 2 35
5 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 22 7 2 7 31
6 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 20 7 8 2 35
7 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 20 4 3 3 27
8 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 18 7 2 2 27
9 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 17 10 4 8 31
10 บ้านดงน้อย 17 10 0 2 27
11 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 17 3 5 2 25
12 บ้านกุดจิก 17 2 6 0 25
13 บ้านปะโค 17 1 4 5 22
14 อนุบาลวังสามหมอ 16 8 3 2 27
15 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 16 3 2 1 21
16 บ้านกุดนาค้อ 15 12 7 3 34
17 บ้านหนองกุงทับม้า 15 9 7 7 31
18 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 15 6 5 4 26
19 คำค้อพิทยศึกษา 15 5 9 9 29
20 บ้านนายูง 15 4 3 7 22
21 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 15 3 0 1 18
22 ห้วยแสงอรุณวิทยา 15 2 3 1 20
23 ชุมชนจำปี 14 7 4 5 25
24 บ้านโนนสมบูรณ์ 14 6 4 0 24
25 บ้านห้วยผึ้ง 14 6 1 4 21
26 บ้านทมนางาม 14 4 4 1 22
27 บ้านนาฝาย 14 2 2 2 18
28 บะยาวพัฒนาศึกษา 13 9 6 4 28
29 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 13 6 5 8 24
30 ผาสุกประชานุกูล 13 5 3 3 21
31 บ้านหนองหญ้าไซ 12 7 1 3 20
32 บ้านดงกลาง 12 5 3 2 20
33 บ้านนาดีสร้างบง 12 4 3 3 19
34 บ้านคำยาง 12 4 1 1 17
35 บ้านโปร่ง 12 2 1 2 15
36 อนุบาลโนนสะอาด 11 5 6 5 22
37 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 11 5 1 4 17
38 คำไฮพิทยาคม 11 4 0 0 15
39 บ้านเชียงกรม 11 3 2 1 16
40 ชุมชนทมป่าข่า 11 1 3 4 15
41 บ้านสวนหม่อน 10 7 1 1 18
42 คำกุงประชานุกูล 10 5 4 1 19
43 บ้านคำโคกสูง 10 5 3 3 18
44 บ้านนาเหล่า 10 2 2 1 14
45 อนุบาลกุมภวาปี 10 2 1 3 13
46 บ้านหนองประเสริฐ 10 1 0 1 11
47 บ้านม่วงดง 9 3 2 2 14
48 บ้านโคกก่อง 9 3 0 1 12
49 บ้านโคกเล้า 9 2 3 2 14
50 บ้านโคกสะอาด 9 2 3 1 14
51 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 9 1 8 5 18
52 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 9 1 0 2 10
53 หนองไผ่พรเจริญ 9 1 0 0 10
54 บ้านหินฮาวโนนงาม 8 8 6 4 22
55 กมลาลักษณ์ 8 5 0 0 13
56 บ้านกุดขนวน 8 4 5 4 17
57 บ้านเซียบ 8 4 0 1 12
58 บ้านผาทอง 8 1 1 2 10
59 บ้านหนองกุง 8 1 1 2 10
60 บ้านไทยสมพร 7 5 2 2 14
61 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 7 5 0 3 12
62 หาญใจพิทยาคม 7 3 4 2 14
63 บ้านโคกสว่าง 7 3 1 7 11
64 บ้านนานกชุมนาชุมพร 7 3 1 1 11
65 ดานใหญ่พิทยาคาร 7 3 1 1 11
66 บ้านเมืองปัง 7 1 3 6 11
67 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 7 1 2 2 10
68 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 7 1 0 0 8
69 บ้านโพนทอง 7 0 1 3 8
70 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 6 5 1 2 12
71 เทพปัญญา 6 5 0 2 11
72 บ้านอุ่มจาน 6 4 4 5 14
73 บ้านสวนมอนคำ 6 4 1 1 11
74 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 4 1 0 11
75 สามัคคีวิทยาคาร 6 3 1 3 10
76 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 6 3 1 1 10
77 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 6 2 1 1 9
78 บ้านคำไผ่ 6 2 0 4 8
79 บ้านโคกสง่า 6 2 0 0 8
80 บ้านท่ายม 6 1 1 1 8
81 บ้านนาแก 6 1 1 1 8
82 บ้านหนองท่มคำเจริญ 6 0 0 2 6
83 บ้านหัวฝาย 6 0 0 0 6
84 บ้านวาปี 5 7 2 2 14
85 บ้านโนนหนองม่วง 5 6 5 5 16
86 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 5 6 3 4 14
87 บ้านเชียงแหว 5 5 11 4 21
88 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 5 5 2 3 12
89 บ้านคำเจริญ 5 3 2 0 10
90 บ้านเกิ้งน้อย 5 3 1 0 9
91 บ้านกระเบื้องโนนทิง 5 2 1 1 8
92 ดงง่ามนางาม 5 0 0 0 5
93 บ้านป่าหวาย 5 0 0 0 5
94 คำเมยวิทยาคม 4 6 1 3 11
95 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 4 5 3 2 12
96 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 4 4 0 1 8
97 บ้านหนองหว้า 4 4 0 0 8
98 บ้านโคกศรีห้วยยาง 4 3 4 1 11
99 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 4 3 3 8 10
100 บ้านโนนทองคำเจริญ 4 3 2 4 9
101 บ้านหาดสถาพร 4 3 1 1 8
102 บ้านโนนแสวง 4 3 0 0 7
103 บ้านนาเพ็ญ 4 3 0 0 7
104 บ้านท่าสัง 4 2 0 0 6
105 บ้านโนนสา 4 1 2 1 7
106 โนนจำปาประชาสรรค์ 4 1 2 0 7
107 บ้านสะอาดนามูล 4 1 1 3 6
108 บ้านทับไฮ 4 1 1 0 6
109 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 4 1 0 1 5
110 บ้านดงเรือง 4 1 0 0 5
111 บ้านโนนอำนวย 4 1 0 0 5
112 บ้านท่าแร่ 4 1 0 0 5
113 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 4 0 0 1 4
114 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 0 0 0 4
115 บ้านบุ่งหมากลาน 3 8 6 5 17
116 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 6 0 0 9
117 บ้านคำน้อย 3 4 3 2 10
118 บ้านนาแบก 3 3 2 3 8
119 บ้านโนนมะข่า 3 3 1 3 7
120 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 3 3 0 1 6
121 บ้านหนองโก 3 2 3 1 8
122 บ้านนาตาดนาโปร่ง 3 2 1 2 6
123 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 3 2 1 2 6
124 บ้านกุดยาง 3 2 1 0 6
125 บ้านโนนม่วง 3 1 2 0 6
126 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 3 1 2 0 6
127 บ้านห้วยวังปลา 3 1 0 1 4
128 บ้านกอก 3 1 0 0 4
129 บ้านสามขา 3 1 0 0 4
130 บ้านเดียม 3 1 0 0 4
131 บ้านโคกกลาง 3 1 0 0 4
132 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 3 0 1 1 4
133 บ้านโคกศรี 3 0 0 1 3
134 บ้านวังทอง 3 0 0 0 3
135 บ้านแสงสว่าง 2 5 4 1 11
136 บ้านหนองกุงปาว 2 4 0 0 6
137 บ้านนาม่วง 2 3 1 1 6
138 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 2 3 0 2 5
139 บ้านหนองนกเขียน 2 2 1 0 5
140 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 2 0 0 4
141 บ้านโนนจำปา 2 2 0 0 4
142 บ้านท่าหนองเทา 2 1 3 1 6
143 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 2 1 2 0 5
144 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 1 1 2 4
145 บ้านสี่แจ 2 1 0 1 3
146 บ้านดงแคน 2 1 0 0 3
147 บ้านม่วงเฒ่า 2 1 0 0 3
148 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 2 1 0 0 3
149 บ้านโคกหนองแวง 2 0 2 0 4
150 บ้านกงพาน 2 0 2 0 4
151 บ้านโนนเห็นวังชัย 2 0 2 0 4
152 บ้านหนองแดง 2 0 1 1 3
153 บ้านผือ 2 0 0 1 2
154 บ้านค้อน้อย 2 0 0 1 2
155 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
156 บ้านตาดโตนไร่เดชา 2 0 0 0 2
157 บ้านคำจวง 2 0 0 0 2
158 บ้านตูม 2 0 0 0 2
159 พรหมนิมิตศึกษา 2 0 0 0 2
160 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 4 0 2 5
161 คำบอนประชาสรรค์ 1 4 0 0 5
162 บ้านหนองแวง 1 3 0 1 4
163 บ้านสามเหลี่ยม 1 3 0 0 4
164 บ้านดูนเลา 1 2 0 2 3
165 บ้านหนองบัว 1 2 0 0 3
166 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 1 1 1 2 3
167 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 1 1 2 3
168 บ้านนกขะบา 1 1 1 1 3
169 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
170 บ้านดอนสวรรค์ 1 1 0 0 2
171 บ้านดอนเงิน 1 0 2 0 3
172 บ้านเมืองพรึก 1 0 1 3 2
173 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 1 0 1 1 2
174 บ้านสมดี 1 0 1 0 2
175 บ้านโคกน้อย 1 0 0 0 1
176 บ้านปอ 1 0 0 0 1
177 บ้านห้วยกองสี 1 0 0 0 1
178 บ้านป่าไร่ 0 2 3 1 5
179 บ้านโคกสีวังแสง 0 2 1 2 3
180 บ้านคำดอกไม้ 0 2 0 0 2
181 บ้านพันดอน 0 1 1 3 2
182 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 1 1 1 2
183 บ้านโนนทรายฟอง 0 1 0 2 1
184 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 1 0 0 1
185 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 1 0 0 1
186 บ้านโนนสวาง 0 1 0 0 1
187 บ้านคำม่วง 0 0 2 1 2
188 บ้านหนองแสง 0 0 2 0 2
189 บ้านโคกล่าม 0 0 1 0 1
190 บ้านโนนสูง 0 0 1 0 1
191 บ้านบะยาว 0 0 0 1 0
192 บ้านโนนสิมมา 0 0 0 1 0
193 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0
รวม 1,251 515 305 324 2,395