หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายสุริย์ จารมีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายบูรพา พรหมสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายบุญล้น พิมพาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายชาญชัย ทองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายอุทัย หนูทอง นายกสมาคมครูอำเภอศรีธาตุ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายวิไล ไชยดี นายกสมาคมครูอำเภอประจักษ์ศิลปาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายจำเนียร สัญจรรัตน์ นายกสมาคมครูอำเภอกุมภวาปี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายยุทธศักดิ์ อัศยาพร นายกสมาคมครูอำเภอโนนสะอาด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายทองบาง แถนสีแสง นายกสมาคมครูอำเภอหนองแสง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายอุดม ทองลือ นายกสมาคมครูอำเภอวังสามหมอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อด. 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายเวียงชัย แสนสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นายบรรพต พระยาลอ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายสมยศ ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
36 นายภิญโญ บัวเผื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
37 นายสมควร เสนาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
38 นางมุกดา โพธิ์นิล นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
39 นางสาวเกศินี ชัยโยบัว นักจัดการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
40 นายสมโภชน์ โคตรศรี ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
42 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นายมานิต คำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นายสวาท ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
45 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
46 นายวิไล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน กรรมการฝ่ายพิธีการ
47 นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า กรรมการฝ่ายพิธีการ
48 นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการฝ่ายพิธีการ
49 นางสงบ จัทรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
50 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
51 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
52 นางประพิศ นาจะรวย ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
53 นายประเสริฐ จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง กรรมการฝ่ายพิธีการ
54 นางมณฑิรา พันแสน ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน กรรมการฝ่ายพิธีการ
55 นางสาวจันทนา เกษจ้อย พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม กรรมการฝ่ายพิธีการ
56 นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเชียงแหว กรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นางสาวพิชญวดี กุลมงกุฎ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง กรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นางสาวพรศิริ แสนสี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาแบก กรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นางสาวชนิสรา ยอดยศ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง กรรมการฝ่ายพิธีการ
60 นางสาวศิริมาตย์ ศรีกงพาน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ กรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นางสาวณัฐจาทิพย์ บุตรสมบัติ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโนนสา กรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นางอนุกร ชาญนรา พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นางพัชราภรณ์ วรรณโชติ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นางยุบล ไชยดี ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นางพิศมร ถามะณีศรี ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง กรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
67 นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
68 นายวิไล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
69 นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
70 นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
71 นายภิญโญ บัวเผื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
72 นางสงบ จัทรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
73 นายวิมล วงษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
74 นายสมัย ทะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
75 นางชูศรี คำลาภ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
76 นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
77 นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงกรม กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
78 นายบัวลอย คลองสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสา กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
79 นายพัฒนา ศรีโบราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
80 นายสมควร เสนาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
81 นายอาคม มิกราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสวง กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
82 นายมานิต คำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
83 นายสวาท ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
84 นายไชยวัฒน์ ไกรราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
85 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
86 นายสุริย์ จารมีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
87 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
88 นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
89 นายบุญเลิศ ศิริโยธา ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
90 นายลิขิต สนิทชน ประธานอนุกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ สพป.อด. 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
91 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
92 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
93 นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
94 นางสงบ จันทรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
95 นางเทียมจันทร์ ทวีชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
96 นางคนึงนิจ แก้วบางพูด ครู โรงเรียนบ้านเชียงกรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
97 นางสาวสุพัตรา สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
98 นางแสงจันทร์ หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านนาม่วง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
99 นางสาวมุขดา มีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแสวง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
100 นางพรรณรพี ภูวนาถ ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
101 นางปาริฉัตร ภาประเวช ครู โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
102 นางสาวภัชรกวิน ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
103 นางสุมณฑา เขียวลุน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
104 นางสาวศิริพร ปานกลาง ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
105 นางสาวอรวรรณ ศรีอาษา ครู โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
106 นางปภัสสร คำเพชร ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
107 นางสาวสกาวเดือน พรมเลิศ ครู โรงเรียนบ้านโนนสา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
108 นางศรีบุญเรือง ทิพย์ทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
109 นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงกรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
110 นางจิตรา คลองสั่น ครู โรงเรียนบ้านโนนสา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
111 นางประพิศ นาจะรวย ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
112 นางวรรณฤดี ชัยเจริญโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
113 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
114 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
115 นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
116 นายบุญล้น พิมพาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
117 นายบุญเลิศ ศิริโยธา ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
118 นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
119 นายสันต์ ต้นคำใบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
120 นายประกาย นวะสิมมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
121 นายสำเนียง ศรีลุนช่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
122 นายทองบาง แถนสีแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
123 นายนฤทธิ์ สามเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
124 นางไพเราะ พันธศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
125 นายประเด็จ เมืองศรี ผู้แทนองค์กรเอกชน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
126 นายสุรเดช แก้งกำ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
127 นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
128 นายลี้วัชร ตาวงศ์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
129 นายนิยม คลังแสง ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
130 นางอัมรา ศิริสุวรรณ ผูแทนสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
131 นายพศชนก มังคละแสน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
132 นางสุพินดา อามาตย์ทัศน์ ผู้แทนครู คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
133 นายสัมพันธ์ พนมเขต อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
134 นายเสถียร ศรีธรรมวงศ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
135 นายวิไล ไชยดี อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
136 นายเสริมศักดิ์ ปัญญาใส อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
137 นายเชาว์ อุดมพานิช อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
138 นายสมจิตร บุญกลาง อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
139 นายไพทูรย์ อุดชาชน อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
140 นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
141 นายอุทัย หนูทอง นายกสมาคมครูอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
142 นายจำเนียร สัญจรรัตน์ นายกสมาคมครูอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
143 นายยุทธศักดิ์ อัศยาพร นายกสมาคมครูอำเภอโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
144 นายอุดม ทองลือ นายกสมาคมครูอำเภอวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
145 นายพัฒนา ศรีโบราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
146 นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อำนวยการโรงเรียยนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
147 นายบัวลอย คลองสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
148 นายภิญโญ บัวเผื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
149 นายสวาท ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
150 นายสมควร เสนาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
151 นายอาคม มิกราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสวง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
152 นายวิมล วงษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
153 นางชูศรี คำลาภ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
154 นางสงบ จันทรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
155 นายสมัย ทะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
156 นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงกรม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
157 นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
158 นายมานิต คำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
159 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
160 นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดระานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
161 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
162 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
163 ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
164 นายวิไล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
165 นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
166 นางสงบ จันทรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
167 นายสิทธิศักดิ์ ไกรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
168 นายบุญขวัญ เหล่าก้อนคำ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
169 นางสงบ จันทรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
170 นางชูศรี คำลาภ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
171 นางสาวนิติยา สระเกษ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
172 นางชัชชญา นาคภู่ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
173 นางสายชล แสงคำไพ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
174 นางสาวรัตนา แสนหานะ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
175 นางสาวพัชรกวิน ธรรมเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
176 นางสาวนัฐธิดา ใจอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
177 นางมณฑิรา พันแสน ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
178 นางสวรรค์ วังสะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
179 นางสาวปนัดดา นาคคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเชียงแหว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
180 นางสาวจิราภรณ์ นรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
181 นางสาววัชราภรณ์ ไพรจาน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
182 นางสาวสายสุดา ภักดีราช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
183 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เปรียว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
184 นางสาวกมุทกานต์ คลื่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
185 นางสาวสุภาวิมล ภูสง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
186 นางสาวอริศรา กิริมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
187 นางสาวสรญา ภูวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
188 นางสาวกนกวรรณ สุขรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
189 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
190 นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
191 ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
192 นางพิกุล คลื่นสนั่น นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
193 นางนงนุช จันทะรี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
194 นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
195 นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
196 นายปราโมทย์ พละจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
197 นายวิทยา อุปัฌา ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
198 นายรัตช์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
199 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
200 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
201 นางสาวพจนีย์ สาอุด นักทรัพยากรบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
202 นางมุกดา โพธิ์นิล นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
203 ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร เกียรติบัตร
204 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
205 นายพัฒนา ศรีโบราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
206 นายสวาท ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
207 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
208 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
209 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
210 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
211 นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
212 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
213 นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
214 นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
215 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
216 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
217 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
218 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
219 ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
220 นางสุนีย์ อุุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
221 พันตำรวจเอกสรรธาน อินทรจักร์ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
222 นายวรัช คงโชคชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
223 นายประจักษ์ อุดชาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
224 นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
225 นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
226 นายบัวลอย คลองสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสา คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
227 นายณัฐพงศ์ คำลาภ กำนันตำบลน่าม่วง คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
228 นายประภาส อำคา กำนันตำบลอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
229 นายโสรฬ ชูศรีโสม กำนันตำบลห้วยสามพาด คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
230 นายสมัย ทะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
231 นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
232 นายไชยวัฒน์ ไกรราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการฝ่ายระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
233 นายคะนอง ห้าวหาญ สาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
234 นายภาณุมาศ สูงสุมาลย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
235 นายศิริชัย สายอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
236 นางยุพาพร จันทรเสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
237 นางลำดวน สิมารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
238 นายวาทิต สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
239 นางชยานันท์ จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
240 นางนิชานันท์ วงศ์เอี๊ยดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]