หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 156 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 26 56 41
2 153 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 54 104 78
3 193 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 5 11 8
4 155 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 14 21 19
5 137 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 15 55 27
6 161 โรงเรียนชุมชนจำปี 31 51 38
7 076 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 23 73 40
8 083 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 15 33 23
9 046 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 16 26 19
10 146 โรงเรียนดงง่ามนางาม 10 35 13
11 138 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 12 28 20
12 187 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 99 177 114
13 131 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 36 113 52
14 045 โรงเรียนบ้านกงพาน 5 27 9
15 078 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 11 25 14
16 163 โรงเรียนบ้านกอก 7 75 20
17 079 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 22 46 34
18 054 โรงเรียนบ้านกุดจิก 28 47 40
19 172 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 38 57 48
20 024 โรงเรียนบ้านกุดยาง 6 20 6
21 139 โรงเรียนบ้านคำจวง 2 6 4
22 180 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 2 2 2
23 140 โรงเรียนบ้านคำน้อย 13 21 20
24 154 โรงเรียนบ้านคำบอน 0 0 0
25 178 โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง 0 0 0
26 184 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 5 4
27 141 โรงเรียนบ้านคำยาง 18 54 32
28 050 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 12 24 19
29 094 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 3 4 4
30 147 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 22 51 27
31 064 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 13 40 13
32 087 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 3 7 4
33 136 โรงเรียนบ้านดงกลาง 29 68 47
34 031 โรงเรียนบ้านดงน้อย 31 74 41
35 004 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 33 86 44
36 084 โรงเรียนบ้านดงเรือง 8 18 14
37 051 โรงเรียนบ้านดงแคน 4 16 6
38 010 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 4 3
39 019 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 3 4 4
40 007 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 5 4
41 165 โรงเรียนบ้านดูนเลา 6 8 6
42 171 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 22 50 31
43 095 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 2 6 4
44 009 โรงเรียนบ้านตูม 6 20 10
45 086 โรงเรียนบ้านทมนางาม 25 68 39
46 075 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 5 11 8
47 196 โรงเรียนบ้านทับไฮ 6 8 8
48 061 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 1 1
49 195 โรงเรียนบ้านท่ายม 9 40 20
50 148 โรงเรียนบ้านท่าลาด 0 0 0
51 145 โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 1 2 1
52 020 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 18 32 27
53 058 โรงเรียนบ้านท่าสัง 6 11 9
54 197 โรงเรียนบ้านท่าสี 0 0 0
55 060 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 8 10 9
56 005 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 5 30 9
57 021 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 5 9 7
58 043 โรงเรียนบ้านนกขะบา 4 4 4
59 070 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 23 48 36
60 200 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 53 160 81
61 135 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 9 17 9
62 130 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 12 33 16
63 201 โรงเรียนบ้านนาฝาย 24 39 33
64 120 โรงเรียนบ้านนาม่วง 8 14 13
65 179 โรงเรียนบ้านนายูง 33 73 55
66 023 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 7 27 15
67 098 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 15 34 23
68 134 โรงเรียนบ้านนาแก 15 38 22
69 067 โรงเรียนบ้านนาแบก 16 28 25
70 114 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4 19 4
71 082 โรงเรียนบ้านบะยาว 1 1 1
72 033 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 25 54 39
73 006 โรงเรียนบ้านปอ 1 3 2
74 032 โรงเรียนบ้านปะโค 29 84 52
75 173 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 5 9 7
76 100 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 1 3 2
77 186 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 7 13 10
78 142 โรงเรียนบ้านผาทอง 12 27 18
79 048 โรงเรียนบ้านผือ 7 36 17
80 052 โรงเรียนบ้านพันดอน 6 7 6
81 091 โรงเรียนบ้านม่วงดง 20 52 36
82 096 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 3 12 6
83 018 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 12 18 12
84 143 โรงเรียนบ้านวังทอง 3 11 6
85 047 โรงเรียนบ้านวาปี 16 24 22
86 068 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 49 96 74
87 175 โรงเรียนบ้านสมดี 3 7 6
88 062 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 12 24 12
89 041 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 24 80 35
90 025 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 18 49 30
91 110 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 10 22 16
92 176 โรงเรียนบ้านสามขา 5 10 9
93 189 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4 8 6
94 026 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 38 60 52
95 071 โรงเรียนบ้านสี่แจ 5 5 5
96 028 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 0 0 0
97 108 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12 28 18
98 125 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 42 118 78
99 182 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 6 6 6
100 105 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0 0
101 160 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 8 14 8
102 183 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 19 14
103 202 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 6 5
104 190 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 14 40 28
105 124 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 27 54 40
106 049 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 12 16 12
107 035 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 9 38 16
108 149 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 28 56 39
109 055 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 18 14
110 203 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
111 029 โรงเรียนบ้านหนองแดง 6 7 7
112 056 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 28 9
113 111 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 6 12 8
114 074 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 8 15 12
115 192 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 3 2
116 092 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 4 12 7
117 085 โรงเรียนบ้านหนองโก 9 12 12
118 040 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 45 102 70
119 036 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 6 12 9
120 097 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 9 17 14
121 077 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 9 19 13
122 066 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 28 76 46
123 065 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 1 1 1
124 012 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 1 5 2
125 057 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 10 17 10
126 177 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 52 35
127 167 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 8 19 14
128 112 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 7 12 10
129 030 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 16 84 31
130 113 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 23 43 32
131 037 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 9 14 12
132 119 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 21 48 33
133 038 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 43 99 67
134 039 โรงเรียนบ้านเซียบ 14 23 20
135 042 โรงเรียนบ้านเดียม 4 14 7
136 116 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 21 53 34
137 015 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 5 8 6
138 073 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 23 8
139 101 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 32 108 49
140 016 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 5 7 5
141 072 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 6 8 8
142 017 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 23 50 31
143 014 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 19 39 20
144 198 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 12 21 18
145 157 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 15 8
146 088 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 27 81 55
147 185 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 14 65 24
148 168 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1 2 2
149 034 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 7 13 12
150 080 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 2 1
151 164 โรงเรียนบ้านโคกศรี 6 26 12
152 069 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 13 52 26
153 199 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 12 22 18
154 089 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 11 27 18
155 194 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 20 36 30
156 133 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 8 20 15
157 150 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 16 22 20
158 118 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 5 6 6
159 181 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 5 29 11
160 132 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 18 31 19
161 013 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 17 7
162 121 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 3 4 4
163 099 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 15 20 20
164 059 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 10 19 10
165 166 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 10 22 16
166 169 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 0 0 0
167 109 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 31 67 52
168 127 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 3 2
169 122 โรงเรียนบ้านโนนสา 9 26 14
170 081 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
171 011 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 1 1 1
172 170 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 10 6
173 053 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 26 52 39
174 090 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 4 15 8
175 159 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 7 19 8
176 027 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0
177 188 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 0 0 0
178 063 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 5 6 6
179 123 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 7 13 13
180 174 โรงเรียนบ้านโปร่ง 18 37 20
181 102 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 5 7 7
182 103 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 8 36 10
183 008 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 2 4 3
184 115 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 34 18
185 104 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 9 20 16
186 126 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 16 34 23
187 144 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 25 58 36
188 129 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 17 38 25
189 158 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 19 47 32
190 152 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 11 22 14
191 128 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 16 38 26
192 106 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 23 52 36
193 044 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 16 33 23
194 117 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 35 71 55
195 003 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 43 105 68
196 162 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 40 94 64
197 191 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 42 138 79
198 093 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 34 64 51
199 151 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 35 63 44
200 022 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 7 24 11
201 107 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 8 15 12
202 206 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 13 27 21
203 210 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 2 4 3
204 204 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 0 0 0
205 208 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 37 71 55
206 207 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 10 36 21
207 205 โรงเรียนเทพปัญญา 13 26 20
รวม 2791 6541 4177
10718

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]