หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาววัชรินทร์ ธงทาสีโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาชนะโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. นางสาวภาวิดา พรหมสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ธงทาสีโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางวาสนา ปาชนะโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. นางสาวภาวิดา พรหมสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางภคพร กรแก้วกุลโรงเรียนวาปีกรรมการ
2. นางทับทิม โคตะมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ คณโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพวงพะยอม พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางธนัญญา จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ ศรีหาธาตุโรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพวงพะยอม พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางธนัญญา จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ ศรีหาธาตุโรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปวีณา สามารถโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วประธานกรรมการ
2. นางจิรปภา ประสงค์ศิลป์โรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
3. นางเจริญจิตร พรหมกุลโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางยุพิน โกสูงเนินโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นามนิตย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมคิด ศรีวรสารโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน โกสูงเนินโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นามนิตย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมติด ศรีวรสารโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ หมีมีโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ พรหมคำมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
3. นางทิศารัตน์ อนุสุวรรณโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนี วงศ์อารีย์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน ปุราเตโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมกรรมการ
3. นางกนิษฐา จำปาวงค์โรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางรัดดา วิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ อรรถวิภานนท์โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ
3. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางประวิลย์ แก้วคำสอนโรงเรียนคำไฮพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ อรรถวิภานนท์โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ
3. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางมะลิวัลย์ ดอกคำโรงเรียนบ้านคำไผ่กรรมการ
2. นางสุภี แถนสีแสงโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นายดิเรก บุญไตรย์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา คำกองโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ โสดากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางเตือนจิต จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแพงศรี พนาพนมโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
2. นางอมร หล้าษาโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ศรีสุชาติโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางมารศรี บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
2. นายนพดล ชื่นใจโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายโพธิ์ชิน นารีโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางเกตสุวรรณ เมตตาโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี เมยประโคนโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอุดม บุญเถิงโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ตาระบัติโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางฐิติยาภรณ์ ถาวรพังโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นายมาณัติ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นางเกตสุวรรณ เมตตาโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางมารศรี บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
2. นายนพดล ชื่นใจโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายโพธิ์ชิน นารีโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางเกตสุวรรณ เมตตาโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี เมยประโคนโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอุดม บุญเถิงโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ตาระบัติโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางฐิติยาภรณ์ ถาวรพังโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นายมาณัติ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นางเกตุสุวรรณ เมตตาโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา แสนหานะโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
2. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านโนนสิมมากรรมการ
4. นางสุภารักษ์ บุตรีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางวัชรี สุริยะโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา แสนหานะโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
2. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านโนนสิมมากรรมการ
4. นางสุภารักษ์ บุตรีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางวัชรี สุริยะโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายกองมา ศรีหริ่งโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ตางจงราชโรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟกรรมการ
3. นายจตุพร ผาดวงดีโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นางสาวนุจรี สุดประทีปโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ วีรชาติยานุกูลโรงเรียนบ้านโคกสีวังแสงกรรมการ
6. นางจารุวรรณ หล่อศิลาทองโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
7. นางจิระพร เสนาภักดีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
2. นางจูมทอง สนั่นเอื้อโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางอุทุมพร แสนโยธาโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสบาย ศรีกงพานโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นายอารี วังแสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายไชยา สิมมาลีโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายกองมา ศรีหริ่งโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางจิระพร เสนาภักดีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวศรีสมร หล้าสาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
6. นางจูมทอง สนั่นเอื้อโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
7. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจุรีพร ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านกุดขนวนประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สารีพันดอนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา เศษอ่อนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำรอง ฮองอุ้นโรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอำนาจ พิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสิริพร ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสำรอง ฮองอุ้นโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นายปิยะ ชินไธสงค์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
4. นายทองม้วน อันทะปัญญาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ พิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำกรรมการ
6. นายสุวรรณ แก้วโสภาโรงเรียนบ้านดูนเลากรรมการ
7. นางสาวธัญรดา นาคมโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
8. นางสุปราณี ภูน้ำต้นโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ชินไธสงค์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. นายทองม้วน อันทะปัญญาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นางสิริพร ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรพงษ์ โพธิจักร์โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ห่อหุ้มดีโรงเรียนหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
3. นางสาวสุนีวรรณ สมจิตพิจารย์โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพงษ์ บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ หยุ่มไธสงโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
3. นายชาตินิยม สรพิมพ์โรงเรียนบ้านนาเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ วรรณทองสุกโรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุขาวดี จันทร์เทาว์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ จินดาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
4. นายขวัญชัย อรรถวิภานนท์โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางรัฐสุดา คำประสงค์โรงเรียนบ้านสะอาดนามูลประธานกรรมการ
2. นายเดชา ศรีโบราณโรงเรียนเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
3. นางศุภวรรณ ภูแช่มโชติโรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางทองใบ พวงผกาโรงเรียนบ้านโปร่งประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ขันติยานุวัฒน์โรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางอัญชลี แสนสุดโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายจงรัก พันธ์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วงศ์เชียงขวางโรงเรียนบ้านเดียมกรรมการ
3. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจงรัก พันธ์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วงศ์เชียงขวางโรงเรียนบ้านเดียมกรรมการ
3. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประทีป โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา รีศรีคำโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
3. นายศุภชัย บำรุงภักดีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประทีป โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา รีศรีคำโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
3. นายทองดี สิทธิดาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมพร จักรโนวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่าประธานกรรมการ
2. นางสุขศิริ อนันตโสภณโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
3. นางสาวถนอม วรรณเทพโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอำนวย แน่นอุดรโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางอารียา แก้ววันทาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางกาญจน์สุนาถ วงแสนโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจน์สุนาถ วงแสนโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีหาพลโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
3. นางอารียา แก้ววันทาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิจิตรา คลังกลางโรงเรียนทับกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ปัดถาวโรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพณัฐ แสงจารุโรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเฉลิมศรี พุทธาโรงเรียนบ้านท่ายมประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โคตรสุโนโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็งกรรมการ
3. นางติวรรณ์ บุริพักโรงเรียนนานกชุมนาชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปริศนา หงษ์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสากล วงษ์แสนโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางพรพนา นวลจำรัสโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายปรีดา ปาชนะโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายทวี ฉวีราชโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นายไพศาล ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายจารุวิทย์ ศรีนางโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา ศรีโบราณโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลาคมกรรมการ
3. นางอภิชาติ ศรีสุขโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญจะนะสพป.อด.2กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฤทธิมารโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
3. นายไชยวัน แพะขุนทดโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ด้วงศาลาโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
5. นายศิริชัย จรูญวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็กกรรมการ
6. นางวัชรินทร์ อินทัพโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามกรรมการ
7. นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุงโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุงโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายไชยวัน แพะขุนทดโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฤทธิมารโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ด้วงศาลาโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
5. นายศิริชัย จรูญวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็กกรรมการ
6. นางวัชรินทร์ อินทัพโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบรรพต พระยาลอสพป.อด.2กรรมการ
2. นายชัยพร แฝงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นายสุเนตร ชะชำโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
4. นายสุพจน์ คำกองโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ เหล่าสิทธิ์โรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
6. นายเพชร ค้าขายโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยพร แฝงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
2. นายสุเนตร ชะชำโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
3. นายสุพจน์ คำกองโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ เหล่าสิทธิ์โรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นายเพชร ค้าขายโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา วรรณเสริฐโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
7. นายบรรพต พระยาลอสพป.อด.2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
2. นายบดินทร์ นาคดิลกโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไพศาล คำชารีโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นายสุบัน พืชผลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล หงษ์ศรีทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
6. นางนงนุช จันทะรีสพป.อด.2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
2. นายบดินทร์ นาคดิลกโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไพศาล คำชาลีโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นายสุบัน พืชผลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล หงษ์ศรีทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
6. นางนงนุช จันทะรีสพป.อด.2กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายทวี เนินนิราชโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
3. นายไพบูลย์ ประชุมสายโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ มะโนสินธุ์โรงเรียนบ้านนาเพ็ญกรรมการ
6. นายสนิท ศรีโลห้อโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
8. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นางสาววริศรา เชิญชมสพป.อุดรธานีเขต 2กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายทวี เนินนิราชโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
3. นายไพบูลย์ ประชุมสายโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ มะโนสินธุ์โรงเรียนบ้านนาเพ็ญกรรมการ
6. นายสนิท ศรีโลห้อโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
8. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นางสาววริศรา เชิญชมสพป.อุดรธานีเขต 2กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายทวี เนินนิราชโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
3. นายไพบูลย์ ประชุมสายโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ มะโนสินธุ์โรงเรียนบ้านนาเพ็ญกรรมการ
6. นายสนิท ศรีโลห้อโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
8. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นางสาววริศรา เชิญชมสพป.อุดรธานีเขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธนาชัย บึงมุมโรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชากรรมการ
2. นายประสิทธิ็ อุ่ยตระกูลโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นายเศวต วงษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
6. นายวิชาญ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นางผกาทิพย์ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
8. นายสุภาพ เย็นเหลือโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
10. ว่าที่พันตรีปรีชา สิทธิโชติโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธนาชัย บึงมุมโรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชากรรมการ
2. นายประสิทธิ็ อุ่ยตระกูลโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นายเศวต วงษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
6. นายวิชาญ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นางผกาทิพย์ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
8. นายสุภาพ เย็นเหลือโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
10. ว่าที่พันตรีปรีชา สิทธิโชติโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย บึงมุมโรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชากรรมการ
2. นายประสิทธิ็ อุ่ยตระกูลโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นายเศวต วงษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
6. นายวิชาญ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นางผกาทิพย์ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
8. นายสุภาพ เย็นเหลือโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
10. ว่าที่พันตรีปรีชา สิทธิโชติโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอัศนีย์ มังคละแสนโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
2. นายสิทธิชัย หุ่นศิริโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
3. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นายเศวต วงษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
5. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
6. นายวิชาญ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
8. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
9. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอัศนีย์ มังคละแสนโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
2. นายสิทธิชัย หุ่นศิริโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
3. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นายวิชาญ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
5. นายเศวต วงษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
6. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
7. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
8. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
9. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางบุษบา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นายสังวรณ์ ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
5. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
7. นายสุทธิสิทธิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไรกรรมการ
8. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
9. นายพีรพงษ์ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางบุษบา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นายสังวรณ์ ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
5. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
7. นายสุทธิสิทธิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไรกรรมการ
8. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
9. นายพีรพงษ์ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางบุษบา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นายสังวรณ์ ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
5. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
7. นายสุทธิสิทธิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไรกรรมการ
8. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
9. นายพีรพงษ์ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอัศนีย์ มังคละแสนโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
2. นายสิทธิชัย หุ่นศิริโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
3. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นายวิชาญ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
5. นายเศวต วงษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
6. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
7. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
8. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
9. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุนทร หน่อสุวรรณโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายสราวุธ เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
4. นายติณภพ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านผาทองกรรมการ
5. นายชัชวาล ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
6. นายคำไมล์ พนมเขตโรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
7. นายจิรายุทธ ไชยชาญโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
8. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
9. นายอุทิศ รักษ์มณีโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
10. นางศิริทา สารกองโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุนทร หน่อสุวรรณโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายสราวุธ เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
4. นายติณภพ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านผาทองกรรมการ
5. นายชัชวาล ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
6. นายคำไมล์ พนมเขตโรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
7. นายจิรายุทธ ไชยชาญโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
8. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
9. นายอุทิศ รักษ์มณีโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
10. นางศิริทา สารกองโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุนทร หน่อสุวรรณโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายสราวุธ เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
4. นายติณภพ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านผาทองกรรมการ
5. นายชัชวาล ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
6. นายคำไมล์ พนมเขตโรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
7. นายจิรายุทธ ไชยชาญโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
8. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
9. นายอุทิศ รักษ์มณีโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
10. นางศิริทา สารกองโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นายสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นายสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ ิอินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย พลแสนโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทรธิราชโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนกรรมการ
4. นายณัฐพล พลแสนโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามสีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นางสุภักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสุภาพ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
3. นายอุทัย สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายวิรัช สงกาโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นายโกศล สุขศรีโรงเรียนบ้านโนนทรายฟองกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางจงจิตร วอแพงโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
8. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสุภาพ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
3. นายอุทัย สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายวิรัช สงกาโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นายโกศล สุขศรีโรงเรียนบ้านโนนทรายฟองกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางจงจิตร วอแพงโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
8. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสุภาพ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
3. นายอุทัย สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายวิรัช สงกาโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นายโกศล สุขศรีโรงเรียนบ้านโนนทรายฟองกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางจงจิตร วอแพงโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
8. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวนัฐวดี สุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
5. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
6. นางศิลป์สุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสุภาพ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
3. นายอุทัย สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายวิรัช สงกาโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นายโกศล สุขศรีโรงเรียนบ้านโนนทรายฟองกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางจงจิตร วอแพงโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
8. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวนัฐวดี สุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
5. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
6. นางศิลป์สุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวนัฐวดี สุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
5. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
6. นางศิลป์สุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นายสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถนอม ผิวสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
7. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
8. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวนัฐวดี สุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
5. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
6. นางศิลป์สุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวนัฐวดี สุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
5. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
6. นางศิลป์สุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธาสินี ศรีวงศาโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
4. นางสุมาลา พันโสภาโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
5. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
6. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)ที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นางสุธาสินี ศรีวงศาโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
4. นางสุมาลา พันโสภาโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
5. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ นังตะลาโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ นังตะลาโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางอมรฉวี วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านกุดยางรองประธานกรรมการ
3. นางสุริยา ใจมั่นโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ นังตะลาโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ นังตะลาโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
5. นางอมรฉวี วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธน์ สันวิลาศโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ นังตะลาโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นางพิสมัย โกณจะแสงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธน์ สันวิลาศโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ นังตะลาโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นางพิสมัย โกณจะแสงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอำนวย เครือชารีโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเบญจพร ภูบุตระโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลกรรมการ
2. นายสุนันท์ สมภารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ชูพรหมวงศ์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุนิวัฒน์ โยธาทอนโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
2. นายชาญชัย แสนอุบลโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญเลิศ แก้วศิริโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
4. นายนายปรีดี สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอิสระ นาคะประเวสน์โรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
2. นายธงชัย พลอินทร์โรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายสนั่น อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางขวัญใจ วงษ์จันทึกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเปรมวดี อุดชาชนโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
2. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นายวิรัช ประสานศรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
2. นางทิพย์ฉวี ศักดิ์คะทัศน์โรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวศิระกาญจน์ อะนันเอื้อโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
2. นายนิตินัย พีรวัธน์กุลโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เหมือนแท้โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ วิบูลย์กุลโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญถม คำฤาไชยโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางเข็มเพชร์ สิงห์มีโรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือง จันทานีโรงเรียนบ้านโคกสีสำราญวังหน้าผากรรมการ
2. นางถนอมศรี เชื้อเวียงโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านกกโพธิ์กกเค็งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนันท์ บุญปลอดโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
2. นางอุทัยรัตน์ เปกาลีโรงเรียนบ้านท่าสังกรรมการ
3. นางพรรณี นาราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
4. นายเกียรติภูมิ พรหมโสโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อนโรงเรียนบ้านท่าหนองเทากรรมการ
2. นายเทพรัตน์ ดวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สนธิลาโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ดรธงขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการ
2. นางเรวดี ไชยราชโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
3. นางจุรณี อุระภูมิโรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
4. นางศรีนวล โภคาพาณิชย์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิเชียร ตำทองโรงเรียนนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ บุตรอินทร์โรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ อินทร์อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร ชูเสียงโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
2. นางสมพร จันทร์ฤาชัยโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ สิริบุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ หล้าหมอกโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางรัชนีกร กุมพลโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางคูณมี บัคโรงเรียนบ้านท่าแร่กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ มหิมาโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
3. นายดรุณ แก้วบางพูดโรงเรียนบ้านเชียงกรมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายชวชน กุลมาโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
2. นายพิภพ ศรีโยธาโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
3. นางอนงค์ สำเริงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินธร ลงคลังโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาวีณ์ บุญมีโรงเรียนบ้านคำไผ่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิมมาโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
2. นายอำนวย โคตะมะโรงเรียนชมชนทมป่าข่ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ จิตขันตีโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
2. นางสุชีวา พัฒนะสารโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นางปริศนา หอมสมบัติโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจีระวรรณ บุตรสาระโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
4. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกันตวีย์ คลังแสงโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นายเยาวเทพ จันทรากุลนนท์โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
3. นางประภาพร ไมยะปันโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปฏิเวช พันธ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอยโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางอรทัย แก้วพนาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวมุขดา มีรัตน์โรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ จันทะรีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
2. นางจริยา ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นายชวฤทธิ์ โพธิ์นิลโรงเรียนกรรมการ
4. นายนภดล ธนสีลังกูรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ นันทสุธาโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กิติราชโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อยกรรมการ
3. นายจำนง ไชยดีโรงเรียนบ้านกกโพธิ์กกเค็งกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสนิท ศรีโรจน์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
2. นายปรีชา ศิลาไสลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายพรอนันต์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
4. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สยาม เพ็ชรแพงโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์พงษ์ จันคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางจรัสพิมพ์ รัตนะวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ทาปลัดโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรไร ขาวขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นางสุกานดา กองเพชรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นายทรงกลด เกษจันทร์โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ แสนวังโรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ เทพรังสฤษฎิ์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
3. นายญาณวุฒิ หารินไสลโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาวเปรมยุดา ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
5. นายเสมือน ตะนัยศรีโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงค์โรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
2. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายชำนาญ ชำนิยันต์โรงเรียนบ้านทับไฮกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนพดล ปัญสังกาโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
2. นางสาวมาลัย โสภาพโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพ พรมมาวันโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ไชยราชโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายประมวน วรรณกุลโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
2. นายวัฒนพงศ์ พฤษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขวากรรมการ
3. นายสายทอง สะอาดโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
4. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนหินฮาวโนนงามกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
2. นางสาวณัฐจาทิพย์ บุตรสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสากรรมการ
3. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ชนะสะแบงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นายประมวน วรรณกุลโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวณัฐจาทิพย์ บุตรสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกมลวรรณ ศรีสุโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีพันดอนโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ อัสสาไพรโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นางมณีรัตน์ ภูผาเงินโรงเรียนบ้านไทยสมพรกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ ศรีสุโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อัสสาไพรโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาภรณ์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ภูผาเงินโรงเรียนบ้านไทยสมพรกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ศรีสุโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อัสสาไพรโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาภรณ์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ภูผาเงินโรงเรียนบ้านไทยสมพรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางมยุรี บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
2. นางสาวณัฐมล ธารดรรัตน์โรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
3. นายทองสุข ชินช้างโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
2. นางวิราณี แถมจินดาโรงเรียนบ้าทมนางามกรรมการ
3. นางมนันยา ดาสมกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mr.John Benfordโรงเรียน Advisor สพป.อด.2กรรมการ
2. นางบุษบา วงษ์ดีโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาววานิตย์ ภูมิบุตรโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางภัณฑิรา ธรรมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าหนองเทากรรมการ
2. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
3. นางจิรัชยาภรณ์ หาญสุบินโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านผาทองกรรมการ
2. นางเวียงษา ปะนะทังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางประภา ผาอาจโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวนัยนา เหลาพรโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นางรฐิยา โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
3. นายวีรเวช แท่งทองโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางจิตรา คลองสนั่นโรงเรียนบ้านโนนสากรรมการ
5. นางสาวสุพัฒตรา อิ่มสกลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอุบลวัลค์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ ฉายเนตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ สีขาวโรงเรียนบ้านนกขะบากรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นายทองสุข บัวละครโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายประชา ผาพรมโรงเรียนบ้านเชียงกลมกรรมการ
4. นายฉลองชัย สุดดีโรงเรียนบ้านานกชุมนาสมพรกรรมการ
5. นางยุพิน ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนลินี สนิทชนโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพรกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ ฉายเนตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นางเวียงษา ปะนะทังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนลินี สนิทชนโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพรกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ ฉายเนตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นางเวียงษา ปะนะทังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยนา เหลาพรโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ศรีพันดอนโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางพุทธชาติ ไชยหาวงค์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
2. นางอุทุมพร หิรัญญพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นันทะรักษ์โรงเรียนบ้าสวรรค์ราษฏร์กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นางเจียมจิตร จิตสบายโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศรีพันดอนโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายราชัย รัตโนโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายทองหล่อ ศรีพลลาโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
3. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางสาวจารุพิชญ์ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางสุจริต ตราศรีโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ วิสาขาโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
7. นายเผด็จ อันทศรีโรงเรียนบ้านสวนมอนคำกรรมการ
8. นายชัชชัย เพียรอดวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
9. นายอุดม สังขทิพย์โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ ขวัญบางโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพายุ ภูคำวงษ์โรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สนธิลาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายพิชัย ถาวรพังโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
4. นายนิรุธ ผาจวงโรงเรียนหนองกุงทับม้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสันต์ ต้นคำใบโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สนธิลาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายนิรุธ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นายพันธ์พญา วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นายพิชัย ถาวรพังโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
6. นางสมจิตร วรรณกุลโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายชัชชัย เพียรอดวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเทอดไทย ทิพย์เสถียรโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
2. นายวิทยา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นายโสภณ อินพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเทอดไทย ทิพย์เสถียรโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
2. นายวิทยา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นายโสภณ อินพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายโสภณ อินพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นายวิทยา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นายเทอดไทย ทิพย์เสถียรโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บุบผามาลาโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมประธานกรรมการ
2. นายสุริเกียรติ ดวงจันทร์โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพิน บุริพักโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สมศิริโรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจิตรมนัส โม่งประณีตโรงเรียนบ้านเชียงกรมรองประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ฤทธิ์มาลโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา พันประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ พรหมภูวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงแหวประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ กองสีโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางทองปลิว จันโทพลังโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ พรหมภูวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงแหวประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ กองสีโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางทองปลิว จันโทพลังโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา มนัสสิลาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
2. นางสาวเยาวนุช ไพวิจารณ์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
3. นางศิริพรรณ เพ็งพันธุ์โรงเรียนห้วยบงดงมะไฟกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ แข็งขันโรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา พรหมพิทักษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา มนัสสิลาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
2. นางสาวเยาวนุช ไพวิจารณ์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
3. นางศิริพรรณ เพ็งพันธุ์โรงเรียนห้วยบงดงมะไฟกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ แข็งขันโรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา พรหมพิทักษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ ไชยทองพันธ์โรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
2. นางประกาย สุระมรรคาโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางกรรณิกา จันทภูมิโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นางอุมากานต์ ทัพรัตน์โรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ ไชยทองพันธ์โรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
2. นางประกาย สุระมรรคาโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางกรรณิกา จันทภูมิโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางปรไพพรรณ ผัดเชตรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พละกุลโรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโกโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางประไพรรณ ผัดเชตรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโกโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พละกุลโรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพิศ ศรีกงพานโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
2. นายพูนผล จันโทสารโรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
3. นางสาววรพร แสงภักดิ์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิศ ศรีกงพานโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
2. นางอุมากานต์ ทับรัตน์โรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ โสดากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาววรพร แสงภักดิ์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รามโคตรโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พิลาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
8. นายอภิชัย ศรีวงษาโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
9. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางจตุรพร พฤกษชาติโรงเรียนบ้านโนนหนองม่กรรมการ
2. นางภัตรชลาภรณ์ มหิพันธ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางณิชารีย์ วนาใสโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
4. นางกรแก้ว พรหมเศรษฐาโรงเรียนบ้ายบุ่งหมากลานกรรมการ
5. นางประไพร ศรีวะอุไรโรงเรียนบ้านเมืองพรึกกรรมการ
6. นางเอมอร ปัญญาใสโรงเรียนบ้นท่าหนองเทาากรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอนงลักษณ์ มุณีรัตนากรโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ แก้ววันทาโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ภูกองชนะโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
4. นางสุภานี สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นางบุญเต็ม รักษาภายในโรงเรียนบ้นเชียงกรมากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรรณมณี อุปัฌาโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
2. นางรัตนา หลวงกลางโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรเสาว์วงษ์โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
4. นางวนิดา เมฆโพธิ์โรงเรียนบ้านสะอาดนามูลกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุนาครัวโรงเรียนบ้านเชียงกรมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางสภาวรรณ ทิพม่อมโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางเสาวณีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นางพรรัตน์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
8. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ ทิพม่อมโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรรัตน์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
5. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
6. นางเสาวณีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางสภาวรรณ ทิพม่อมโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางเสาวณีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
7. นางพรรัตน์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
8. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางพรรัตน์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
4. นางบัวฮอง ศรีพอโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ทิพม่อมโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางเสาวณีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
8. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางนภัทร์ นนทะภาโรงเรียนเทพปัญญากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ นนทะแสนโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางนภัทร์ นนทะภาโรงเรียนเทพปัญญากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ นนทะแสนโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ โสดากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านโนนสิมมากรรมการ
4. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ โสดากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านโนนสิมมากรรมการ
4. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ โสดากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านโนนสิมมากรรมการ
4. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ จรูญสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ จรูญสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ จรูญสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชระ เศรษฐวิวรรธน์โรงเรียนบ้านดงเรืองประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฤทธิมารโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟกรรมการ
4. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรฉวี บุตตะโยธีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรฉวี บุตตะโยธีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรฉวี บุตตะโยธีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเข็มเพชร สิงห์มีโรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการ
3. นางดวงใจ จิตขันตรีโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
4. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมือนแท้โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ ไกรจันทร์โรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นางจิตรยา ชื่นชมโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไล คำฤาชัยโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางเกศินี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไล คำฤาชัยโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางเกศินี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไล คำฤาชัยโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางเกศินี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสมเนตร เลิศศิริโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
3. นางบุญเรือง จันทานีโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ศิริบุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแสงเดือน ปากเมยโรงเรียนทับกุงประชาุนุกูลประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมือนแท้โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงกรรมการ
3. นางอนงค์ สำเริงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
4. นางภาริพรรณ์ อัมวรรณโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุษยพรรณ พันอะนันท์โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นายนันท์ บุญปลอดโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นายบุญเข็ม ภูแสงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายธงชัย พลอินทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]