หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   2 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ผอ. ห้อง ห้อง ผอ. 10 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง อนุบาล 1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.2 , ห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2556 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารสพช 104/26 พิเศษ ห้อง ม.2 10 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร ป1 ซ. ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อาคาร 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อาคาร 2 ห้อง ชั้นล่าง (ใต้ถุนโล่ง) 10 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า เต็นท์ สนามบาสเกตบอล ห้อง เต็นท์ สนามบาสเกตบอล 10 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า เต็นท์ สนามวอลเลย์บอล ห้อง เต็นท์ สนามวอลเลย์บอล 10 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09-00-16.00
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09-00-16.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ม.1-ม.3 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ชั้น ม.1-ม.3 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนทอง อาคาร 1 ชั้น 2 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1และห้อง ป.3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1-2 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ และห้องสังคม 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อาคาร 3 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สนามเปตอง 10 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
22 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สนามเปตอง 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
23 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เวทีขับร้องเพลงไทยสากล 10 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
24 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เวทีขับร้องเพลงไทยสากล 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
25 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
26 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
27 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 10 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
28 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
29 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เวทีขับขานประสานเสียง 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
31 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
32 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
33 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
34 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
35 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ใต้ถุนอาคาร 3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 10 ต.ค. 2556 09.00 ขึ้นไป
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 10 ต.ค. 2556 09.00-11.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 10 ต.ค. 2556 09.00 ขึ้นไป
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องอนุบาล1 ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ห้องอนุบาล1 10 ต.ค. 2556 08.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.4 ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ห้องชั้น ป.4 10 ต.ค. 2556 08.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องอนุบาล2 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องอนุบาล2 10 ต.ค. 2556 08.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องชั้น ป.1 10 ต.ค. 2556 08.00
5 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.3 ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องชั้น ป.3 10 ต.ค. 2556 08.00
6 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.5 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องชั้น ป.5 10 ต.ค. 2556 08.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณสนามตรงข้ามอาคาร 3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 10 ต.ค. 2556 09.00 -16.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.6 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องชั้น ป.6 10 ต.ค. 2556 08.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 10 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.3 , ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2556 09.30 - 10.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]