หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   2 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ผอ. ห้อง ห้อง ผอ. 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ผอ. ห้อง ห้อง ผอ. 9 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ป.1 ห้อง ห้อง ป.1 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ป.1 ห้อง ห้อง ป.1 9 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้องอนุบาล 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.2 ,ห้องอนุบาล 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ห้อง ม.2 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ห้อง ม.1 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง .อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร ป1 ซ. ห้อง ป.3 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร ป1 ซ. ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อาคาร1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อาคาร 2 ห้อง ชั้นล่าง(ใต้ถุนโล่ง) 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า เต็นท์ สนามบาสเกตบอล ห้อง เต็นท์ สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า เต็นท์ สนามวอลเลย์บอล ห้อง เต็นท์ สนามวอลเลย์บอล 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09-00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09-00-16.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09-00-16.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09-00-16.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09-00-16.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09-00-16.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ป.1-ป.6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ชั้น ป.1-ป.6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทอง อาคาร 1 ชั้น 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1และห้องป.3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1และห้อง ป.3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง ป.2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง ป.2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 300 การแข่งขันการเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1-2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1-2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ และห้องสังคม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ และห้องสังคม 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง คหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สนามเปตอง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
27 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สนามเปตอง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
28 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เวทีขับร้องเพลงไทยสากล 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
29 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เวทีขับร้องเพลงไทยสากล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
30 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
31 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
32 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
33 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
34 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เวทีขับขานประสานเสียง 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
35 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
36 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
37 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
38 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อาคารหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาม่วง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาม่วง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 9 ต.ค. 2556 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนสา ห้องอนุบาล1 ชั้น -ป.1-ป.3 ห้อง -ห้องอนุบาล1 9 ต.ค. 2556 08.00
2 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องอนุบาล1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องอนุบาล1 9 ต.ค. 2556 13.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.4 ชั้น ป.1-ป.3 ห้อง ห้องชั้น ป.4 9 ต.ค. 2556 08.00
4 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องชั้น ป.4 9 ต.ค. 2556 13.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องอนุบาล2 ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ห้องอนุบาล2 9 ต.ค. 2556 08.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.1 ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ห้องชั้น ป.1 9 ต.ค. 2556 08.00
7 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง หอประชุมอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 08.00
8 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.3 ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ห้องชั้น ป.3 9 ต.ค. 2556 08.00
9 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.2 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องชั้น ป.2 9 ต.ค. 2556 08.00
10 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.5 ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ห้องชั้น ป.5 9 ต.ค. 2556 08.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณสนามตรงข้ามอาคาร 3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-16.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณสนามตรงข้ามอาคาร 3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
13.00-16.00 น.
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 ต.ค. 2556 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล หอประชุม ห้อง หอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.6 ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ห้องชั้น ป.6 9 ต.ค. 2556 08.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 9 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.3 , ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 9 ต.ค. 2556 09.30 - 10.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ห้องเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเชียงกรม อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเชียงกรม อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเชียงกรม อาคาร 1 ชั้น 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]