รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงมนัญธยา   วรรณพราหมณ์
 
1. นางอภิวันท์  ศรีพระจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   นรินทร์
 
1. นางณัฏฐชัญญา   ลิมป์ลพานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูบมุง 1. เด็กหญิงพัทธ์จิรา   โพธิสัตย์
 
1. นางเต็มศิริ  นิตย์คำหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 1. เด็กหญิงพรรณชมพู  สนองผัน
 
1. นางพรรณพิไล  ปัดมะริด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 1. เด็กหญิงวิชุอร  ยงยืน
 
1. นางดรุณี  แสนสวาท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. นางสาวทับทิม  พิมพ์สาลี
 
1. นางรสสุคนธ์  มุลาลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ   กิ่วคำ
 
1. นางสมใจ  เจริญสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายพงศกร  พรมเสน
 
1. นางนุชนารถ  แก้วกำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   หารี
 
1. นางจุฑาทิพ   วาทะสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. นางสาวอโนชา  รักภักดี
 
1. นางสาวกนกแก้ว  เชิดสันเทียะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุดมเพ็ญ
2. เด็กหญิงนิชาภัฒ  อุปนัน
 
1. นางสาวกนกแก้ว  เชิดสันเทียะ
2. นางแววตา  สาระโป
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ไพสน
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทร์ไพสน
 
1. นางกมลวรรณ  พุทธพรหม
2. นายศุภเศรษฐ์  พุทธพรหม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
 
1. นางอิสราภรณ์  ปุริปุรณะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 1. เด็กชายธีรนัย  พูลลาภ
 
1. นางสาวบุญลักษณ์   มุกดาม่วง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายสุวิชา  บุตรคุณ
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงภักดี
2. เด็กหญิงบริมาส  หนูโชติ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  โยชน์สุวรรณ์
 
1. นางประจวบจิต  ชมภูนุช
2. นายรินทอง  สุระการ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายปฏิภาณ  เอมโกวิทย์
2. เด็กชายปรัชญา  ผาภูธร
3. เด็กชายภัทรกร  นวมขุนทด
 
1. นายประครอง  ระติเดช
2. นางสาวสุภาพร  ชาญฉลาด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจารุณี  อ่อนไถล
2. เด็กหญิงวรรณภา  นาโควงษ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์เพ็ชร
 
1. นางประยงค์  งามจิตร
2. นางเยาวรี  นนทะบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายทินพัฒน์  นามดี
2. เด็กหญิงอังคณา  ชาวตระการ
3. เด็กหญิงอารียา  โนนทิง
 
1. นายพิชิต  มูลพลโน
2. นางวชิราภรณ์  พิมพ์ศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายนาทชัย   วรกิจเกษมกุล
2. เด็กชายประพัฒน์  เครือคุณากร
 
1. นางดาว  วิมลโสภณกิตติ
2. นางภัทรียา   ปานเจริญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายปฎิภาณ  เอมโกวิทย์
2. เด็กชายภาคิน  ดีโท
 
1. นายประครอง  ระติเดช
2. นางปัญญาพร  ภาสอน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายกันตธีร์   ยุคันตวนิชชัย
 
1. นางกรรณิการ์  พฤฒิสาร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงอารียา   ตะภูเขียว
 
1. นางอุบลรัตน์   เชาวนาศิริ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ภักดีศรีทอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  บำรุงภักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายณพงศดิศ  เครื่องพาที
2. เด็กชายนพรัตน์  นาผล
3. เด็กชายสิระภพ  นาคะวัจนะ
 
1. นางนิภาภรณ์  โมรา
2. นางระพีพร  อริยภานุรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โมมณี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงอรวี  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  พานคำ
2. นางส่องแสง  สารบรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงษ์เมธา
2. เด็กหญิงฐิติชนก  มาสะระ
3. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณทศ
 
1. นางวิไลวรรณ  นาถธีระพงษ์
2. นางอัมพวรรณ์  จันทร์สน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 1. เด็กหญิงนคนันท์  ภูสันต์
2. เด็กหญิงนงนภา  จิตรเพ่ง
3. เด็กชายอัษฎายุธ  อุชชิน
 
1. นางสาวประะครอง  พลสิทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายณัฐพล   คิดสง่า
2. เด็กหญิงธันยพร   อริยะสุข
3. เด็กหญิงพิยดา   โชติพินิจ
 
1. นางรัชณีพร   รัตนพลที
2. นางเยาว์   ศีรษะโคตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ขมิ้นขาว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สร้างลี
3. เด็กหญิงสุพัชชา  แสนอินทร์
 
1. นางดวงใจ  หาญเชิงชัย
2. นายธนาวุฒิ  กองสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชมะที
2. เด็กชายธรรดารักษ์  ติเวทัง
3. เด็กชายอติกานต์  เลิงภูบัง
 
1. นายณัฐพงศ์  ขุระขันธ์
2. นายอรรฆวุฒิ  รีรมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ชาญตะมะ
2. เด็กหญิงพรทิวา  ลีเอาะ
3. เด็กหญิงสุรนันท์  จันทระ
 
1. นางศรัญย์รัศต์  เสนามงคล
2. นางสุกัญญา  นาคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. นายคมเพชร  ทองจำรัส
2. นายจิระวัฒน์  สอนสุภาพ
 
1. นายยัน  กวยเงิน
2. นางสาวแสงจันทร์  มะลาศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 1. เด็กชายชาญชัย  มานะการ
2. เด็กชายไตรภพ  สาลาด
 
1. นางสาวภารดี   บุญจูง
2. นางสุเพียร  สารลึก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลำพา
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมหวน
 
1. นายชาตรี  สังฆศรี
2. นางประไพร  หล้าบุญมา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 1. เด็กชายจักรภัทร   ศรีแนน
2. เด็กชายชนะภัย   โทแสง
 
1. นายนิโรจน์   นาเมืองรักษ์
2. นายยุทธพงษ์   พั้วพวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชา 509 1. เด็กชายธนากร  สังข์โคตร
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์แสตมป์
 
1. นางจันทร์ศรี  สาแก้ว
2. นางลำพูน  กวยเงิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายปานเทพ  อดทน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจิมกระแจะ
 
1. นางนิยม  ระหา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายปติญญา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอุทัย  บัวระพา
 
1. นายนิยม  ระหา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิรมล  โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงพิยดา  อิ่มใจ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ชารีตุ้ม
4. เด็กชายรณกร  แสงเสน
5. เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนอุทัย
 
1. นางสาวอภิรนันท์  ธรรมจันท์สนิท
2. นางอ้อมทิพย์  วิภาวิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงตวงรัก  นวลละมัย
2. เด็กหญิงปาวิณา  ศิริเพชร์
3. เด็กหญิงยอดฟ้า  ผาจวง
4. เด็กหญิงสุทธิตา  ไตยถา
5. เด็กหญิงหดิรัตน์  นาฬิกุล
 
1. นางวิภาวดี  บุญเพ็ง
2. นางอุไรวรรณ  แสงผล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมภูมาตร
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิมแสน
3. เด็กหญิงประกายพร  ชูพรหมวงศ์
4. เด็กหญิงรัชนีพร  ชัยรัตน์
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  บรรณารักษ์
 
1. นางพจนารถ  จันทร์ลอย
2. นางอรพินธ์  ช่วยค้ำชู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยศาสตร์
2. เด็กหญิงทักษพร  ผงทอง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนโยธะกะ
4. เด็กหญิงศศินิภา  ต้นเค้า
5. เด็กหญิงเสาร์ประภา   กุลมะโฮง
 
1. นางคมขำ  ปลื้มศิริรุ่งโรจน์
2. นายอัศเรศร  รีรมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงณหทัย  สำราญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รู้ยืนยง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีบุญไทย
4. เด็กหญิงสุภวรรณ  สิงห์คราม
5. เด็กหญิงอริษา  ศรีสุดตา
 
1. นางฉวีวรรณ  สุรเสรีวงษ์
2. นางนันทิรา  อุปโลภาส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชานนท์
2. นางสาวรัตติกา  ดงทะนา
3. เด็กชายวิชิต  สุภาพ
4. เด็กหญิงสิริยากร   ผมเงิน
5. เด็กชายไพรัช  จันสุข
 
1. นางฐิติยกาญจน์  ปัสสาพันธ์
2. นายอุทัย  แสงไว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงกุศุมา   สายน้ำ
2. เด็กชายจิรัฏ  บุญนาค
3. เด็กชายชินกร   เหล็กผล
4. เด็กหญิงสมฤดี  พังกุล
5. เด็กหญิงเกษฎา   สายน้ำ
 
1. นางรัตนา  สิงหาศิลป์
2. นายวสันต์  ศรีโพธิ์วัง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 1. เด็กชายกฤศน์วัต  อิ่มวิลาศ
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  จิตแสง
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ผาจันดา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นอ้วน
5. เด็กชายสมคิด  แสนโยธะกะ
 
1. นางดวงจันทร์  แซ่จิว
2. นางลักษิกา  บุญโนนแต้
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชรินทร   ต้นยวด
2. เด็กชายชัยกมล   แก้วก่อง
3. เด็กชายชัยธวัช  ทองเพ็ญ
4. เด็กชายชาญณรงค์   อุตตมาร
5. เด็กชายชาญพิชัย   ปังคะบุตร
6. เด็กชายชินราช   เก่งคำ
7. เด็กหญิงดาวเรือง   บุตรสุรินทร์
8. เด็กชายธนภูมิ   เกษมสุข
9. เด็กหญิงธัญญาเรศ   โคนาจารย์
10. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์   พันศรี
11. เด็กหญิงพัชราภา   ทองเพ็ญ
12. เด็กชายภูวนัย  ดาใหญ่
13. เด็กชายวรกมล   พันศรี
14. เด็กชายวัฒนา   มานุบุตร
15. เด็กหญิงสุนิสา   สุมาลี
16. เด็กหญิงสุนิสา   กระแสเทพ
17. เด็กชายอนุชา   ขันซ้อน
18. เด็กชายอิทธิชัย   รามฤทธิ์
19. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทองเพ็ญ
20. เด็กชายไชยวัฒน์   พันศรี
 
1. นางปริชาติ   ปังคะบุตร
2. นางศุภิสรา   ไชยเสริม
3. นางสงกรานต์   โพธิ์ทิพย์
4. นางสำรอง  พันศรี
5. นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงคฑาเทพ  วังพิมูล
 
1. นางอนุลักษณ์  วงศ์ไชย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธหทัย  สงฆ์เคน
 
1. นางสุพิศ  วงษ์คลองเขื่อน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงรุจจิรา  เชื้อบุญมี
 
1. นางเพ็ญศรี  เลิงภูบัง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กชายภูริภัทร  วงศ์จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงศิริกาญ  ไกรทิพย์
 
1. นางลออ  โยธา
2. นางเกยูร  เป้าชัยภูมิ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ชนะชัย
2. เด็กหญิงพนัชกร  บงแก้ว
 
1. นางพิมหทัย  ธาตุดี
2. นางวิไลลักษณ์  ประเสริฐโส
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกชพร  หน่ายโย
2. เด็กชายธรรณกร  สุวัตถุดี
 
1. นางธนิดา  ปุณประเสริฐ
2. นางปัญญาพร  ภาสอน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกฤษณา  สิมนาหลวง
2. เด็กหญิงจตภรณ์  จารุศักดิ์มนตรี
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ดลเจริญนนท์
4. เด็กหญิงชุติมา  เจิ้ง
5. เด็กหญิงปนัดดา  กันหาลา
6. เด็กหญิงพณิชสุตา  จิ่งตระกูล
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ทานา
8. เด็กหญิงลักษิกา  ภิรมย์ภักดิ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  พัฒนา
10. เด็กหญิงอาภัสรา  เกศางาม
 
1. นางกัลยาณี  ภงศาวลี
2. นางธนิดา  ปุณประเสริฐ
3. นางสาวศริยา  สิทธิวงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์เต็ม
2. เด็กหญิงดาริกา  สวนสมัย
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  มีจินดา
4. เด็กหญิงมนัสวี  อาจวิเชียร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหี้ยมเหิน
6. เด็กหญิงสุธาสินี  นาเมืองรักษ์
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีชา
8. เด็กหญิงอรภิชา  โพธิสัตย์
9. เด็กหญิงอรยา  แดงสี
10. เด็กหญิงอารยา  จันทร์อ่อน
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเสริฐโส
2. นางสุคนธ์  เจนเจริญพันธ์
3. นางอุทัยวรรณ  ตังสมบูรณ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกัลยากร   ภูมราดี
2. เด็กหญิงญาณี   บรรเทาพิษ
3. เด็กชายณัฐกมล   สายสมร
4. เด็กชายณัฐกิตติ์   สายสมร
5. เด็กหญิงถิรดา   จันทร์เดียว
6. เด็กหญิงทรงพร   อาจหาญ
7. เด็กชายนิรวิทธิ์   คำมะคูณ
8. เด็กหญิงปาณิศา  นวนสุข
9. เด็กหญิงปิ่นทอง   ผาลี
10. เด็กหญิงปิ่นแก้ว   ผาลี
11. เด็กหญิงพัชรพร   ศรีสว่าง
12. เด็กหญิงรวิวรรณ   สุขสบาย
13. เด็กหญิงศศิธร   อ่อนตาจันทร์
14. เด็กชายอนวัช   เปสูงเนิน
15. เด็กหญิงอมรลักษณ์   คำมะคูณ
 
1. นางสาวนันธิดา  สิทธิกรณ์
2. นางสาวรุ่งฤดี   เสพธรรม
3. นางวนิดา   ภูสง่า
4. นางสาวอิสรา   กองจันทร์ดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงจรรญารัตน์   รักษานนท์
2. เด็กหญิงนิติมา   ผลผาฤทธิ์
3. เด็กหญิงนิภาพร   อุทัยพรม
4. เด็กหญิงปภัสสรา   ภูตาโดน
5. เด็กหญิงปวีณา   ประจงสาร
6. เด็กหญิงปานประดับ   หมื่นท้าว
7. เด็กหญิงพรพิพัทธ์   ผาจวง
8. เด็กหญิงพรสุดา  นนยะโส
9. เด็กหญิงพัชริตา   รักษานนท์
10. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   สมพงษ์
11. เด็กชายวีรวัฒน์   ตาปะสี
12. เด็กชายศิริศักดิ์  รักษางาม
13. เด็กชายสราวุฒิ  หลงประเทศ
14. เด็กหญิงสุวนันท์  รักษานนท์
15. เด็กหญิงอภิญญา   สินธุ์มาลัย
 
1. นางธนกร  พรมรัตน์
2. นายสุดเขต   หิรัญรัตน์
3. นายเกียรติศักดิ์  แสงพุฒ
4. นางเจริญศรี  จันทศิลป์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 1. เด็กหญิงจิตสุภา   โนนสว่าง
2. เด็กหญิงจิราเจต   ถีวุฒิตา
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมภารไธสงค์
 
1. นางนิตยา  สัพโส
2. นายสุพร  เทพพา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 1. นางสาวธนาวดี  อุดมเพ็ญ
2. นางสาวพัชรา  รักษาวงศ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  สร้อยสองชั้น
 
1. นางณัฏฐ์ชปิญชาน์  แก้วดอนรี
2. นางอุลัยวรรณ์  สุวรไตร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงนภัสพร  คมขำ
2. เด็กหญิงรุจิรดา  พันธุ์สุวรรณ
 
1. นายกษิณ  ตอนเหนือ
2. นางถิริยา  เป้งคำภา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 1. เด็กหญิงศิริกานต์  ชาญณรงค์
2. นางสาวอาภาพร  แฝกสิน
 
1. นายจำรูญ  วิชัยวงศ์
2. นายพิเศษ  บุญเที่ยง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคตร
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 1. เด็กหญิงวาสิตา  นิมิตรวงศ์สกุล
 
1. นายสมชัย  ไตรวรรณทวี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  สารีโท
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงอริสา  นาบิดา
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชายศรายุทธ   มุกดาม่วง
 
1. นายอาคม   นุ้ยห้วยแก้ว
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กชายอี  หวัง
 
1. นายสาคร  พุทโธ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กชายอรรถชัย  ดวงสาพล
 
1. นายมงคลชัย  ยางชุม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิมพ์พา
 
1. นางนงลักษณ์  ชาญโคตรพันธุ์
2. นางวิมล  คำมุกชิก
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยางวิเศษ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  มีเพียร
 
1. นางนิตยา  ศรีวิพันธุ์
2. นางสาวสุจิตรา  ยางชุม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. นายสุทัศน์   ลาวงษ์
2. นายอนุชา   อินทรวิเศษ
 
1. นางสุขสมภัชญ์   กุธาน
2. นางสาวอมรรัตน์   วงโพธิสาร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายเกื้อกูล  โคกสถาน
 
1. นางสาวกุสุมา  ตนัยพุฒิ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 1. เด็กหญิงฐิติญา  แก้วเชียงหวาง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กชายเจษฎากร  เประกันยา
 
1. นายสมหวัง  เทศธรรม
2. นางอุบล  ทิมชล
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายปรเมศร์  คำป้อง
2. เด็กชายฤทธิเดช  กลืนกระโทก
3. เด็กชายวโรดม  จันทรเสนา
 
1. นายสฤษดิ์  ธาตุทำเล
2. นางสุริยา  ทองน้อย
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชายดนุพล   โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายศุภกร   ชนูนันท์
3. เด็กชายสุรชาติ   รัตนเทพ
 
1. นายอาคม   นุ้ยห้วยแก้ว
2. นางเจียงลม    โฉมหาญ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 1. เด็กชายปณวัฒิ  พรมศร
 
1. นายวัชรพงษ์  สารีบุตร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 1. เด็กหญิงวลัยพร  พฤกษชาติ
 
1. นางสาวอังคณารัตน์  วงษ์นิลจันทร์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำภูแสน
 
1. นางสาวอังคณารัตน์  วงษ์นิลจันทร์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 1. เด็กหญิงอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายถวัลย์  จันทะพาหะ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  ศรีรักษา
 
1. นางอุทัยวรรณ  คุ้มห้างสูง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เบ้าหล่อเพชร
 
1. นางรัชนี  จันทพันธ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงอรษา  ขันรักษา
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กหญิงปิยดา  หมื่นเฮ้า
 
1. นางจินตนา  เฉลิมเกียรติภักดี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงขิมทอง  แก้วชิน
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มั่นจิตร
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงศักดิ์
 
1. นายมนตรี  แจ่มศรี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 1. เด็กหญิงอรณา  พงษ์นิล
 
1. นางทิพย์ภวรรณ  แย้มศรีสุข
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายธนดล  รู้สึก
 
1. นางสิริภา  กาละพันธ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมบัติกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  เมฆขุนทด
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมบุตร
 
1. นายศรีอุดร  อุปโคตร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อามาตมนตรี
 
1. นางปาลิตา  พรมมินทร์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายตะวัน  ชัยชนะ
2. เด็กชายธนดล  รู้สึก
3. เด็กหญิงปิยดา  หมื่นเฮ้า
4. เด็กหญิงพัชรีพร  ลือส่อน
5. เด็กหญิงรติกร  ผาเวช
6. เด็กชายอนุชา  มณีกัน
7. เด็กชายอนุวัฒน์  เครือเชียงพิณ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ชูบุญ
9. เด็กชายเจริญชัย  อุ่นประชา
 
1. นางจินตนา  เฉลิมเกียรติภักดี
2. นางนาตยา  นามอุตวงศ์
3. นางยามดี  บุญเรือง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  จุลชาติ
2. เด็กหญิงกวินณา  ปัญญารส
3. เด็กชายกิติพงษ์  บุญมาคลี่
4. เด็กหญิงภัคนันท์  แววประทีป
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เบ้าหล่อเพชร
6. เด็กชายอภิชาติ  ศรีรักษา
7. เด็กหญิงอรพิน  ตั้งมั่นดี
8. เด็กหญิงอักษราภัค  นิลเนตร
9. เด็กหญิงอังคณา  กาฬพันธ์
 
1. นางประภาศิริ  ไชยพลงาม
2. นางรัชนี  จันทพันธ์
3. นางอุทัยวรรณ  คุ้มห้างสูง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชบัณฑิต
2. เด็กชายจักรกฤษ  กำเนิดกล้า
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  โสดาวิชิต
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ผาจันดา
5. เด็กชายนรินทรธิเบศร์  ยงยืน
6. เด็กชายนัททพงศ์  ศิริทองสุข
7. เด็กชายปกรณ์  สุวิสน
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ยงยืน
9. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทรา
10. เด็กหญิงรักษิณา  ชาดวง
11. เด็กชายวีระ  ปลายชัยภูมิ
12. เด็กชายศรีธนญชัย  โสดาดี
13. เด็กชายอภิฤทธิ์  วงคำจันทร์
14. เด็กหญิงอภิสรา  ผลาเลิศ
15. เด็กหญิงอารีญา  บุญเกิด
 
1. นางกนกพชร  แสงอ่อน
2. นายจตุพล  สุขเจริญ
3. นางจันทิมา  ถิ่นไกล
4. นายเทวฤทธิ์  งวดชัย
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 1. เด็กชายกิตติโชค  ดีไร่
2. เด็กชายขจรพล  ไตรพัฒน์
3. เด็กชายดนุสรณ์  แดงสีอ่อน
4. เด็กชายธนนนท์  บัวสอน
5. เด็กชายบรรพต  แสนบุตร
6. เด็กหญิงปัทมาวรรณ์  ชวนประกอบ
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  สีหาจันทร์
8. เด็กหญิงพรรณรสา  สนองผัน
9. เด็กหญิงภัคมณี  สกุลเกษมถาวร
10. เด็กชายรัฐวุฒิ  เจตบุตร
11. เด็กหญิงวิภาพร  ศิลารัตน์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทรัพย์เมือง
13. เด็กชายอนุชาติ  บึงบุญยืน
14. เด็กชายอภิลักษณ์  ประสงค์สุข
15. เด็กหญิงอรทัย  อันมา
16. เด็กหญิงอินทิรา  กุไรรัตน์
17. เด็กชายอิศรา  สารศรี
18. เด็กชายเกริกพล  จันทะวงษ์
19. เด็กหญิงแพรวา  พรานประเสริฐ
20. เด็กชายไมตรีเดช  กิตติราช
 
1. นายดนัย  ตรีศาสตร์
2. นางยุพา  เนื่องบุรีรัมย์
3. นางศุภลักษณ์  วงษ์ชาญศรี
4. นางอรนันท์  มาละอินทร์
5. นางเครือวัลย์  ชัยลี
6. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณมณี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกวินทรา  ภูครองเงิน
2. เด็กหญิงกอแก้ว  สุพมูล
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วงษา
4. เด็กชายจักรพงษ์  ศิริโส
5. เด็กหญิงจิรประภา  ไชยหาญ
6. เด็กหญิงจิรภัทร์  สุภาแก้ว
7. นางสาวจิราวรรณ  ศรีสาวแห่
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  หมู่จันทร์
9. เด็กชายชณาวุฒิ  นอกเมือง
10. เด็กหญิงช่อผกา  อาลัย
11. เด็กหญิงณัฐนิชา  มีขำ
12. เด็กชายณัฐพงษ์  สิริสาย
13. นายณัฐพล  เครือทรัพย์ถาวร
14. นางสาวณัฐมล  แก่นแก้ว
15. นายณัฐวุฒิ  จิตรสะดวก
16. นายณัฐวุธ  บุญรัตน์
17. นายทักษิณ  ศรีพันดอน
18. นายธีรภัทร  จิตรสมัคร
19. นายนพเก้า  ไชยประเสริฐ
20. นางสาวปิยาภรณ์  ประเทศสิงห์
21. นางสาวพนิดา  พรหมมา
22. เด็กหญิงภารดา  เพ็งแก่นท้าว
23. นายภิเษก  เครือด้วง
24. นางสาวมัณฑนา  นารี
25. นายวุฒิไกร  วิเศษยา
26. เด็กชายศิวากฤษ  ฉัตรธัญญภัค
27. เด็กหญิงสร้อยผกา  จันทราคีรี
28. นายสิทธิศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เต็ม
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลอาวุธ
31. นางสาวสุปรียา  ทองยุทธ
32. เด็กชายสุวัฒน์  สุขประเสริฐ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ไกรเภท
34. เด็กชายอธิคุณ  ฉัตรปวีเดช
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีอ่อนแสง
36. เด็กหญิงอาภาภรณ์  พรหมแก้วมา
37. นางสาวเจนจิรา  ชูแก้ว
38. นายเดชฤทธิ์  สรชัย
39. นายเศรษฐา  พงศ์นิธิตระกูล
40. เด็กชายโชติรัตน์  แถวจัตุรัส
 
1. นางคุณาเพ็ญ  กิ่งมิ่งแฮ
2. จ.ส.อ.จตุพร  ประยูรเจริญ
3. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
4. นางวีณา  ทวีนันท์
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  สาคมิตร
6. นางอนุรักษ์  ศรีระโส
7. นางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์
8. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แดงชาตรี
 
1. นายสมควร  แก่นนาคำ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กชายสัญญา  โสภาคำ
 
1. นางสมถวิล  เกตุรุน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กหญิงปริศนา  ไม่เศร้า
 
1. นายจรัส  นาสว่าง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 1. เด็กหญิงรัตนากร  พิจารณ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีสมบูรณ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชา 509 1. เด็กชายศราวุฒิ  วารุณ
 
1. นางประนิตย์  วรผาบ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงสุธีธิดา   พละคลัง
 
1. นางจันทกานต์   สวัสดี
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายทวีวัฒน์  พนักศรี
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวฐิติรัตน์  บุญขวาง
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายนวัต  ชินคำ
 
1. นางสาวพรรณงาม  งามชัยภูมิ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 1. เด็กชายอนันต์  กะมนตรี
 
1. นายเสกสรร  ทองรักษา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ตะวงษ์
 
1. นายจรัส  นาสว่าง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ชาติโสม
 
1. นายสุระชัย  ศรีอินทวงษ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 1. เด็กชายอนุชา  คอกทอง
 
1. นางสุพัฒนา  สินไชย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายทวีวัฒน์  พนักศรี
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอุดม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มงกดกิ่ง
 
1. นางสิริรัตนา  พงษ์สุพรรณ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวฐิติรัตน์  บุญขวาง
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายกฤติน  ชาญนิติ
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ  วงษา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอาด
4. เด็กชายจิตติพัฒน์   น้อยมะลิวัลย์
5. เด็กหญิงชญากัญจน์  มานินชลาทิพย์
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  พุทธสอน
7. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีสารคาม
8. เด็กหญิงทรงพร  ขันตี
9. เด็กหญิงธนพร  ปลัดศรีช่วย
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญรมย์
11. เด็กชายธีรพัทธ์  ชื่นจตุรัส
12. เด็กชายธีรภัทร  เจียรเจริญกิจ
13. เด็กชายนราวิชญ์   อุดมครบ
14. เด็กหญิงบุษยมาศ  พงษาปาน
15. เด็กหญิงปิยาภัสร์  หมื่นสาย
16. เด็กชายพลเอก   ซามาตย์
17. เด็กหญิงพิชญาภัค  ผาจวง
18. เด็กหญิงพิชามญช์   ศรีละบุตร
19. เด็กชายพุทธพล  ดีสม
20. เด็กชายภิญโญยศ  ชลายนวัฒน์
21. เด็กชายภีภัรภัทร์   ชิณเฮียง
22. เด็กชายภีรภัทร์  ชิณเฮียง
23. เด็กชายภูมิปราชญ์  โชยรยา
24. เด็กชายรณชัย   สิงหะสุริยะ
25. เด็กชายวรินธิ์ธร   นามสีนวน
26. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วยศ
27. เด็กชายศิริโชค  โคตรโสภา
28. เด็กชายสหรัช   ยอดไพสง
29. เด็กหญิงอธิชนัน  มีจันที
30. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวผัน
 
1. นายณัชพล  โล่ห์สีทอง
2. นายณัฐพล  สืบสารคาม
3. นางปัญจมาพร  ศรีหานู
4. นางสาวลลิดา  ขอบพิมาย
5. นายศุภวัฒน์  รัตนปัญญา
6. นางสาวอัมภาภรณ์  ฟักทองพรรณ
7. นางสาวเก็จกาญจน์  พิเคราะห์งาม
8. นางสาวเพ็ญประภา  สุ่มมาตย์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ  โยธคง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตคุณ
3. เด็กชายคณานนท์  เกษีสังข์
4. เด็กชายญาณวัฒน์  ธรรมราช
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชมบุญ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะพาหะ
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เนียมหนองตูม
8. เด็กหญิงวริศรา  ศิริสวัสดิ์
9. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีโอษฐ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดีสวัสดิ์
 
1. นางปัยจมาพร  ศรีหานู
2. นางมณฑาทอง  มีจินดา
3. นางสาวลลิตา  เขตจำนง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญเพลิง
2. เด็กชายดำรงค์  วิชัยวงศ์
3. เด็กชายประชา  พันลำภักดิ์
4. เด็กชายพิชิตชัย  ดวงพรม
5. เด็กชายวิชิตไชยา  วรรณคดี
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สิงขรอาจ
7. เด็กหญิงสัญญาลักษณ์  เหล่าเสน
8. เด็กหญิงสายชล  หาชัยอินทร์
 
1. นางสาวปภาสินีย์  ไกกาศ
2. นางเพชรรัตน์  วงศ์ภาคำ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  มูลดามาตร
2. เด็กหญิงปนัสยา  จันดาเบ้า
3. เด็กหญิงปิติพร  คำริแง
4. เด็กหญิงพุธิตา  วิลามาศ
5. เด็กหญิงสรวงสุดา  สรวงศิริ
6. เด็กหญิงหยกฟ้า  คัมภ์บุญยอ
 
1. นางสาวณัฐนิตย์  ณิมณพัทธ์
2. นางบุษกร  ประวะโข
3. นางสาวปณิดา  อึ้งสกุล
4. นางสาวอัจฉรา  เปี่ยมศิริ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีโยธา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สีหอมชัย
4. เด็กหญิงศศิธร  โยธาทูล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แข็งธัญกิจ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวธนกร  เบ้าทอง
2. นางสาวปัญจพร  วังคำแหง
3. นางลำใย  ศรีมงคล
4. นางศิริลักษณ์  ธรรมกุล
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เหล่า
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์
3. เด็กชายจิดาภา  มูลดามาตร
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เลิศปฐมวงศ์
5. เด็กหญิงปนัสยา  จันดาเบ้า
6. เด็กหญิงปิติพร  คำริแง
7. เด็กหญิงพุทธิดา  วิลามาศ
8. เด็กหญิงสรวงสุดา  สรวงศิริ
 
1. นางสาวณัฐนิตย์  ณิมณพัทธ์
2. นางบุษกร  ประวะโข
3. นางสาวปณิดา  อึ้งสกุล
4. นางสาวอัจฉรา  เปี่ยมศิริ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    สิงห์สีดา
2. เด็กหญิงพรทิพา   พงพาน
3. เด็กหญิงวิชุดา   สุกจ้อย
4. เด็กหญิงศราภรณ์   ศิลาชัย
5. เด็กหญิงศรุตา   พลสมัคร
6. เด็กหญิงศศิภา  ดูวิเศษ
7. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์   จันทร์ศรีริวงษ์
8. เด็กหญิงสุนิสา   สมันวงศ์
 
1. นางพรรณงาม   เกษตรเอี่ยม
2. นางสุรัตยา  สาคมิตร
3. นางสุวคนธ์   ศรีวิไล
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ขอเหล็กกลาง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   ผึ้งทอง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุวรรณรงค์
4. เด็กหญิงนริศรา   แสนสิทธิ์
5. เด็กหญิงปารมี  ถวิลการ
6. เด็กหญิงพรทิตา  พรมรัตนะ
7. เด็กหญิงพรรณนารา  ศิริพันธุ์
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พวงแก้ว
9. เด็กชายพสธร  ขันขจร
10. เด็กหญิงมาณิศา  ชุมขุนทด
11. เด็กหญิงมุกดารินทร์  รักธรรม
12. เด็กหญิงสโรชา   ตันอนุกูล
13. เด็กหญิงอรวรรณ์  พิมพ์พงษ์
14. เด็กชายอุทิศ   ตะชุง
15. เด็กหญิงเอกปวีร์  พลาลี
16. เด็กชายเอกวิชญ์  บุตรกัณหา
 
1. นางจรรยา  ป้องพาล บัคเนอร์
2. นางสาวณัฐพร   คำจันทร์
3. นายวุฒิชัย   ชัยบุรมย์
4. นางสาวสุมิตรา  คำเสมอ
5. นายอนุวัฒน์  องอาจ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันซ้าย
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มาอาษา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักเสมอวงศ์
4. นายธนศักดิ์  แฝงนอก
5. นายธวัชชัย  เหง้าศรีไพร
6. เด็กหญิงนุชนาท  ขวัญทอง
7. เด็กหญิงนุชบา  สมสล้าง
8. เด็กหญิงวรรณภา  บิดาศรี
9. เด็กชายวัชระ  สายแก้ว
10. เด็กหญิงวันวิสา  จำปาหอม
11. นายสันตสัค  อาษาเสน
12. เด็กหญิงสุกานดา  กาฬพันธ์
13. เด็กหญิงสุทธิดา  มาสุข
14. เด็กหญิงอริยา  ปานสว่าง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรสารี
16. นายเอกวัฒน์  เวียงสมุทร
 
1. นางกัญญา  ตัณศิลา
2. นายพงษ์พัฒน์  ธัญเฉลิม
3. นางพนิดา  แซ่จึง
4. นางสาววัชรี  กล้าหาญ
5. นางอารีสุข  ไลออน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงวิมลมาศ  ณรงค์พันธ์
3. เด็กหญิงอุ้มศิริ  ทองยศ
 
1. นางประดับ  สิงหาโคตร
2. นางเสาวภา  ไชยบุบผา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายปรเมนทร    สีลากุล
2. นางสาวฝนดาว   ศิริฐาน
3. เด็กชายเฉลิม   บุตรสีสี
 
1. นายอาคม   แก้วเจริญ
2. นางเพ็ญศรี   แก้วเจริญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พงษ์รัก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วังพรม
3. เด็กหญิงสุภาริณี  มูลคาย
 
1. นางพัชนีย์  แก้วเมือง
2. นางวราภรณ์  ตาลอินทร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. เด็กหญิงณัฐติกา  ไชยสาร
2. เด็กหญิงปิยพร  นิ่มภักดี
3. เด็กหญิงวิไลพร  บุญศิริ
 
1. นางกุลณสร  สาสุนทร
2. นางวิไลพร  ส่อนนารา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงปอ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อันภัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสนดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สีวังราช
4. เด็กหญิงพันภัรศา  สนเล็ก
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ปัน
6. เด็กหญิงสุภาดา  ชาวกล้า
 
1. นางสาวดวงธิดา  อุตตมะ
2. นางสาวปิยะฉัตร  สระแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  ชาวประชา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 1. เด็กหญิงคณิตฐาร์  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงณัฐกุล  ราชปรีดา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  นรสิงหา
4. เด็กหญิงรัศมี  ชัยโชติ
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปรางทอง
6. เด็กหญิงอัจฉรา  นามคันที
 
1. นางสุปราณี  เสริมรัมย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงมาลินี  ส่องแจ้ง
2. เด็กหญิงยศวดี  เชียงสาพันธ์
3. เด็กหญิงรัศมี  เชียงสาพันธ์
 
1. นางสาวสายฝน  ค้าขาย
2. นางเยาวรี  นนทบุตร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เประกันยา
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สีคำ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  พรมสมบัติ
 
1. นางรัตนา  ลือฤทธิพงษ์
2. นายวรวุฒิ  บัวชัย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ทองมี
2. นายธีระพงษ์  พลสาร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คำบุ
 
1. นางพิกุล  น้อยนรินทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์ชัยยา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสร้างคอม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์สิม
 
1. นางณัฐชยาพร  สีดาแจ่ม
2. นายสำราญ  ผาระสิทธิ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงดาริณี  ทองสาย
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  สาขา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เขาแก้ว
 
1. นางจิราวัฒน์  อินทรประเสริฐ
2. นางสุจิตรา  โคตรนรินทร์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  เอาหานัด
2. เด็กชายอติชาติ  รัตนคุณ
 
1. นางกฤติยา  ลาวงศ์นาม
2. นายวิรุฬห์  จุลนิล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลา 1. เด็กชายนภัสกร  สมแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  พิมตะวงค์
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  โอนทอง
 
1. นางสาววิญาณี  พลเยี่ยม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จินาวรณ์
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  แสนยางนอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ครุวัน
 
1. นางสาวปพิชญา   สุขผึ้ง
2. นายเกียรติก้อง  จงย่อกลาง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 1. นางสาวธิวาภรณ์  ถูกดี
2. เด็กหญิงสุมณฑา  พิมายกลาง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันแก้ว
 
1. นางปรียาลักษณ์  อินทชัย
2. นางวันเพ็ญ  ไชยสว่าง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงดวงใจ  อนุศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสีดำ
3. เด็กหญิงอัญชณา  เพชรดี
 
1. นางสาวปนัดดา  อรุณในเมือง
2. นางสาวอารยา  สัสนัน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สินธุธรรม
2. นางสาวทัยลัดดา  ชิยางคะบุตร
3. เด็กหญิงธัญญาพร  ทับทิมแสน
 
1. นางมยุรี  มูลอาจ
2. นางราตรี  บงแก้ว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ลักษณะสระน้อย
2. เด็กชายขจรศักด์   ไวแสน
3. เด็กหญิงนัยนา   สาขามุละ
 
1. นางพงษ์ศิริ  มณีแสง
2. นางลัดดา   ศรีนา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 1. นางสาวจิราภรณ์   นาวงษ์
2. เด็กชายทินกร   จีระออน
3. นางสาวสุนิสา   สีขาว
 
1. นางพรทิพย์   อนันต์เจริญ
2. นางลัดดา   ศรีนา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1. เด็กชายนพกรานต์  มหาโคตร
2. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวงค์จันทร์
 
1. นายสิทธิ  แก้วรอด
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. เด็กชายวัฒนา  แข็งขัน
2. เด็กชายเสรี  กุลวงค์
 
1. นายพิชัย  แก้วเมือง
2. นางวรรณารัตน์  ละอองเอกกุลภัค
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแแก้ว 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  แก้วเชียงหวาง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สีมืด
 
1. นางสาวกรธิมา  ทรวงฤดี
2. นายนาฎธิชัย  ศรีทัด
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงปอ 1. เด็กชายสิทธิกร  บัวป่า
2. เด็กชายเนติพงษ์  เลื่อนแก้ว
 
1. นางสาวดวงธิดา  อุตตมะ
2. นางสาวสุนิสา  ชาวประชา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  วังพรม
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  หนูกลาง
3. เด็กชายรุ่งเรือง  สินบุตร
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กชายอัครพล  ชิยางคะบุตร
2. เด็กชายเกียติศักดิ์  ปากประโคน
 
1. นางสาวภคินี  เชียงบาล
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กชายชาญชาย  บุญแสน
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  นาคบุตรศรี
 
1. นางสุวคนธ์  สิงห์คราม
2. นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 1. เด็กชายดรัณภพ  สว่างแสงทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสิงห์
 
1. นางณัฐชลี  สบายใจ
2. นายไชยรัตน์  พิจารณ์จันทร์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กชายทศวรรษ  โพนหลวง
2. เด็กชายสุรชัย  หาระคุณ
 
1. นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี
2. นางอัมพร  ประเสริฐสังข์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายศุภกฤต   ประทุมมาศ
2. เด็กชายสรวิช   ดิษฐ์นวล
 
1. นางเบญจพร  จุนโกเศศ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ผายบุญเรือง
2. เด็กหญิงปริศนา  จูมพลหล้า
 
1. นายเวนิช  สารีศรี
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายพชกร  คำมี
2. เด็กชายพีระวัฒน์   มูลกาย
3. เด็กชายวชิราวุฒ  ราชสุวอ
 
1. นายยงค์ยุทธ์  งามเนตร
2. นายอภิชาติ  แข็งแรง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชนะมาร
2. เด็กหญิงพิรชา  หล่มภูเขียว
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บูระณะพล
 
1. นายสุพรรณ  สุขรมย์
2. นางอรญา  สุตตานนท์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 1. เด็กชายวาทิศ  สุขสบาย
2. เด็กชายศุภชัย  แสงทมาตร
3. เด็กชายอนุชา  ปัญญา
 
1. นางประไพร  หล้าบุญมา
2. นางสุภาภรณ์  โพธิ์บาย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์โสภา
2. เด็กชายทินกร  หอมพรหมา
3. เด็กชายธีระพงษ์  พันธ์ชมภู
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์
 
1. นางยุพิน  วงษ์นันท์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทิพชัย
 
1. นางสว่างศรี  บุญประเสริฐ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กหญิงนุนนารถ  ตุลา
 
1. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 1. เด็กชายอนุตร  ศักดิ์สง่าวงษ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  จันทรวงศ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรณ์ 1. เด็กชายอาเนช  โพ
 
1. นายสุรพล   วิชาชัย
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจริยา  แก้วแก่น
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เถื่อนโทสาร
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงโสรภิญญา  มาตร์นอก
 
1. นางภัทรกร  จันทรศุภวงศ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายวันชัย  พิมพ์วงศ์
 
1. นางวัชรีวรรณ  วรแสน
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงรักษิณา  จันแดง
 
1. นางอุไรวรรณ  กองสีหา
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมแสง
 
1. นางวีณา  ทวีนันท์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงพรประภา  แถวจัตุรัส
2. เด็กชายวศิน  แก้วก่า
3. เด็กชายศิวกร  นิมิตรัตน์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณคาม
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีจันทร์
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์ประทัศน์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธรรมวิสาข์  จันแดง
 
1. นางฉวีวรรณ  สุรเสรีวงษ์
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  รอบรู้
2. เด็กหญิงอาระยา  ศิริจันทรา
 
1. นางนันทิรา  อุปโลภาส
2. นางสาวสาวิตร๊  โพธิ์แก้ว
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกวินทรา  ภูครองเงิน
2. เด็กหญิงนิรชา  ลาสี
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดคีรี
2. เด็กชายจักราวุธ  โนนเหลา
3. เด็กชายธราเทพ  เชียงเครือ
4. เด็กชายนราวิชญ์  วิบูลย์กุล
5. เด็กชายประสิทธิชัย  อามาตย์สมบัติ
6. เด็กชายพิสิษฐ์  สีหาราช
 
1. นายทักพงษ์  หงษ์สา
2. นายประเทียน   ไชยกว้าง
3. นายวรพจน์  สิมลี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 1. เด็กชายทรงพล  สิมมาสิมสุ
2. เด็กชายทินกร  จิตบุตร
3. เด็กชายธีรภัทร  เหลืองอร่าม
4. เด็กชายพงศธร  กะมนตรี
5. เด็กชายพีระพัฒน์  พึ่งประสพ
6. เด็กชายเจตริน  พันธ์มาลา
 
1. นายจรัญศิริ  ศรีรักษา
2. นายนิรุตต์  บุญตา
3. นายปาริวัฒน์  มนตรี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมสาย
2. เด็กชายชยานันท์  ภูงามดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะไชยา
4. เด็กชายมานะศักดิ์  แก้ววงศ์ษา
5. เด็กชายศุภวิทย์  พันธุ์งาม
6. เด็กชายสิทธิโชค  แตนหนองฮี
7. เด็กชายอัครพล  วันอุดม
8. เด็กชายอาธร  สมแก้ว
 
1. นายวิเชียร  กุลชัย
2. นายศรีสุดา  กุลชัย
3. นายอาทิตย์  แสนสะอาด
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 1. นางสาวกนกวรรณ   สีเงิน
2. นางสาวจุฑามาศ   ชุมโคตร
3. นางสาวณัฐกมล   ทองสุข
4. เด็กหญิงธิดาพรรณ   จันทร์ศรีนวล
5. เด็กหญิงปนิดา   สิงห์กัญญา
6. เด็กหญิงระพีพรรณ   หนูนอ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เหล่าพร
8. เด็กชายอติวิชญ์   บุญหลักคำ
9. เด็กหญิงเกษริน  หล้าดี
10. นางสาวเบญจมาภรณ์    ทาบัว
 
1. นางประไพพรรณ  ปถะม่วง
2. นางยุวดี  นิลพัฒน์
3. นางรานี   พันธุ์พรหม
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงดาวศิริ  โนวฤทธิ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ตาดี
3. เด็กหญิงทิติชา  เย็นสวัสดิ์
4. เด็กหญิงผกายวรรณ  ไชยคำมิ่ง
5. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงสาริกา  ลุพรหมมา
7. เด็กหญิงสุวารี  อ่อนสมัย
8. เด็กชายอดิศร  อุปถัมภ์
9. เด็กหญิงอมิตา  ยาดอว์
10. เด็กหญิงอังสุมาลี  ไชยคำ
 
1. นางจรรยารัตน์  ไชยนา
2. นางลออ  โยธา
3. นางเครือวัลย์  ไชยชิน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 1. เด็กชายทินกร  สิงคีประภา
2. เด็กหญิงนภาพร  ปัตรัตน์
3. เด็กหญิงอัญชิตา  โคตรวิทย์
 
1. นางปิยะนันท์  อาจหาญ
2. นางสาวรัตติยา  ศรีสมเกียรติ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงตะวัน  มะระยะ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ประวันนา
3. เด็กหญิงสุธิดา  คำมหาชัย
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  กองทองนอก
2. เด็กหญิงวิรากานต์  ต่วนจะโปะ
3. เด็กหญิงสิริลดา  ยางทรัพย์
 
1. นางบังอร  พลหล้า
2. นางสนิท  คูตระกูล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ผิวขวาเรือง
2. นายภาคภูมิ  นามแก้ว
3. เด็กหญิงภาวิณี  สิงคีบับภา
 
1. นางคำตัน  นาสว่าง
2. นางอณุตรา  บูรพารัตน์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายศตพล   คุดมะชะ
2. เด็กชายสิทธิพร   รอดชมภู
 
1. นางยุวดี  บุญแสนแผน
2. นางสุพัตรา   ธุระพันธ์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลา 1. เด็กหญิงทิพปภา  บุญห่อ
2. เด็กหญิงนันทิชา  พิมตะวงค์
 
1. นางสาววิญาณี  พลเยี่ยม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. นางสาวกัญญานัฐ  จำเริญศักดิ์
2. นางสาวธารารัตน์  แสนเวียน
 
1. นางจินตนา  จันทะวงศ์
2. นางรัชนีกร  คุณาพันธ์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยยุทธ  บัวบาน
2. เด็กชายธนาวุฒิ  อุรินคำ
 
1. นางชาลิสา  สรรพโส
2. นางสาวสุมนา  คูนาคำ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงรัชนีกร  กองกาล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หล้าวิชัย
 
1. นางกนิษฐา  พฤกษาโคตร
2. นางรัชนีกร  คุณาพันธ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. เด็กหญิงจรีพร  อินทร์จร
2. เด็กหญิงพัชชา  กุลศิริ
 
1. นางกุลณสร  สาสุนทร
2. นายธำรงค์  สาสุนทร
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขวงศ์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  จันทร์กลิ่น
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 1. เด็กชายพงศ์พล   โสสา
 
1. นายสุพัฒน์  ไชยสงคราม
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  ชาติวงศ์
 
1. นางสาวละมัย  สายแก้ว
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. นายวัชรพงษ์  หนูหล้า
 
1. นายวาที  อินทร์หาญ
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายสงกรานต์  สีระวัน
 
1. นายนนท์ธาวัชร์  อามาตมนตรี
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1. เด็กชายพลากร  ดำดา
 
1. นายสถาพร  แสนสุข
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชบัณฑิต
 
1. นายวิเชียร  แก้วบุญศรี
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายนนท์ธาวัชร์  อามาตมนตรี
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายวายุพัฒน์  เมสุ
 
1. นางรัชนี  ศิริประเสริฐ
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายปรีชา  ดาวเรือง
 
1. นายนนท์ธาวัชร์  อามาตมนตรี
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันซ้าย
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มาอาษา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักเสมอวงศ์
4. เด็กชายณัฐพล  เกษารัตน์
5. นายธนศักดิ์  แฝงนอก
6. นายธวัชชัย  เหง้าศรีไพร
7. เด็กหญิงนิรุศรา  ชะมาคะโม
8. เด็กหญิงนุชนาท  ขวัญทอง
9. เด็กหญิงนุชบา  สมสล้าง
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  ขอมเมืองปักษ์
11. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รามมณี
12. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุริราช
13. เด็กชายยุทธพงษ์  จันทร์ดี
14. นายรณกร  สายเสมา
15. เด็กชายราเชนทร์  แซ่เหลา
16. เด็กหญิงวรรณภา  บิดาศรี
17. เด็กหญิงวันวิสา  จำปาหอม
18. เด็กชายวีรพล  กลิ่นหอม
19. เด็กชายวีรภัทร  ชาญตะกั่ว
20. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรธนู
21. นายสัญญา  โสภาคำ
22. นายสันตสัค  อาษาเสน
23. เด็กหญิงสุกานดา  กาฬพันธ์
24. เด็กหญิงสุทธิดา  มาสุข
25. เด็กชายอภิศักดิ์  วงษ์ชาติ
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสม
27. นางสาวอรทัย  หงส์วงค์
28. เด็กหญิงอริยา  ปานสว่าง
29. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรสารี
30. นายเอกวัฒน์  เวียงสมุทร
 
1. นางกัญญา  ตัณศิลา
2. นายชัยรัตน์  สินล้าน
3. นายวชิระ  มหิศนันท์
4. นางสมถวิล  เกตุรุน
5. นายสานิตย์  กงเพชร
6. นายสุบิน  น้อยบุดดี
7. นายเจษฎา   บพิตรสุวรรณ
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1. เด็กชายกฤษณะ  คำพิทูล
2. เด็กชายคณาธิป  มูลอาษา
3. เด็กชายคมสัน  สินไธสง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  งอกทรัพย์
5. เด็กหญิงจีรภา  นักธรรม
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แสงฤทธิ์
7. เด็กชายจุลจักร์  จันทาพิทักษ์
8. เด็กหญิงชมชนก  ศิริชัย
9. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  ชาติวงษ์
10. เด็กชายธนายุทธ  บุษราคัม
11. เด็กหญิงธิญาดา  ชำนาญจันทร์
12. เด็กหญิงนันธิดา  เขียวขำ
13. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สิทธิวงค์
14. เด็กหญิงพรชิตา  อโหสิ
15. เด็กหญิงพัชรพร  ขุมดินพิทักษ์
16. เด็กชายพีรทรรศน์  ทองศรี
17. เด็กชายพีรพล  ใจสัตย์
18. เด็กชายพีรภัทร  ใจสัตย์
19. เด็กชายภานุพงษ์  หงษ์ทอง
20. เด็กหญิงมิลตรา  จง
21. เด็กชายวายุ  แก้วบุบผา
22. เด็กหญิงศิริญาภรณ็  พันพินิจ
23. เด็กชายสุทธิชัย  บุญคุ้ม
24. เด็กหญิงอธิตยา  วารี
25. เด็กหญิงอริสรา  บุตรคำภา
26. เด็กหญิงอริสรา  จันทราพิทักษ์
27. เด็กหญิงเนตรชนก   วังกะวิง
28. เด็กหญิงเพชรลดา  มูลมนัส
29. เด็กหญิงแอนนา  เสาสามา
30. เด็กชายไชยภพ  เนียมหนองตูม
 
1. นางสาวณภัสวรรณ  ขวัญปาก
2. นางสาวละมัย  สายแก้ว
3. นางวรางคณา  ด้วงกลาง
 
199 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธิอัมพร  สิงขร
 
1. นางสาริศา  วารุกะกุล
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายกรกฎ  ตั้งมั่นดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กำไรทอง
3. เด็กหญิงปวริศา  โสภากุล
 
1. นางประเพ็ญ  ดอนเกิด
2. นางเปรมปรี  เกษหอม
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ปัญญา
2. เด็กหญิงณภัทรศร  ทิพย์เนตร์
3. เด็กหญิงสรัญญา   ลักขะณศิลป์
 
1. นางมุทิตา  ใจเก่ง
2. นางวงเดือน  พันงาม
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กชายจักรกฤษ  อุเทนทำ
 
1. นางสุภาพร  ชาวป่า
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 1. เด็กชายทศวรรษ  นามวงษา
 
1. นางนัฐชญาพรรณ   บุตรดีสิริยากุล
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายคุณานันท์  บุญแสง
 
1. นางสาวศรอนงค์  อภินาคพงศ์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติมา  จำปาน้อย
 
1. นางสิริรัตน์  ตะราษี
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงณัตนี  ไชยกุล
 
1. นางขันทอง  สีพิกา
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายอิทธิกร  ศรีมงคล
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กชายอชิตพล  เจริญสุข
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสวัสดิ์
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงณัฐทิยา  กำทอง
 
1. นางธีรภา  วรรณา
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปภัสสร  ธาตุไพบูลย์
2. เด็กหญิงศิรินาถ  สีโรรจน์
3. เด็กชายศุภกรณ์  บุตรวงษ์
 
1. นายกำพล  บุตรธนู
2. นางนันทพร  บุตรธนู
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงชนิดา  มะใหชนะ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตาลหยง
3. เด็กหญิงแก้วตา  หล้าคอม
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายภาณุเดช   หาญรัตน์
2. เด็กชายวุฒิวัฒน์   สาทลี
 
1. นางธนกร  พรมรัตน์
2. นางเจริญศรี  จันทศิลป์
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายณัฐพัชร  ธงไชย
2. นายสหรัฐ  เหมะธุลิน
 
1. นางศุภกานต์  บุญเดช
2. นางแสงจันทร์  สวาทพงษ์
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายรุ่งวิไกร  สาระอาวาส
2. เด็กชายศรายุทธ  มาหลิน
 
1. นายชัยพิสิษฐ์  วรรณใส
2. นางสมบูรณ์  วรรณใส
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายปฏิพนธ์  ศรีสว่าง
2. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์หลวงดี
 
1. นางบุญเพ็ง  อินลา
2. นางประยงค์  กลิ่นหอมอ่อน
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กชายพลธวัฒน์  พากุล
2. เด็กหญิงวรรณภา  วงศ์จำนง
 
1. นางชิดาวัลย์  ศรีกงพาน
2. นางอรพิน  แก่นบุดดี
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายธนากร  อุปชนม์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ตาสันเทียะ
 
1. นายชัยพิสิษฐ์  วรรณใส
2. นางสมบูรณ์  วรรณใส
 
218 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กหญิงอรนภา  ยวดยาน
2. เด็กหญิงทัศนพร  พลดงนอก
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศุภมูล
4. เด็กหญิงเรณุกา  เหล่าโสด
5. เด็กหญิงเรืองลดา  เหล่าโสด
 
1. นายสมัคร  พังน้อย
2. นางสาวเสาวภา  ยวดยาน
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธวัชชัย   ฝอยวารี
 
1. นางสาวชลดา  บุญสวัสดิ์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  นามบ้านผือ
 
1. นางสุจิรา  ชาวพงษ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมศรี
 
1. นางเนาวรัตน์  นิลผาย
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  เคือหนองแวง
 
1. นายธวัชชัย  เขิมขันธ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทิพย์บรรจง
 
1. นางเนาวรัตน์  นิลผาย
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงภัทรลดา  น้อยมนตรี
 
1. นางอภิวันท์  ศรีพระจันทร์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์   บูรณาเวช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขใจ
3. เด็กหญิงมนวิพา   เพ็ญสุวรรณ์
4. เด็กหญิงเมทิตา   เพ็ญสุวรรณ์
 
1. นางสาวชลดา  บุญสวัสดิ์
2. นางอุบล  บุญสวัสดิ์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์  บูรณาเวช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขใจ
3. เด็กหญิงมนวิพา  เพ็ญสุวรรณ์
4. เด็กหญิงเมทิตา  เพ็ญสุวรรณ์
 
1. นางสาวชลดา  บุญสวัสดิ์
2. นางอุบล  บุญสวัสดิ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชายังกูล
 
1. นางเจริญศรี  จันทศิลป์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายภานุพงศ์   มูลน้อย
 
1. นางสุวรรณา  ส่อนราช
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  เพียงเกษ
 
1. นางวิภาดา  รีรมย์
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายกษิดิศ  ยอดสิงห์
2. เด็กชายกิตติพศ   ไขศรี
3. เด็กชายภูเบศ   กระเบื้องเก่า
4. เด็กชายสุระธิ   ภูปรางค์
5. เด็กชายอดิเทพ  ประทุมเขต
6. เด็กชายอนุสรณ์   งามลุน
7. เด็กชายอภิเชษฐ์   ส่อนซ้อน
 
1. นายสันติ  เหล่ามีชัย
2. นางสุวรรณา  ส่อนราช
3. นายเอกพิสิษฐ์  ฝีมือดี
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายวรวุฒิ   ศรีสูงเนิน
2. เด็กชายศรายุทธ   ศรีสูงเนิน
3. เด็กชายอธิชา   ครุฑราช
 
1. นางสาวชลดา  บุญสวัสดิ์
2. นางทองพูน  หอนงาม
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กชายปกรณ์  ดอนแก่น
2. เด็กชายวิษณุ  ใจชอบงาม
3. เด็กชายอนุชา  แสนมุง
 
1. นางมัจฉา  เรืองอุไร
2. นายแจ่ม  ไพรดีพะเนาว์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบาก 1. เด็กชายรัตนพล  แกมใบ
2. เด็กชายวีรพัฒน์  สุมงคล
3. เด็กชายเวนัย  เสียวเสียว
 
1. นางสาวหงษ์คำ  พ่อค้าช้าง
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายกนกชัย  ธาตุมี
2. เด็กชายอัครพล   โคกกระเทียม
3. เด็กหญิงอินทิราพร  บุญลี
 
1. นางสาวจุฑามณี  ป้องนานาค
2. นางสาวพรนลัส  ไม่แพ้
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายจักรพันธ์   คำบำรุง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรวงศ์
3. เด็กชายพรภวิทย์  วิชัยวงษ์
 
1. นายอาคม  แก้วเจริญ
2. นางเพ็ญศรี  แก้วเจริญ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นาทม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หนูสีแก้ว
3. เด็กหญิงพิยะดา  กองทอง
 
1. นางนิตยา  ต้นยวด
2. นางบังอร  โนวฤทธิ์
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายจตุพักตร์  ศรีกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  นนทจันทร์
 
1. นางสุมาลี  ใจดี
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงค์ภัย
2. เด็กชายโชคชนะชัย  อันทะสาย
 
1. นางสาวสุภาพร  ทอนวงค์ยา
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วเชียงหวาง
2. เด็กชายวันเฉลิม  ทิศทะษะ
3. เด็กหญิงหฤทัย  ยอดพะเนา
 
1. นางภัทรนัน  อุดชาชน
2. นายเฉลิม  บัวชัย
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชา 509 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุนะไตร
2. เด็กชายเลิศชัย  อาดสาน
3. เด็กชายเอกวิทย์  สิงหราช
 
1. นายพลชัย  อุปลี
2. นางสาววิไลลักษณ์  ยงยืน