หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน
2 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน
3 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
4 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
5 นางไพรวรรณ พานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
6 นางเยาวลักษณ์ ร่องพืช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
7 นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
8 นายภิษภณ ภูษินันตกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
9 นางพัชรินยา เผือกมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
10 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
11 นายบุญเหลือ บุบผามาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
12 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
13 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
14 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
15 นางขวัญนภา อึงสะกาว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
16 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
17 นายสวัสดิ์ บัวคำภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
18 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
19 นายบุญเลิศ นิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
20 นายวัชรินทร์ หลงมีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
21 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
22 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
23 นายพิเชษฐา โมรา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
24 นายปัญญา ประวะโข ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
25 นางเชาวรัตน์ ไชยนา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
26 นายบุญธรรม ทองกุล ช่างไม้ ระดับ ช3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
27 นายบุญธรรม ทองกุล ช่างไม้ ระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
28 นายบุญกว้าง สารีบุตร ช่างไม้ ระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
29 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ช่างไม้ ระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
30 นายสุธิต โตมาซา ช่างไม้ ระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
31 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
32 ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ สาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
33 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
34 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
35 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
36 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
37 นายสมชาย ดอนสมพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
38 นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
39 นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วัง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
40 นางนิภา ต่ายดำรง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
42 นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
44 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
45 นายภิษภณ ภูษินันตกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
46 นายชาติชาย พิมพ์พา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
47 นายเสถียร หมุดปิน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
48 ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ สาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
49 นายบุญธรรม ทองกุล ช่างไม้ ระดับ ช3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
50 นายบุญกว้าง สารีบุตร ช่างไม้ ระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
51 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ช่างไม้ ระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
52 นายสุธิต โตมาซา ช่างไม้ ระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
53 นางนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
54 นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
55 นายวัฒนา อุ่ยตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
56 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
57 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
58 นางกัณศญา สันทัดสำรวจการณ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
59 นางคุณาเพ็ญ กิ่งมิ่งแฮ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
60 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วิรัน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
61 นางไพรวรรณ พานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
62 นางสุไพรินทร์ นันทะลัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
63 นางสาวกุสุมา ตนัยพุฒ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
64 นายสวัสดิ์ บัวคำภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
65 นางสาวทิวาพร อาษาบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
66 นายปัญญา กุศลยัง หัวหน้าหมวดยานพาหนะ เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
67 นายกฤษณะ ธรรมโกฎิ์ ช่างครุภัณฑ์ระดับ ช3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
68 นายวินัย ไชยสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
69 นายอุบล ศรีภูพาน พนักงานธุรการระดับ ส2 เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
70 นายผจญ ฝ่ายชาวนา ช่างปูนระดับ ช4 เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
71 นายสุภาพ แสงคำพระ พนักงานพัสดุระดับ ส2 เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
72 นายณรงค์ บัวลา ยามรักษาความปลอดภัย เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
73 นายสราวุธ ประเทศเสนา ยามรักษาความปลอดภัย เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
74 นายพิชิต บุตรแสนลี พนักงานธุรการระดับ ส3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
75 นายสนธิชัย ยศยิ่ง พนักงานพัสดุระดับ ส3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
76 นางอามร ปัจฉิมบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
77 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
78 นายเดือน ทองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
79 นายสวัสดิ์ บัวคำภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
80 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
81 นายประคอง พันธ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
82 นางณิชชา บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
83 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
84 นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
85 นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมูม่นพิทยาสรรค์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
86 นายสำราญ วรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
87 นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุดม เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
88 นายสมบูรณ์ เป้งคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
89 นายสุดใจ รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุล เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
90 นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
91 นายสมัคร แสงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
92 นายชนะพล พัดพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
93 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
94 นายธานี บำรุงภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
95 นางสว่างศรี บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
96 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
97 นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
98 นางอัมพนิดา ผการัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
99 นางศิริลักษณ์ ศรียศ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
100 นางพัชนี จำปี ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
101 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
102 นายสมยศ ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
103 นายยรรยง พรมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดงาน
104 นายวิทยา ประวะโข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
105 นายวัชรินทร์ หลงมีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมและการต้อนรับ
106 นางนงลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
107 นางอรอุมา สิทธิบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
108 นางชื่นจิต ชุมวรฐายี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
109 นางเสาวนีย์ หุ่งเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
110 นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
111 นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
112 นางวิภาพร เครือเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
113 นางอังสนา จันทสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
114 นางสาวอุทินกร ธีระสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
115 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน
116 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน
117 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลและรายงาน
118 นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
119 นายบุญเหลือ บุบผามาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
120 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
121 นางแสงจันทร์ ทองทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
122 นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
123 นางฤดีวรรณ เครือเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
124 นางทิพวัลย์ แสวงเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
125 นางคำมา ตั้งสุวรรณชัย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
126 นางสาวนิตยา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
127 นางปัญจา อาบสุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
128 นางสรวงอุษา บุญป้ญญโรจน์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
129 นางสมพิศ ถาวะโร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นายวิทยา ประวะโข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
131 นางอังสนา จันทสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
132 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
133 นางสาววันเพ็ญ รุ่งเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
134 นางวัลภา วิชนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
135 นางปรียานุช ดวงไพชุม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
136 นายมานะ ถาวะโร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
137 นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำหลวง เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
138 นายประภาส จันทร์เอิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
139 นายเฉลิม วิริยะภาพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
140 นางสาวนงนุช สุวพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
141 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
142 นางนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
143 นายเกษม หล้ากวนวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
144 นางจริยา เสนาะ นักวิชาการศึกษา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมถนนคนเรียน
145 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน
146 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน
147 นายปรีชา วิเศษชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน
148 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
149 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
150 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
151 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทน์แดง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
152 น.ส.ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
153 นายทรงสรรค์ รูปสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
154 นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
155 นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนเลียบ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
156 นายธงชัย พละสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
157 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
158 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
159 นายทวี จำปาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
160 นางศิริกัญญา คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
161 นายเผด็จ ปณะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหญ้า เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
162 นายนิรันดร์ คงท่าค้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
163 นายไพโรจน์ นพเก้า ครูโรงเรียนบ้านเชียงดา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
164 นางสุรีรัตน์ ปัญญาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
165 นางอรชร จันดาเบ้า ครูโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
166 นางจารุพรรณ โพธิดอกไม้ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
167 นางอุไรวรรณ สู่เสน ครูโรงเรียนบ้านโพนเลา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
168 น.ส.ชฎากาญนจ์ หังษาบุตร ครูโรงเรียนบ้านโพนเลา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
169 นางนัฐนันท์ พูนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงอุดม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
170 นางเย็นจิตร ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านโก่ย เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
171 นายสิทธิ แก้วรอด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
172 นางดรุณี แสนสวาท ครูโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
173 นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
174 นางณัฐรียา ธานีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
175 นางสาวปภาดา ไชยพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
176 นายสกล หีบแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
177 นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์ ครูโรงเรียนมิตรภาพ 6 เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
178 นางปรีดา กุศล ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
179 นางสาวนลินี พลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
180 นายแน่น บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหินโงม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
181 นายพยุงศักดิ์ ผาจวง ครูโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
182 นางสาวทัศนีย์ แสนชมภู ครูโรงเรียนบ้านโคกผักหอม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
183 นางอรทัย วงษ์ภูธร ครูโรงเรียนบ้านเม่น เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
184 นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน ครูโรงเรียนประชาสามัคคี เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
185 นายพิชัย นักผูก ครูโรงเรียนบ้านน้ำพ่น เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
186 นางนิศมา มัลลอย ครูโรงเรียนหนองไฮวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
187 นางมัจฉา เรืองอุไร ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
188 นางปัญจศีล ล้ออุทัย ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
189 นายกำธร บุญโนนแต้ ครูโรงเรียนบ้านเชียงพิณ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
190 นางพรไพรินทร์ ผาจวง ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
191 นายสุรศักดิ์ ไชยมี ครูโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
192 นายนาฎธิชัย ศรีทัด ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
193 นางนัฐนันท์ พูนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงอุดม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
194 นายชัยณรงค์ พ่อทอง ครูโรงเรียนบ้านดงขันทอง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
195 นางลัดดา ศรีนา ครูโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
196 นางเรณู ศรีสระน้อย ครูโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
197 นางสาวชนัญชิต สุทธิบริบาท เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงอุดม เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
198 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโก่ย เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
199 นางศิริลักษณ์ ธรรมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองไฮวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
200 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตาด เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
201 นางสาวจีรนันท์ ดีแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเชียงพิณ เป็นคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
202 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน
203 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
204 นายไพรินทร์ บุสภา ครูโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
205 นายสุนทร ประทับบุตร ครูโรงเรียนบ้านยางซอง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
206 นางขวัญนภา อึงสะกาว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
207 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
208 นายสำราญ วรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
209 นายเรืองฤทธิ์ ภูมิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุดม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
210 นายพิทยา บุญทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
211 นายทรงสรรค์ รูปสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
212 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
213 นางจิราพร เหลืองอิงคะสุต ครูโรงเรียนบ้านดู่ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
214 นางเครือวัลย์ เตนากุล ครูโรงเรียนบ้านด่าน เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
215 นางอรญา สงวนมิตร ครูโรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
216 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
217 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
218 นางจุฑาทิพย์ วาทะสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
219 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
220 นายสุพัฒน์ มาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
221 นายประครอง ระติเดช ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
222 นางสุภาพร บุญรักษา ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
223 นางภัทรียา ปานเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
224 นายประสิทธิ์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
225 นางสาวประทุมวัน สมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
226 นางสุรีรัตน์ ปัญญาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
227 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นางประยงค์ งามจิตร ครูโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านโคกลาด เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
230 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
231 นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนเลียบ เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
232 นายวราวุธ หาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
233 นายบรรณชัย อ้อมนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
234 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
235 นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
236 นางเสงี่ยม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
237 นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
238 นายพิเศษ คำดีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโก่ย เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
239 นายอังคาร พึ่งพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
240 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
241 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
242 นางวิไลลักษณ์ ประเสริฐโส ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
243 นางอุดร จันทร์ดวง ครูโรงเรียนบ้านเลื่อม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
244 นางเกยูร เป้าชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านตาด เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
245 นางปรีดา กุศล ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
246 นางบุญญาพร สิงห์โท ครูโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
247 นางสาวสุภาพ ภักดีกำจร ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
248 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
249 นายวิทยา ประวะโข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
250 นายวิทยา จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
251 นางพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
252 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
253 นายธงชัย สิทธิพิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
254 นายปฐพี ทีปสว่าง ครูโรงเรียนบ้านนาคำหลวง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
255 นายอาทิตย์ อุดมบุณยลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงพัง เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
256 นายสุกัณฑ์ ส่างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
257 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
258 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
259 นายธวัชพงษ์ รู้บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบั่ว เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
260 นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
261 นายสุเทพ ผลสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
262 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
263 นางพาณี ศรีไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
264 นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วัง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
265 นางนภัษ วายโสกา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
266 นางอนุรักษ์ ศรีระโส ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
267 ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ สาคะมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
268 นางอรัญญา ธาตุชัย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
269 นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
270 นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
271 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
272 นางนาถธิดา เพอร์สัน ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
273 นางรัตนาพร จุทานันท์ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
274 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
275 นายสุภาพ แสงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
276 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทน์แดง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
277 นางสุนิสา จันทร์คำ ครูโรงเรียนบ้านหนองโสกดาว เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
278 นางลัดดา ศรีนา ครูโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
279 นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
280 นางสาววิภาดา โสตาราช ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
281 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
282 นางพงษ์ศิริ ละดาดาษ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
283 นางจุลัยวรรณ์ ทัศพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
284 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
285 นางจุฬาภรณ์ ขันขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
286 นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
287 นายบุญเลิศ นิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
288 นายเจียรนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
289 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
290 นายวัชรินทร์ หลงดีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
291 นางอรุณรัสม์ บำรุงจิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
292 นางพัชนี จำปี ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
293 นางนิรมล วรมัด ครูโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
294 นางสาวรจนา สิมลี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
295 นางยุวดี บุญแสนแผน ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
296 นางสายพิณ อินทนาม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
297 นางชุลีพร เปลี่ยนขำ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
298 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
299 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
300 นายปะคอง พันธ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
301 นายสุดใจ รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
302 นายวีระ แสนนางชน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
303 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
304 นางพักต์ประภา วัฒนยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
305 นางเลิศลักษณ์ สุวรรณน้อย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
306 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
307 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
308 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
309 นายอร่ามเรือง อุบลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
310 นายสมคิด ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหญ้า เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
311 นายบุญเพิ่ม นามภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
312 นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
313 นายสำเริง ดอนป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
314 นายสมัคร แสงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
315 นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
316 นางสาวปัทฐานันท์ จันทร์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
317 นางบุษบา ช่วยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
318 นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนสูง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
319 นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
320 นายวัฒนา ช่วยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นายสาคร ด้วงสะดี ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
322 นายสะไกร เชือกพรหม ครูโรงเรียนบ้านหม้อ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
323 นายอาคม น้อยมนตรี ครูโรงเรียนบ้านพรานเหมือน เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นายวุฒิชัย สุริโย ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นายอาทิตย์ แสนสะอาด ครูโรงเรียนบ้านน้ำพ่น เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นางโชติกา ชิตจุ้ย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นางแสงจันทร์ สิทธืพิสัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายอาคม พรมศรี ครูโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นางสาวสมพร ทองชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
335 นายสมคิด ยิ่งยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหญ้า เป็นรองประธานกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
336 นางนันทนา นามตระการ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
337 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
338 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
339 นางนาถธิดา เพอร์สัน ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
340 นางละมุล ชัยภิบาล ครูโรงเรียนชุมชนสามพร้าว เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
341 นางเรียม อุปโคตร ครูโรงเรียนบ้านนาคำหลวง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
342 นางทัศนีย์ อินทกมลชัย ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
343 นายบันฑิตย์ วานิช ครูโรงเรียนมิตรภาพ 6 เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
344 นางสาวชลธิชา วิชาธรรม ครูโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
345 นางสาวณัฐณิชา ภูคำวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
346 นางสาวจันทร์แก้ว ภูมิสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
347 นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะอาด เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
348 นายสุดใจ รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
349 นายปรีชา วิเศษชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
350 นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนสูง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
351 นางณิชชา บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
352 นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำหลวง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
353 นายสุพจน์ สืบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
354 นายสังวาลย์ สระศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม่น เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
355 นายชาลี จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอุดม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
356 นายสุวิทย์ คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ 6 เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
357 นายเชวง ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
358 นายภูวดล พรทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
359 นายเจียม ทองวิธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
360 นายสิริศักดิ์ ฤทธิ์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
361 นายสันทัด สวาทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
362 นายสัญญา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวด เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
363 นายบุญธรรม กริชคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
364 นายวรพจน์ พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชา 509 เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
365 นายทวี จำปาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
366 นางทิพยวรรณ แพงบุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
367 นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
368 นายฮวด บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
369 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
370 นายเกษม หล้ากวนวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
371 นายสมยศ ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
372 นางสาวนิตยา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
373 นางอังสนา จันทสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
374 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
375 นางสุไพรินทร์ นันทะลัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
376 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
377 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
378 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
379 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
380 นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
381 นายปรีชา วิเศษชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
382 นายนิรันดร์ คงท่าค้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
383 นายไพรินทร์ บุสภา ครูโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
384 นายสุนทร ประทับบุตร ครูโรงเรียนบ้านยางซอง เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
385 นายสิทธิ แก้วรอด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
386 นางสาวนลินี พลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
387 นางณัฐรียา ธานีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
388 นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
389 นางอรทัย วงศ์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหัวบึง เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
390 นางศิริลักษณ์ ธรรมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองไฮวิทยา เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
391 นางสาวปภาดา ไชยพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
392 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
393 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโก่ย เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
394 นางสาวชนัญชิดา สุทธิบริบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงอุดม เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
395 นางสาวจีรนันท์ ดีแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเชียงพิณ เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
396 นายบุญเหลือ บุบผามาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
397 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
398 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
399 นางขวัญนภา อึงสะกาว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
400 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร
401 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร
402 นายปัญญา ประวะโข ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
403 นายประสิทธิ์ แสนโยธะกะ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
404 นายเสถียร หมุดปิน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
405 ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ สาคะมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
406 นายบุญกว้าง สารีบุตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
407 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
408 นายสุธิต โตมาซา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
409 นายวัฒนา อุ่ยตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร
410 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
411 นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสน ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
412 นายดิลก พจน์พงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]