หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางขันทอง สีพิกาโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ตรีวรเวทย์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ โจมทาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
5. นางวงศ์รวี วักชัยสงค์โรงเรียนบ้านประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสมใจ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางไฉน นาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
8. นางพเยาว์ ผาจวงโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่กรรมการ
9. นางจันทร์ถาวร ประชากุลโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
10. นางสุรัดดา สีหนาทโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ต้นยวดโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นกรรมการ
2. นางนันทลดา ดาวังปาโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางสำรอง พันศรีโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางอัจฉรา ต่างกงโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางวิจิตร ชำนาญเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
6. นางจันทนีย์ กอบุตรโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
7. นางรัศมี พันธ์บทโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
8. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา กู่แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางอรพิน พรทุมโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
3. นางสุมาลี สาชินโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุกกรรมการ
4. นางลำไย ศรีมงคลโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
5. นางมาลี มีทรัพย์โรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
6. นางกฤติกา ไชยมณีโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
7. นางสาววีนัสนี ศรีกันยาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอุเทน พิเคราะห์แนะโรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
3. นางไพลิต ภัทรศิริพงษ์โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรมกรรมการ
4. นางกฤษณา ทองทวีโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นางยวนตา ไกรรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางสุมุทิตา โตสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
7. นางนฤมิต จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ เตนากุลโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี มีทรัพย์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยกรรมการ
3. นางสุวรรณี วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองขามฯกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ประจะเนย์โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางสนิท คูตระกูลโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
6. นางจารุนีย์ พวงจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางกมลวรรณ พุทธพรหมโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นายเสกสิทธิ์ ปานนูนโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
9. นางนารี มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หนองหินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นางวารุณี ก้อมชัยภูมิโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางนิ่มนวล จิตรักษ์โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
6. นางจรูญลักษณ์ พลสิงห์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรญา สงวนมิตรโรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางญานิสา สรวงศิริโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางสายสุณีย์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสมใจ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการ
7. นางสำรอง พันศรีโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุวภา แก้วดวงจันทร์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นายนิยม สมบุตรโรงเรียนบ้านดอนข่าฯกรรมการ
3. นางโสภารัตน์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
4. นางกิ่งกมล นิตยโรจน์โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ สิมโนโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำกรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ จันทร์ชมภูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
7. นางสุดใจ ไกยสิทธ์ิโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
8. นางสมลักษณ์ จันทพลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านเลื่อมประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ มั่งมีโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
3. นางอัญชลา พงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ก้านคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเต็มสิริ นิตย์คำหาญบ้านอูบมุงกรรมการ
6. นางสุมาลี พลหงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒กรรมการ
7. นางสาวณิชชา เหลาพรโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี เที่ยงตาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี เชาวนิตย์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
3. นางสมถวิล เกตุรุนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางจรูญรักษ์ พลสิงห์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางสำเนียง นครเขตโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
6. นางสาวอำนวย คมขำโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
7. นางสาวกนกแก้ว เชิดสันเทียะโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เชิดทองโรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญกรรมการ
3. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนหนองโอนหนองยางกรรมการ
4. นางดรุณี แสนสวาทโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางลาวัลย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ กรรมการ
7. นางกมลวรรณ หนูกลางโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ศรีนาโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
3. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
6. นางสาวอารีย์ จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ วาทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ มาริณีโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา รัตนวงค์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางนัฐิยา ไชยคำภาโรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
4. นายคำแสน สีผักผ่องครูโรงเรียน บ้านหว้านกรรมการ
5. นางวิจิตร ไหลรินโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายเวนิช สาริศรีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพรวงศ์ ปัญญาภาโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำประธานกรรมการ
2. นายประเทียน ไชยกว้างโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางณัฏฐิญา เคนทุมโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นายอุทัย สกุลพิมลโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นายกฤษฎินทร์ พรหมถาวรโรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์กรรมการ
6. นางอุบลรัตน์ เชาวนาศิริโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บัวชัยโรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลานประธานกรรมการ
2. นายวีระ ชานนตรีโรงเรียนบ้านเลื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
4. นายอุทัย สกุลพิมลโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางสาวแสงจันทร์ มะลาศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
6. นางพรทิวา สุดชาหาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล จารุพงษ์ทวิชโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางสาววรพนิตต์ ภัทราพิชัยพงษ์โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
5. นางสาวภคพร มูลการโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ มบขุนทดโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ โคตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คนฉลาดโรงเรียนบ้านแพงศรีรองประธานกรรมการ
3. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางสาวกรวรรณ นามบุตรโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นายรังสิกุล กล่อมเขียนโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายนิ่มนวล จารุพงษ์ทวิชโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางสาววรพนิตต์ ภัทราพิชัยพงษ์โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
5. นางสาวภคพร มูลการโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ มบขุนทดโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ โคตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คนฉลาดโรงเรียนบ้านแพงศรีรองประธานกรรมการ
3. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางกรวรรณ ชโยวัฒน์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นายรังสิกุล กล่อมเขียนโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางละมุน ท่อแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สัพโสโรงเรียนบ้านหนองอ้อรองประธานกรรมการ
3. นายวานิช รอดชมภูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
5. นางเกษร ปัญญาพงษ์เมธโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
6. นางรัชนี พงศ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงพังกรรมการ
7. นางสาวมะลิณี วงษ๋พุฒโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
8. นายทองพูน ขันซ้ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประครอง ระติเดชโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิณี วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางละมุล พันธ์บุตรโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
4. นายประสิทธ์ิ ศิริพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ วิริยะโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางชีวรัตน์ เฮงตระกูลโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
7. นายมหักพันธ์ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านแมดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางประยงค์ งามจิตรโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางถิริยา เป้งคำภาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัฒน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางพนิดา จุมพลหล้าโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นายพลชัย อุปลีโรงเรียนรัฐประชา509กรรมการ
7. นายอุทิศ คิดถี่โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
8. นายอาทิตย์ คำกอดแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพลกรรมการ
9. นางดารา บุดดีคำโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
10. นายวิเชียร พันลำภักดิ์โรงเรียนหลวงหัวสวยกรรมการ
11. นางสาวมัทนา อุบลแสนโรงเรียนบ้านพูนทรัพย์กรรมการ
12. นางสาวแอนนาพร วงศ์ดีโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
13. นางอารมณ์ พวงระย้าโรงเรียนบ้านนาหว้าสันติราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
14. นางสุคนธ์ เจนเจริญพันธ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุพงษ์ ผลไสวโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอัปสร ตะรุวรรณโรงเรียนบ้านโนนเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงธิดา อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ คุ้มห้างสูงโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
6. นายแพง โสภารักษ์โรงเรียนบ้านดอนบากกรรมการ
7. นางทองพูน หอนงามโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
8. นางอนุรักษ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
9. นางณัฐชนันท์ จันทระโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
10. นายเกรียงศักดิ์ หาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
11. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
12. นางแสนสุข โกฏิรักษ์โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่างกรรมการ
13. นางรัตนา สีปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
14. นายกฤษดา แก้วกองแสงโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
15. นางนงนภัส ศรีลุนช่างโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร บุญรักษาโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางธัญญาภรณ์ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสุพัตรา ภาคกุหลาบโรงเรียนไทนรัฐวิทยา92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
7. นายประเทือง ชนะพันธ์โรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
8. นางผ่องพรรณ ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
9. นายสะไกร โคตรโมลีโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
10. นายทวี วิเศษเสาร์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
11. นายมงคล ทบพักตร์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
12. นางบุษรา ชินนะรามโรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ศรีพันธะบุตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางส่องแสง สารบรรณโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางศุภญามนต์ อัครพรอดีพัทโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
4. นายเกียรติก้อง จงย่อกลางโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
5. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
7. นางสาวประคอง พลสิทธิ์โรงเรียนชัยพรมิตรภาพ ๖๗กรรมการ
8. นายเรือนทอง รามคำโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
9. นางแววดา เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
10. นายธนกฤต นฤภรไพศาลโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
11. นายบุญส่ง สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
12. นางอุบล เพียยุระโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
13. นางแววดาว เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
14. นางสาวอรรถยา โกจิลานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ศรีพันธะบุตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางส่องแสง สารบรรณโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางศุภญามนต์ อัครพรอดิพัทโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
4. นายเกียรติก้อง จงย่อกลางโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
5. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
7. นางสาวประคอง พลสิทธิ์โรงเรียนชัยพรมิตรภาพ ๖๗กรรมการ
8. นายเรือนทอง รามคำโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
9. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
10. นางแววดาว เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
11. นายบุญส่ง สมบูรณ์ครูโรงเรียน บ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
12. นายธนกฤต นฤภรไพศาลโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
13. นางอุบล เพียยุระโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
14. นางสาวอรรถยา โกกิลานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางศุภวรรณ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางยุพา เนื่องบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
4. นางสาวสุมนา คูนาคำโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
6. นายอดิเรก เวียงสิงห์กอโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ประกอบพานิชโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางยุพา เนื่องบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
4. นางสาวสุมนา คูนาคำโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
6. นายอดิเรก เวียงสิงห์กอโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
7. นางสุพัตรา ประกอบพานิชโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางประมวล ใคร่นุ่นกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา กำบังภัยโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นางเสาวภา ผิวพันธมิตรโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
5. นางปราณี ภู่ทองโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
6. นางอุสาห์ มาชัยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางสาววาสนา จังหาญโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
8. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
9. นางบุษบา แสงลีโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางประมวล ใคร่นุ่นกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา กำบังภัยโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา ผิวพันธมิตรโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
5. นางปราณี ภู่ทองโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
6. นางอุสาห์ มาชัยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางสาววาสนา จังหาญโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
8. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
9. นางบุษบา แสงลีโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ อุทามนตรีโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางเพรียบสุข บุตรดีวงค์โรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
6. นางอารมณ์ พวงระย้าโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
7. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางสำรวย สุรทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ อุทามนตรีโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางเพรียบสุข บุตรดีวงค์โรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
5. นางอารมณ์ พวงระย้าโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
7. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางสำรวย สุรทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ปิดตะกาศโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิไลกุลโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสวนผกา ศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
4. นางเหมือนจันทร์ อรัญมิตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายสมคิด ใจบุญครูโรงเรียน บ้านยางซองกรรมการ
6. นายเมฆหลา คันธีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางลำไย บัวสอนโรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดินกรรมการ
8. นางวราภรณ์ สมรูปโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ปิดตะกาศโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ วิไลกุลโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นายเมฆลา คันธีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสวนผกา ศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นางลำไย บัวสอนโรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดินกรรมการ
6. นายสมคิด ใจบุญโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
7. นางเหมือนจันทร์ อรัญมิตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
8. นางวราภรณ์ รูปสมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณ๊ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พุทธษาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
3. นายโยธิน โลมินครูโรงเรียน บ้านโนนรังหนองผือวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงขันธ์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายไชยรัตน์ พิจารณ์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
6. นางสุขี สีทาแกโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายยัน กวยเงินโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายบรรเลิง สาครเจริญโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายวชิระศักดิ์ แสนพรหมครูโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
4. นายเรืองชัย ศรีคุณโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่ประธานกรรมการ
2. นายเมฆลา คันธีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสวนผกา ศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
4. นางอรดี สุคนธวัตน์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางลำพูน กวยเงินโรงเรียนรัฐประชา509กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมปอง ต้นยวดโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางปิยนาถ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
3. นางอุลัยวรรณ์ สุวรไตรโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางนัฐิยา สร้างยศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอรดี โพธิ์สองชั้นโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอิศราวรรณ ปราบพาลโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
3. นางพิสมัย โคกแดงโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นายวัชธากร สร้างยศโรงเรียนบ้านไชยฟองกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ์ ขุณณะเสนโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไชยา หารคุนโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางจุฬา บุญชัยศรีโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
3. นางบุหงา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นางภานุมาศ หลิมวานิชโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางภารดี กิจสมสาตร์โรงเรียนบ้านโพนเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจันทร์ศรี สาแก้วโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ พฤฒิสารโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
3. นายสุกมล เพ็ญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ ศรีหาวงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บัวพรหมมีโรงเรียนบ้านอูบมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอาบจิตร์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
3. นางพรรณี สร้างแก้วโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ คะปัญญาโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวละมัย ผมอินทร์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสาทพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ)ประธานกรรมการ
2. นางนวพร กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อัศจรรย์โรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางสุภาวดี บัวเกตุโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
5. นางยุภาภรณ์ วรรณกุลโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นายจิระเดช ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร ทิพยเลิศโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวธนัญญา ศิริสารโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสกุล ชวาลบัวทองโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายคำบุญ ต่วนคำโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
6. นางสุภาวดี โกฏิรักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ สาสุนทรโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีไชยมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
3. นายสุวิทย์ คำมันตรีโรงเรียนบ้านแมดวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรนันท์ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
5. นางศรีสุดา กุลชัยโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
6. นางพรรษกร ภพรัตนโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางอุทยาน กสิเจริญโรงเรียนบ้านโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายอัศเรศ รีรมย์โรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
3. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางสุมาลี จันทมาตรโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ วรรักษ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางอุดร จันทร์ดวงโรงเรียนบ้านเลื่อมประธานกรรมการ
2. นายทวี เสมอหน้าโรงเรียนบ้านดงใหญ๋กรรมการ
3. นางลักษิกา บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา รัตนจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางสาวดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายพรชัย บัวสิมโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ซ้ายสุพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
3. นางพิสมัย มีภูเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางสาวกมลานี เวียงคำโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นางศิริธร เชาวน์ชื่นโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
6. นางปิ่นทิพย์ พัฒนเมืองพลโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวพรสวรรค์ ศิริตังโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายธนกฤต นฤพรไพศาลโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นายกมล น้อยนรินทร์โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคมกรรมการ
5. นางณชยา ลาบบรรจบโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
6. นายสาคร หนองแสงโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญถม อุตตะมะโรงเรียนบ้านดงปอประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สิงหาศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุพิจ มีธรรมโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นางสุภาพร ทาวะพรหมโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายวัลลภ เสาะก่านโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
7. นางประไพพรรณ ปถะม่วงโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
8. นายบุญช่วย ปากวิเศษโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุพิจ มีธรรมโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ทาวะพรหมโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายวัลลภ เสาะก่านโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นายบุญช่วย ปากวิเศษโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกนิษฐา บุพิโรงเรียนบ้านแมดประธานกรรมการ
2. นางธัสนีย์ จาตุรงค์กรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายทวี บางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นายพจน์ หลักบ้านโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
5. นางไกรวิมล โพธิืบายโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเหลือ ผุยพงษ์โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ทนงอาจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
3. นางบุษกร ประวะโขโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นายกิตติ ราชบรรเทาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
5. นางอัมพร ธงภักดิ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมภพ บุญเชียงมาโรงเรียนหนองไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล วรธงไชยโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภูโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
4. นายพรชัย สายธนูโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วิรันโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลำใย บุรีสูงเนินโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ นาแถมพลอยโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นายสงัด มาลาสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการ
4. นายจำนง พัดริมโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางพิสมัย พูลสวัสดิโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางเกยูร เป้าชัยภูมิโรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.นัตินัย บุญรัตน์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวประธานกรรมการ
2. นางลำพูน กวยเงินโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
3. นางเย็นจิตร ศรีทองโรงเรียนบ้านโก่ยกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ สารีบุตรโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
5. นายสายันต์ คำพรหมโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสงบ ชาอามาตย์โรงเรียนบ้านดอนเดื่อประธานกรรมการ
2. นางทวีวรรณ นิกาญจน์กูลโรงเรียนหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นายสงวน คำเทพโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางวิภาพร ชูศรีทองโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางไพรวัลนา มีเพียรโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายอุดร อธิราชโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาวนวลละออ แสนวันดีโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายไสว มีทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวชไมพร เพียเทพโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางจิตภินันท์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นายบุญถม นามขันโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นางนฤดี สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวลละออ แสนวันดีโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวิภาวดี เนนฐานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กิจสมสาตร์โรงเรียนโพนเลากรรมการ
3. นายโผน ทิมชลโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นายพงศ์ศิริ สุวรรณชัยโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
5. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวิภาวดี เนนฐานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กิจสมสาตร์โรงเรียนบ้านโพนเลากรรมการ
3. นายโผน ทิมชลโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นายพงศ์ศิริ สุวรรณชัยโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
5. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ประวะโขโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายสมควร แก่นนาคำโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางจีระนุช บุญชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสุรัตนา มะปะเขโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
5. นายศักดา เจริญชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ มั่งมูลโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ ยอดพันคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ประวะโขโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสุรัตนา มะปะเขโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมควร แก่นนาคำโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นางจีระนุช บุญชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นายศักดา เจริญชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ มั่งมูลโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ ยอดพันคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิชิต หาญรบโรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางมณีวรรณ อรดีโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
4. นายอำนาจ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
5. นางสาวธมลวรรณ ทาจวนโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
6. นายสุพจน์ เหง้าพรหมมินทร์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
7. นายสมชาย กวยทองโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ มงคลโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิชิต หารรบโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางมณีวรรณ อรดีโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
4. นายอำนาจ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
5. นางสาวธมลวรรณ ทาจวนโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
6. นายสุพจน์ เหง้าพรหมมินทร์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
7. นายสมชาย กวยทองโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ มงคลโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพงษ์พรรณ ชิ้นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายสันติ ตันวัฒนะโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พรรณ ชิ้นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายสันติ ตันวัฒนะโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พรรณ ชิ้นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายสันติ ตันวัฒนะโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
3. นายรณรงค์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนนาทามกรรมการ
4. นายพิภพ ภู่แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายวันชัย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
6. นายประสิทธ์ิ เมฆขุนทดโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
7. นายธวัชชัย นันทวิจิตรโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นางยุวดี นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
9. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญกรรมการ
10. นางยุพิน โพธิวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
3. นายรณรงค์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนนาทามกรรมการ
4. นายพิภพ ภู่แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายวันชัย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
6. นายประสิทธ์ิ เมฆขุนทดโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
7. นายธวัชชัย นันทวิจิตรโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นางยุวดี นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
9. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญกรรมการ
10. นางยุพิน โพธิวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
3. นายรณรงค์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนนาทามกรรมการ
4. นายพิภพ ภู่แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายวันชัย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
6. นายประสิทธ์ิ เมฆขุนทดโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
7. นายธวัชชัย นันทวิจิตรโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นางยุวดี นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
9. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญกรรมการ
10. นางยุพิน โพธิวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุข สารีโทโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายนพพร ยศตระโคตรโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
4. นายสุชาติ สิงศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
5. นางสุนิศา พลีรัตน์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยัน กวยเงินโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นางวิสาสินี ไผ่ป้องโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
3. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
4. นางเกษร ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ เหมือนนาดอนโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมภัชญ์ สุปะมาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมภัชญ์ สุปะมาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมภัชญ์ สุปะมาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐศักดิ์ กอรักเรืองโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย ยางชุมโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา พันธ์พรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นายทองพูล บูระพาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางเกษร ศิริธรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
3. นายไพรัช อาจสุวรรณโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิรักษ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย ไชยวานโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
6. นายธรากร ปัญสังกาโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
7. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
8. นายกมล ลีงอยโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายไพรัช อาจสุวรรณโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไชยวานโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
5. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
6. นายธรากร ปัญสังกาโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
7. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
8. นายกมล ลีงอยโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายธรากร ปัญสังกาโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นายไพรัช อาจสุวรรณโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย ไชยวานโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
7. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
8. นายกมล ลีงอยโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางนาตยา นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางเมธาระวีย์ ศิริเลิศเมธาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางสาวนภาพร อัครพินโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางชมพูนุท สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางเมธาระวีย์ ศิริเลิศเมธาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางสาวนภาพร อัครพินโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางชมพูนุท สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เฉลิมเกียรติภักดีโรงเรียนบ้านหนองบั่วประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
4. นายเทวฤทธ์ิ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางจินตนา เฉลิมเกียรติภักดีโรงเรียนบ้านหนองบั่วประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
4. นายเทวฤทธ์ิ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร พันธ์ทึกโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางสกุลณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร พันธุ์ทึกโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางสกุลนา บังแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
2. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร พันธ์ทึกโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางสกุลณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร พันธ์ทึกโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางสกุลณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เฉลิมเกียรติภักดีโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
3. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
4. นายเทวฤทธ์ิ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เฉลิมเกียรติภักดีโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
3. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
4. นายเทวฤทธ์ิ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายเจียรนัย ไชยนาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเอกพิสิษฐ์ ฝีมือดีโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
4. นางงามตา เอี่ยมทศโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายวิทยา เหล่าโกทากศน. อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางนิตยา ขิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเจียรนัย ไชยนาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธ์ิ ฝีมือดีโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
4. นางงามตา เอี่ยมทศโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางนิตยา ขิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายไสว ไชยรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงกรรมการ
5. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
6. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพฤๅศักดิ์ อ่อนอุทัยครูโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงกรรมการ
2. นายไสว ไชยรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
3. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไสว ไชยรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงกรรมการ
4. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
5. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไสว ไชยรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2ประธานกรรมการ
2. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงกรรมการ
3. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสานิตย์ ศรีโพธ์ิวังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเจตภมร อุทัยพรหมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. จ.ส.อ.สุพิน ถูระวรณ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสานิตย์ ศรีโพธ์ิวังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเจตภมร อุทัยพรหมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. จ.ส.อ.สุพิน ถูระวรณ์ครูโรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธ์ิวังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเจตภมร อุทัยพรหมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. จ.ส.อ.สุพิน ถูระวรณ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธ์ิวังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเจตภมร อุทัยพรหมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. จ.ส.อ.สุพิน ถูระวรณ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
2. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุชาติ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวลักษณา โพธิ์มลิวัลย์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนบ้านน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุชาติ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวลักษณา โพธิ์มะลิวัลย์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนบ้านน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุชาติ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวลักษณา โพธิ์มลิวัลย์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนบ้าน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุชาติ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวลักษณา โพธิ์มะลิวัลย์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอมรา ประจงสารโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นางเนตรชนก ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยวังโตนกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอมรา ประจงสารโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
2. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นางเนตรชนก ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยวังโตนกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนบ้านหมูมุ่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอมรา ประจงสารโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นางเนตรชนก ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยวังโตนกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอมรา ประจงสารโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นางเนตรชนก ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยวังโตนกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนบ้านหมูมุ่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางพรศรี สุวรรณชาติโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบุญเลิศ ภูมลีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการ
4. นางสาวอาภาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางพรศรี สุวรรณชาติโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบุญเลิศ ภูมลีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการ
4. นางสาวอาภาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ดุมเกษมโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางยุรีภรณ์ คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ดุมเกษมโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางยุรีภรณ์ คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัทยา สืบยุบลโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา วงศ์โอษฐ์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
3. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
5. นางสาวอัมภาภรณ์ ฟักทองพรรณโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัทยา สืบยุบลโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา วงศ์โอษฐ์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
3. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
5. นางสาวอัมภาภรณ์ ฟักทองพรรณโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางกัตติกา อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ผาจวงโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางกัตติกา อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ผาจวงโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนภัษ วายโสกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นางสุรัตยา สาคะมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนภัษ วายโสกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต แก้วศุภรโรงเรียนบ้านนาข่าทุ่งม่วงกรรมการ
3. นางสุรัตยา สาคะมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางปัญจมาพร ศรีหานูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางราตรี บงแก้วโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางวายุณี ถิ่นโคกสูงโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางณัฐินี ปลัดขวาโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ฤทธิศรโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ศิรินิกรโรงเรียนบ้านเล่ือมประธานกรรมการ
2. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนี สกุลพานิชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางผ่องศรี ภูมินันท์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
5. นายเอกราช วรรณคีรีโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
6. นางรุ่งนภา หาญป่าโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
7. นางสายสุนีย์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
8. นางสมร แก้วส่อนโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
9. นางศุภลักษณ์ ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ ศรินิกรโรงเรียนบ้านเลื่อมประธานกรรมการ
2. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนี สกุลพานิชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางรุ่งนภา หาญป่าโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
5. นายเอกราช วรรณคีรีโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
6. นางผ่องศรี ภูมินันท์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
7. นางสายสุนีย์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
8. นางสมร แก้วส่อนโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
9. นางศุภลักษณ์ ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ยาตาลโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ บุญหาญโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
3. นายจำเนียร มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
4. นายจำเนียร สุดแสงครูโรงเรียน บ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
5. นายจันทร์ศรี สุวรรณวิชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ยาตาลโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ บุญหาญโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
3. นายจำเนียร มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
4. นายจำเนียร สุดแสงโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
5. นายจันทร์ศรี สุวรรณวิชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพงษ์ศิริ มณีแสงโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นางประดับ สิงหาโคตรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ วรรณกุลโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางเกษสุรี พิทักษ์วงษ์โรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
6. นางวิมลศรี เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
7. นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ศิริ มณีแสงโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นางประดับ สิงหาโคตรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ วรรณกุลโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางเกษสุรี พิทักษ์วงษ์โรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
6. นางวิมลศรี เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
7. นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอาจ ชายชาวโขงครูโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางประไพร หล้าบุญมาครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางอัญชลี เพ็งสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
4. นางนันทพร บุตรธนูครูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะครูโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
6. นางวาสนา แผ้วชำนาญครูโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
7. นางสุนันทา โสสีทาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
8. นางสาววิภาดา โสตาราชครูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชาวชายโขงครูโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางประไพร หล้าบุญมาครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางอัญชลี เพ็งสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
4. นางนันทพร บุตรธนูครูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะครูโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
6. นางวาสนา แผ้วชำนาญครูโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
7. นางสุนันทา โสสีทาโรงเรียนไทนรัฐวิทยา92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
8. นางวิภาดา โสตาราชครูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประทวน เสนาะโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ พิมพ์สักกะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
3. นางนิลลา อุ่นนังกาศโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอาทิตย์ พาระแพงโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ ทุมชาลีครูโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
6. นายสุกิจ สุขศรีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประทวน เสนาะโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ พิมพ์สักกะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
3. นางนิลลา อุ่นนังกาศโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ ขวาโยธาโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ ทุมชาลีโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
6. นายสุกิจ สุขศรีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประกายทิพย์ พรธรรมจินต์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สุวรรณวาปีโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
3. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางรำไพ ดีแสนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางกรรณิกา สาครเจริญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศุภพงศ์ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มประธานกรรมการ
2. นายพิชัย นักผูกโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นางสาวเบญจารณี เรณะสุระโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
4. นางสาวธนิตา สมสายโรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการ
5. นางสาวภคินี เชียงบาลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอรทัย สุวรรณวาปีโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงประธานกรรมการ
2. นางประกายทิพย์ พรธรรมจินต์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางกรรณิกา สาครเจริญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
6. นางรำไพ ดีแสนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. พันจ่าเอกทฤษฎี สิงอุปโปโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามประธานกรรมการ
2. นางกรรลดา โทอึ้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางจงเจิด โพธิ์บายโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
4. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสงวน มีแสงโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกทฤษฎี สิงอุปโปโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามประธานกรรมการ
2. นางกรรลดา โทอึ้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางจงเจิด โพธิ์บายโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
4. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสงวน มีแสงโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอนงค์นาถ พิลึกโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ทุมมุโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
3. นางกรรณิกา จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
4. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสงกรานต์ อมรจันตระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
6. นางรุ่งนภา หาญปาโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
7. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นาถ พิลึกโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ทุมมุโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
3. นางกรรณิกา จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
4. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสงกรานต์ อมรจันตระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
6. นางรุ่งนภา หาญปาโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
7. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุเพียร สารลึกโรงเรียนปากดงส่งเสริมธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพทลียา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางอารีย์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุขสราญรมย์โรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
5. นางพรทิพย์ อนันต์เจริญโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
6. นางคำเปลี่ยน ชำนาญชาติโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุเพียร สารลึกโรงเรียนปากดงส่งเสริมธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพทลียา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางอารีย์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุขสราญรมย์โรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
5. นางคำเปลี่ยน ชำนาญชาติโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
6. นางพรทิพย์ อนันต์เจริญโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนาฎธิชัย ศรีทัดโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นามโคตรโรงเรียนบ้านจำปากรรมการ
3. นายธนกฤต ชนูนันท์โรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
4. นายนพรัตน์ วงเวียนคูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
5. นางสาวนัฐิยา ทองหมู่โรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัฒน์ เกษแก้วโรงเรียนสุมเส้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ไตรเสนีย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายชัยพิสิษฐ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ตุ้มวารีย์โรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการ
5. นางสาวศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ รัตนพลทีโรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางอรดี สุคนธวัฒน์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลาโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายสราวุธ ถิตย์พงษ์โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลงกรรมการ
5. นายภัทรวีร์ แก้วแสงใสโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอิทธิพล สมพงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
2. นายวัชธากร สร้างยศโรงเรียนบ้าไชยฟองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายไพรินทร์ บุสภาโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเหนือพร ศรีเสน่ห์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นายจีระเดช ไชยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางณัฐชลี สบายใจโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำประธานกรรมการ
2. นายพิชัย แก้วเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
3. นางสาววลีพร หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
4. นางอัมพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิชฌาญ์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
3. นายเจด็จ ราชชมภูสารโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชิษณุพงษ์ กล้าขยันโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิ แก้วรอดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3ประธานกรรมการ
2. นายเวนิช สาริศรีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการ
3. นายกนก มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
4. นายวิรุฬห์ จุลนิลโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยากรรมการ
5. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสกล สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาภา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ พ่อทองโรงเรียนบ้านดงขันทองกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ชาวประชาโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
5. นางนิภาพร กองสอนโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสนโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายยงค์ยุทธ์ งามเนตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวนลินี พลแย้มโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายวิเชียร สมชายโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ ชนะน้อยโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แสนสุธาโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ ทองอนันติวงศ์โรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
4. นางสุภา สังฆพรหมโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา กองสมบัติโรงเรียนหนองโอนหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสุภาพร โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
5. นายประสิทธ์ิ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
5. นายประสิทธ์ิ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ3ประธานกรรมการ
2. นายยงค์ยุทธ์ งามเนตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นายเสฐียร หมุดปินโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางประไพ หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่ประธานกรรมการ
2. นายยงค์ยุทธ์ งามเนตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นายเสฐียร หมุดปินโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางประไพร หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี แข็งแรงโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางสมจิตร สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินครโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
6. นางกนกวรรณ แสงเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
7. นางยุพิน วงษ์นันท์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนิรมล วรมัดโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์โรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
3. นางสุวภัทร น้อยจันอัดโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุคนธา ลอยด์ โธมัสโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
5. นางรัชนี สืบมาโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
6. นางสาวพัชรา กุลศรโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
7. นางสาววันวิสาข์ กุลาศรีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ อินทนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนุกานต์ พึ่งพาโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี เชยสะอาดโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
4. นางสาวรจนา สิมลีโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นายฌานินทร์ ไชยมานันท์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
6. นางยุวดี บุญแสนแผนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเวียงชัย วรมัดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประยอม ชุดพิมายโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
3. นางเอี่ยมจิตร พุทธจงโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นางเฉลิมรัฐ รามคำโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางบุญหนา แก้วชินโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
6. นางพรรณงาม ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ พันธ์โยธาชาติโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พงศ์จินดารัศมี ครูโรงเรียน บ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางสาวอัยยาวีร์ พรมหีตโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางบุจรินทร์ ธานีกุลโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกนกพร บุญอาจโรงเรียนบ้านนาหยาดประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว แช่มชื่นโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นางศรารัตน์ มหิปโภชน์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางสมภรณ์ อันทะชัยโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางวนิดา สมใจโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรจนา สิมลีโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางปานทิพย์ เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางสาวพรรณงาม งามชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางพวงผกา ขีดขินโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเกศินี หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสว่างศรี บุญประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชนี จำปีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวปัญจพร วังคำแหงโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ทองเจริญโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นางธานี บำรุงภักดีโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสกล หีบแก้วโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เคนถาวรโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางสาววารุณี จันดาวงศ์โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดินกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พงศ์จินดารัศมีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
5. นางสาวกชพร ชลธารโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
6. นางสาทร อรรถบรรจงโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ กองสีหาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สิมลีโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางนัฐนันท์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางจาษุดา ศิริสถิตย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางพรรณพร สุพรรณกลางโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางพิสมัย ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วรมัดโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัยยาวีร์ พรมหีตโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวคนุกานต์ พึ่งพาโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
4. นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์โรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
5. นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยังโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเกสรา ชินชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิพร พั้วพวงโรงเรียนกุดหมากไฟกรรมการ
3. นางสาวกชพร ชลธารโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
4. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายวรกร ชินชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สุรเสรีวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แม่นยำโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ แก้วชินโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรียศโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ สุรเสรีวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แม่นยำโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ แก้วชินโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรียศโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียงโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ประดิษฐ์ ขันเงินโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
5. นางงามตา เอี่ยมทศโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นายนคร อุปนันท์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
7. นายบุญกว้าง สุขชัยโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
8. นายอาคม น้อยมนตรีโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสาคร ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายสะไกร เชือกพรหมโรงเรียนบ้านหม้อกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สุริโยโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
4. นายจะเด็ด พนหมแสงโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายวิเชียร กุลชัยโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
6. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
7. นายฉลาด ยอดคีรีโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
8. นายชาญณรงค์ สันประเภทโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
9. นายสังวาลย์ ลุพรหมมาโรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
10. นางชลธิชา ลุพรหมมาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
11. นางสุวรรณา ส่อนราชโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอากาศ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านหัวบึงประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ กงเพชรโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายมีนา พรชัยโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยกรรมการ
4. นายธรรมนูญ จันทร์หล่นโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายต่อศักดิ์ ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
6. นายเสฐียร หมุดปินโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นายสุริยนต์ นามบุญมีโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
8. นายพลพูล ไกยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นายวีระวัฒน์ พาณิชย์พันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
10. นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทยโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
11. นายจงรัก บุบผาชาติโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
12. นางสาวประภัสสร ทามาลีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ แก้วเชียงหวางครู ร.ร.บ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางกุลณสร สาสุนทรครู ร.ร.บ้านหมากหญ้ารองประธานกรรมการ
3. นางบุญชู แก้วแก่นครู ร.ร.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ วรรักษ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัยครู ร.ร.บ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกลาดประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช อุตราชาโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นายผดุง ทองทันโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
5. นางรำไพ สุพรรณอ่างทองโรงเรียนบ้านเก่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ช่วยแสงโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำประธานกรรมการ
2. นางดรุณี จันทน์ต้นครู ร.ร.บ้านเลื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางมณีวรรณ อรดีครู ร.ร.บ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
4. นายอดุลย์ แสนพินิจโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ธิติกาญญ์จนาครู ร.ร.บ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนิตยา สุวรรณรินทร์ครู ร.ร.บ้านท่าตูมดงสระพังประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ โพนธาตุครู ร.ร.อนุบาลสร้างคอมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภิญญา สุภากรณ์ครู ร.ร.ชุมชนนากว้างศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ แซ่ฉิ่นครู ร.ร.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
5. นางปิยนันท์ อาจหาญครู ร.ร.เชียงหวางสร้างลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกาญจนี ยอดคีรีครู ร.ร.บ้านหนองแวงฮีประธานกรรมการ
2. นางภัทรนัน อุดชาชนครู ร.ร.บ้านเชียงหวางสร้างลานรองประธานกรรมการ
3. นางคุณาเพ็ญ กิ่งมิ่งแฮโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายเจริญ นวกะคามโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางสุมาลี สาชินโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
6. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงอุดม กรรมการ
7. นางเครือวัลย์ บุตรดีครู ร.ร.บ้านหนองแซงสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางญาณิศา สรวงศิริครู ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางสุบัน ลาขันธ์ครู ร.ร.โคกโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา ไชยสงครามครู ร.ร.ชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางอัจฉรา ภูธาครู ร.ร.บ้านโก่ยกรรมการ
5. นางสนิท คูตระกูลครู ร.ร.สุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางญาณิศา สรวงศิริครู ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางสุบัน ลาขันธ์ครู ร.ร.โคกโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา ชัยสงครามครู ร.ร.ชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางอัฉรา ภูธาครู ร.ร.บ้านโก่ยกรรมการ
5. นางสนิท คูตระกูลครู ร.ร.สุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาประธานกรรมการ
2. นางนิรมล วรมัดครูโรงเรียนบ้าน หนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)กรรมการ
3. นางไพพร สุขสบายครูโรงเรียน บ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสุพัตรา ธุระพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นายเวียงชัย วรมัดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นางประยอม ชุดพิมายโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
8. นางจารุวรรณ เคนถาวรโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
9. นางวราภรณ์ สินธุพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
10. นางสาวกาญจนา แม่นยำครูโรงเรียน บ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทฐานันท์ จันทร์พิมพ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพาประธานกรรมการ
2. นางนิรมล วรมัดโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)กรรมการ
3. นางสุพัตรา ธุระพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางประยอม ชุดพิมายโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
6. นางจารุวรรณ เคนถาวรโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
7. นายเวียงชัย วรมัดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
8. นางไพพร สุขสบายโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
9. นางวราภรณ์ สินธุพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
10. นางสาวกาญจนา แม่นยำโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวรองประธานกรรมการ
2. นายประครอง ระติเดชโรงเรียนบ้านหมากแข้งรองประธานกรรมการ
3. นายบัลลังก์ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ไชยมีโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
6. นางดรุณี จันทน์ต้นโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
7. นางกเสร ปัญญาพงษ์เมธโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
8. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นางสาวสุภานี นาชัยเงินโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
10. นางสาวอัปสร ตะรุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
2. นายประครอง ระติเดชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวสุภานี นาชัยเงินโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
4. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ไชยมีโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
6. นางดรุณี จันทน์ต้นโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
7. นางเกสร ปัญญาพงษ์เมธโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
8. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
10. นางสาวอัปสร ตะรุวรรณโรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางโชติกา ชิตจุ้ยโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ อธิราชครูโรงเรียน อนุบาลสร้างคอมรองประธานกรรมการ
3. นางสุระภา จันทร์ศรีสุคตครูโรงเรียน บ้านตาดกรรมการ
4. นางสุวภา แก้วดวงจันทร์ครูโรงเรียน ชุมชนสาวพร้าวกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์ครูโรงเรียน บ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
6. นางสาวยุรีย์ อุตโรครูโรงเรียน ชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางสมถวิล เกตรุนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
8. นางสุมาลี พลหงส์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
9. นางสุจิตรา ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชาติโสมโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
11. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
12. นางภัทราภรณ์ บุญภิละโรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
13. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
14. นางวรรณี คำสุนันท์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
15. นางกุลณสร สาสุนทรโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางโชติกา ชิตจุ้ยโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ อธิราชโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมรองประธานกรรมการ
3. นางสมถวิล เกตุรุนครูโรงเรียน หนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี พลหงส์ครูโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 92กรรมการ
5. นางสุจิตรา ศรีบุญเรืองครูโรงเรียน อนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ ชาติโสมครูโรงเรียน บ้านพรานเหมือนกรรมการ
7. นางสุระภา จันทร์ศรีสุคตโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
8. นางสุวภา แก้วดวงจันทร์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
9. นางสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
11. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
12. นางภัทราภรณ์ บุญภิละโรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
13. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
14. นางวรรณี คำสุนันท์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
15. นางกุลณสร สาสุนทรครูโรงเรียน บ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางประยงค์ งามจิตรโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวานิจ รอดชมภูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
4. นายเวนิช สาริศรีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
6. นายอุทัย สกุลพิมลโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
7. นางสาวอรจิรา เสนาโยธีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
8. นางชลธิชา ลุพรหมมาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
9. นางพรทิวา สุดชาหาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
10. นายชัยณรงค์ ชัยจันทร์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
11. นายวิสุทธ์ิ แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
12. นางเนตรนภา ไตรยงค์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางประยงค์ งามจิตรโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวานิจ รอดชมภูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเวนิช สาริศรีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นายอุทัย สกุลพิมลโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
6. นางอรจิรา เสนาโยธีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
7. นางชลธิชา ลุพรหมมาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
8. นางพรทิวา สุดชาหาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
9. นายชัยณรงค์ ชัยจันทร์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
10. นายวิสุทธ์ิ แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
11. นางนิตยา ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
12. นางเนตรนภา ไตรยงค์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แสนสุธาโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ยุทธภักดีโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
5. นายวรพจน์ สุพรรณกลางโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางสาวสุภานี นาชัยเงินโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แสนสุธาโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ยุทธภักดีโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
5. นายวรพจน์ สุพรรณกลางโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางสาวสุภานี นาชัยเงินโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสถาพร แสนสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร แสนสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสถาพร แสนสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย คำทาศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสถาพร แสนสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย คำทาศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย คำทาศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย คำทาศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธนา พรมมาโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินประธานกรรมการ
2. นางกัญญา ตัณศิลาโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธนา พรมมาโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินประธานกรรมการ
2. นางกัญญา ตัณศิลาโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางนิทรา ช่อสูงเนินโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสงวน ป้องพาลโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ภูจิตโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางจงจิต อ่างคำโรงเรียนบ้านเชียงดากรรมการ
5. นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
6. นางวันเพียร ทองอุบลโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ พันธ์นพโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางณัฐกฤตา กาสีใสโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเอมอร เทียมสินสังวรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิตยาภรณ์ ภัทรฤดีพงษ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวรรณา พันธุ์เทศโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางบังอรรัตน์ แก้ววงษ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ กัลพัตร์ครูโรงเรียน บ้านยางซองกรรมการ
5. นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ธรรมราชโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
7. นางอนงนาฎ ฮมแสนโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
8. นางอารยา สิงคลีประภาโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
9. นางวิมลรัตน์ ธาตุไพบูลย์โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่กรรมการ
10. นางสาวเมตตา ตะไก่แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรัชนี ศรีสมบุญโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางไกรษร พงษ์ประเทศโรงเรียนบ้านสุขสมบรูณ์กรรมการ
3. นางพรรณทัย สุวรรณวิชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยลักษณ์ รัตนโพธิ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ แสนโพธิ์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
6. นางรัตนา ชื่นธงชัยโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
7. นางวัชราภรณ์ กัลพัตร์โรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
8. นางสุกัญญา ทองทันโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
9. นายวิรัตน์ ธาตุทองโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
10. นางอาภรณ์ พรรณวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
11. นางสาวประภา เริ่มยินดีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้่าวประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นายนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้่าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านบัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางราณี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งรองประธานกรรมการ
3. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางพนิดา ปัดชาโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เงินสันเทียะโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
6. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสงกรานต์ ด่านคำโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
8. นางเพียรพักตร์ สาทองโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางราณี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งรองประธานกรรมการ
3. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางพนิดา ปัดชาโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เงินสันเทียะโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
6. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสงกรานต์ ด่านคำโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
8. นางเพียรพักตร์ สาทองโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านแม่นรองประธานกรรมการ
3. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลกรรมการ
6. นางเทวา จันทะศรีโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
7. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านแม่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ ญาณสิทธิ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
7. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
4. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านแม่นรองประธานกรรมการ
3. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
7. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นรองประธานกรรมการ
3. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านแม่นรองประธานกรรมการ
3. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบังอรศรี สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลกรรมการ
6. นางมัจฉา เรืองอุไรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองกรรมการ
4. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
6. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองกรรมการ
4. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
6. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบีติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทองกรรมการ
4. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
5. นางสุนิสา ธรรมโกล้งโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
6. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองกรรมการ
4. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
6. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์บ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองกรรมการ
4. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
6. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ รอดชุมภูโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงต้นโรงเรียนบ้านนามั่งรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สวาทพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพวงผกา ขีดขินโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
6. นางธนากร พรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางผ่องศรี ภาโนชิตโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ รอดชุมภูโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงต้นโรงเรียนบ้านนามั่งรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สวาทพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพวงผกา ขีดขินโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
6. นางธนากร พรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางผ่องศรี ภาโนชิตโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ รอดชุมภูโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงต้นโรงเรียนบ้านนามั่งรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สวาทพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพวงผกา ขีดขินโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
6. นางธนากร พรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางผ่องศรี ภาโนชิตโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ รอดชุมภูโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงต้นโรงเรียนบ้านนามั่งรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สวาทพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพวงผกา ขีดขินโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
6. นางธนากร พรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางผ่องศรี ภาโนชิตโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ รอดชมภูโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงต้นโรงเรียนบ้านนามั่งรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สวาทพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพวงผกา ขีดขินโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
6. นางธนากร พรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางผ่องศรี ภาโนชิตโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ รอดชมภูโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงต้นโรงเรียนบ้านนามั่งรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สวาทพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพวงผกา ขีดขินโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
6. นางธนากร พรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางผ่องศรี ภาโนชิตโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอตะระโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิตร จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธุ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภู่ชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิตร จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภูชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิตร จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภู่ชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิตร จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภู่ชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิตร จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภูชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิตร จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภูชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิตร จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภูชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมิต จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พาณิชพันธ์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
5. นางละมัย หันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสุพร ภูชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุญคำด้วงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางจีราพร ปักษาโรงเรียนบ้านดอนเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา เวชบรรพตโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา เวชบรรพตโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านดนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา เวชบรรพตโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวืทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา เวชบรรพตโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวืทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา เวชบรรพตโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวืทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้่าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ตะหน่องโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำข้าวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
4. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พอสมโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)กรรมการ
4. นางดารัชพงศ์ โคตรติโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
6. นางวิภา จันทร์กองโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
7. นางเจริญศรี จันทศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางสาวศิริลักษณ์ อิสระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสุวรัตน์ กอมพิมพ์โรงเรียนโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พอสมโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
5. นางวิภา จันทร์กอง โรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
6. นางเจริญศรี จันทศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ อิสระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
8. นางสุวรัตน์ กองพิมพ์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิภา จันทร์กอง โรงเรียนบ้านหนองโสกดาวประธานกรรมการ
2. นางสุวรัตน์ กองพิมพ์โรงเรียนชุมชนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางวราภรณ์ พอสมโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)กรรมการ
6. นางเจริญศรี จันทศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ อิสระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พอสมโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
5. นางวิภา จันทร์กองโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
6. นางเจริญศรี จันทศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ อิสระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
8. นางสุวรัตน์ กองพิมพ์ โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พอสมโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
5. นางวิภ จันทร์กองโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
6. นางเจริญศรี จันทศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ อิสระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
8. นางสุวรัตน์ กองพิมพ์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เอกวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
7. นางนิลประภา วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เอกวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
7. นางนิลประภา วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นประธานกรรมการ
2. นายนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เอกวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
7. นางนิลประภา วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เอกวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายอุทัยวรรณ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
7. นางนิลประภา วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามภูมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นางเสงี่ยม ทองทิพย์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามภูมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนืคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นางเสงี่ยม ทองทิพย์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
5. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
6. นางประภาส นามภูมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
7. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นางเสงี่ยม ทองทิพย์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามภูมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นางเสงี่ยม ทองทิพย์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางร้ชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามภูมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นางเสงี่ยม ทองทิพย์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามภูมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นางเสงี่ยม ทองทิพย์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางวริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางวริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางวริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางวริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ศักดานุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
6. นางกัลยาณี จันดาโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ศักดานุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
6. นางกัลยาณี จันดาโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ศักดานุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
6. นางกัลยาณี จันดาโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ศักดานุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
6. นางกัลยาณี จันดาโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภัค เพลงสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ศักดานุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
6. นางกัลยาณี จันดาโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบรรจง ศรีแก่บ้านโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางทองหยาด เทพพาโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
5. นายบุญถม อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
7. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบรรจง ศรีแก่บ้านโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางทองหยาด เทพพาโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
5. นายบุญถม อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
7. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบรรจง ศรีแก่บ้านโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางทองหยาด เทพพาโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
5. นายบุญถม อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
7. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบรรจง ศรีแก่บ้านโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางทองหยาด เทพพาโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
5. นายบุญถม อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
7. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบรรจง ศรีแก่บ้านโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางทองหยาด เทพพาโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
5. นายบุญถม อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
7. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6ประธานกรรมการ
2. นายสนิท สายทองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางมยุรี ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
6. นายธีระวิทย์ ธีระสารโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
7. นางภารดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6ประธานกรรมการ
2. นายสนิท สายทองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางมยุรี ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
6. นายธีระวิทย์ ธีระสารโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
7. นางภารดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6ประธานกรรมการ
2. นายสนิท สายทองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางมยุรี ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
6. นายธีระวิทย์ ธีระสารโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
7. นางภารดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6ประธานกรรมการ
2. นายสนิท สายทองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางมยุรี ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
6. นายธีระวิทย์ ธีระสารโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
7. นางภารดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6ประธานกรรมการ
2. นายสนิท สายทองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางมยุรี ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
6. นายธีระวิทย์ ธีระสารโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
7. นางภาระดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]