รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงคุณานันต์  พิมพา
 
1. นางอัจฉรา  คูณสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยนาท
 
1. นายหวัน  จันทะเกษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นางสาวจินตนา  นนท์ศิริ
 
1. นางปาลิตา  เปรยรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญต่อ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ทับทิมหิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอารยา  ระติเดช
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงกิติยากร  ธรรมละเอียด
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 1. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ทองศูนย์
 
1. นางจินตนา  เหลากลม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงพรชิตา   พิมพามี
 
1. นางพจนีย์   ปราณีบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไชยเศษ
 
1. นางปาลิตา  เปรยรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี  พรโสม
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญฉลวย
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ทาระกา
 
1. นางกันทิมา  บุปผา
2. นางรุจิรา  แสนใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงธรารัตน์  บุญชิต
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แก้วกลม
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกลาง 1. เด็กชายวุฒิไกร  ประวัณเณย์
 
1. นายวรเดช  นามณีย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปณิดา  ชารีแก้ว
 
1. สิบเอกสายเพ็ชร  ทองน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนธิ
 
1. นางสาวธนัชชา  ศรีรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงชลลดา  สงค์สุข
2. เด็กหญิงบุษกร  พุทธาทร
3. เด็กหญิงศุทธินี  สีสาย
 
1. นางนิตยา  ยั่วจิตร
2. นางเทียนทอง  วันทวี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  สาโล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุธรรม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นาคูณ
 
1. นางสาววิชุตา  ไสยกิจ
2. นางสาวอุไรวรรณ  สาธิสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวนริศรา  วงษาเคน
2. นางวิจิตรา  จำปาศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงสายพิน  เค้าทอง
3. เด็กหญิงอริสรา  ดอกพุฒ
 
1. นางปวินดา  กงเงิน
2. นางลักขณา  ไพรพาลี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  สุขสุด
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สว่างเนตร
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครั่ง 1. เด็กหญิงวิไลพร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุบุญญา  สาธุจรัญ
 
1. นายชาญณรงค์  จันเขียว
2. นายปรีชา  ภูมิคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงภัทราพร  พรมโลก
 
1. นางอุรา  ทุมเมฆ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ
 
1. นายสาคร  บัวทิพย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายยุทธนา  เทวา
 
1. นายอนันต์  พาหา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เสาหิน
3. เด็กชายศุภกฤต  นาจาน
 
1. นางกชกร  ศรีลาศักดิ์
2. นางทรัพย์  สยามล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศิริเทพ
2. เด็กชายณัฐกาญจน์  จันทคู่
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเจือ
 
1. นายสฤษยศ  พรมนอก
2. นางสอาด  พรมนอก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กหญิงทาริกา  ไมอักรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มุ่งทอง
3. เด็กหญิงอริศรา   โพธารินทร์
 
1. นายทวนทอง  บุ้งทอง
2. นางศิริพร  บุ้งทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายวัลชัย  สีหาราช
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ชาติมูลตรี
3. เด็กหญิงวิชุดา  มีธรรม
 
1. นายชัยวุฒิ  รักษาศรี
2. นางดวงแก้ว  วงค์อนุชิต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1. เด็กหญิงพัชภาพร  บุญวัง
2. เด็กหญิงศรินยา  จันที
3. เด็กหญิงศิญาภัสร์  สถิตวลีย์พร
 
1. นายจักรภัทร  จันทร์พวง
2. นายนิคม  กองแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครั่ง 1. นายธวัชชัย  คำภาแก้ว
2. เด็กหญิงสุชาดา  สวัสดิ์รักษา
3. นางสาวอรยา  ภูมิคำ
 
1. นางพูนทรัพย์  บุญเจือ
2. นายศราวุฒิ  ชิณะโคตรพงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 1. เด็กหญิงกิตติพร  ปักปิ่น
2. เด็กหญิงสายชล  จิบจันทร์
3. เด็กหญิงอารีญา  พุฒพิมพ์
 
1. นางธนิดา  โสภาลี
2. นายบุญจันทร์  วงศ์สูง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงยุภาพร  ภิรมย์
2. เด็กชายศรชัย  มาลา
3. เด็กหญิงศิริพร  ศุภลักษณ์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จันทา
2. นางสาวน้อมจิตร  นารี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พูลประสงค์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำภิรักษ์
 
1. นายนภวัต  จันทะนา
2. นายสันติภพ  คันธจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอาทิตย์  ลีสี
2. เด็กชายเนติพงษ์  วายโสภา
 
1. นางสาวนฤมล  นามเสถียร
2. นางหนูอาจ  ขิงรัมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1. เด็กชายชัยภมร  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายสืบสกุล  เจริญทัศน์
 
1. นายจักกรี  ชาติแพงตา
2. นางสาวสุคนธวัลย์  กติยะการ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบาะแฉะ
2. เด็กชายอมรชัย  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นางภาณุกา  ทุมสิงห์
2. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ภูธร
2. เด็กชายสุริยา  จันทร์สวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นจันทร์
2. นายธนัฏดนัย  ธนมนต์ศิริ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายจักรพันธ์  สินทรัพย์
2. เด็กชายทวานนท์  กันยามา
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อรรคบุตร
2. เด็กชายศรัญ  บรรทอน
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
2. นางสาวสุพัตรา  บ้างตำรวจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงธินาดา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสมพันธ์
3. เด็กหญิงสิริกร  กลีบม่วง
4. เด็กหญิงสุวิชาดา  โชติรัตน์
5. เด็กหญิงแก้วกิริยา  เครือศรี
 
1. นางอรทัย   พรหมวงศ์
2. นางอำนวย  สารัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงกนกนภา  พรหมวงศ์
2. เด็กหญิงกินรี  พลศรี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุทธจักร
4. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คำนาโฮม
5. เด็กหญิงสุทธิดา  แดนพันธ์
 
1. นางกาญจนา  ไพกะเพศ
2. นางอรทัย   พรหมวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนทวีสุข
2. เด็กชายณัฐพล  เครือศรี
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ประสมพันธ์
4. เด็กหญิงรัศมี  ไพรชิต
5. เด็กหญิงสุรีพร  จันสวัสดิ์
 
1. นายสมศักดิ์  สุดเต้
2. นางอรทัย   พรหมวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกัลยากร   ผิวนอก
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์   วรพุฒ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พาพะหม
4. เด็กชายฤทธิ์ชัย  ทองศรี
5. เด็กหญิงวิจิตรา   รอดคำทุย
 
1. นางสาวธนิตา    พรมมาโฮม
2. นางรุ่งตวรรณ    ยอดมาลี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กหญิงชลนิชา  บัวสอาด
2. เด็กหญิงปรีชญา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงพรรณพัสสา  แสงคำ
4. เด็กหญิงอัจฉรียา  จโรจร
5. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  คำลอย
 
1. นางผ่องเพ็ญ  คำลอย
2. นางสุขฤดี  กลยาณีย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช้างพร้า
2. เด็กชายนพดล  ศรีสังขาร
3. เด็กหญิงมยุรินทร์  ยงศิลป์
4. เด็กหญิงมัลลิกา  สุดตา
5. เด็กหญิงวิชุดา  สร้อยผาบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  อินทะวงค์
2. นายเชี่ยวชาญ  โมฬีชาติ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รูปไสย
2. เด็กหญิงนันทวดี  อุ่มจันทร์
3. เด็กชายสาคร  ป้อมรักษา
4. เด็กหญิงสไมพร  ศรีสพรรณ
5. เด็กหญิงเกษร  นนท์ศิริ
 
1. นายบัวสอน  จันทร์ส่อง
2. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีนวล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกิ่ง
3. เด็กหญิงพรรวษา  สารัชชู
4. เด็กหญิงวรัญญา  พาสุข
5. เด็กชายสุพิสิฐ  ทองกาย
 
1. นางรจนา  นิยม
2. นายสมภาร  นิยม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีบัว
2. เด็กหญิงขนิษฐา    จิ้งโจ้
3. เด็กหญิงจิตลัดดา   ทรารมย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไชยเลิศ
5. เด็กหญิงชลธิชา   จันทรง
6. นายชาลี   มณีวัลย์
7. นายนนทวัฒน์   พรมเสน
8. นายพลธวัช    วงษ์วัน
9. นายพัชรพงษ์   บัวใหญ่
10. นายพัชรพล    การศรี
11. เด็กหญิงพัชรา   ปะวะถา
12. เด็กหญิงพัชริดา    วงษ์วัน
13. เด็กหญิงวนิกูล   วงษ์วัน
14. เด็กหญิงวิกานดา    นามสุทโท
15. นายวุฒินันท์   ไชยรักษ์
16. เด็กหญิงสุภาพร    แก่นจันทร์
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์    พรมเกษ
18. นายอนุชา   ยิ้มพังเทียม
19. นายอุดร    ชุมนวล
20. เด็กหญิงเจนจิรา    พาลัง
 
1. นายจำนงค์   จันทร์แก้ว
2. นายณัฐพงศ์   ไสยมาตย์
3. นายถวัลย์   ทองงอก
4. นางสาวเพ็ญพิชา   ศิริวงษ์
5. นางสาวแอนนา   หอมหวน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมเกษ
3. เด็กหญิงขวัญสุรีย์  เหล็กเขียว
4. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีจันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงฐิติพร  ชาคริเวช
6. เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนศรี
7. เด็กชายธนพล  เภาอ้วน
8. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พรมสุวรรณ
9. เด็กชายพีระพัฒน์  พุ่มจันทร์
10. เด็กหญิงรัชตารี  จิ้งโจ้
11. เด็กหญิงวรัญญา  อัตราช
12. เด็กหญิงวิสสุนันท์  สายชาลี
13. เด็กชายสัญจิต  ประทุมทอง
14. เด็กหญิงสุพรรษา  รอบโลก
15. เด็กหญิงสุภัทรา  คงมาก
16. เด็กหญิงอภิญญา  ผิวก่ำ
17. เด็กชายอภิเชษฐ์  แสนโสม
18. เด็กหญิงอารียา  พิลาคลัง
19. เด็กหญิงเฉลิมพร  รุ่งแสง
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยาดี
 
1. นางกมลชนก  จันทร์แก้ว
2. นางนางทองปอน  สรรศรี
3. นางวิเรขา  โพธิ์งาม
4. นายเกชา  สายแสน
5. นางสาวแอนนา  หอมหวน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปริหา
2. เด็กชายกันตพร  สายชาลี
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  อัตราช
4. เด็กชายคณิศร  สายชาลี
5. เด็กหญิงชลธิชา  ก้อนหิน
6. เด็กชายชัยรัตน์  สิงโห
7. เด็กหญิงนันทิวา  ศรีไชย
8. เด็กชายนิลณกร  เส้นเกษ
9. เด็กหญิงปณิดา  เทพบัวมา
10. เด็กหญิงพรวิจิตร  นนท์ศิริ
11. เด็กชายพัชรพง  จันทร์แก้ว
12. เด็กชายภูธเนศ  วาลมุลตรี
13. เด็กหญิงมนธิรา  ฝอยทอง
14. เด็กหญิงมนธิรา  กันยามา
15. เด็กหญิงศุภนิต  อินทวัช
16. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  รินทอง
17. เด็กหญิงหัฐยา  สีหะนันท์
18. เด็กหญิงอริศรา  อินทวัช
19. เด็กชายอเล็กแซนเดอร์  จิ้งโจ้
20. เด็กหญิงเกษสุดา  สามิภักดิ์
 
1. นายจำนงค์  สรรศรี
2. นายประวิทย์  นิเนตร
3. นางวราภรณ์  ทองพิทักษ์
4. นายวินัย  แสงเนตร
5. นางเพ็ญรัตน์  ภานุทัต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงพัชรี  รักกาล
 
1. นางอุรารักษ์  มณีวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทับทิม
 
1. นางกฤติมา  เจริญเชาว์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  เอี่ยมโอภาส
 
1. นางวรรณวิไล  สุบินดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 1. เด็กชายวิทยา  พลศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีดาเรียน
 
1. นางวาสนา  ประทุมรัตน์
2. นางสาววาสนา  สมยา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายปวริศ  บุญมั่น
 
1. นางผ่องเพ็ญ  คำลอย
2. นางสุขฤดี  กลยาณีย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายกุมานนท์  สายคำ
2. เด็กหญิงลัดดา  ไชโย
 
1. นางสาวจิดาภา  ศรีสุข
2. นายสุรศักดิ์  บุญฑริก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสุระ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ก้อนคำตัน
3. เด็กหญิงฉัตรบุตร  ดาราพันธ์
4. เด็กหญิงชนาภรณ์  แก้วจรูญ
5. นางสาวพิมพา  ไวยกรรณ์
6. เด็กหญิงรณิดา  สามิลา
7. เด็กหญิงวรัญญา  ปาปะเถ
8. นางสาววริศรา  ศรีไหม
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สิทธิภักดิ์
10. นางสาวอลิชา  วงษ์ชัย
 
1. นางกัญญาภัค  พฤกษชาติ
2. นายประจักษ์  ศรไชย
3. นางวรรณี  ทองนาค
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญยัง
2. เด็กหญิงชื่นฤทัย  จวนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นันโท
4. เด็กหญิงปิยรัตน์  อรวงศ์
5. เด็กหญิงพรรพัศษา  บุญยาน
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ทิสา
7. เด็กหญิงราตรี  ลาเบิกบาน
8. เด็กหญิงสมิตา  บุญมี
9. เด็กหญิงสุภาวิณี  รดาพงษ์
10. เด็กหญิงอรวี  มณีเนตร
 
1. นางลมุนจิตร  คุณุ
2. นางสุภาภรณ์  เรืองสิทธิ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลิสรา   สุขรักษา
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ษิริพล
3. เด็กหญิงชนิดาภา   ประมนต์
4. เด็กหญิงชรินรัตน์   วงละคร
5. เด็กหญิงชลธิชา   เสือป่า
6. เด็กหญิงพัชรา   จันทร์ใส
7. เด็กหญิงวนิดา   บัวลา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร   อรนิล
9. เด็กหญิงศิริวรรณ   จาริอุทิศ
10. เด็กหญิงสาวิณี  สาลี
11. เด็กหญิงสุทธิดา   ชินพันธ์
12. เด็กหญิงสใบทิพย์   พาแพง
13. เด็กหญิงอรทัย   จาริอุทิศ
14. เด็กหญิงอาภาพร   สืบสาว
15. เด็กหญิงแก้วมณี   สุทธิแพทย์
 
1. นางดวงเดือน   นาคทรัพย์
2. นายประจักร   ศรีแก้วทุม
3. นางวิไลวรรณ  ศรีกุล
4. นางโชติกา  ท้าวอนนท์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สรจักร
2. เด็กหญิงจันจิรา  ปลงใจ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกษราช
4. เด็กหญิงจีรานันท์  พรมกอง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สมสุพรรณ์
6. เด็กหญิงทับทิม  พะละที
7. เด็กชายธนุวัฒน์  ชมทอง
8. เด็กหญิงนฤมล  ชินลา
9. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยสำแดง
10. เด็กหญิงรัตติยากร  สาระขันธ์
11. เด็กชายวัชรินทร์  พรมมินทร์
12. เด็กหญิงสงกราณ์  นาโล
13. เด็กหญิงสาริกา  วันคำ
14. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสงแก้ว
15. เด็กชายเดชรินทร์  โคตรสุวรรณ
 
1. นางพัชนีย์  โคตรบุรี
2. นางวรรณี  เพียโคตร
3. นางวาสนา  ไตรภักดิ์
4. นายสันติ  กุคำอู่
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิปัด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมือนเหลา
 
1. นางมณีรัตน์  เส็งสมวงศ์
2. นางเขมรัตน์  คูณทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญ  สุทธิวารี
2. เด็กหญิงสิริพร  บุญรักษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ยืนยิ่ง
 
1. นางพรพิศ  มุทาวัน
2. นางมยุรี  ทับทิมหิน
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรคันธา
2. เด็กชายภูวนาถ  ตละทา
 
1. นางกิ่งแก้ว  ดอกดวง
2. นายบุญส่ง  ดอกดวง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุบิน
2. เด็กหญิงอุไรพร  กมุทรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  กมุทชาติ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงญาโนทัย  ปัดเพชร
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงพักตร์วิภา  สิงห์ซอม
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงพรพิมล  เจริญท้าว
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมสุรีย์
 
1. นางพิมพ์พิรุฬห์  มณีศรี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงอภัสรา  ทาสา
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายวิษณุกรณ์  คำภาทู
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงวัลวิสา  ก้อนคำตัน
 
1. นายรักชาย  สะอาด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วันวาน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูษา
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  แอ่งสุข
 
1. นายวิเชียร  สนัย
2. นางอุษา  สนัย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 1. เด็กหญิงสุภานันท์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงอภิฤดี  ทาวะรมย์
 
1. นางสาวจารุภา  สกุลสารเสนา
2. นายมนูญ  อามัสสา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอมินตรา  แก้ววงษา
 
1. นายสรณะ  นิชรัตน์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสามัคคี 1. เด็กชายกฤษดา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายทินกร  ปางสุข
3. เด็กชายรัชชานนท์  คำโสภา
 
1. นางสาวดารณี  เพชรไกร
2. นางอุษา  สนัย
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำงู 1. เด็กชายคุณัญญา  มีหวัง
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเอื้ออิสรา  มังคะการ
 
1. นางกัลยานาฏ  จารักษ์
2. นางจินตนา  จินพละ
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1. เด็กชายธีระชัย  พิมราช
2. เด็กชายปริญญา  สัตโต
3. เด็กชายปัณวัฒน์  แพงดี
 
1. นายปริญญาวุฒิ  ผุดผ่อง
2. นางสินาภรณ์  สินราช
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงพนิดา  หาคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ตะดุมพันธ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  พันธ์คำ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงสุนิษา  วิชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีเสมา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน   1. นางธิดา  สุรมิตร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงเขมิกา  วินิจฉัย
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทวี
 
1. นางอรอุมา  สุดชารี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายโชคชัย  โพธิ์ล่าม
 
1. นางวิภารัตน์  พูลเพิ่ม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงพัชรี  ผาสุข
 
1. นายอุดม  ทองคำ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงไพลิน  ศรีโสภา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงขนบพร  กลิ่นบัว
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงพิรัฐฐา  คันธะเนตร
 
1. นางสาวสุจิตรา   อ่อนมณี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  กิ่งมาลา
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายพงษ์อานนท์  ครั้งพิบูล
 
1. นายมนูญ  ผิวนวล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสนาม 1. เด็กหญิงอลิสา  สร้อยมาลุน
 
1. นางเพลินพิศ  ศรีฉลวย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สง่าศิลป์
 
1. นางจันทร์สุดา  ผิวนวล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ัสัมผัส
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีโสภา
3. เด็กชายฐิรวัมน์  ไชยทาน
4. เด็กชายธีรภัทร  วันคำ
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สายมณี
6. เด็กหญิงสิรินภา  วิชัย
7. เด็กหญิงเจนจิระนันท์  แก่นเมือง
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  วิชัย
 
1. นางธิดา  สุรมิตร
2. นางสาวบุษกร  ธิวะโต
3. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  คำเพียร
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงษาชัย
3. เด็กชายณัฐพล  บุษบา
4. เด็กชายดาราวรรณ  ศรีเสลา
5. เด็กชายนนทวัตร  บุญเขื่อง
6. เด็กหญิงนันทิยา  อัศดร
7. เด็กหญิงนารี  สมสุข
8. เด็กหญิงปานทอง  พรมรักษ์
9. เด็กชายพานทอง  พูนพิน
10. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ลอยลม
11. เด็กหญิงวิไลทรัพย์  พลรักษ์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษาชัย
13. เด็กชายสงกรานต์  วามะกันต์
14. เด็กหญิงสาวิตรี  แย้มพลอย
15. เด็กหญิงสุนิษา  วิชัย
 
1. นางดลนภา  พันธ์โชติ
2. นางธนวรรณ  ิสิงห์สังข์
3. นางธิดา  สุรมิตร
4. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายกฤตณรงค์  โยธาวงษ์
2. เด็กชายกิตติพล  วิชัย
3. เด็กชายธนากร  ครวรรค์
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเขื่อง
5. เด็กหญิงนุจกาจ  จันทฤทธิ์
6. เด็กชายพนิชพล  ธุขตา
7. เด็กชายภานุพงษ์  กัลยาณี
8. เด็กหญิงยุพิน  โพศรี
9. เด็กชายราชันย์  ปัญญาคง
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อันพา
11. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ริวงศ์
12. เด็กชายวิทวัส  กวดขัน
13. เด็กหญิงศยามล  หมั่นกิจ
14. เด็กหญิงสันติสุข  คำสมพร
15. เด็กชายสุทธิพงษ์  สายเพชร
16. เด็กหญิงสุรีย์พร  วิชัย
17. เด็กหญิงหนูรัตน์  คำสมพร
18. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตรจันทร์
19. เด็กชายอัษฎาวุธ  พิบูล
20. เด็กชายอัษฎาวุธ  พิบูล
 
1. นางธิดา  สุรมิตร
2. นางรุ้งลาวรรณ  ทิมา
3. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
4. นางอรวรรณ  พรมวงศ์
5. นายโกเมฆ  พรมเกษ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิสาร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมราช
3. เด็กชายกิตติโชค  ไชยบัวรินทร์
4. เด็กหญิงฉัตรชดาพร  เอียมเขียน
5. เด็กหญิงดวงดาว  จุลเจิม
6. เด็กหญิงธณิศร  พลเทพ
7. เด็กชายธนกร  ขนทอง
8. เด็กชายธนายุทธ  ภายสร้อย
9. เด็กชายธวัชชัย  โพธิสนธิ์
10. เด็กชายธันวา  โมคทิพย์
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีหงษา
12. เด็กหญิงนลินทิพย์  พวงพระกา
13. เด็กชายบดินทร์  ทองสมุทร
14. เด็กชายบริบูรณ์  พรมราช
15. เด็กชายประพัน  กล่อมใจ
16. เด็กหญิงพัชรีนุช  ครุฑงอย
17. เด็กชายพัฒนภูมิ  บุญลอย
18. เด็กชายพันทิพย์  เกษี
19. เด็กหญิงมุฑิตา  สระแก้ว
20. เด็กหญิงรัตน์ราวรรณ  จันทร์ชาลี
21. เด็กชายวรจิต  ไชยบัวรินทร์
22. เด็กหญิงวริศรา  ปัญโญ
23. เด็กหญิงวัชราพงศ์  ปันลา
24. เด็กชายวันสงกรานต์  บุญยิ้ม
25. เด็กหญิงวิยะดา  สุทธิแพทย์
26. เด็กชายวุฒิพงศ์  วงษารี
27. เด็กหญิงศศินิภา  ขันฑะวัต
28. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายตรง
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีชนะ
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิระษร
31. เด็กหญิงสุชาดา  คำชนะ
32. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีหามะ
33. เด็กหญิงสุพัตรา   มณฑา
34. เด็กหญิงหทัยภัทร  ภักดีล้น
35. เด็กหญิงหทัยมาศ  วิศาลกุลณา
36. เด็กหญิงอารี  อุดมแก้ว
37. เด็กชายเกรียงไกร  วันริโก
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำทวี
39. เด็กชายเสกสรร  สนสาย
40. เด็กหญิงโสดาลักษณ์  บุญลอย
 
1. นายทินกร  สุดชารี
2. นายธีวินท์  มณีภาค
3. นายนพดล  พลเยี่ยม
4. นายภัทรพงษ์  จันทร์มา
5. นางมาลินี  พลเยี่ยม
6. นางวลัยรัตน์  บุญมาโฮม
7. นางศุภิสรา  พรมพิสัย
8. นายสุทธิพงศ์  แสงทอง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายวิสันต์  วรรณา
 
1. นางวนิดา  ทวิตชาติ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายเอกชัย  พิวิโส
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสนาม 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ฉันเทียะ
 
1. นางสุดสาคร  จันทะศรี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงอารียา  อำพัน
 
1. นายวิฑูรย์  ลาสิงห์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายสุวิทย์  เชื้อบุญ
 
1. นางฐาปะนวีย์  พรหมทอง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงชนานันท์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางนาตยา  ผดุงเวียง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายประภากรณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสมพรชัย  บุญธนาธิรัตน์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กหญิงเพ็ญประกาย  คำแสนราช
 
1. นายสมัย  จันทะมา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ประสิทธิ์
 
1. นางสาวบุษยวรรณ  ไวยารัตน์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จิตต์สกุล
 
1. นายเอกภพ  บุรินทร์รักษ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงพรรณอร  แก้วนิล
 
1. นายเดช  สายแดง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงอัญชลี   กัญหาสาย
 
1. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
 
1. นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายเอกชัย  พิวิโส
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลิตตา  คูณเพิ่ม
 
1. นางสุพรรณา  ไชยโพธิ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงอาภัสรีย์  สีนวล
 
1. นางธัญญรัศม์  แสงงาม
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงชญานันท์  ชัฎขันธกิจ
4. เด็กหญิงชฎาพร  ตันสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐรีนี  สุวรรณตรีใย
6. เด็กชายธฤต  พุกพญา
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทิมาตร์
8. เด็กหญิงนริสรา  งามกาละ
9. เด็กชายนิติพล  ศรีโยธี
10. เด็กหญิงบงกชทอง  บัวทิพย์
11. เด็กหญิงปัญญาพร  ประเสริฐสุข
12. เด็กหญิงพรภัสรา  ศรีสุระ
13. เด็กหญิงพัชรี  แสงเอม
14. เด็กหญิงภัทรภร  ยาวะโนภาส
15. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภานุทัต
16. เด็กหญิงมนต์ลดา  ไชยเสริฐ
17. เด็กหญิงมินตรา  สายระดา
18. เด็กหญิงรจนา  หัตถะมา
19. เด็กชายรพี  แสนตรี
20. เด็กหญิงรสธร  พิศวงษ์
21. เด็กชายรัชพล  เจริญศรี
22. เด็กหญิงวชิราพร  ขาววงศ์
23. เด็กหญิงวสุคณน์  ท้าวอานนท์
24. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองเทพ
25. เด็กหญิงศิรประภา  ผิวนวล
26. เด็กหญิงศิริพร  มีบุญ
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กะมะณี
28. เด็กชายศุภกานต์  สุภสร
29. เด็กชายสรจักร  จันทร์สระน้อย
30. เด็กหญิงสุชญา  ราชคำ
31. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  ลำปี
32. เด็กหญิงสุนิษา  วันทา
33. เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์คูณ
34. เด็กหญิงอริสรา  เอื้อทาน
35. เด็กหญิงอาทิตยา  สูงเรือง
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เป็นมงคล
37. เด็กหญิงเกวลี  เจริญชัย
38. เด็กหญิงเขมมิกา  รุจิรพิพัฒน์
39. เด็กชายเมฆาวัฒน์  บัวงาม
40. เด็กหญิงเวทิตา  ทองสันต์
 
1. Mr.Dwight Kim  Atuphan
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสนตรี
3. นางนราพร  ศรีสุระ
4. นางวราภรณ์  งามสุข
5. นางวิยะดา  บุตรวัง
6. นางศวรรยา  นอลา
7. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
8. นายอิทธิพล  เป็นมงมล
 
117 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤติยานี  สาโล
2. เด็กหญิงขวัญจิต  อินทราช
3. เด็กชายคมกริช  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  โคตวันทา
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จงไพ
6. เด็กหญิงชลิตา  ไชยนาท
7. เด็กหญิงชุลีพร  เกษพันธุ์
8. เด็กชายดนุพล  ไชยนาท
9. เด็กหญิงดวงพร  พะละที
10. เด็กหญิงธัญสุดา  รจนา
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยะสาท
12. เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิสิงห์
13. เด็กหญิงนริตา  ตั้งจิตร
14. เด็กชายนิธินัย  นาโล
15. เด็กหญิงพรธิดา  ทองแปลง
16. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยนาท
17. เด็กหญิงพัฐณิดา  แสงแก้ว
18. เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยนาท
19. เด็กหญิงมัสฑริกา  สระแก้ว
20. เด็กหญิงลดาพร  แสงแก้ว
21. เด็กชายวชิราวุฒิ  แก้วสุข
22. เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษ์ศรีทา
23. เด็กชายสมา  พรมชัย
24. เด็กชายสมาย  พรมชัย
25. เด็กชายสวัสดิ์  พะละที
26. เด็กชายสหัสวรรษ  สัมผัส
27. เด็กหญิงสายแวว  โบราณ
28. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เพ็ญพิมพ์
29. เด็กหญิงสุนิสา  หาญขุดทด
30. เด็กหญิงสุพรรณิกา  แสงศรี
31. เด็กหญิงอรทัย  จรมา
32. เด็กหญิงอรทัย  พะละที
33. เด็กชายอรรณพ  มีกุล
34. เด็กหญิงอังคณา  มีชัย
35. เด็กชายอำนาจ  ชินลา
36. เด็กชายเกรียงไกร  ไชยสำแดง
37. เด็กหญิงเกศรินทร์  พะละที
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษราช
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญปอง
40. เด็กหญิงไอยดา  จรมา
 
1. นางพัชรี  โคตรบุรี
2. นางวรรณี  เพียโคตร
3. นางวาสนา  ไตรภักดิ์
4. นางวาสนา  วงษ์นาง
5. นายสันติ  กุคำอู่
6. นางสาวสุธาริณี  คำอินทร์
7. นางเข็มพร  สายหยุด
8. นางแจ่มใส  ศรีผ่องงาม
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พัตโส
2. เด็กหญิงขวัญตา  ศิริพัฒน์
3. เด็กชายทัชชานันท์  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเนต
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ส่งเสริม
6. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  พันธุ์งาม
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  หอมหวล
8. เด็กชายอธิป  สีแสด
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาพรม
10. เด็กชายอัครเดช  จินตะเวช
 
1. นางจุรี  สาลี
2. นางวิยะดา  พลรักษ์
3. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงกมลธิดา  กาสิทธิ์
3. เด็กชายธนากร  ภูธร
4. เด็กชายนันทวุฒิ  สีมา
5. เด็กชายพีรวัฒน์  ศรีสุพรรณ์
6. เด็กชายวีระพร  โคตรบุปผา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุวรรณี  คำมีรัตน์
9. เด็กหญิงอาภรณ์  นิคม
10. เด็กชายเขมทัต  พะทำโล
 
1. นางสาวกัลยา  วงเวียน
2. นางสาวบัวแก้ว  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวสมใจ  กุลบุญญา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภาคะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ผลสินธุ์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีสม
4. เด็กหญิงวริศรา  นิลดวงดี
5. เด็กหญิงสุทธิตา  ดุจดา
6. เด็กหญิงเกศกนก  ทิมา
 
1. นางนัยนา  สุรมิตร
2. นางสาวสุภาวดี  กันตะมา
 
121 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงมณธิชา  บัวขาว
2. เด็กหญิงลิชราภรณ์  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุทธิวรรค
4. เด็กหญิงสายธาร  อินทราช
5. เด็กหญิงสุปรียา  ศรียา
6. เด็กหญิงอาภัสรา  สาระประไพ
 
1. นางสาวรมณี  เสียงใส
2. นางอุตรี  เชื้อประทุม
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญมาเรือง
2. เด็กหญิงชณัญชิดา  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ถาวร
4. เด็กหญิงธารทิพย์  จารุแพทย์
5. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  จึงวัฒนกุล
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคำรอด
7. เด็กหญิงวัชมล  ไชยเสริฐ
8. เด็กหญิงอริสรา  เดชอนันต์
 
1. นางจุรี  สาลี
2. นางนาตยา  ผดุงเวียง
3. นางวิยะดา  พลรักษ์
4. นางอัจฉรา  จันทร์สระน้อย
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินนา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทอแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ปัตภี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขผล
5. เด็กหญิงปนัดดา  เบ้าคำกอง
6. เด็กหญิงมัทชรี  นามธรรม
7. เด็กหญิงมาลัยพร  สมจันทร์
8. เด็กหญิงศศิธร  ทองเรียง
9. เด็กหญิงศศิธร  วงค์คำผา
 
1. นางสาวกัลยา  สอนคำเสน
2. นางทองใส  กุลกั้ง
3. นายศุภกิตติ์  ทองเรียง
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายกฤตเมธ  ประทุม
2. เด็กหญิงชริยา  ดอนโด
3. เด็กชายชวพร  ประทีปทอง
4. เด็กชายณัฐวัตร  นามวงศ์
5. เด็กชายทองดี  ประทุม
6. เด็กชายธัญเทพ  ทานะมัย
7. เด็กหญิงนลิตา  สรจักร
8. เด็กหญิงพรพิมล  นิลเนตร
9. เด็กหญิงพิชชาภา  เสมศรี
10. เด็กหญิงมุกดา  ประทุม
11. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ทวีสาร
12. เด็กหญิงวิชชุดา  สุระพล
13. เด็กหญิงศิริยา  จันทสิทร์
14. เด็กชายสหกร  ประทุม
15. เด็กหญิงสุพัตรา  กุกำจัด
16. เด็กหญิงเกวลิน  ไชดรุณ
 
1. นางคนึงนิจ  ชินเทศ
2. นางสาวสุขสิริ  พลหาญ
3. นางสาวอภิญญา  พละสุข
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตบหู 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ลุนลา
2. เด็กหญิงทองศิริ  เพียโคต
3. เด็กหญิงธีรนาถ  พุ่มจันทร์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ขุนหอม
5. เด็กหญิงปนัดดา  คูณค้ำ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิมเจริญ
7. เด็กชายวิษณุ  หัตถวงษ์
8. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
9. เด็กชายศุภชัย  นามวงค์
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  วิชาดี
11. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีหาร
12. เด็กชายอำนาจ  พรมภักดี
13. เด็กชายเกรียงไกร  สำราญบึงแก
14. เด็กชายเพชร  กาคำผุย
 
1. นางประภาศรี  พรมภักดี
2. นางสาวปิยานุช  ชนะพันธ์
3. นายมนตรี  เครือกองมาตย์
4. นางวนิดา  จันทร์วิวัฒนากูล
5. นายวีระยุทธ  คูณคำตัน
 
126 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงจินตพร  ศรีอภัย
2. เด็กชายนิรันรัตน์  ฤทธิสิง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  มะหัย
4. เด็กหญิงสาวิตรี  พุ่มจันทร์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นายภควิชญ์  เหลี่ยมโลก
2. นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข
 
127 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กหญิงดาริกา  อุ้มแก้ว
2. เด็กชายยศภัทร  สมหงส์
 
1. นายธีรนัย  ภารพุทธา
2. นายเบญจพล  ภารพุทธา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กชายมินทาดา  ภูแสน
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  สายจันทร์
 
1. นายคณิตศาสตร์  จารุการ
2. นางคำปุ่น  จารุการ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นนท์ศิริ
2. เด็กชายสมรส  คำแหง
3. เด็กชายอาทิตย์  ตุระโก
 
1. นายคณิตศาสตร์  จารุการ
2. นางคำปุ่น  จารุการ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายธนากร  ไชยพล
2. เด็กชายอดิสรณ์  มะคะพิมพ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  มะคะพิมพ์
 
1. นางสุวนิตย์  ประหารภาพ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงกชกร  จตุรเพท
2. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตรคำดี
3. เด็กหญิงรัชนี  บุญทิม
 
1. นางวันเพ็ญ  ถิ่นขาม
2. นางสมาพร  รุ่งโรจน์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยดา  บุญประวัติ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อารีย์
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยรินทร์
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พิมกิ่ง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสิงห์
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุริยันต์
 
1. นางจิราภรณ์  สารสิทธิ์
2. นางวิไล  ฝั่งสิริ
3. นางไพรวรรณ  ฉิมพลี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สระแก้ว
2. เด็กหญิงพรวลัย  มูลชื่นพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  แกะมา
4. เด็กหญิงวรดา  เค้ามูล
5. เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยรินทร์
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยพล
 
1. นางธันยนันท์  สายกันดก
2. นางลัดดาวัลย์  ขันอาสา
3. นางวิไล  ฝั่งสิริ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์มาลี
2. เด็กชายนพรัตน์  เสนาพันธ์
3. เด็กหญิงสุรภาวดี  มีสติ
 
1. นางมณี  เสนาพันธ์
2. นางวิภาวรรณ  ปางชาติ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ถมปัด
2. เด็กหญิงนิธิวดี  ดาแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัชรา  พรมขันธ์
 
1. นางรุ่งระวี  เกษฎา
2. นายแสวง  เกษฎา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงนันภิญาพร  คำลุน
2. เด็กหญิงอรยา  เท่าสาร
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธ์อู
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
2. นายไพรสันต์  คำเอี่ยม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำโพพิลา
2. เด็กชายพรชัย  สุพิชญ์
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีจำปา
 
1. นายประจักษ์  ศรไชย
2. นายรณกฤต  เดชากุลตระกูล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เขตคำ
3. เด็กหญิงอรทัย  สมรักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทา
2. นางมณี  เสนาพันธ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สุมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิลารักษ์
3. เด็กหญิงสุมินตรา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายจำรัส  เสียงสนั่น
2. นางพรรณทิรา  เสียงสนั่น
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ทองรินทร์
2. เด็กหญิงหัสดิน  สารกิจ
 
1. นายนินาท  พลเดช
2. นางสาวพชรวรรณ  มะลิวัลย์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จูมพล
2. เด็กหญิงปานฤทัย  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิภวานี  ศรีชนะ
 
1. นางอุรัจฉทา  รักษาวงศ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขอสุข
2. เด็กหญิงภาวิณี  บัวดก
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สืบสาร
 
1. นางสาวลักษณา  วรรณโสภา
2. นางสาวสง่า  ขาววงค์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  คงสีลา
3. เด็กหญิงวนิดา  ผาสุข
 
1. นางสาวปราณี  สมวงศ์
2. นางอาพร  จันทร์คงหอม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงชลดา  นาคำมูล
2. เด็กหญิงนุชจรี  ลาธุลี
3. เด็กหญิงรำไพ  เต็มพร้อม
 
1. นายสมชาติ  พรหมดี
2. นางอรวรรณ  พรหมดี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงพัชรา  ทะนา
2. เด็กหญิงรัขนี  โพรัง
3. เด็กชายอาคม  ขุมคำ
 
1. นางจำรัส  พลพวก
2. นายพรชัย   เกตุทองดี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกินรี   โกสา
2. เด็กหญิงณัฐชนนท์   อำนวยพร
3. เด็กหญิงมธุริน   ปะวา
 
1. นางจำรัส   พลพวก
2. นายพรชัย   เกตุทองดี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายภูธิป  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงเสาวภา  พรมวงค์
 
1. นางนวภัทร  อรรคบุตร
2. ว่าที่ร้อยโทอมรัส  อรรคบุตร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. นายศุภวุฒิ  บุตรละ
2. นายอนุรักษ์  บุญญัติ
 
1. นางพิศมัย  ปริหา
2. นายรักศักดิ์  ปริหา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เรือนเจริญ
2. เด็กหญิงบุษรารัตน์  สุระพล
 
1. นางมัลลิกา  คำภาแก้ว
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีอ่อน
 
1. นางรุ่งระวี  เกษฎา
2. นายแสวง  เกษฎา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายนิกร  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาณี  ถอดศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  อัตเสน
 
1. นางนวภัทร  อรรคบุตร
2. ว่าที่ร้อยโทอมรัส  อรรคบุตร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายชุมพร  เอมโอฐ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ราชขันธ์
 
1. นางนิธิวดี  โนทะยะ
2. นางสาวสิริกร  ภูผา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงลัฐิกานต์  ศรีตัดถา
2. เด็กหญิงศิรินภา  บุตรแสง
 
1. นายศรายุธ  ดาราย้อย
2. นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กหญิงนันทนา    พันธ์ศิริ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมบรรณ
 
1. นายกิตติศักดิ์   อ่อน ณ นัยน์
2. นางสุภาณี    สิงห์ธีร์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายกฤษฎา   เจริญจิต
2. เด็กชายกิจตะวัน   บุญสุภา
 
1. นายกิตติศักดิ์   อ่อน ณ นัยน์
2. นางสุภาณี   สิงห์ธีร์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  แตงมีแสง
2. นายอนันต์  โคตรตัสสา
 
1. นางพิศมัย  ปริหา
2. นายรักศักดิ์  ปริหา
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงอรวี  เจียระเนีย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุทธิสิน
 
1. นางทัศน์วรรณ  เหล่าหมวด
2. นายธีระ  เหล่าหมวด
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกนกพร  มะลิโส
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นจง
3. เด็กชายประมวลศักดิ์  มาศรีบุตร
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญ
2. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายนครินทร์  โสภาถา
2. เด็กชายเศรฐวัฒน์  พรพันธ์
3. เด็กชายไชยปกรณ์  ปิ่นคำ
 
1. นายถาวร  พิบูลพงษ์
2. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนาพร  ภูมิคำ
2. เด็กชายสนธยา  งามสุข
3. เด็กชายสุทธิภัทร  สอนสา
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นายสนธยา  แสงกล้า
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนดล  หารวย
2. เด็กชายศุภกรณ์  สอนสา
3. เด็กชายสาคร  เบาะแสะ
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นายสนธยา  แสงกล้า
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงแพรพลอย  เจริญทัศน์
 
1. นางสุจิตตา  แก่นการ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 1. เด็กหญิงชรินทร์พร  ไชยทอง
 
1. นางสาวอรพันธ์  จักรสูง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำน้อย
 
1. นางสาวตีรณา  รัตนศรี
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกลาง 1. เด็กหญิงแพรพานทอง  ประวันนา
 
1. นางสาววงเดือน  เพ็งจันทร์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกานฑ์สิรี  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายสุด
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กหญิงมัทนา  ทองแจ่ม
 
1. นางเมธิณี  จันทร์ใส
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีบัว
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิบา
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศิริบุตร
 
1. นายพีระชัย  แก้วเกล้า
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนงพร  สวัสดิ์ตระกูล
 
1. นางสุจิตตา  พาอาจ
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงอรัญญา  คำโสภา
 
1. นางสาวเยาวภา  พงศ์วัน
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงทาริกา  กอคูณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาเฉลิม
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทรัพย์มาก
4. เด็กหญิงวนิดา  ประสมพันธ์
5. นางสาวอลิษา  บุญครอง
 
1. นายกฤษดา  มิ่งคำ
2. นางสาวรมณี  เสียงใส
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. เด็กหญิงกฤษณา  คนที
 
1. นางสาววิยะดา  แดงบุตร
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. นางสาวนราทิพย์  สอนอาจ
 
1. นางสาววิยะดา  แดงบุตร
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กหญิงสิริพร  วงค์ละคร
 
1. นางปิยนุช  พวงพันธ์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกรรณธิมา  ศรีกะชา
2. เด็กหญิงอารยา  ลือตะนา
 
1. นางสาวสิริน  จันทรภักดี
2. นางสุรางค์  จันทรภักดี
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  สันธิ
2. เด็กหญิงสุนิตา  บรรทะโก
 
1. นายพีระชัย  แก้วเกล้า
2. นางวาสนา  วงมาลี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   วงษาทุม
2. เด็กชายธีรภัทร  โสมา
3. เด็กหญิงบวรรัตน์    โสภากุล
4. เด็กหญิงสุกัญญา    โคตรดก
5. เด็กหญิงอภิญญา   สุตันตั้งใจ
6. เด็กชายเอกยุทธ   มีคำนิตย์
 
1. นางบุญชู   หงวนกลับ
2. นางศิริพรรณ   พงษ์บริบูรณ์
3. นางเตือนใจ  ถิ่นขาม
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายกันปกฤษณ์   ทองรส
2. เด็กชายธนากรณ์   ประทุมเลิศ
3. เด็กชายธีรพัฒน์   เหมือนตา
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์   กุลบุญยา
5. เด็กชายพันธวัช   อรอินทร์
6. เด็กชายภูสินธร   คำบึงกลาง
 
1. นางละมัย   บุญเติม
2. นางวริฐา  มานิตย์
3. นางศิริพรรณ   พงษ์บริบูรณ์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายคมกฤษ   แก้วกาหลง
2. เด็กชายณัชพล   กุลอ่อน
3. เด็กชายณัฐพล  กุศาเดช
4. เด็กชายนันทวัฒน์   ปัญญาวัน
5. เด็กชายนิติพงษ์   ต่อนคำสนธิ์
6. เด็กชายพงษ์ระพี   สุทธิ
7. เด็กชายศิริวัต  อุ่นมั่น
8. เด็กชายแกล้วกล้า   จำปาเณร
 
1. นางจิฬาพร   สินสิมหา
2. นางปฏิคม   พงษ์บริบูรณ์
3. นางสุภาณี   สิงห์ธีร์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญพบ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงดลยา  พลถนอม
4. เด็กหญิงนรินรัตน์  ไกยสิทธิ์
5. เด็กหญิงระพีพร  กล้วยน้อย
 
1. นางสาวประทุมทอง  สารการ
2. นางสาววิลาวัลย์  ศรมณี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ซุ้นเจริญ
2. เด็กหญิงกุลปภัส  มั่งตั่ง
3. เด็กหญิงชนาทิพย์  แก้วดา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูนประโทน
5. เด็กชายธนกฤต  ฝอยทอง
6. เด็กชายปรเมษฐ์  คาดสนิท
7. เด็กหญิงพิชชาบญ์ชุ  วงศ์ชอุ่ม
8. เด็กหญิงภัทรววี  สมจันทร์
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนะพิบูลย์
10. เด็กหญิงอมล  อ่อนละมุล
 
1. นางธัญญพร  กาฬหว้า
2. นายนินาท  พลเดช
3. นางปาริชาติ  ตรีจันทร์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทิพย์ประพันธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิสา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ศิลาพุ่ง
4. เด็กหญิงสุรัตนา  พาทอง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  การงาน
 
1. นางรินดา  หอมสินธ์
2. นางอมรทิพย์  นนทะดี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงจนัญญา  ไชยสำแดง
2. เด็กหญิงปรินทร  ไตรยสุทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สีหานาม
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
2. นายไพรสันต์  คำเอี่ยม
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. นางสาวพนิตสุภา  เศียรทอง
2. นางสาววริศรา  เบาะแฉะ
3. นางสาวสุภัทรา  ผาสุข
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  พรมวัน
2. เด็กหญิงศิรารัตน์  การงาน
3. เด็กหญิงศิริพร  เทศสวัสดิ์
 
1. นางกัญจนพร  การัตน์
2. นางกุลจิตรา  สมสุข
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   จำปาแดง
2. เด็กหญิงสุชาวดี   กาญจะนะพัฒน์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   วรรณทอง
 
1. นางมัณฑนา  บุญคั่ง
2. นางสาวสง่า   ขาววงค์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงเทวิตา  ไกล้แก้ว
2. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ทองเขียว
 
1. นายพีระชัย  แก้วเกล้า
2. นางวาสนา  วงมาลี
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  เข็มธนู
2. เด็กหญิงศุเพ็ญพร  บัวเครือ
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย  พลจันทร์
2. เด็กหญิงลัดดา  แดนดี
 
1. นายภัทรดนัย  บุญต่อ
2. นางสาธิตา  บุญต่อ
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1. เด็กชายธวัชชัย  สายป้อง
2. เด็กชายพิศณุพงษ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยยศ  ชัฎขันธกิจ
2. นายอาทิตย์  ยิ่งใหญ่
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวล 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คำพันธ์
2. เด็กหญิงปิยพร  ราตรี
 
1. นางนิตยา  ผาดี
2. นางลักษณวรรณ  รูปแก้ว
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สาภิราช
2. เด็กหญิงอินทิรา  จันทเอก
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงวิภาพร  พรมโคตร
 
1. นางสาวณิชาภา  ตรีแสน
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำงู 1. เด็กหญิงศิริวิภา  เหมอ่อน
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปัญญาวัน
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายไวทนัชย์  บัวชุม
 
1. นายรัฐบุรุษ  กมลสินธุ์
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายบัวรินทร์  พิลาม
 
1. นายรัฐบุรุษ  กมลสินธุ์
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายดวงตะวัน  ศรีนวล
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กชายศิลป์ชัย   สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวชรินทร   วงศาเคน
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
 
1. นางรจนา  หัสดง
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 1. เด็กชายยรรยง  อะตะนิด
 
1. นายจำเนียร  ดอกดวง
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  มลเทียน
 
1. นายรัฐบุรุษ  กมลสินธุ์
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายศิริวัฒนา  นันทาวงค์
 
1. นางสาวสมพรชัย  บุญธนาธิรัตน์
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าขาม 1. เด็กหญิงกนกพร  สาขา
2. เด็กชายกฤษดา  เชื้ออ่อน
3. เด็กหญิงชนกนันต์  ผกากลิ่น
4. เด็กหญิงชัฌญา  กิ่งมาลา
5. เด็กชายญัฐพล  บุตวงศ์
6. เด็กชายญัฐสิทธิ์  เสนานนท์
7. เด็กหญิงธิดาพัชร  โพธิดัด
8. เด็กหญิงนภัสสร  เหมสุรีย์
9. เด็กหญิงปรมาพร  วงค์พุทธะ
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายเนตร
11. เด็กชายปิยะพงษ์  ชมคำ
12. เด็กหญิงพัลลภาภรณ์  เต็มประโคน
13. เด็กชายวนศักดิ์  นิลคำแหง
14. เด็กชายวีรภัทร  สุโธ
15. เด็กชายศักดิ์ศรี  สักกะโส
16. เด็กชายสิทธิพล  บุญเลิศ
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผกากลิ่น
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผกากลิ่น
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญชัย
20. เด็กหญิงสุทธิดา  สีหาบุตร
21. เด็กหญิงสุนิษา  บัวแก้ว
22. เด็กชายสุรเชษฐ์  พาสอน
23. เด็กหญิงอรัญญา  สมนึก
24. เด็กหญิงอาลิดศดา  อกนิษฐ์
25. เด็กชายอิสระ  ธพธิ์ชัย
26. เด็กหญิงเพียงฟ้า  บุญด้วง
27. เด็กชายเสกสรร  ขันชะลี
28. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไทยใหม่
29. เด็กหญิงแคทรียา  โสสีลา
30. เด็กชายโชคทวี  ดรุณพันธ์
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
2. นางปราณี  เสนานนท์
3. นางสาวพรชนก  สาระ
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประทุมเลิศ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาหา
3. เด็กหญิงจิษาวดี  สายเนตร
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  กาหลง
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวงาม
6. เด็กชายทัตพงศ์  สำราญ
7. เด็กชายธนกฤต  สุโพธิ์
8. เด็กชายธนพร  พิมพ์หล่อ
9. เด็กชายธีรภัทร์  คัธจันทร์
10. เด็กชายธีรัตน์  ใจตรง
11. เด็กชายนวพล  ธนีวัลย์
12. เด็กชายปฐมพร  อ่อนวรรณะ
13. เด็กหญิงปิยะดา  พละกาล
14. เด็กหญิงพรไพลิน  หอมหวล
15. เด็กชายพีรภัทร  แสงสุข
16. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เอกศิริ
17. เด็กหญิงวรรณภา  สายแวว
18. เด็กชายวรเทพ  มงคลทอง
19. เด็กชายวิโรจน์  ประทุมเลิศ
20. เด็กชายศตวรรษ  มรดก
21. เด็กชายศรายุทธ  สุตันตั้งใจ
22. เด็กหญิงศิริกัลยา  สุมุลละ
23. เด็กหญิงศิริพร  สมวรรณ
24. เด็กหญิงสุพิชญา  ชะคำรอด
25. เด็กชายสุรชัย  สุตันตั้งใจ
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิตอินทร์
27. เด็กหญิงอรปรียา  คำเคน
28. เด็กชายเทพนรินทร์  ทองเต็ม
29. เด็กหญิงเบญจกัลยา  ประกอบศรี
30. เด็กหญิงเมทินี  อ่อนวรรณะ
 
1. นางบุญดา  สายเสมา
2. นายประเสริฐ  สุวรรณพรม
3. นางพจนีย์  ปรานีย์บุตร
4. นางสมหมาย  วงค์สุวรรณ
5. นางสุพินญา  เหล็กเพ็ชร
6. นายเฉลิม  ผลยาม
7. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
 
206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุตรkธิวงษ์
 
1. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชวกร  วีระกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทานะเวช
3. เด็กชายนภัส  นิยม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทานุจันทร์
2. นางสาวสิริวัฒนาพร  ยืนยาว
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 1. เด็กชายกรวิทย์  สมเสาร์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมหล่อ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อิ้มคำ
 
1. นางจารุนันท์  วัดเวียงคำ
2. นางลาวัลย์  ดาบุตร
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายนิวัติ  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวอภิชญา  คำทู
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายกิตติชัย  ระเวีย
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กชายณัฐตนัย  บุญทด
 
1. นางศศิกานต์  เกตุอินทร์
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร  ศรีดา
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กชายสมศักดิ์  วารินทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พยัคฆ์
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรบุปผา
 
1. นางดรุณี  สิงห์สวัสดิ์
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงวิชญาดา   จันทะวงษ์
 
1. นายธนชาติ   บาตสุวรรณ์
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วารสิน
 
1. นางธีรนุช  ลาสา
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงอาทิตยา   หอมดวงศรี
 
1. นางสาววรรณวิภา   สุภโกศล
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กชายธีรภัทร์  ไผ่เลี้ยง
 
1. นางพรณิชา  สิงห์เสน
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนรินทร  กิ่งพรม
2. เด็กหญิงปฐมา  อินทร์ขาว
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อำพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญราศรี
2. นางนิตยา  แก้วขวัญ
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนละมุน
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  จันทร์เครือ
3. นางสาวเพ็ญนภา  พระทัยกุล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ก้อนคำ
 
221 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จันทสิงห์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  คำฆ้อง
 
1. นางตติยา  อนุรักษ์ราษฎร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  พลพันธ์
 
222 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายศุภคม  บุญชิด
2. เด็กชายสมหมาย  สีแสด
 
1. สิบเอกสายเพ็ชร  ทองน้อย
2. นางสุภัทริยา   ทองน้อย
 
223 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กชายจักรกฤษ  มุธุวงศ์
2. เด็กชายธนัท  เวทะเรียะ
 
1. นายจรัส  สิงห์สวัสดิ์
2. นายวิหารชัย  สว่างสุข
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คดีธรรม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองนาค
 
1. นางดรุณี  สอนหยุก
2. นายสถิตย์  สอนหยุก
 
225 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายชยุตพงษ์  ชูเนตร์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ยาเสร็จ
 
1. นางลออ  เชื้อแก้ว
2. นายสมัย  เชื้อแก้ว
 
226 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงปาณนารี  ทองทับ
2. เด็กชายหาญณรงค์  จันทาทิพย์
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางเรืองศรี  เวฬุวนารักษ์
 
227 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  สีมาคำ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ตาดำ
4. เด็กชายสุทธิกานต์  กันยา
5. เด็กหญิงอรนุช  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
2. นางสาวสุภาภรณ์  เรืองสิทธิ์
3. นางแสงเดือน  โพธิ์ศรีอุ่น
 
228 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกฤษกร  เกรียงแก้ว
2. เด็กชายชาญชัย  สองต่อ
3. เด็กชายณัฐพล  ยิ่งเชิดเสือ
4. เด็กชายนที  พรมสิทธิ์
5. เด็กหญิงระวิพร  ปาระจิตต์
6. เด็กชายศราวุธ  พรมสวัสดิ์
7. เด็กชายอัษฏา  แผลงงาม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
2. นางสุภาภรณ์  เรืองสิทธิ์
3. นางแสงเดือน  โพธิ์ศรีอุ่น
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปลิตา  หมายมั่น
 
1. นางรุจี  พรมโลกา
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายบุญมี  วามเกษ
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 1. เด็กชายศักดิ์เฉลิม  พรมการ
 
1. นางสาววรณัน  บุญสถิตย์
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พันธ์สุข
 
1. นางลออ  เชื้อแก้ว
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงอาทิตยา   หอมดวงศรี
 
1. นางสาววรรณวิภา  สุภโกศล
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงวรัญญา  บงบุตร
 
1. นางรุจี  พรมโลกา
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงปวีณา  บัวทอง
 
1. นางวันดี  ทองพู่
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กชายภูวนัย  อินทวัช
 
1. นางศศิธร  เจริญรอย
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กหญิงสุริยาพร  อิ่มใจ
 
1. นายวินัด  ศิริบุตร
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่กวาง
2. เด็กหญิงธนาภา  ศรีสุข
3. เด็กชายอรรถพล  เกษแก้ว
4. เด็กชายอรุณศักดิ์  ศิรินัย
 
1. นางอินทรรักษ์  ก่องดวง
2. นางแสงทิพย์  มีทองแสน
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธ์พุฒ
 
1. นางสาวอำภา  อุทธจันทร์
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 1. เด็กชายมณเฑียรชัย  แก้วคำชาติ
 
1. นางสาวพรพิลัย  ทำบุญ
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กชายสิทธิพร  บุญญา
 
1. นางสาวรดจรินทร์  ผลาผล
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกฤติกา  บุรินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โมตันตะสุทธิ์
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายลิขิต  นาคำมูล
 
1. นายปัญญา  โฉมเฉลา
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  นิตย์สุภาพ
2. เด็กชายธนพล  อุวิทัศ
3. เด็กชายธนาเทพ  จารุไชย
4. เด็กชายพิทวัส  จันผอง
5. เด็กชายมนัสนันท์  สาระบุญ
6. เด็กชายศตวรรษ  มณีเนตร
7. เด็กชายศรันย์  ปริปุณณะ
 
1. นางลมุนจิตร  คุณุ
2. นางสุภาภรณ์  เรืองสิทธิ์
3. นางเพชรมณี  วงศ์กระจ่าง
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายรณชัย  สาริก
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กะเจียนู
3. เด็กชายอนุสินธิ์  คำแผง
 
1. นางกุลศรี  สุทธี
2. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงวริญญา  โสภา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ผาโคตร
 
1. นางจามจุรี  นามแก้ว
2. นางสาวธัญชนิต  สีเข้ม
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ถาวร
2. เด็กชายสันทัด  นิเวศน์
3. เด็กชายไชยานะ  ทองรส
 
1. นายนาวิน  จันดาคูณ
2. นายบัวกันต์  ศรีแก้ว
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  สีมาคำ
3. เด็กชายสุทธิกานต์  กันยา
 
1. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
2. นายไชยา  โรมพันธ์
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายต้นน้ำ  โสภา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชุมพันธ์
3. เด็กชายลิขิต  แสนหม
 
1. นายขวัญชัย  บุษรากรณ์
2. นายไมลตรี  ผาคำ
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายพรชัย  สุธรรม
2. เด็กชายวีรพัฒน์  ตากิ่มนอก
 
1. นางนาทยา  ศรไชย
2. นางสาวอรวรรณ  สายคำ
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  มาตนอก
2. เด็กหญิงนฤมล  วันตะโคตร
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ธรรมวงษ์ศา
2. นางสาวอรวรรณ  สายคำ
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตย 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  บุญมี
2. เด็กชายวิทยา   ธรรมศรี
 
1. นางสาวดุจเดือน  พรมมาโฮม
2. นางนิตยา   คำแข็ง
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายสิทธิโชค  ตาดำ
3. เด็กหญิงอรนุช  ชูรัตน์
 
1. นายนาท  ไพรพาลี
2. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กชายมาริษ  โกศล
2. เด็กชายสุริยา  ดาวเรือง
3. เด็กชายเจตริน  ผาผะกุล
 
1. นางกาญจณาภรณ์  ใจทัด
2. นายชุมพล  วงศ์ละกุล
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวเงิน
2. เด็กชายนที  พรมสิทธิ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สีมาคำ
 
1. นายนาท  ไพรพาลี
2. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายคฑาวุธ  บูระพรรณ์
2. เด็กหญิงนรินทร  วงษาพรหม
3. เด็กชายสุริยา  ว่องไว
 
1. นางสาวญาณิวรา  ทากะเมียด
2. นางสาวนวลจันทร์  ทองผุย